LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS

LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. D1-409/1B-403/B1-411

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 1.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

1.2. įvežimą (išvežimą) į (iš) Lietuvos Respubliką (-os) į (iš) Europos Sąjungai nepriklausančias (-ių) šalis (-ių) (įskaitant ir įvežimą iš jūros) (toliau – įvežimas (išvežimas);“.

2. Papildome 1.21 papunkčiu:

1.21. vežimą komerciniais tikslais Lietuvos Respublikoje;“.

3. Pakeičiame 1.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

1.3. vežimą iš Europos Sąjungai nepriklausančios šalies į kitą ar tą pačią Europos Sąjungai nepriklausančią šalį tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;“.

4. Pakeičiame 2.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.5. šaldytomis, konservuotomis, džiovintomis, sūdytomis ar kitaip apdorotomis (t. y. negyvomis) žuvimis, žūklės trofėjais ir bet kokiais kitais gaminiais, pagamintais iš žuvies, moliuskų ir kitų bestuburių gyvūnų, skirtų žmonių maistui, medicinai, gyvūnų pašarui ar kitiems tikslams, išskyrus Taisyklių 6 ir 62 punktuose nurodytų rūšių gyvūnus;“.

5. Pakeičiame 2.6 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.6. jakais, šiauriniais elniais, kupranugariais, lamomis, alpakomis, naminiais šeškais (Mustelo putorius furo), domestikuotais šinšilų egzemplioriais, stručiais, patarškomis, uoliniais karveliais, kanarėlėmis, zebrinėmis amadinomis, neišskiriamosiomis papūgomis (Agapornis roseicollis), banguotosiomis papūgėlėmis (Melopsittacus undulatus), papūgomis nimfomis (Nymphicus hollandicus), Kramerio papūgomis (Psittacula krameri), paprastaisiais povais (Pavo cristatus), fazanais (medžiojamaisiais fazanais (Phasianus colchicus) (kai jie yra gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir yra Taisyklių 3 punkte nurodyti jų teisėtą įgijimą patvirtinantys dokumentai), karališkaisiais fazanais (Syrmaticus reevesii), deimantiniais fazanais (Chrysolophus amherstiae), auksiniais fazanais (Chrysolophus pictus), sidabriniais fazanais (Lophura nycthemera)), bitėmis, šilkverpiais ir kitais istoriškai domestikuotais saugomoms ir invazinėms rūšims nepriskiriamais gyvūnais ar jų hibridais). AAA dėl šio punkto išimčių taikymo konsultuojasi su Aplinkos ministerija ir mokslo institucijomis;“.

6. Pakeičiame 2.7 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.7. gyvais ar negyvais kailiniais žvėreliais (kanadinėmis audinėmis (Mustela vison), rudosiomis lapėmis (Vulpes vulpes), poliarinėmis lapėmis (Alopex lagopus) bei jų įvairiais hibridais), jų kailiais ar gaminiais iš jų, usūrinių šunų (mangutų) (Nyctereutes procyonoides) ir nutrijų (Myocastor coypus) negyvais gyvūnais, jų kailiais ar gaminiais iš jų (jei įvežama ar išvežama iš Europos Sąjungos šalių), kai šie žvėreliai buvo veisti bei išauginti specializuotuose ūkiuose (fermose) ar jų kailiai buvo įsigyti specializuotuose kailių aukcionuose ir įvežimo, išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami tai įrodantys dokumentai;“.

7. Pakeičiame 2.8 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.8. tvenkiniuose užaugintomis, taip pat akvariuminėmis žuvimis, nenurodytomis Taisyklių 6 ir 62 punktuose;“.

8. Pakeičiame 2.9 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.9. medžioklės trofėjais, jei tai yra trofėjai teisėtai sumedžiotų gyvūnų ar teisėtai įgyti trofėjai gyvūnų rūšių, nenurodytų Taisyklių 6, 61 ir 62 punktuose, trofėjai;“.

9. Papildome 2.14 papunkčiu:

2.14. peliniais graužikais, varliagyviais, moliuskais, vorais, vabzdžiais ir kitais bestuburiais gyvūnais, išskyrus Taisyklių 6, 62 ir 64 punktuose nurodytų rūšių gyvūnus“.

10. Papildome 3.41 papunkčiu:

3.41. pažyma dėl rasto saugomos rūšies egzemplioriaus, išduota vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.

