herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL 2018 METŲ PAGRINDINĖS BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS

MOKOMŲJŲ DALYKŲ VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO

 

2018 m. kovo 15 d. Nr. A-271

Joniškis

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ (2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1771 redakcija), 48, 50, 52, 53, 54, 57 punktais, mokyklų registracijos duomenimis ir atsižvelgdamas į Nacionalinio egzaminų centro 2018-02-20 raštą Nr. V12-27 ,,Dėl valstybinio brandos egzamino centrų“:

            1. Skiriu 2018 metų pagrindinės brandos egzaminų sesijos mokomųjų dalykų

valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų centrus pagal sąrašą (priedas).

            2. Nurodau Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriui

 informaciją apie 2018 m. brandos egzaminų centrus paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.

 

           

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas