LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr. 3R-26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymo 28 straipsniu ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu,

t v i r t i n u Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Arūnas Želvys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3R-26

 

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ profesinės KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) patentinių patikėtinių, taip pat trečiųjų valstybių patentinių patikėtinių, įgijusių profesinę kvalifikaciją trečiojoje valstybėje, profesinių kvalifikacijų pripažinimo, norint užsiimti patentinio patikėtinio profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje, tvarką.    

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pareiškėjas – valstybės narės ar trečiosios valstybės patentinis patikėtinis, įgijęs profesinę kvalifikaciją valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, siekiantis patentinio patikėtinio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti patentinio patikėtinio profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti patentinio patikėtinio paslaugas Lietuvos Respublikoje.

2.2. Profesinė kvalifikacija – kvalifikacija, kurią patvirtina formalios kvalifikacijos įrodymas ir (arba) profesinė patirtis.

2.3. Profesinio tinkamumo testas – asmens profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų patikrinimas siekiant įvertinti jo gebėjimą dirbti pagal patentinio patikėtinio profesiją Lietuvos Respublikoje.

2.4. Trečioji valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Europos Sąjungos, kitas Europos ekonominės erdvės valstybes arba Šveicarijos Konfederaciją.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatyme.

3. Šiame Apraše nurodytų pareiškėjų asmens duomenų tvarkymo tikslas – įvertinti pareiškėjų profesinės kvalifikacijos atitiktį Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų įstatymo ir šio Aprašo reikalavimams, siekiant pripažinti jų patentinio patikėtinio profesinę kvalifikaciją ar leisti laikinai ir kartais teikti patentinio patikėtinio paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

II SKYRIUS

PATENTINIO PATIKĖTINIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA

 

4. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Patentinių patikėtinių institutui (toliau – Institutas) paraišką (šio Aprašo 1 priedas) pripažinti jo profesinę kvalifikaciją norint užsiimti patentinio patikėtinio profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau – paraiška). Prie paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai:

4.1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

4.2. pavardės ir (ar) vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentai;

4.3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);

4.4. dokumentas (-ai), liudijantys rengimo trukmę ir turinį;

4.5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje valstybėje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);

4.6. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota akademinį pripažinimą vykdančios institucijos;

4.7. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo patentinio patikėtinio profesinę patirtį (jeigu tokią turi) ir trukmę. Jeigu asmuo dirbo pagal patentinio patikėtino profesiją kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad per pastaruosius dešimt metų vienerius metus visu etatu dirbo pagal patentinio patikėtinio profesiją; šie dokumentai gali būti neteikiami, jeigu asmens turimas formalios kvalifikacijos įrodymas patvirtina, kad baigtas reglamentuojamas rengimas;     

4.8 kiti dokumentai, patvirtinantys patentinio patikėtino profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

4.9. dokumentai, susiję su patentinio patikėtinio profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti patentinio patikėtinio profesinės kvalifikacijos dokumentai);

4.10. įgaliojimas, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo;

4.11. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (teikiama, kai pareiškėjas nėra valstybės narės pilietis)

4.12. profesinio tinkamumo testo išlaikymą patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta ši kompensacinė priemonė).

5. Patentinio patikėtinio formalios kvalifikacijos įrodymas turi atitikti šias sąlygas:

5.1. turi būti išduotas kompetentingos valstybės institucijos, paskirtos pagal tos valstybės teisės aktų nuostatas;

5.2. turi patvirtinti, kad kvalifikacijos turėtojas buvo parengtas dirbti pagal patentinio patikėtinio profesiją.

6. Šio Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu). Jei pateikiami šio Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų originalai, Institutas patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui. Jeigu pateikiamos šio Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos notaro ar atitinkamos institucijos, kilus pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, Institutas gali prašyti pateikti patvirtintas dokumentų kopijas. Šio Aprašo 4.2 – 4.11 papunkčiuose nurodyti dokumentai Institutui pateikiami išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.