11. Pakeičiame 6  punktą ir jį išdėstome taip:

6. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Taisyklių nuostatoms, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) nuostatoms bei CITES papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL 2009 L 286, p. 36) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009), Komisijos Reglamento (ES) Nr. 737/2010 reikalavimams arba prekyba jais keltų ekologinę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su kompetentingomis mokslinėmis institucijomis, nustato Aplinkos ministerija) ar gyvūnų užkrečiamųjų ligų išplitimo grėsmę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su Aplinkos ministerija, nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Be Leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų (Taisyklių 3 priedas) draudžiama prekiauti (išskyrus (išvežimą)) gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jei gyvūnai yra šių rūšių:

6.1. nurodytų Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“;

6.2. nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A-D prieduose, kurie šio reglamento nustatyta tvarka keičiami ir papildomi Europos Komisijos.“

12. Pakeičiame 61  punktą ir jį išdėstome taip :

61. Draudžiama parduoti, pardavimo tikslu transportuoti ar laikyti, siūlyti parduoti gyvus ar negyvus paukščius, jų lengvai atpažįstamas dalis ir gaminius iš jų, jeigu šie paukščiai priskiriami bet kuriai Europos Sąjungos teritorijoje natūraliai paplitusiai paukščių rūšiai, išskyrus:

61.1. kai jie yra gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir yra Taisyklių 3 punkte nurodyti jų teisėtą įgijimą patvirtinantys dokumentai;

61.2. didžiąją antį (Anas platyrhynchos), žvyrę (Škotijos ir Airijos porūšiai) (Lagopus lagopus scoticus et hibericus), raudonkojį kekliką (Alectoris rufa), barzdotąjį kekliką (Alectoris barbara), kurapką (Perdix perdix), medžiojamąjį fazaną (Phasianus colchicus), keršulį (Columba  palumbus), ir kai šių rūšių paukščiai buvo paimti iš gamtos vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimais arba kitaip teisėtai įgyti ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

61.3. jei siekiama Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų ir visais atvejais turint jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų buvimą įrodo:

61.3.1. Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos patvirtinti gamtotvarkos planai ir saugomų rūšių apsaugos ar veiksmų planai, pagal šiuos planus vykdomos saugomų rūšių veisimo programos ir įgyvendinamos priemonės, vykdomas saugomų rūšių perkėlimas, reintrodukcijos programos;

61.3.2. vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu išduoti leidimai naudoti saugomas rūšis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais;

61.4. kai turimi į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus įtrauktų rūšių Komisijos Reglamente (EB) 865/2006 nurodyti sertifikatai ar importo leidimai, kuriuose nurodyta, kad egzemplioriams netaikomas vienas ar keli Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti draudimai arba nurodytas komercinio naudojimo tikslas.“

13. Pakeičiame 62 punktą ir jį išdėstome taip:

62. Draudžiama parduoti ar mainyti, pardavimo tikslu transportuoti ar laikyti, siūlyti parduoti ar mainyti gyvus ar negyvus gyvūnus, jų lengvai atpažįstamas dalis ir gaminius iš jų, jei jie pagauti ar kitaip paimti iš gamtos europinėje valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje ir priskiriami bet kuriai rūšiai, įtrauktai į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“, išskyrus:

62.1. kai jie yra išveisti nelaisvėje, teisėtai pagauti ar kitaip paimti iš gamtos europinėje valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje iki 2004 m. gegužės 1 d. ir yra Taisyklių 3 punkte nurodyti jų teisėtą įgijimą patvirtinantys dokumentai;

62.2. jei siekiama Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų ir visais atvejais turint jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų buvimą įrodo:

62.2.1. Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos patvirtinti gamtotvarkos planai ir saugomų rūšių apsaugos ar veiksmų planai, pagal šiuos planus vykdomos saugomų rūšių veisimo programos ir įgyvendinamos priemonės, vykdomas saugomų rūšių perkėlimas, reintrodukcijos programos;

62.2.2. vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu išduoti leidimai naudoti saugomas rūšis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais;

62.3. kai turimi į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus įtrauktų rūšių Komisijos Reglamente (EB) 865/2006 nurodyti sertifikatai ar importo leidimai, kuriuose nurodyta, kad egzemplioriams netaikomas vienas ar keli Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti draudimai arba nurodytas komercinio naudojimo tikslas.“

14. Papildome nauju 63 punktu:

63. Draudžiama prekiauti gyvais gyvūnais, jei jie priskiriami šiems sistematiniams taksonams (draudimas netaikomas, kai gyvūnų savininkas turi Taisyklių 3 punkte nurodytus jų teisėtą įgijimą patvirtinančius dokumentus ir tai yra: gyvūnai, gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d.; arba gyvūnai, kurie naudojami veisimo ir paleidimo į laisvę programose pagal Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos patvirtintus gamtotvarkos planus ir saugomų rūšių apsaugos ar veiksmų planus; vykdomos reintrodukcijos programos; arba gyvūnai laikomi zoologijos soduose, turinčiuose leidimą įkurti zoologijos sodą pagal Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą; arba šiuos gyvūnus išvežant į Europos Sąjungai nepriklausančias trečiąsias šalis ir įvežant iš Europos Sąjungai nepriklausančių trečiųjų šalių, kai paskirties šalis yra ne Lietuva; arba vežant šiuos gyvūnus Lietuvos Respublikos teritorija iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą):

63.1. primatams (Primates);

63.2. kloakiniams (Monotremata);

63.3. kaguaniniams (Dermoptera);

63.4. nepilnadančiams (Edentata);

63.5. skujuočiams (Pholidota);

63.6. viveriniams (Viverridae);

63.7. hieniniams (Hyaenidae);

63.8. šuniniams (Canidae), išskyrus rudąją lapę (Vulpes vulpes), (pilkasis vilkas (Canis lupus) ir paprastasis šakalas (Canis aureus) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.9. katiniams (Felidae), (vilpišis (miškinė katė) (Felis silvestris) ir paprastoji lūšis (Lynx lynx) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.10. lokiniams (Ursidae), (rudoji meška (Ursus arctos) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.11. mažajai pandai (Ailurus fulgens);

63.12. didžiajai pandai (Ailuropoda melanoleuca);

63.13. irklakojams (ruoniniams) (Pinnipedia);

63.14. banginiams (Cetacea);

63.15. vamzdžiadančiams (Tubulidentata);

63.16. sirenoms (Sirenia);

63.17. raganosiams (Rhinocerotidae);

63.18. tapyriniams (Tapiridae);

63.19. hipopotaminiams (Hippopotamidae);

63.20. žirafiniams (Giraffidae);

63.21. straubliniams (Proboscidea);

63.21. kiauniniams (Mustelidae), išskyrus šeško naminę formą (Mustela putorius furo) (nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.23. krokodilams (Crocodylia), (nuo 2015 m. sausio 1 d.).“.

15. Papildome nauju 64 punktu:

64. Gyvais laukiniais gyvūnais, kurių rūšys įtrauktos į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317 p. 35) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014) nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, prekiauti ar kitaip naudoti leidžiama vadovaujantis šiuo reglamentu ir Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarka), ir (arba) turint Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje ir Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytus leidimus.

Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, nurodytų rūšių laukiniais gyvūnais, kurių rūšys neįtrauktos į Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, prekiaujama ar jie kitaip naudojami laikantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje nustatytų reikalavimų.“

16. Buvusius 63, 64, 65 punktus atitinkamai laikome 65, 66 ir 67 punktais.

17. Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Norint prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų (išskyrus įvežimą (išvežimą)), būtina gauti leidimą prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų (Taisyklių 3 priedas). Prekiaujant produktais iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae), be šiame punkte nurodytų dokumentų, būtina turėti Taisyklių 3.7 papunktyje nurodytą pažymą.

Jei prekyba gyvais laukiniais gyvūnais vykdoma ne specializuotose gyvūnų parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 (OL 2012, L 10, p.19) (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012), nustatytos formos leidimas ar sertifikatas suteikia teisę jais prekiauti, išskyrus atvejus, kai minėtas leidimas ar sertifikatas teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas gyvūnų, jų dalių ar gaminių naudojimui nekomerciniais tikslais.

Specializuotomis gyvūnų parduotuvėmis ar kitomis prekybos vietomis laikomos prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos (toliau – specializuotos gyvūnų prekybos vietos), kurios yra patvirtintos vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 792/2012 nustatytos formos importo leidime, suteikiančiame teisę prekiauti jais, turi būti įrašas apie komercinį gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo ar naudojimo tikslą, leidimo pateikimas muitiniam įforminimui turi būti patvirtintas Taisyklių 32−36 punktų nustatyta tvarka.“

18. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Taisyklių 3, 7 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai turi būti laikomi gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų prekybos vietoje.

Asmenys, turintys leidimus prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, gali verstis šia veikla tik toje vietoje, kuri nurodyta leidime. Jeigu asmuo, turintis leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, verčiasi šia veikla keliuose savo padaliniuose (filialuose, parduotuvėse ir pan.), leidime turi būti nurodyti visi padalinių adresai.

Asmuo, gavęs leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, turi laikyti leidimo originalą įmonėje. Kituose į leidimą įrašytuose padaliniuose, kurie verčiasi leidime nurodyta veikla, turi būti leidimo nuorašai.

Asmenims, įsigyjantiems prekybos vietose Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytus gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, pageidaujant turi būti įteikiamos Taisyklių 3 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

Leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduodamas asmenims, išveisusiems Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytų rūšių gyvūnus nelaisvėje, Taisyklių 61 ir 62 punktuose nurodytais atvejais, kai leidžiama prekiauti nurodytų rūšių laukiniais gyvūnais.“

19. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turėdami Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir vykdantys teisės aktus nustatančius reikalavimus gyvų gyvūnų sveikatingumui ir gerovei užtikrinti, Lietuvos Respublikoje gali laisvai prekiauti (išskyrus įvežimą (išvežimą)) nesaugomų  rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, išskyrus nurodytus Taisyklių 6 ir 61–63 punktuose, ir atvejus, kai prekyba gyvais laukiniais gyvūnais vykdoma specializuotose gyvūnų prekybos vietose.“

20. Pakeičiame 11 punktą ir jį išdėstome taip:

11. Jei įvežami (išvežami) gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra nenurodyti Taisyklių 2 punkte ir 6.2 papunktyje, būtina pateikti Leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų.“

21. Pakeičiame 18 punktą ir jį išdėstome taip:

18. Juridiniai ir fiziniai asmenys, siekiantys gauti Leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų ir prekiauti (išskyrus įvežimą (išvežimą)) Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų ar specializuotose prekybos vietose gyvais laukiniais gyvūnais, kuriems netaikomos Taisyklių išimtys, nurodytos Taisyklių 2 punkte, Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti prašymą išduoti leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), jeigu bus prekiaujama gyvais laukiniais gyvūnais - numatomų prekiauti gyvų gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos) (prašymas gali būti pateikiamas naudojant ALIS).“

22. Pakeičiame 21 punktą ir jį išdėstome taip:

21. Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų išrašomas trim egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, įvežančiam (išvežančiam) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, antrasis – muitinei, trečiasis – Aplinkos apsaugos agentūrai kontrolės reikmėms.

Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išrašomas trim egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, prekiausiančiam gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, kiti – Aplinkos apsaugos agentūrai kontrolės reikmėms.

Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami Aplinkos apsaugos agentūroje. Jeigu leidimus iki 2014 m. liepos 1 d. yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, jie registruojami šiame departamente nustatyta tvarka ir informacija apie grąžintus bei pripažintus negaliojančiais leidimus per 5 darbo dienas pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.

Iki kiekvienų metų vasario 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos ministerijai pateikia detalią ataskaitą apie praėjusiais metais išduotus leidimus, nurodydama leidimų skaičių, numerius, vežtų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų gyvūnų rūšis, gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų kiekį, eksporto, importo bei kilmės šalis, parduodamų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų rūšis ir kitą informaciją, kuri nurodoma išduotuose leidimuose.

23. Pakeičiame 27.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

27.5. asmeniui, prašančiam leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų arba leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, ankstesnio leidimo galiojimas buvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytų priežasčių ir nuo šio leidimo galiojimo panaikinimo nėra praėję 12 mėnesių;“.

24. Pakeičiame 35 punktą ir jį išdėstome taip:

35. Įvežant (išvežant) Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat kitus Taisyklių 1 priedo 1 punkte išvardytus gyvus gyvūnus, kuriems netaikomos Taisyklių 2 punkto nustatytos išimtys ir kurie nepaminėti Taisyklių 6.2 papunktyje, pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos, per kurią įvežama (išvežama) ši siunta, muitinės pareigūnas užpildo kartu su muitinės deklaracija pateikto Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų asmeniui ir muitinei skirto egzemplioriaus muitinės žymoms skirtą langelį, kuriame įrašo faktinį nurodytų leidime įvežamų (išvežamų) gyvūnų skaičių ar kiekį bei nurodo įvežimo (išvežimo) datą.

Langelio įrašai tvirtinami juos padariusio muitinės pareigūno parašu, C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir numeruotu muitinės įstaigos antspaudu.

Atlikus šiuos veiksmus, vienas leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų egzempliorius grąžinamas gyvūnus įvežančiajam (išvežančiajam) asmeniui, antras egzempliorius lieka muitinės įstaigoje.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

 

 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos                                                Arūnas Adomėnas

finansų ministerijos generalinis direktorius

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius                                        Darius Remeika