LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M.

LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1733 „DĖL PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 14 d. Nr. V-756

Vilnius

 

1. Pakeičiu Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios šio įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 6.2 papunktį.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                   Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d.

įsakymu Nr. V-1733

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2022 m. balandžio 14 d.

įsakymo Nr. V-756

redakcija)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas teikiantiems asmenims, šių asmenų teises ir pareigas teikiant psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas, šių paslaugų teikimo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose (toliau – Biuras) tvarką ir šių paslaugų teikimo stebėsenos tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1Psichikos sveikatos rizikos veiksniai – tam tikras mąstymas, elgsena ir (ar) jausmai, trukdantys siekti geros psichikos sveikatos ir (ar) psichologinės gerovės.

2.2. Psichologinė gerovė – pasitenkinimas gyvenimu ir atskiromis jo sritimis (šeima, draugais, turtine padėtimi ir kt.), savimi, gyvenimo tikslingumo ir prasmingumo potyris, laimė.

2.3. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos) – Aprašo 6 punkte nurodytų asmenų individualiai ar grupėms teikiamos gyventojų psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai stiprinti skirtos paslaugos.

2.4. Psichikos sveikatos raštingumas – asmens amžiui adekvačios žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatą ir jos rizikos veiksnius, psichikos sveikatos sutrikimus ir jų prevenciją, atpažinimą ir valdymą.

2.5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams bei suaugusiesiems (toliau – Paslaugų gavėjas). Teikiant Paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.

4. Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu, bendradarbiavimu ir susitarimu.

5. Paslaugos gali būti teikiamos ir ne Biuro patalpose. Asmens pageidavimu Aprašo 9.3, 9.4 papunkčiuose ir 14, 15 punktuose nurodytos Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Paslaugas teikia fizinis asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių reikalavimų (toliau –Specialistas):

6.1. turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – sveikatos (klinikinis) psichologas);

6.2. yra įgijęs aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ar slaugos ir akušerijos krypčių arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ar psichologijos studijų krypčių arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos ar andragogikos krypties išsilavinimą ir baigęs ne trumpesnę kaip 160 akademinių valandų medicinos studijų krypties specialistus rengiančio universiteto (toliau – universitetas) patvirtintą ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintą mokslo ir praktikos įrodymais grįsto mokymo programą 9.1 papunktyje  nurodytomis temomis (toliau – mokymo programa) bei turi mokymų programos rengėjo išduotą tai patvirtinantį pažymėjimą;

6.3. turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įgijęs psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, pirmąją arba antrąją kvalifikacinę kategoriją (toliau – kitas psichologas);

6.4. turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus konsultavimo psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – konsultavimo psichologas).

7. Specialisto teisės:

7.1. gauti Paslaugoms teikti reikalingą informaciją iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų jų veiklos klausimais;

7.2. atsisakyti teikti Paslaugas, jei tai gali sukelti realų pavojų jo paties ar Paslaugas gaunančio ar norinčio gauti asmens sveikatai ar gyvybei.

8. Specialisto pareigos:

8.1. kokybiškai bei atsakingai teikti Paslaugas;

8.2. nepriskirtais jo kompetencijai klausimais (dėl kurių jis nebuvo apmokytas pagal Aprašo 6 punkte nurodytas studijų ar mokymo programas) rekomenduoti Paslaugų gavėjams kreiptis į atitinkamos srities specialistą ar įstaigą;

8.3. vertinti Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės lygį ir, kilus įtarimų, jog pasireiškia psichikos ir elgesio sutrikimų požymių, rekomenduoti Paslaugų gavėjui kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti informaciją, kuri įstaiga teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei paaiškinti šių paslaugų gavimo tvarką.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

9. Specialistas gali organizuoti ir (ar) teikti šias grupines Paslaugas (toliau – grupinės Paslaugos):

9.1. asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita);

9.2. psichikos sveikatos raštingumo didinimo[1] edukaciniai užsiėmimai (užsiėmimai, skirti įgyti žinių ir (ar) keisti nuostatas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos rizikos veiksnius, pagalbos sau būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą);

9.3. emocinės paramos teikimo užsiėmimai (savitarpio pagalbos grupės, grupinės psichologinės konsultacijos);

9.4. kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

10. Aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytos Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita) (toliau – sudėtinga gyvenimiška situacija). Šių paslaugų teikimo metu siekiama padėti asmenims rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

11. Grupinės Paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 12 asmenų grupėms.

12. Teikiant grupines Paslaugas, naudojami tik mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.

13. Bendra vienos grupės Aprašo 9.1, 9.2 ir 9.4 papunkčiuose nurodytų praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė nei 6 valandos (1 valanda = 60 minučių).

14. Sveikatos (klinikinis) psichologas, konsultavimo psichologas ir kitas psichologas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, gali organizuoti ir (ar) teikti individualias Paslaugas – konsultacijas asmeniui arba šeimai (toliau – individuali konsultacija).

15. Kitas psichologas gali teikti individualias konsultacijas tik asmeniui iki 18 metų, taip pat kitiems asmenims ar šeimai, jei individualios konsultacijos objektas yra vaiko auginimo, ugdymo ar kiti su vaiku susiję iššūkiai.

16. Teikdamas individualias konsultacijas, Specialistas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

17. Vienam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti teikiamos ne daugiau kaip 6 individualios konsultacijos. Jei 6 individualių konsultacijų neužtenka ir (ar) Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksniai išlieka nepakitę, Specialistas informuoja Paslaugų gavėją apie galimybę gauti asmens sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas, atitinkančias Paslaugos gavėjo poreikius.

18. Pirmo apsilankymo dėl Paslaugų gavimo metu Specialistas įvertina Paslaugos gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir psichologinės gerovės lygį, pateikdamas jam PSO (5) geros savijautos vertinimo apklausos formą (Pasaulio sveikatos organizacijos forma, toliau – PSO (5) forma) (Aprašo 1 priedas). Jei Paslaugos teikiamos jaunesniam nei 9 metų asmeniui, jo savijauta pagal PSO (5) formą nėra vertinama. Paslaugų gavėjas gali nesutikti pildyti PSO (5) formos, tai pažymėdamas PSO (5) formoje ir grąžindamas ją Specialistui, teikiančiam Paslaugas. Užpildytos PSO (5) formos balai susumuojami ir dauginami iš 4, gaunamas indeksas nuo 0 iki 100. Jei Paslaugų gavėjo indeksas mažesnis nei 50:

18.1. kai asmuo pageidauja gauti individualias konsultacijas – Specialistas neteikia jam individualių konsultacijų, tačiau informuoja Paslaugų gavėją apie PSO (5) formos rezultatus ir rekomenduoja jam kreiptis į pirminį psichikos sveikatos centrą (toliau – PSC), pateikdamas informaciją apie PSC paslaugas, jų gavimo vietas bei tvarką;

18.2. kai asmuo pageidauja gauti grupines Paslaugas – Specialistas teikia pats ar siunčia į kito specialisto grupines Paslaugas, tačiau rekomenduoja Paslaugų gavėjui kreiptis ir į PSC dėl individualių konsultacijų ar psichikos sveikatos būklės įvertinimo, pateikdamas jam informaciją apie PSC paslaugas, jų gavimo vietas bei tvarką.

19. Specialistas rekomenduoja Paslaugų gavėjui, kurio indeksas didesnis nei 50 balų, kreiptis į PSC tais atvejais, jei pastebi galimų psichikos ir elgesio sutrikimų požymių ar dėl kitų priežasčių identifikuoja pirminių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. 

20. Pasibaigus individualioms konsultacijoms ar jų teikimo laikotarpiu, Specialistas gali nusiųsti Paslaugos gavėją į grupines Paslaugas ir atvirkščiai – pasibaigus grupinėms Paslaugoms ar jų teikimo laikotarpiu Specialistas gali nusiųsti Paslaugos gavėją į individualias konsultacijas.

21. Specialistas pagal kompetenciją gali naudoti ir kitus būdus įvertinti Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės lygį.

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO STEBĖSENOS TVARKA

 

22. Specialistas pildo laisvos formos Paslaugų teikimo žurnalą (toliau – Žurnalas), kuriame nurodo:

22.1. Paslaugos gavėjų vardus ir pavardes bei gimimo metus;

22.2. jei Paslaugos teikiamos anonimiškai, nurodomas kodas, kuris sudaromas iš šių reikšmių:

22.2.1. 1-[] – lytis (V, M);

22.2.2. 2-[] 3-[] – gimimo metai (paskutiniai du skaičiai);

22.2.3. 4- [], 5-[][][] – asmens pirmoji vardo ir pirmoji pavardės raidės; [][][]

22.2.4. 6- – pirmoji asmens motinos vardo raidė.  [], [][][]

22.3. Paslaugos gavėjui suteiktas Paslaugas, jų trukmę, Paslaugų gavėjų (dalyvių) skaičių;

22.4. Paslaugos gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės lygio pokyčius Paslaugų teikimo pradžioje bei baigus jas teikti;

22.5. Paslaugos gavėjo vertinimo apie gautas Paslaugas rezultatus.

23. Paskutinės Paslaugos teikimo pabaigoje Biuro darbuotojas arba Specialistas pateikia Paslaugų gavėjams Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų gavėjo apklausos formą (Aprašo 2 priedas) (toliau – Apklausos forma). Paslaugų gavėjas, užpildęs Apklausos formą, ją pateikia Biurui, o nesant galimybės – Specialistui. Paslaugų gavėjas gali nesutikti pildyti Apklausos formos, tai pažymėdamas Apklausos formoje ir grąžindamas Apklausos formą Specialistui.

24. Biuras pagal praėjusiais kalendoriniais metais užpildytų PSO (5) formų, Apklausos formų ir Žurnalų informaciją parengia kalendorinių metų Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimo ataskaitą redaguojamu formatu (Aprašo 3 priedas) (toliau – Ataskaita) ir iki einamųjų metų sausio 20 d. ją pateikia Valstybiniam psichikos sveikatos centrui. Jei Biuras aptarnauja kelias savivaldybes, turi būti pateikiama kiekvienos atskirai Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimo ataskaita.

25. Valstybinis psichikos sveikatos centras, remdamasis Biurų pateikta informacija, apibendrina ir iki einamųjų metų vasario 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia suvestinę ataskaitą (Aprašo 4 priedas). Kartu su suvestine ataskaita turi būti pateiktas ir suvestinės ataskaitos priedas (Aprašo 5 priedas), kurį sudaro į redaguojamo dokumento formatą suvesti visi iš Biurų gauti duomenys apie Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimą ir jų gavėjus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Biuras:

26.1. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja Paslaugų teikimą;

26.2. užtikrina informacijos apie teikiamas Paslaugas (išskyrus asmens duomenis) viešinimą;

26.3. teikia pasiūlymus ir pastabas dėl Paslaugų teikimo tvarkos tobulinimo Sveikatos apsaugos ministerijai;

26.4. numato 9.4 papunktyje nurodytų praktinių užsiėmimų temas.

27. Specialistų veikla gali būti finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

28. Surinkta informacija apie asmens duomenis turi būti tvarkoma vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

_________________

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(PSO (5) geros savijautos vertinimo apklausos forma)

 

PSO (5) GEROS SAVIJAUTOS VERTINIMO APKLAUSA

 

(visuomenės sveikatos biuro pavadinimas)

 

Paslaugų gavėjau / gavėja,

 

Mums svarbu vertinti teikiamų paslaugų kokybę ir Jūsų psichologinę būseną paslaugų gavimo pradžioje, todėl prašome užpildyti toliau pateikiamą klausimyną.

 

Apklausos formą pildyti: SUTINKU / NESUTINKU

(nereikalingą pasirinkimą išbraukti)

 

1. Vardas, pavardė _________________________________________

arba

anoniminių paslaugų teikimo kodas (6 simboliai): _____________________________

1-£[] – lytis (V, M)

2-£[], 3-£[] – gimimo metai (paskutiniai du skaičiai)

4-£ [], 5-£ []– pirmoji vardo ir pirmoji pavardės raidės

6-£ – pirmoji motinos vardo raidė

 

2. Jūs esate:

Vyras  Moteris 

 

3. Jūsų amžius (įrašykite): _______ metų.

 

4. Jūs kreipėtės dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų (galimi keli atsakymo variantai):

 

dėl patiriamo streso:

tarpasmeniniai konfliktai

darbo praradimas ar finansinės problemos

netektys

vienišumas

smurtas

liga

patyčios, mobingas

kita (nurodyti priežastį):____________________________________

dėl kitų priežasčių:

savišvieta

kita (nurodyti priežastį):__________________

 

5Visuomenės sveikatos biure norite gauti šias paslaugas:

individualias psichologo konsultacijas;

asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimus psichologiniam atsparumui ugdyti;

psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukacinius užsiėmimus;

emocinės paramos teikimo užsiėmimus;

kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus (įrašyti temą).

 

6. Prašome pažymėti prie kiekvieno iš penkių teiginių geriausiai Jums tinkantį atsakymą apie tai, kaip jūs jautėtės per pastarąsias dvi savaites. Atkreipkite dėmesį, kad didesnis skaičius žymi geresnę savijautą.

 

Pavyzdys: jei jautėtės linksmi ir pakilios nuotaikos daugiau nei pusę laiko per paskutiniąsias dvi savaites, pažymėkite langelį, kurio dešiniajame viršutiniame kampe yra skaičius 3.

 

Per pastarąsias dvi savaites:

Visą laiką

Beveik visą laiką

Daugiau nei pusę to laiko

Mažiau nei pusę to laiko

Kartais

Niekada

1. Jaučiausi linksmas

(-a) ir pakilios nuotaikos

5

4

3

2

1

0

2. Jaučiausi ramus (-i) ir atsipalaidavęs (-usi)

5

4

3

2

1

0

3. Jaučiausi aktyvus (-i) ir energingas (-a)

5

4

3

2

1

0

4. Atsibudus jaučiausi žvalus (-i) ir pailsėjęs

(-usi)

5

4

3

2

1

0

5. Mano kasdieniame gyvenime buvo daug mane dominančių dalykų

5

4

3

2

1

0

 

Užpildyto PSO (5) klausimyno balai susumuojami ir dauginami iš 4, gaunamas indeksas nuo 0 iki 100:

(pildo specialistas)

 

_____________________

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų gavėjo apklausos forma)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ GAVĖJO APKLAUSA

 

(visuomenės sveikatos biuro pavadinimas)

 

Paslaugų gavėjau / gavėja,

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie suteiktų paslaugų kokybę, todėl prašome užpildyti pateikiamą klausimyną.

 

Apklausos duomenys bus naudojami tik paslaugų vertinimo tikslais.

 

Apklausos formą pildyti: SUTINKU / NESUTINKU

(nereikalingą pasirinkimą išbraukti)

 

1. Vardas, pavardė _________________________________________

arba

anoniminių paslaugų teikimo kodas (6 simboliai): _____________________________

1-£[] – lytis (V, M)

2-£[], 3-£[] – gimimo metai (paskutiniai du skaičiai)

4-£ [], 5-£ []– pirmoji vardo ir pirmoji pavardės raidės

6-£ – pirmoji motinos vardo raidė

 

2. Jūs esate:

Vyras  Moteris 

 

3. Jūsų amžius (įrašykite):_______ metų.

 

4Visuomenės sveikatos biure gavote šias paslaugas:

individualias psichologo konsultacijas;

asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimus psichologiniam atsparumui ugdyti;

psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukacinius užsiėmimus;

emocinės paramos teikimo užsiėmimus;

kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus (įrašyti temą).

 

5. Prašome pažymėti prie kiekvieno iš penkių teiginių geriausiai Jums tinkantį atsakymą apie tai, kaip jūs jautėtės per pastarąsias dvi savaites. Atkreipkite dėmesį, kad didesnis skaičius žymi geresnę savijautą.

 

Pavyzdys: jei jautėtės linksmi ir pakilios nuotaikos daugiau nei pusę laiko per paskutiniąsias dvi savaites, pažymėkite langelį, kurio dešiniajame viršutiniame kampe yra skaičius 3.

 

Per pastarąsias dvi savaites:

Visą laiką

Beveik visą laiką

Daugiau nei pusę to laiko

Mažiau nei pusę to laiko

Kartais

Niekada

1. Jaučiausi linksmas

(-a) ir pakilios nuotaikos

5

4

3

2

1

0

2. Jaučiausi ramus (-i) ir atsipalaidavęs (-usi)

5

4

3

2

1

0

3. Jaučiausi aktyvus (-i) ir energingas (-a)

5

4

3

2

1

0

4. Atsibudus jaučiausi žvalus (-i) ir pailsėjęs

(-usi)

5

4

3

2

1

0

5. Mano kasdieniame gyvenime buvo daug mane dominančių dalykų

5

4

3

2

1

0

 

Užpildyto PSO (5) klausimyno balai susumuojami ir dauginami iš 4, gaunamas indeksas nuo 0 iki 100: (pildo Biuro darbuotojas arba Specialistas) _______________________________________

 

6. Įvertinkite pateiktus teiginius apie Jums teiktas paslaugas, pasirinkdami geriausiai Jūsų nuomonę atspindintį atsakymo variantą skalėje nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“.

 

Teiginiai

Visiškai sutinku (5)

Sutinku (4)

Nei sutinku, nei nesutinku (3)

Nesutinku (2)

Visiškai nesutinku (1)

Apie tai paslaugų teikimo metu nebuvo kalbama  (mokoma)

(0)

1. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas

 

2. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai reaguoti į kitų žmonių emocijas

 

3. Išmokau ir praktiškai taikau veiksmingus būdus, kaip suvaldyti stresą

 

4. Sužinojau apie naujus psichologinės pagalbos sau ir artimiesiems būdus

 

5. Žinau, kur galiu kreiptis specialistų pagalbos, jei pablogėtų mano arba mano artimųjų psichikos sveikata

 

6. Lengviau sprendžiu konfliktines situacijas

 

7. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikau kasdieniame gyvenime

 

 

7. Kiek tikėtina, kad rekomenduosite šias paslaugas gauti savo artimiesiems bei pažįstamiems?

 

Labai tikėtina (5)

Tikėtina (4)

Iš dalies tikėtina (3)

Mažai tikėtina (2)

Visiškai netikėtina (1)

 

_______________

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų

teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo ataskaitos forma)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO ATASKAITA

 

1. Visuomenės sveikatos biuro pavadinimas:____________________________________________

 

2. Aptarnaujama savivaldybė (jei aptarnaujamos kelios savivaldybės, ataskaita turi būti pateikiama kiekvienai savivaldybei atskirai):____________________

 

3. Ataskaitinis laikotarpis: nuo _____________________ iki ______________________________

 

4. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos šios psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos):

(jei paslaugos gavėjas neužpildė klausimynų (Aprašo 1 ir (ar) 2 priedai arba juos pildydamas nepateikė informacijos į tam tikrą (-us) klausimą (-us), pildydami ataskaitą ties tomis vietomis žymėkite „N/a“)

Eil. Nr.

Lytis (įrašyti: vyras arba moteris)

Amžius

Priežastis dėl ko kreipėsi gauti paslaugą (įrašyti priežasties kodą*)

Suteiktos paslaugos tipas (įrašyti:

I – jei individuali, G – jei grupinė, N – jei paslauga neteikta dėl žemo PSO 5 balo)

Paslaugos teikimo būdas (įrašyti: A – jei anonimiškai, N – jei neanonimiškai)

Jei suteikta grupinė paslauga, įrašyti teiktos paslaugos rūšies kodą ** (pvz., 3, jei tai buvo emocinės paramos teikimo užsiėmimas)

Suteiktos paslaugos bendra trukmė asmeniui (val.)

PSO (5) geros savijautos pradinis indeksas

PSO (5) geros savijautos galutinis indeksas

Ar asmeniui buvo rekomenduota kreiptis į psichikos sveikatos centrą (įrašyti: taip arba ne)

Ar asmuo buvo nukreiptas gauti ir kitų Paslaugų (pvz., jei gavo individualias konsultacijas, ar buvo nukreiptas į grupinius užsiėmimus ir atvirkščiai) (įrašyti: taip arba ne)

Paslaugų rekomendavimas kitam (įrašyti skaičių 1–5, kur 5 – labai tikėtina, o 1 – visiškai netikėtina)

Paslaugos vertinimo balai (prie kiekvieno teiginio numerio*** įrašyti asmens pasirinkto vertinimo skaičių nuo 0 iki 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Priežasčių, dėl ko asmenys kreipėsi gauti Psichologinės gerovės ar psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas, kodai:

A1 – dėl patiriamo streso (tarpasmeniniai konfliktai)

A2 – dėl patiriamo streso (darbo praradimas ar finansinės problemos)

A3 – dėl patiriamo streso (netektys)

A4 – dėl patiriamo streso (vienišumas)

A5 – dėl patiriamo streso (smurtas)

A6 – dėl patiriamo streso (liga)

A7 – dėl patiriamo streso (patyčios, mobingas)

A8 – dėl patiriamo streso (kita): nurodyti priežastį

B1 – dėl kitų priežasčių (savišvieta)

B2 – dėl kitų priežasčių (kita): nurodyti priežastį

 

**Grupinės paslaugos rūšių kodai:

1. asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti;

2. psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai;

3. emocinės paramos teikimo užsiėmimai;

4. kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai: įrašyti temas.

 

*** Paslaugų vertinimo teiginių numeriai ir teiginiai:

1. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas.

2. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai reaguoti į kitų žmonių emocijas.

3. Išmokau ir praktiškai taikau veiksmingus būdus, kaip suvaldyti stresą.

4. Sužinojau apie naujus psichologinės pagalbos sau ir artimiesiems būdus.

5. Žinau, kur galiu kreiptis specialistų pagalbos, jei pablogėtų mano arba mano artimųjų psichikos sveikata.

6. Lengviau sprendžiu konfliktines situacijas.

7. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikau kasdieniame gyvenime.

5. Paslaugų teikimo ataskaitą užpildęs asmuo (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas): _______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų

teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo suvestinės ataskaitos forma)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUVESTINĖ ATASKAITA

 

1. Ataskaitinis laikotarpis: nuo _____________________ iki ______________________________

 

2. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos šios psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos):

 

2.1. Individualios Paslaugos visuose visuomenės sveikatos biuruose:

Paslaugos tipas

Paslaugą gavusių asmenų skaičius

Bendra teiktų Paslaugų trukmė valandomis

PSO (5) geros savijautos indekso pradinė vertė (vidutinė)

PSO (5) geros savijautos indekso galutinė vertė (vidutinė)

Anonimiškai

Neanonimiškai

Iš viso

 

2.1.1. Asmenų, negavusių individualių paslaugų dėl žemo PSO (5) indekso, skaičius (įrašyti bendrą skaičių):_________________

 

2.2. Grupinės paslaugos visuose visuomenės sveikatos biuruose:

Paslaugos pavadinimas

Paslaugą gavusių asmenų skaičius

Grupių skaičius

Bendras užsiėmimų skaičius

Bendra teiktų Paslaugų trukmė valandomis

PSO (5) geros savijautos indekso pradinė vertė (vidutinė)

PSO (5) geros savijautos indekso galutinė vertė (vidutinė)

2.1. asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti

 

 

 

 

 

 

2.2. psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

2.3. emocinės paramos teikimo užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

2.4. kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai*

 

 

 

 

 

 

3. Iš viso

 

* nurodyti vykdytų užsiėmimų temas:

 

 

3. Per ataskaitinį laikotarpį asmenų, kuriems suteikta Paslauga, skaičius: iš viso___________, iš jų:

 

3.1. pagal lytį:

__________ vyrų

__________moterų

 

3.2. pagal amžių:

iki 10 metų___________

11–17 metų___________

18–44 metų___________

45–64 metų___________

65 metų ir vyresnių_______________

 

3.3. pagal kreipimosi priežastį:

3.3.1. dėl patiriamo streso:

3.3.1.1. tarpasmeniniai konfliktai_________________________________

3.3.1.2. darbo praradimas ar finansinės problemos____________________

3.3.1.3. netektys______________________________________________

3.3.1.4. vienišumas

3.3.1.5. smurtas

3.3.1.6. liga

3.3.1.7. patyčios, mobingas

3.3.1.8. kita (nurodyti priežastis)

3.3.2. dėl kitų priežasčių:

3.3.2.1. savišvieta___________

3.3.2.2. kita (nurodyti priežastis)_________

 

4. Teiktų Paslaugų vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite bendrą Paslaugos gavėjų, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Teiginiai

Visiškai sutinku (5)

Sutinku (4)

Nei sutinku, nei nesutinku (3)

Nesutinku (2)

Visiškai nesutinku (1)

Apie tai paslaugų teikimo metu nebuvo kalbama (mokoma)

1. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas

2. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai reaguoti į kitų žmonių emocijas

3. Išmokau ir praktiškai taikau veiksmingus būdus, kaip suvaldyti stresą

4. Sužinojau apie naujus psichologinės pagalbos sau ir artimiesiems būdus

5. Žinau, kur galiu kreiptis specialistų pagalbos, jei pablogėtų mano arba mano artimųjų psichikos sveikata

6. Lengviau sprendžiu konfliktines situacijas

7. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikau kasdieniame gyvenime

 

5. Pasitenkinimas suteiktomis Paslaugomis per šių paslaugų rekomendavimą kitiems (įrašykite bendrą Paslaugos gavėjų, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

Labai tikėtina (5)

Tikėtina (4)

Iš dalies tikėtina (3)

Mažai tikėtina (2)

Visiškai netikėtina (1)

 

6. PSO (5) geros savijautos indekso pokyčiai:

6.1. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas po paslaugų gavimo padidėjo daugiau kaip 20 balų, skaičius __________

6.2. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas po paslaugų gavimo sumažėjo daugiau kaip 10 balų, skaičius __________

6.3. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas pradedant teikti paslaugas buvo mažiau nei 50 balų, skaičius __________

6.4. apibendrintas PSO (5) geros savijautos indekso pokytis (gaunami apskaičiavus visų Paslaugas gavusių asmenų 1 priedo 5 klausimo ir 2 priedo 7 klausimo suminių indekso verčių skirtumus ir išvedus jų vidurkį): _______________________

 

7. Nesutikusių pildyti:

7.1. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 1 priedo apklausos formą asmenų skaičius__________

7.2. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 2 priedo apklausos formą asmenų skaičius __________

 

8. Paslaugų teikimo suvestinę ataskaitą užpildęs asmuo (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas): _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų

teikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo suvestinės ataskaitos priedo forma)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUVESTINĖS ATASKAITOS PRIEDAS

 

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos šios psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos):

Eil. Nr.

Savivaldybė

Lytis (įrašyti: vyras arba moteris)

Amžius

Priežastis dėl ko kreipėsi gauti paslaugą (įrašyti priežasties kodą*)

Suteiktos paslaugos tipas (įrašyti: I – jei individuali, G – jei grupinė, N– paslauga neteikta dėl žemo PSO 5 balo)

Paslaugos teikimo būdas (įrašyti: A – jei anonimiškai, N – jei neanonimiškai)

Jei suteikta grupinė paslauga, įrašyti teiktos paslaugos rūšies kodą ** (pvz., 3, jei tai buvo emocinės paramos teikimo užsiėmimas)

Suteiktos paslaugos bendra trukmė asmeniui (val.)

PSO (5) geros savijautos pradinis indeksas

PSO (5) geros savijautos galutinis indeksas

Ar asmeniui buvo rekomenduota kreiptis į psichikos sveikatos centrą (įrašyti: taip arba ne)

Ar asmuo buvo nukreiptas gauti ir kitų Paslaugų (pvz., jei gavo individualias konsultacijas, ar buvo nusiųstas į grupinius užsiėmimus ir atvirkščiai) (įrašyti: taip arba ne)

Paslaugų rekomendavimas kitam (įrašyti skaičių 1–5, kur 5 – labai tikėtina, o 1 – visiškai netikėtina)

 

Paslaugos vertinimo balai (prie kiekvieno teiginio numerio*** įrašyti asmens pasirinkto vertinimo skaičių nuo 0 iki 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Priežasčių, dėl ko asmenys kreipėsi gauti Psichologinės gerovės ar psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas kodai:

A1 – dėl patiriamo streso (tarpasmeniniai konfliktai)

A2 – dėl patiriamo streso (darbo praradimas ar finansinės problemos)

A3 – dėl patiriamo streso (netektys)

A4 – dėl patiriamo streso (vienišumas)

A5 – dėl patiriamo streso (smurtas)

A6 – dėl patiriamo streso (liga)

A7 – dėl patiriamo streso (patyčios, mobingas)

A8 – dėl patiriamo streso (kita): nurodyti priežastį

B1 – dėl kitų priežasčių (savišvieta)

B2 – dėl kitų priežasčių (kita): nurodyti priežastį

 

**Grupinės paslaugos rūšių kodai:

1. asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti;

2. psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai;

3. emocinės paramos teikimo užsiėmimai;

4. kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai: įrašyti temas.

 

*** Paslaugų vertinimo teiginių numeriai ir teiginiai:

1. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas.

2. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai reaguoti į kitų žmonių emocijas.

3. Išmokau ir praktiškai taikau veiksmingus būdus, kaip suvaldyti stresą.

4. Sužinojau apie naujus psichologinės pagalbos sau ir artimiesiems būdus.

5. Žinau, kur galiu kreiptis specialistų pagalbos, jei pablogėtų mano arba mano artimųjų psichikos sveikata.

6. Lengviau sprendžiu konfliktines situacijas.

7. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikau kasdieniame gyvenime.

 

5. Paslaugų teikimo ataskaitą užpildęs asmuo (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas): ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________[1] Psichikos sveikatos raštingumo komponentai: a) žinios ir nuostatos, kas yra psichikos sveikata ir įvairių psichikos sveikatos būsenų visuma bei kaip psichikos sveikatą galima puoselėti; b) gebėjimai ir įgūdžiai kasdien rūpintis savo psichikos sveikata; c) gebėjimas atpažinti skirtingų psichikos ir elgesio sutrikimų požymius; d) žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius; e) žinios ir nuostatos apie emocinės pagalbos sau ir kitiems, patiriantiems psichikos sveikatos sunkumų, būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą; f) palankus požiūris į psichikos sveikatą, grindžiamas pagarba žmogaus teisėms ir skatinantis pripažinti psichikos sveikatos sunkumus bei ieškoti reikiamos pagalbos; g) žinios ir įgūdžiai, kaip ir kur ieškoti informacijos apie psichikos sveikatą.