7. Institutas, gavęs paraišką pripažinti patentinio patikėtinio profesinę kvalifikaciją, privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos dokumentus išnagrinėti ir informuoti pareiškėją, ar pateikti visi reikiami dokumentai. Nustatęs, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, Institutas apie tai praneša pareiškėjui ir nurodo, kokių dokumentų trūksta.

8. Tuo atveju, jeigu Institutas nusprendžia, jog jam būtina informacija iš tam tikros institucijos dėl pareiškėjo pateiktų dokumentų įvertinimo, ir kreipiasi į šią instituciją, šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto termino skaičiavimas sustabdomas ir vėl pradedamas toliau skaičiuoti nuo išvados gavimo.

9. Pareiškėjas Institutui trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus ar informaciją pateikia ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo Instituto kreipimosi į pareiškėją dienos. Institutas, nusprendęs, kad pareiškėjas pristatė visus reikiamus dokumentus, privalo apie tai raštu informuoti pareiškėją.

10. Jeigu Institutas per Aprašo 8 punkte nurodytą laiką iš kitos institucijos negauna atsakymo į užklausą dėl informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba gauna netikslų ar neišsamų atsakymą, ji turi teisę dar kartą kreiptis į tą instituciją. Laikas, per kurį teikiamas kitos institucijos atsakymas, neįskaitomas į Aprašo 13 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

11. Institutas, išnagrinėjęs pareiškėjo pateiktą paraišką ir dokumentus, priima vieną iš šių sprendimų:

11.1. pripažinti patentinio patikėtinio profesinę kvalifikaciją;

11.2. nepripažinti patentinio patikėtinio profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo priežastis;

11.3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą.

12. Institutas priima sprendimą nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, jeigu:

12.1. pareiškėjo baigtas rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra) negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

12.2. pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) per nustatytą terminą nepateikia trūkstamų ir (arba) papildomų profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti būtinų dokumentų ar jų vertimo;

12.3. trečiosios valstybės, valstybės narės ar Lietuvos Respublikos institucija, į kurią kreipėsi Institutas, Institutui nepateikia atsakymo į pakartotinę užklausą dėl papildomos informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinais profesinei kvalifikacijai įvertinti ir pripažinti, arba pateikia netikslų ir neišsamų atsakymą.

13. Institutas motyvuotą sprendimą, nurodytą šio Aprašo 11 punkte, priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pareiškėjo ar jo įgalioto asmens kreipimosi dienos.

14. Institutas apie priimtą sprendimą raštu informuoja pareiškėją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Pareiškėjui pateikus Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, šio straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis įrašo pareiškėją į patentinių patikėtinių sąrašą.

 

III SKYRIUS

PATENTINIO PATIKĖTINIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA, kai PATENTINIO PATIKĖTINIO PASLAUGAS siekiama TEIKTI laikinai ir kartais

 

15. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik tada, kai pareiškėjas yra valstybės narės pilietis ar valstybės narės piliečio šeimos narys arba kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, ir atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją patentinio patikėtinio paslaugas teikti laikinai ir kartais.

16. Pareiškėjas turi pateikti Institutui iš anksto užpildytą rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų patentinio patikėtinio paslaugų deklaraciją (toliau – deklaracija) pagal 2 priede pateiktą formą, kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti patentinio patikėtinio paslaugų.

17. Pareiškėjas turi pateikti Institutui atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus patentinio patikėtinio paslaugas ketina teikti laikinai ir kartais.

18. Pradėdamas teikti patentinio patikėtinio paslaugas Lietuvos Respublikoje arba, jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, pareiškėjas kartu su deklaracija pateikia šiuos dokumentus:

18.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

18.2. formalios kvalifikacijos įrodymus;

18.3. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, turi teisę užsiimti patentinio patikėtinio veikla ir jam nėra uždrausta užsiimti ta veikla;

18.4. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas užsiėmė patentinio patikėtinio veikla valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu ši profesija įsisteigimo valstybėje narėje nereglamentuojama;

18.5. kitus dokumentus, patvirtinančius turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

19. Jeigu pateikiamos šio Aprašo 18 punkte nurodytų dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos notaro ar atitinkamos institucijos, kilus pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, Institutas gali prašyti pateikti patvirtintas dokumentų kopijas.

20. Kartu su deklaracija pateikiami dokumentų, nurodytų šio Aprašo 18.2 – 18.5 papunkčiuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu.

21. Institutas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar gauti visi reikalaujami duomenys ir dokumentai, ir savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti patentinio patikėtinio paslaugas gavimą ir pateikimo datą, taip pat šią informaciją pateikia Valstybiniam patentų biurui. Informacijoje pateikiamas paslaugos tiekėjas vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje paslaugos tiekėjas yra teisėtai įsisteigęs. Jeigu pateiktoje deklaracijoje trūksta duomenų ar nepateikti visi reikalaujami dokumentai, Institutas apie tai informuoja pareiškėją.

22. Institutas gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat gali pasiteirauti informacijos dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų pareiškėjui nebuvimo.

23. Paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Institutas įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą. Paslaugos laikomos teikiamomis laikinai, kai jų teikimas trunka ne ilgiau nei 12 mėnesių.

 

IV sKYRIUS

KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

24. Institutas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinęs aplinkybes ir atsižvelgdamas į proporcingumo principą, gali skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą.

25. Atlikti profesinio tinkamumo testą gali būti reikalaujama:

25.1. kai pareiškėjas yra valstybės narės ar trečiosios valstybės pilietis, įgijęs profesinę kvalifikaciją valstybėje narėje, jeigu:

25.1.1. pareiškėjo baigtas rengimas apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti pareiškėjo kompetenciją patvirtinančiame dokumente ar formalios kvalifikacijos įrodyme;

25.1.2. patentinio patikėtinio profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau šios profesinės veiklos rūšių, kurių neturi atitinkama patentinio patikėtinio profesija kilmės valstybėje;

25.2. kai pareiškėjas yra valstybės narės ar trečiosios valstybės pilietis, įgijęs profesinę kvalifikaciją trečiojoje valstybėje, jeigu:

25.2.1. rengimo kurso, dėl kurio pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ne daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

25.2.2. baigtas rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra) negu tiek, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje.

26. Asmuo, išlaikęs profesinio tinkamumo testą, laikomas išlaikiusiu Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymo 5 straipsnio 4 punkte nurodytą patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą.

27. Institutas, prieš pareikalaudamas iš pareiškėjo atlikti profesinio tinkamumo testą, patikrina, ar bet kurioje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytos ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali visiškai arba iš dalies kompensuoti iš esmės kitokius skirtingus dalykus.

28. Profesinio tinkamumo testą sudaro Institutas ir vykdo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudaryta Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisija. Jis organizuojamas ir laikomas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-73 „Dėl patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino“ patvirtintą Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino programą ir mutatis mutandis taikant minėtu įsakymu patvirtintą Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisijos darbo tvarkos aprašą.

29. Institutas užtikrina, kad profesinio tinkamumo testą pareiškėjas galėtų laikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po pirminio sprendimo taikyti jam šią kompensacinę priemonę. Institutas raštu informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį, nurodydamas:

29.1. profesinio tinkamumo testą vykdančią instituciją ir jos adresą;

29.2. profesinio tinkamumo testo vykdymo datą ir laiką;

29.3. profesinio tinkamumo testo vykdymo formą ir jo vertinimą;

29.4. kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

30. Institutas privalo ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo profesinio tinkamumo testo laikymo dienos apie laikymo rezultatus informuoti pareiškėją.

31. Pareiškėjui išlaikius profesinio tinkamumo testą, jis pakartotinai kreipiasi į Institutą ir pateikia šio Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus dokumentus, kurie jau buvo pateikti Institutui ir kurių duomenys nėra pasikeitę. Dokumentai nagrinėjami ir sprendimai priimami šio Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka

32. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo pareiškėjas nustatyta tvarka gali laikyti šį testą pakartotinai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Šio Aprašo 4 punkte nurodyta paraiška pripažinti patentinio patikėtinio profesinę kvalifikaciją ir 17 punkte numatyta Laikinai ir kartais tiekiamų patentinio patikėtinio paslaugų deklaracija gali būti paduodama ne tik tiesiogiai Institutui, bet ir per Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą.

34. Institutas šiame Apraše nurodytus pareiškėjų asmens duomenis tvarko 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjų, kurių profesinė kvalifikacija yra pripažinta ir kurie gali teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje, vardas, pavardė ir kontaktinė informacija (adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas) yra skelbiama viešai. Kitus pareiškėjų duomenis Institutas teikia Valstybiniam patentų biurui; kitiems asmenims duomenys teikiami, jeigu šių duomenų reikia įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, ar kitais teisėtais pagrindais.

35. Sprendimas dėl patentinio patikėtino profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai ir administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint užsiimti                    reglamentuojama patentinio patikėtinio profesine veikla Lietuvos Respublikoje, forma)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

Mot.

 

Vyr.

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

(jei nurodyti pateikiamuose dokumentuose)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė:

 

 

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai (Lietuvoje, jei yra):

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namo Nr.

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Patentinių patikėtinių institutui

 

Paraiška

dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, Norint UŽSIIMTI PATENTINIO PATIKĖTINIO PROFESINE VEIKLA Lietuvos Respublikoje

 

_______________

(Data)

 

Prašau pripažinti mano patentinio patikėtinio profesinę kvalifikaciją

 

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas – veikla pagal patentinio patikėtinio profesiją Lietuvos Respublikoje

 

I. Duomenys apie išsilavinimą IR KVALIFIKACIJĄ (išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklą.)

 

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios

švietimo įstaigos pavadinimas

ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų

forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 D dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė; N – nuolatinė; I – ištęstinė.

 

 

II. DUOMENYS APIE ĮGYTĄ PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ (ši dalis pildoma, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymų I dalyje, ar nėra įgyta profesinės patirties metu, nurodytos III dalyje)

 

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

 

Dokumento pavadinimas

 

(įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

 

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROFESINĖ PATIRTIS

(profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 10 metų. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinančius Jūsų profesinę patirtį ir trukmę.)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

Pareigos

Institucijos (įstaigos) pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

(informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

V. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai (Lietuvoje, jei yra):

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namo Nr.

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ASMENS DUOMENYS

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir esu informuotas, kad Patentinių patikėtinių institutas kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą patentinio patikėtinio profesinę kvalifikaciją.

Esu informuotas, kad Patentinių patikėtinių institutas vertins mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

 

_________________ _____________________

(Parašas)                                                   (Vardas ir pavardė)

 

pridedama*:

 1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

 2. Pavardės ir (ar) vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentai.

 3. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai)

 4. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje valstybėje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);.

 5. Užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota akademinį pripažinimą vykdančios institucijos.

 6. Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę patentinio patikėtino patirtį (jei tokią turi) ir trukmę.

 7. Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys patentinio patikėtino profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

  8. Dokumentai, susiję su patentinio patikėtino profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti patentinio patikėtinio profesinės kvalifikacijos dokumentai):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

  9. Įgaliojimas, jei prašymą pildo pareiškėjo įgaliotas asmuo.

 10. Profesinio tinkamumo testo išlaikymą patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta ši kompensacinė priemonė).

 11. Dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (pildoma, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis)

 

_________________ ______________________________

(Parašas)                                                               (Vardas ir pavardė)

 

 

Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Laikinai ir kartais patentinio patikėtino teikiamų paslaugų deklaracijos forma)

 

__________________

data

______________________

sudarymo vieta

 

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti laikinas arba kartais teikti patentinio patikėtinio paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£[] Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£[] Kartą per metus atnaujinant deklaraciją (prašome užpildyti 2–5 ir 7 punktus)

__________________________

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

 

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ..................................................................................................

 

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI  £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

 

2.3. Paso / asmens tapatybės kortelės numeris ir valstybė: ...........................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2.4.  Lytis:

£[]Vyras

 

£[]Moteris

 

2.5. Gimimo metai:  £[]£[]£[]£[] £[]£[] £[]£[]

metai / mėnuo/ diena

 

2.6. Gimimo vieta: Miestas / vietovė: ………………………

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI   £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

 

2.7. Kita .......................................................................................................................................

 

2.8. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: .......................................................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ......................................................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...........................................................................................

El. paštas: .....................................................................................................................................

 

2.9. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: .......................................................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ......................................................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...........................................................................................

El. paštas: .....................................................................................................................................

 

3. Deklaruojama profesija:

3.1. Profesija, pagal kurią dirbate įsisteigimo valstybėje narėje2:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

3.2. Profesija, pagal kurią Jūs norite dirbti Lietuvos Respublikoje:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

_______________________

2 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir / arba viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – darbas pagal patentinio patikėtino profesiją įsisteigimo valstybėje narėje, nesant jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų. Asmenims, įgijusiems patentinio patikėtino profesinę kvalifikaciją trečiosiose valstybėse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų patentinio patikėtino profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino patentinio patikėtino profesinę kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje dirbti pagal patentinio patikėtino profesiją?

£[] Taip    £[]Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI   £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

Jei „ne“, prašom paaiškinti: ..........................................................................................................

 

4.2. Ar patentinio patikėtino profesija yra reglamentuojama valstybėje narėje, kurioje Jūs įsisteigęs ?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei profesija reglamentuojama, prašom užpildyti 4.4 punktą

Paaiškinimai: ................................................................................................................................

 

4.3. Ar Jūs priklausote patentinių patikėtinių profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei Jūs atsakėte „taip“, prašom parašyti pavadinimą, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį organizacijoje (jei toks yra).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

4.4. Ar Jūs esate patvirtintas ir (ar) prižiūrimas įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei jūs atsakėte „taip“, prašom parašyti institucijos (-jų) pavadinimą (-us), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašom pateikti informaciją apie laikinų arba kartais teikiamų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

 

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal patentinio patikėtinio profesiją?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei taip, prašom nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ............................................................................................

Sutarties numeris: .........................................................................................................................

Paaiškinimai: ................................................................................................................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal patentinio patikėtino profesiją ?

£[] Taip    £[]Ne

Jei taip, prašom nurodyti detalesnę informaciją: ..........................................................................

Paaiškinimai: ................................................................................................................................

 

 

6. Pridedami prie šios deklaracijos dokumentai3:

Prašom pažymėti dokumentą (-us), pridedamą (-us) prie šios deklaracijos:

£ Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£ Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£ Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, turi teisę užsiimti patentinio patikėtinio veikla ir jam nėra uždrausta užsiimti ta veikla.

£ Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas dirbo patentinio patikėtino profesiją valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų4.[]

 

_______________________

3 Ši dalis pildoma, kai laikinos arba kartais teikiamos paslaugos Lietuvos Respublikoje teikiamos pirmą kartą.

4 Dokumentas reikalingas, kai patentinio patikėtino  profesija nėra reglamentuojama įsisteigimo valstybėje narėje.

 

 

 

 

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

 

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai/mėnuo/diena)?

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

 

Paaiškinimai: ................................................................................................................................

 

7.2. Prašome išvardinti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas patentinio patikėtino paslaugas.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

8. Kiti paaiškinimai

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

______________________________

(Parašas)                                                

 

 

 

(Vardas, pavardė)

 

 * Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu.