LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 27 d. Nr. V-354

Vilnius

 

 

Pakeičiu Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainų ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paslaugų kainų (18 priedas), patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, I skyriaus 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„7.1.

pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus;

pareigūnų, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja – pagal Aprašo 2 priedo 1 punktą;

pareigūnų, vykdančių tarnybines pareigas aplinkoje, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, dirbančių pavojingą darbą – pagal Aprašo 2 priedo 9 punktą

x

49,84“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Aurelijus Veryga