LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. rugsėjo 21 D. ĮSAKYMO nR. 3d-599 „dĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 23 d. Nr. 3D-726

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Ūkio subjektai, nurodyti Strategijos 33 punkte (ugdymo įstaigos ar produktų tiekėjai (pieno gaminių tiekėjai turi būti registruoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre ar Maisto tvarkymo subjektų registre (veiklos kodas: 46.0 – Didmeninė prekyba) ir pretenduojantys vaikams tiekti produktus, įgyvendindami Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą priemonę, Agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba tiesiogiai pateikia Agentūros nustatytos formos paraišką dėl tiekėjo patvirtinimo tik dėl vaisių ir daržovių ar tik pieno gaminių, ar dėl visų galimų tiekti pagal Programą produktų tiekimo vaikams, kurioje įsipareigoja ugdymo įstaigoms tiekti produktus, laikydamiesi Strategijoje ir Taisyklėse numatytų reikalavimų ir kitų Agentūros nustatytų dokumentų. Elektroniniu būdu pateikiami tik skenuoti dokumentai.“

1.2. Papildau 71  papunkčiu:

71. Jei ūkio subjektas, norintis tiekti vaikams vaisius ir daržoves, pats yra vaisių ar daržovių augintojas, jis Agentūrai gali pateikti paraišką dėl tiekėjo patvirtinimo tik dėl savo auginamų produktų (arba vaisių, arba daržovių) tiekimo vaikams. Tik tais atvejais, kai ugdymo įstaiga yra sudariusi sutartį su patvirtintu pareiškėju, kuris pats yra vaisių ar daržovių augintojas, dėl jo auginamų vaisių ar daržovių tiekimo pagal Programą, ugdymo įstaiga gali sudaryti sutartį su kitu Agentūros patvirtintu tiekėju dėl kitų vaisių ar daržovių tiekimo. Patvirtinti tiekėjai, kurie yra vaisių ir daržovių augintojai, ir patvirtinti tiekėjai, kurie su ugdymo įstaiga sudarę sutartis tik dėl vaisių ar tik dėl daržovių tiekimo, vadovaujasi Strategijos 28.1 papunktyje nustatytais produktų dalijimo reikalavimais tik ta dalimi, kuri liečia jo tiekiamų produktų dalijimą, ir privalo produktų tiekimą išdėstyti tolygiai per mėnesio eigą.“

1.3. Papildau 101  papunkčiu:

101. Pareiškėjai su ugdymo įstaigomis turi sudaryti sutartis dėl produktų tiekimo pagal Programą. Pareiškėjai iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d., o dėl 2020–2021 mokslo metų iki 2020 m. gruodžio 1 d., turi pateikti Agentūrai ugdymo įstaigų, su kuriomis jie yra sudarę sutartis dėl produktų tiekimo pagal Programą, sąrašus Agentūros nustatyta forma, nurodydami sutarties pasirašymo datą ir sutarties numerį, sutarties galiojimo datą, ugdymo įstaigą lankančių sąrašinį vaikų skaičių. Pareiškėjas privalo informuoti Agentūrą apie per mokslo metų eigą pasikeitusius Agentūrai teiktinus duomenis per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.“

1.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pareiškėjai ir / ar ugdymo įstaigos Agentūros nustatytos formos registruose registruoja ugdymo įstaigas, kurioms tiekiami produktai, pavadinimus, adresus, kiekvienoje ugdymo įstaigoje produktus vartojusių vaikų skaičių bei jose išdalytų produktų kiekius pagal rūšis. Registras, kuriame registruotas ugdymo įstaigoje produktus vartojusių vaikų skaičius bei joje išdalytų produktų kiekis, turi būti pasirašytas ugdymo įstaigos vadovo ar atsakingo asmens. Produktus vartojančių vaikų skaičius, nurodytas registre produktų dalijimo dieną, gali būti didesnis ne daugiau kaip 3 proc., negu vaikų skaičius, nurodytas ugdymo įstaigos dienyne. Neviršijant nustatyto dalijimo dieną vaikų skaičiaus skirtumo, vaikams dalijimo dieną neišdalytų produktų likutį galima išdalyti kitą po dalijimo dienos ugdymo įstaigos darbo dieną.“

1.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Agentūra, atsižvelgdama į ateinančiais mokslo metais skirtas lėšas produktams dalyti ir praėjusiais mokslo metais dalyvavusių Programoje vaikų faktinį skaičių, nustato lėšų limitus vienam vaikui per mėnesį, skirtą vaisiams ir daržovėms (atskirai nurodant limitus vaisiams ir daržovėms dalyti) bei pieno ir pieno gaminiams dalyti ateinantiems mokslo metams, kuriuos suderina su Žemės ūkio ministerija ir patvirtina iki rugsėjo 1 d. Apie patvirtintus lėšų limitus Agentūra nedelsdama informuoja pareiškėjus. Pareiškėjui viršijus nustatytą lėšų limitą, skirtą vienam vaikui per mėnesį, ši viršyta lėšų dalis nekompensuojama. Atskiras limitas vaisiams ir daržovėms dalyti taikomas tik tiems pareiškėjams, kurie yra Agentūros patvirtinti tik vienam produktui (arba vaisiams, arba daržovėms) dalyti pagal šių Taisyklių 71  papunktį.

1.6. Papildau 241 papunkčiu:

241. Esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir sustabdžius ugdymo procesą ugdymo įstaigose, pareiškėjas į mokėjimo prašymą dėl vaikams išdalytų produktų apmokėjimo gali įtraukti greitai gendančius produktus (geriamasis pienas, kefyras, jogurtas, varškė, pjaustytos morkos), kurie, sustabdžius ugdymo procesą, jau buvo pristatyti į ugdymo įstaigas, bet nespėti išdalyti vaikams. Šie vaikams nepaskirstyti produktai, vadovaujantis teisės aktais, turi būti neatlygintinai perduoti labdarai ir paramai. Pareiškėjas prie mokėjimo prašymo turi pridėti šių Taisyklių 24.1 papunktyje nurodytus dokumentus, numatytą produktų dalijimo grafiką ir pažymą, kad produktai neatlygintinai perduoti labdarai ir paramai. Už šiuos produktus turi būti apmokama iš valstybės biudžeto lėšų.“

2. P a v e d u  VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai iki 2020 m. lapkričio 10 d., suderinus su Žemės ūkio ministerija, patvirtinti atskirus lėšų limitus vaisiams ir daržovėms dalyti 2020–2021 mokslo metais tik tiems pareiškėjams, kurie jos yra patvirtinti dalyti tik vieną produktą (arba vaisius, arba daržoves).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis