Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 933

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

11. Savivaldybėms skiriama mokymo lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), specialiosioms mokykloms (skyriams), skirtoms elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat specialiosioms mokykloms, skirtoms sveikatos problemų turintiems mokiniams (sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, dėl kurių jie turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), bendrojo ugdymo mokyklų išlyginamosioms lietuvių kalbos klasėms – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Mėnesio vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Apskaičiuojant vidutinį metinį mokinių skaičių ir mėnesio vidutinį mokinių skaičių neįskaičiuojamas Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpis. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.“;

 

1.2. papildyti 131 punktu:

 

131. Įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, savivaldybėms skiriamos mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai: švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Skaitmeninio ugdymo plėtrai savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytą atitinkamą ugdymo reikmių koeficientą ir faktinį mokinių skaičių, iš jų informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti gali būti skiriama ne daugiau kaip 30 procentų lėšų. Šias lėšas savivaldybės paskirsto vadovaudamosi šio punkto nuostatomis savo nustatyta tvarka.“;

1.3. pripažinti netekusiu galios 131 punktą;

1.4. pakeisti 1 priedą:

 

1.4.1. papildyti 1.5 papunkčiu:

 

 

„1.5. skaitmeninio ugdymo plėtrai4

0,1705“;

 

 

 

 

 

 

1.4.2. pripažinti netekusiu galios 1.5 papunktį;

 

1.4.3. pakeisti 4 išnašą ir ją išdėstyti taip:

 

4 Lėšos skaičiuojamos tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.“;

1.5. pakeisti 2 priedą:

1.5.1. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

8,2“;

 

 

 

 

 

 

1.5.2. papildyti 4 pastaba:

4. Mokiniams, kurie ugdomi (ugdosi) šeimoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos apskaičiuojamos taikant koeficientą 0,25.“;

1.6. pakeisti 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

8,2“;

 

 

 

 

 

 

1.7. pakeisti 5 priedą:

1.7.1. pakeisti 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

„5.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas savarankiško, ugdymosi šeimoje ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdais:“;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. papildyti 5.6 papunkčiu:

 

„5.6.

ugdomi (ugdosi) šeimoje (pagal Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

pavienio / ugdymosi šeimoje / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

0,0413

 

0,0397

0,0382

0,0382

0,0958

0,0898

0,0871

0,0845

0,0776

0,0756

0,0393

0,0393

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1.3 ir 1.4.2 papunkčius, įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

3. Šio nutarimo 1.3 ir 1.4.2 papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius