RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDŽIAMO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. A-187-(8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.3 papunkčiu:

1. Nustatau Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose leidžiamą statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką:

1.1. darbo dienomis nuo 7 val. iki 20 val.;

1.2. poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 19 val.

2. S k i r i u Valentiną Grinienę, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę, statybos darbų triukšmo kontroliere.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                      Jolanta Margaitienė