LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 9, 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 253 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1374

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 222 dalį ir ją išdėstyti taip:

222. Virtualioji valiuta – skaitmeninė vertę turinti, bet teisinio valiutos ar pinigų statuso neturinti priemonė, kurios neleidžia ar už kurią nelaiduoja centrinis bankas ar kita valstybės institucija ir kuri nėra būtinai susieta su valiuta, tačiau kurią fiziniai ar juridiniai asmenys pripažįsta kaip mainų priemonę ir kuri gali būti elektroninėmis priemonėmis pervedama, saugoma, parduodama, keičiama, investuojama ir naudojama atsiskaitymams.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 700 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba iš jos išimdami virtualiąją valiutą, kurios suma lygi arba viršija 700 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną ar kelias tarpusavyje susijusias operacijas (virtualiosios valiutos vertė nustatoma piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo momentu), išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 11 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 700 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, arba per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos įnešimo į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba išėmimo iš jos operacijas, kurių suma lygi arba viršija 700 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta;“.

3. Papildyti 9 straipsnį 161 dalimi:

161. Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius, siekdami nustatyti įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir prireikus imtis priemonių, atlikdami virtualiosios valiutos keitimo, pervedimo ar kitokią operaciją, privalo rinkti, saugoti ir perduoti operacijos gavėjo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui arba finansų įstaigai šią informaciją:

1) informaciją apie operacijos iniciatorių – fizinį asmenį:

a) vardą (vardus), pavardę (pavardes);

b) unikalų operacijos kodą;

c) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus;

d) tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį, jo numerį;

e) asmens kodą (užsieniečio – gimimo datą, jeigu yra, – asmens kodą ar kitą šiam asmeniui suteiktą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti) ir pilietybę (jeigu asmuo be pilietybės, nurodyti valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

f) gyvenamosios vietos adresą;

2) informaciją apie operacijos iniciatorių – juridinį asmenį:

a) pavadinimą;

b) unikalų operacijos kodą;

c) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus;

d) kodą (jeigu kodas nesuteiktas, – registracijos išrašą);

e) buveinės adresą;

3) informaciją apie operacijos gavėją – fizinį asmenį:

a) vardą (vardus), pavardę (pavardes);

b) asmens kodą (užsieniečio – gimimo datą, jeigu yra, – asmens kodą ar kitą šiam asmeniui suteiktą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti);

c) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus;

4) informaciją apie operacijos gavėją – juridinį asmenį:

a) pavadinimą;

b) kodą (jeigu kodas suteiktas);

c) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus.“

4. Papildyti 9 straipsnį 162 dalimi:

162. Operaciją inicijuojantis virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius, perduodamas operacijos gavėjo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui arba finansų įstaigai nurodymą atlikti operaciją, kartu perduoda šio straipsnio 161 dalyje nurodytą informaciją.“

5. Papildyti 9 straipsnį 163 dalimi:

163. Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius negali priimti operacijos iš kito virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus, jeigu šis nesilaiko reikalavimo perduoti šio straipsnio 161 dalyje nurodytą informaciją.“

6. Papildyti 9 straipsnį 211 dalimi:

211. Virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui draudžiama atidaryti anonimines sąskaitas ar sąskaitas akivaizdžiai fiktyviais vardais, taip pat atidaryti sąskaitas ar kitaip pradėti dalykinius santykius nepareikalavus kliento tapatybę patvirtinančių duomenų arba kilus pagrįstam įtarimui, kad šiuose dokumentuose įrašyti duomenys yra netikri ar suklastoti.“

 

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento veiklą, valdymo ar priežiūros organų nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.“

2. Papildyti 25 straipsnį 31 dalimi:

31. Virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus valdymo, priežiūros organų nariu, naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra:

1) pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų arba labai sunkų nusikaltimą ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, neatsižvelgiant į tai, ar asmens teistumas yra išnykęs, ar panaikintas;

2) pripažintas kaltu padaręs Baudžiamajame kodekse numatytą nesunkų arba apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, visuomenės saugumui ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 5 metai;

3) pripažintas kaltu padaręs kitą, negu nurodyta šios dalies 1 ir 2 punktuose, Baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo 3 metai.“

3. Papildyti 25 straipsnį 5 dalimi:

5. Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, privalo turėti vyresnįjį vadovą, kuris būtų nuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.“

4. Papildyti 25 straipsnį 6 dalimi:

6. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, ketinantis vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, privalo turėti įregistruotą įstatinį kapitalą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 125 000 eurų. Kitos teisinės formos Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas, ketinantis vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, privalo turėti draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimo arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos dokumentą dėl ne mažesnės kaip 100 000 eurų sumos vienai kliento pretenzijai dėl nuostolių atlyginimo ir 500 000 eurų sumos visoms klientų pretenzijoms dėl nuostolių atlyginimo per metus.“

5. Papildyti 25 straipsnį 7 dalimi:

7. Pagal šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalį paskirti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus vadovaujantieji darbuotojai negali tuo pačiu metu atstovauti daugiau kaip vienam virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui, išskyrus atvejus, kai tie operatoriai priklauso vienai įmonių grupei.“

6. Papildyti 25 straipsnį 8 dalimi:

8. Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius privalo nevykdyti veiklos ir neteikti paslaugų kitoje valstybėje tokiu mastu, kad Lietuvos Respublikoje liktų tik neesminės pagal jų veiklos pobūdį funkcijos ar paslaugos ir jos būtų atliekamos ar teikiamos išimtinai tik kitos valstybės klientams ar iš esmės veiklos Lietuvos Respublikoje jie nebevykdytų.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 253 straipsniu

Papildyti Įstatymą 253 straipsniu:

253 straipsnis. Virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus sąrašai

1. Juridinių asmenų registro tvarkytojas tvarko virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą vykdančių Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų ir Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialų sąrašus ir juos skelbia savo interneto svetainėje.

2. Virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių sąrašuose nurodomi šie duomenys:

1) juridinio asmens ar filialo pavadinimas;

2) juridinio asmens ar filialo kodas;

3) buveinės adresas;

4) veiklos pradžios data;

5) elektroninio pašto adresas (jeigu jis nurodytas Juridinių asmenų registre);

6) interneto svetainės adresas (jeigu jis nurodytas Juridinių asmenų registre).

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 1–5 dalis, 4 straipsnį ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 1, 2 dalys įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 2 straipsnio 3–5 dalys įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

4. Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2023 m. vasario 1 d.

5. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki 2022 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą.

6. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialai, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėję vykdyti ir po šio įstatymo įsigaliojimo dienos toliau ketinantys vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą, privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. atitikti visus šio įstatymo reikalavimus.

7. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėję vykdyti ir po šio įstatymo įsigaliojimo dienos toliau ketinantys vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą, ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, reikalingus įstatiniam kapitalui įregistruoti, jeigu įstatinis kapitalas neatitinka šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Kitos teisinės formos Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ar Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos buvo pradėję vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą, ketinantys toliau ją vykdyti įsigaliojus šiam įstatymui, ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, kuriais patvirtinama jų atitiktis šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje išdėstytoje Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nurodytiems reikalavimams.

8. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialai, kurie iki 2022 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikia šio straipsnio 7 dalyje nurodytos informacijos, nuo 2023 m. sausio 1 d. netenka teisės toliau vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklos Lietuvos Respublikoje. Juridinių asmenų registro tvarkytojas ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 d. išregistruoja duomenis apie tai, kad juridinis asmuo ar Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas vykdo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, o dėl to Juridinių asmenų registro tvarkytojo patirtos sąnaudos mutatis mutandis kompensuojamos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda