LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 199 „DĖL APDOROJIMO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS ĮRANGOS TECHNINĖS APŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 3D-464

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 199 „Dėl Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.  Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui organizuoti apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos pažymėjimo blankų gamybą, aprūpinti jais šiuos dokumentus turinčias teisę išduoti įmones ir vykdyti išduodamų blankų apskaitą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisykles ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Andrius Palionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2020 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. 3D-464

 

 

 

APDOROJIMO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS ĮRANGOS TECHNINĖS APŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos (toliau – apdorojimo įranga) naudojimo, techninės apžiūros, ūkio subjektų pasirengimo atlikti technines apžiūras įvertinimo, profesionaliajam naudojimui skirtos apdorojimo įrangos registravimo ir techninės apžiūros tvarką, šios veiklos priežiūrą ir koordinavimą, naudojamos apdorojimo įrangos techninius reikalavimus bei apdorojimo įrangos techninės apžiūros įmonių gamybinių patalpų, įrenginių ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (toliau – direktyva).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įranga – įtaisų visuma augalams, augaliniams produktams ir (ar) jų laikymo patalpoms, žemės sklypams apdoroti, siekiant sunaikinti kenksminguosius organizmus ir (ar) daryti poveikį augalų, augalinių produktų gyvybiniams procesams, įskaitant augalų apsaugos produktų purkštuvus, jiems veikti būtinus purkštukus, manometrus, filtrus, sietus, rezervuarų valymo įtaisus ir kitas sudedamąsias dalis.

3.2. Augalų apsaugos produktų purkštuvas (toliau – purkštuvas) – mašina arba keičiamasis įrenginys profesionaliajam naudojimui skirtiems augalų apsaugos produktams paskleisti purškiant. Purkštuvai gali būti stacionarūs, pusiau stacionarūs, savaeigiai, uždedami ant transporto priemonių (uždedamieji) ar kabinami prie traktorių (prikabinamieji arba pakabinamieji), įskaitant naudojamus su sėjamosiomis ar sodinamosiomis, taip pat sumontuotus traukiniuose ir orlaiviuose.

3.3. Privalomoji apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninė apžiūra (toliau – techninė apžiūra) – naudojamos apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos privalomas techninės būklės tikrinimas, apimantis šios įrangos tapatumo nustatymą ir jos techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą.

3.4. Privalomosios apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros įmonė (toliau – techninės apžiūros įmonė) – ūkio subjektas, kuriam šių taisyklių nustatyta tvarka suteikta teisė registruoti apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą.

3.5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Taisyklės taikomos visoms profesionaliajam naudojimui skirtoms apdorojimo įrangos rūšims:

4.1. purkštuvams su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu (apibrėžtiems Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-2), įskaitant sumontuotus sėjamosiose ar sodinamosiose bei traukiniuose ar orlaiviuose;

4.2. krūmų ir vaismedžių purkštuvams (apibrėžtiems Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-3);

4.3. stacionariems ir pusiau stacionariems purkštuvams (apibrėžtiems Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-4), įskaitant rūko generatorius ir beicavimo mašinas;

4.4. birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinoms;

4.5. rankinei ir ant nugaros nešiojamai apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangai vadovaujantis direktyvos 8 straipsnio 3 dalies b punktu šiose taisyklėse nustatyta techninė apžiūra neatliekama. Profesionalūs naudotojai privalo būti baigę augalų apsaugos kursus ir įpareigojami patys reguliariai vykdyti įrangos techninę priežiūrą pagal naudojimo instrukcijų reikalavimus.

5. Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti tik šių taisyklių nustatyta tvarka įregistruotą apdorojimo įrangą.

6. Apdorojimo įrangos apžiūra turi būti atliekama kas treji metai, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip penkerius metus.

7. Naujos ar naudotos apdorojimo įrangos registravimo ir apžiūros išlaidas apmoka apdorojimo įrangos tiekėjai, o naudojamos apdorojimo įrangos – naudotojai.

 

II SKYRIUS

NAUJOS APDOROJIMO ĮRANGOS REGISTRAVIMAS

 

8. Naują apdorojimo įrangą registruoja techninės apžiūros įmonė, turinti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) suteiktą teisę registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą.

9. Rinkai tiekiama apdorojimo įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (toliau – reglamentas), reikalavimus ir apdorojimo įrangai nustatytus darniuosius standartus bei būti pažymėta ženklu CE.

10. Ūkio subjektas, siekiantis įregistruoti naują apdorojimo įrangą, techninės apžiūros įmonei pateikia:

10.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu yra);

10.2. reglamente nustatytos formos EB atitikties deklaraciją;

10.3. apdorojimo įrangos tipo bandymus patvirtinančius dokumentus (jeigu yra);

10.4. gamintojo išduotus gamintojo patikros dokumentus (protokolus), išskyrus taisyklių 13 punkte nustatytu atveju.

11. Techninės apžiūros įmonė per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo priima sprendimą įregistruoti naują apdorojimo įrangą ar jos neįregistruoti.

12. Tais atvejais, kai ūkio subjektas pateikia ne visą prašyme nurodytą informaciją ir (ar) ne visus reikiamus taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus arba ūkio subjekto pateikiami ne iki galo arba neteisingai užpildyti duomenys, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, kai pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, ar nauja apdorojimo įranga neatitinka reglamente nustatytų reikalavimų, techninės apžiūros įmonė per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo raštu praneša ūkio subjektui apie nustatytus trūkumus. Nauja apdorojimo įranga pakartotinai gali būti prašoma registruoti, kai pašalinami nustatyti trūkumai.

13. Jeigu naujai apdorojimo įrangai nėra išduoti gamintojo patikros dokumentai (protokolai), techninės apžiūros įmonė atlieka naujos apdorojimo įrangos apžiūrą, kurios metu nustatoma, ar ji atitinka šių taisyklių 2 priede nurodytus naudojamos apdorojimo įrangos kontrolės techninius reikalavimus. Atlikus naujos apdorojimo įrangos apžiūrą, tikrinimo duomenys surašomi į Apdorojimo įrangos techninės apžiūros suvestinę (toliau – techninės apžiūros suvestinė), kurios forma patvirtinta šių taisyklių 3 priede.

14. Įregistruodama naują apdorojimo įrangą, techninės apžiūros įmonė suteikia jai unikalų numerį ir įrašo duomenis apie apdorojimo įrangą ir jos savininką į Tarnybos tvarkomą apdorojimo įrangos duomenų bazę Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinėje sistemoje (toliau – VATIS). Įregistravusi apdorojimo įrangą, techninės apžiūros įmonė išduoda Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas), kurio forma patvirtinta šių taisyklių 1 priede. Naujos apdorojimo įrangos Pažymėjime nurodoma data, iki kurios turi būti atlikta apdorojimo įrangos techninė apžiūra.

 

III SKYRIUS

NAUDOJAMOS IR NAUDOTOS APDOROJIMO ĮRANGOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, REGISTRAVIMAS IR TECHNINĖ APŽIŪRA

 

 

15. Apdorojimo įrangos naudotojai turi užtikrinti, kad apdorojimo įranga būtų naudojama techniškai tvarkinga, prižiūrėti, ar reguliariai valomi filtrai, keičiamos susidėvėjusios detalės, atliekami techniniai patikrinimai ir kalibravimas (paskleidimo normos nustatymas) bei kiti būtini techninės priežiūros darbai, numatyti naudojimo instrukcijose.

16. Naudojamą ir naudotą apdorojimo įrangą registruoja ir techninę apžiūrą atlieka techninės apžiūros įmonė.

17. Naudojamos apdorojimo įrangos naudotojas ar naudotos apdorojimo įrangos tiekėjas dėl apdorojimo įrangos įregistravimo ar techninės apžiūros atlikimo, pateikdamas laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyti apdorojimo įrangos naudotojo (tiekėjo) duomenys, gali kreiptis į bet kurią techninės apžiūros įmonę nepriklausomai nuo apdorojimo įrangos buvimo vietos.

18. Naudojama ir naudota apdorojimo įranga registruojama tik atlikus techninę apžiūrą, kurios metu nustatoma, ar apdorojama įranga atitinka šių taisyklių 2 priede nurodytus apdorojimo įrangos techninius reikalavimus. Atlikus naudojamos ir naudotos apdorojimo įrangos techninę apžiūrą, tikrinimo duomenys surašomi į techninės apžiūros suvestinę, kurios forma patvirtinta šių taisyklių 3 priede.

19. Tais atvejais, kai įvežtai iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių naudotai apdorojimo įrangai yra išduoti apdorojimo įrangos pažymėjimai ar kiti dokumentai apie techninės apžiūros atlikimą ir šios apdorojimo įrangos techninės apžiūros laikotarpis nėra pasibaigęs, tokia apdorojimo įranga įregistruojama be techninės apžiūros. Kitos techninės apžiūros data nurodoma pagal šių taisyklių 6 punkte nustatytą techninės apžiūros periodiškumą.

20. Įregistruodama naudojamą ar naudotą apdorojimo įrangą, techninės apžiūros įmonė suteikia jai unikalų registracijos numerį, įrašo duomenis apie naudojamą ar naudotą apdorojimo įrangą ir jos savininką į Tarnybos tvarkomą apdorojimo įrangos duomenų bazę VATIS ir išduoda Pažymėjimą.

21. Techninės apžiūros įmonė, įregistravusi apdorojimo įrangą arba atlikusi jos techninę apžiūrą, Pažymėjime nurodo techninės apžiūros atlikimo ir kitos apžiūros datą. Įrašai Pažymėjime patvirtinami techninės apžiūros įmonės įgalioto darbuotojo parašu ir spaudu.

22. Kai pasikeičia apdorojimo įrangos savininkas arba kai pasikeičia apdorojimo įrangos savininko duomenys, naujas apdorojimo įrangos savininkas ar apdorojimo įrangos savininkas, kurio duomenys pasikeitė, turi per 20 darbo dienų su laisvos formos prašymu ir pagrindžiančiais dokumentais kreiptis į techninės apžiūros įmonę pakeisti duomenis išduodant naują Pažymėjimą. Techninės apžiūros įmonės naujus ar patikslintus duomenis apie savininką įrašo į Tarnybos tvarkomą apdorojimo įrangos duomenų bazę VATIS.

 

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ PASIRENGIMAS ATLIKTI APDOROJIMO ĮRANGOS TECHNINES APŽIŪRAS, ŠIOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR KOORDINAVIMAS

 

23. Apdorojimo įrangą registruoti ir atlikti jos technines apžiūras turi teisę ūkio subjektai, turintys Tarnybos suteiktą teisę registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą, kuri išduodama neterminuotam laikui.

24. Tarnybos vadovas dėl ūkio subjekto pasirengimo registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą įvertinimo sudaro techninės apžiūros įmonių įvertinimo komisiją (toliau – komisija), į kurios sudėtį įeina Žemės ūkio ministerijos ir Tarnybos atstovai. Į komisiją gali būti pasitelkiami savivaldybės, kurioje įsikūrusi registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą siekianti įmonė, administracijos ir kitų kompetentingų organizacijų atstovai bei kiti kompetentingi specialistai. Komisijos darbą organizuoja Tarnyba.

25. Teisė registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą suteikiama, jeigu:

25.1. ūkio subjekto nuosavybės ar kitais pagrindais valdomos gamybinės patalpos, įranga bei darbuotojų kvalifikacija atitinka šių taisyklių 4 priede nustatytus reikalavimus;

25.2. ūkio subjekto nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdoma techninei apžiūrai naudoti skirta įranga yra metrologiškai patikrinta;

25.3. ūkio subjektai turi standartais įteisintas ar Tarnybos parengtas apdorojimo įrangos techninių apžiūrų metodikas.

26. Ūkio subjektas, siekiantis gauti teisę registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą (toliau – pareiškėjas), Tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

26.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyti ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu yra);

26.2. turimų, standartais įteisintų, apdorojimo įrangos techninių apžiūrų metodikų sąrašą;

26.3. turimos apžiūrų įrangos sąrašą ir jos pagrindines metrologines charakteristikas;

26.4. turimos apžiūrų įrangos metrologinio įvertinimo dokumentų kopijas;

26.5. darbuotojų techninio išsilavinimo dokumentų kopijas;

26.6. darbuotojų pasirengimo atlikti techninę apžiūrą pažymėjimų kopijas.

27. Tarnyba, gavusi prašymą, per 15 darbo dienų įvertina dokumentus ir priima sprendimą dėl komisijos išvykimo ir pareiškėjo pasirengimo įvertinimo.

28. Komisija, nuvykusi į pareiškėjo buvimo vietą, įvertina pareiškėjo pasirengimą atlikti apdorojimo įrangos techninę apžiūrą bei registruoti apdorojimo įrangą. Tikrinama, kaip pareiškėjo pateikta informacija atitinka faktinę padėtį, įvertinama, ar turima įranga ir patalpos bei darbuotojų kvalifikacija atitinka techninės apžiūros įmonių gamybinių patalpų, įrangos ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šių taisyklių 4 priede. Pareiškėjas turi atlikti demonstracinę (parodomąją) apdorojimo įrangos techninę apžiūrą.

29. Komisija tikrinimo rezultatus ir pasiūlymą dėl pasirengimo registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą pateikia techninės apžiūros įmonės tikrinimo ataskaitoje, kurios formą tvirtina Tarnybos vadovas.

30. Tarnybos vadovas, atsižvelgdamas į komisijos pateiktą įmonės tikrinimo ataskaitą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl teisės registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą suteikimo, ir apie tai informuojamas pareiškėjas. Priėmus sprendimą nesuteikti teisės registruoti apdorojimo įrangos ir atlikti jos techninės apžiūros, pareiškėjas informuojamas apie atsisakymo suteikti teisę motyvus.

31. Tarnyba techninės apžiūros įmonių veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

32. Suteikta teisė registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą panaikinama:

32.1. techninės apžiūros įmonės prašymu;

32.2. kai techninės apžiūros įmonė yra likviduota;

32.3. kai nustatomi esminiai šių taisyklių nustatytų reikalavimų pažeidimai:

32.3.1. apdorojimo įrangos techninei apžiūrai atlikti naudojama šių taisyklių 4 priedo 4 punkte nurodyta įranga ir prietaisai neturi metrologinio įvertinimo dokumentų (kalibravimo liudijimo ar patikros sertifikato);

32.3.2. apdorojimo įranga, kuriai buvo atlikta techninė apžiūra, pripažinta techniškai tvarkinga, nors neatitinka šių taisyklių 2 priede nustatytų naudojamos apdorojimo įrangos kontrolės techninių reikalavimų;

32.3.3. pažymėjimas išduotas neatlikus apdorojimo įrangos techninės apžiūros, kai ją buvo privaloma atlikti.

33. Kai techninės apžiūros įmonės veiklos priežiūros metu nustatomi esminiai šių taisyklių reikalavimų pažeidimai arba gaunama pranešimų iš kitų kontrolės teisę turinčių institucijų apie šių taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir techninės apžiūros įmonė jų nepašalina per Tarnybos nustatytą laiką, Tarnyba organizuoja komisijos išvykimą atlikti techninės apžiūros įmonės patikros. Komisija tikrinimo rezultatus nurodo techninės apžiūros įmonių tikrinimo ataskaitoje.

34. Komisija techninės apžiūros įmonės patikros vietoje metu nustačiusi, jog yra padaryta esminių pažeidimų, teikia siūlymą dėl suteikimo teisės registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą panaikinimo Tarnybos vadovui, kuris priima sprendimą panaikinti suteiktą teisę registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą. Tarnyba apie tokį sprendimą raštu informuoja techninės apžiūros įmonę.

35. Vykdydama apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros darbus, Tarnyba:

35.1. organizuoja techninės apžiūros įmonės darbuotojų mokymus tikrinti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą;

35.2. parengia apdorojimo įrangos techninių apžiūrų metodiką ir ja aprūpina įmones (jeigu nėra standartais įteisintų). Metodikoms parengti gali būti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkamos ekspertų paslaugos;

35.3. teikia konsultacijas techninės apžiūros įmonės darbuotojams ir apdorojimo įrangos savininkams techninių apžiūrų, apdorojimo įrangos konstrukcijų, jų techninės ir ekologinės saugos klausimais;

35.4. siekia, kad būtų sukurtas optimalus techninės apžiūros įmonių tinklas ir apdorojimo įrangos techninės apžiūros būtų atliekamos pagal Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus ir juose nustatytais terminais.

36. Techninės apžiūros įmonės darbuotojų mokymus tikrinti apdorojimo įrangą  ir atlikti jos techninę apžiūrą organizuoja Tarnyba. Mokymo rengimo paslaugas ar dalį jų Tarnyba gali pirkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš tiekėjo, atitinkančio šių taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus. Kai Tarnyba perka mokymo tikrinti apdorojimo įrangą ar atlikti jos techninę apžiūrą mokymo rengimo paslaugas ar dalį jų iš tiekėjo, apdorojimo įrangos techninės apžiūros įmonės sumoka Tarnybai mokymų paslaugos kainą iki paskirtos mokymų dienos proporcingai juose dalyvaujančių įmonės darbuotojų skaičiui.

37. Tiekėjas (fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas) turi atitikti šiuos reikalavimus:

37.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (aukštąjį neuniversitetinį) technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

37.2. turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinės veiklos, susijusios su techninių apžiūrų atlikimu (tikrinimu), patirtį;

37.3. turi turėti galimybę mokymų metu praktiškai pademonstruoti techninės apžiūros atlikimui reikiamą įrangą ir prietaisus, nurodytus taisyklių 4 priedo 3 punkte. Įranga ir prietaisai turi atitikti taisyklių 4 priedo 4 punkte numatytus reikalavimus.

 

V SKYRIUS

APDOROJIMO ĮRANGOS techninės apžiūros įmonėS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

38. Tarnybos suteiktą teisę registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą turinti techninės apžiūros įmonė neturi teisės įgalioti kitų asmenų atlikti nurodytos veiklos ar pagal sutartį perduoti šiems asmenims vykdyti tokią veiklą.

39. Techninės apžiūros įmonė, kuriai suteikta teisė registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą, turi:

39.1. teisę registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą;

39.2. teisę gauti iš Tarnybos paaiškinimus dėl išvados galiojimo panaikinimo ar veiklos;

39.3. kitų teisės aktų nustatytų teisių.

40. Techninės apžiūros įmonė, kuriai suteikta teisė registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą, privalo:

40.1. užtikrinti kokybišką ir sklandų apdorojimo įrangos techninės apžiūros atlikimą pagal Naudojamos apdorojimo įrangos techninius reikalavimus;

40.2. užtikrinti, kad gamybinės patalpos, įranga ir darbuotojų kvalifikacija atitiktų reikalavimus, nurodytus šių taisyklių 4 priede;

40.3. įvesti duomenis apie įregistruotą apdorojimo įrangą ir (ar) atliktą apžiūrą į Tarnybos tvarkomą apdorojimo įrangos duomenų bazę VATIS;

40.4. tvarkyti techninių apžiūrų atlikimo ir Pažymėjimų blankų išdavimo apskaitą;

40.5. sudaryti sąlygas Tarnybos ir kitų institucijų darbuotojams tikrinti, kaip atliekama techninė apžiūra, kaip laikomasi šių taisyklių bei tvarkomi susiję dokumentai.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Tarnybos vadovo sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Už taisyklių pažeidimus ūkio subjektai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Apdorojimo augalų apsaugos produktais

įrangos techninės apžiūros taisyklių

1 priedas

 

(Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos pažymėjimo forma)

 

......................................................................................................................................................

(techninės apžiūros įmonės pavadinimas)

 

APDOROJIMO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS ĮRANGOS PAŽYMĖJIMAS

 

Nr. 000000

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ___

 

________________________

(vieta)

Registracijos numeris ................

Gamintojas.........................................................................

Modelis................................................................................

Identifikavimo numeris .........................

Pagaminimo metai.............................................................

Techniniai duomenys:

Nominali rezervuaro talpa............................

Siurblio tipas.................................................

Sijos plotis.....................................

Sekcijų skaičius.............................................

Apdorojimo įrangos rūšis:

Purkštuvas su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu Krūmų ir vaismedžių purkštuvas Stacionarus ar pusiau stacionarus purkštuvas Birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašina

Tipas:

pakabinama savaeigė uždedama prikabinama

Nauja       Naudota         Naudojama

 

Techninės apžiūros data

Kitos techninės apžiūros data

Spaudas ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savininkas _________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė / pavadinimas, kodas)

___________________________________________________________________________

(adresas / buveinė)

Pažymėjimą išdavė

 

(Pareigos)

(A. V.)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

Apdorojimo augalų apsaugos produktais

įrangos techninės apžiūros taisyklių

2 priedas

 

NAUDOJAMOS APDOROJIMO ĮRANGOS KONTROLĖS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

PIRMINĖS APŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

1. Naudojamos apdorojimo įrangos kontrolės techniniai reikalavimai nustato saugos, sveikatos bei aplinkos apsaugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti techninei apžiūrai pateikiama naudojama apdorojimo įranga, techninės apžiūros metu taikomus kriterijus ir techninės būklės įvertinimo būdus.

2. Apdorojimo įrangos konstrukcija turi atitikti gamintojo taikytus reikalavimus ir užtikrinti, kad apdorojimo įranga būtų saugi žmogaus sveikatos ir aplinkos atžvilgiu bei saugi bendro naudojimo keliuose ją transportuojant. Galimi neesminiai apdorojimo įrangos gamintojo konstrukcijos pakeitimai, susiję su remonto darbais, detalių keitimu ar teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu. Atlikti konstrukcijos pakeitimai neturi pabloginti apdorojimo įrangos saugos, eksploatacinių ar aplinkosauginių savybių.

3. Nauja apdorojimo įranga turi būti pagaminta pagal reglamento ir jį atitinkančių darniųjų standartų reikalavimus.

4. Apdorojimo įranga techninei apžiūrai pateikiama švari, nuplauta, išvalyta iš išorės ir išplauta, išvalyta iš vidaus, turi būti išplauti filtrai, žarnos, vamzdžiai ir kitos darbinės dalys. Iki techninės apžiūros turi būti pašalinti akivaizdžiai matomi arba žinomi apdorojimo įrangos trūkumai.

5. Apdorojimo įranga turi veikti patikimai ir būti tinkamai naudojama pagal paskirtį, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi.

6. Apdorojimo įranga privalo turėti aiškų ir neišblunkantį žymėjimą pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 4254-6 7.2 papunkčio reikalavimus.

7. Apdorojimo įrangos konstrukcija turi užtikrinti saugų jos užpildymą, ištuštinimą ir išvalymą be jokio nuotėkio bei valdymą ir galimybę sustabdyti iš operatoriaus darbo vietos.

8. Purkštuvas turi turėti talpyklą švariam vandeniui operatoriaus poreikiams.

9. Purkštuvas turi turėti švaraus vandens talpyklą, kad lauke būtų galima išplauti rezervuaro vidų bei kitas purkštuvo dalis ir panaudotą vandenį išpurkšti lauke.

10. Purkštuvas privalo turėti sklendę įsiurbimo grandinėje, kad remontuojant siurblį ir vamzdynus, tirpalas neištekėtų iš rezervuaro.

11. Apdorojimo įrangos priežiūros ir užpildymo aikštelė, jeigu numatyta konstrukcijoje, turi būti saugi ir patogi.

12. Apdorojimo įrangos techninė apžiūra atliekama be ardymo, išskyrus atvejus, kai reikia išjungti kai kurias dalis, siekiant prijungti matavimo ar kontrolės prietaisus.

13. Apdorojimo įrangos techninė apžiūra atliekama šiais būdais:

13.1. apžiūrint, įvertinant, kaip apdorojimo įranga atitinka gamintojo taikytus reikalavimus;

13.2. purkštuvai tikrinant jų veikimą su švariu vandeniu;

13.3. matuojant reguliariai tikrinamais kontrolės prietaisais ir įrenginiais.

14. Patikrinimas turi būti atliekamas tokioje vietoje, kad nebūtų aplinkos ir vandens taršos rizikos. Tikrinant keletą purkštuvų vienoje vietoje privaloma naudotą vandenį surinkti ir grąžinti į purkštuvą.

15. Transmisijos dalys turi būti be defektų.

16. Darbo veleno ir tiekiamos galios jungties apsaugos mechanizmai turi būti tinkamai sumontuoti, be akivaizdžiai matomų susidėvėjimo žymių ir deformacijų.

17. Apsauginiai įtaisai ir visos judančios ar besisukančios pavaros dalys neturi daryti poveikio vieni kitiems ir nekelti pavojaus operatoriui.

18. Hidraulinės pavaros, vamzdžiai ir žarnos privalo būti sandarūs, be jokių matomų nuotėkių.

19. Hidraulinės žarnos turi būti nepažeistos dėl abrazyvinių, pjovimo ar kirtimo poveikių, senėjimo įtrūkimų bei staigių lenkimų (suklupdymo) deformacijų.

20. Hidrauliniai vamzdžiai turi būti apsaugoti ir be akivaizdžių korozijos žymių ar pažeidimų.

21. Struktūrinės dalys ir rėmas turi būti be liekamosios deformacijos, žymių korozijos ar kitų defektų, kurie galėtų turėti įtakos standumui ar purkštuvo stiprumui.
Šis reikalavimas taip pat taikomas prikabinimo įrenginiui.

22. Sulankstomų dalių užraktai turi užfiksuoti šias dalis jų funkcinėse pozicijose, ypač transporto padėtyje.

23. Pūstuvas (jeigu numatytas):

23.1. turi būti be deformacijų ventiliatoriaus mentės, korpusas ir oro sklendės;

23.2. vibracijų ir sparnuotės kontaktų su korpusu buvimas neleistinas;

23.3. turi būti apsaugotas nuo patekimo prie ventiliatoriaus sparnuotės;

23.4. pūstuvo įjungimo / išjungimo sankaba turi veikti.

 

II SKYRIUS

NUOTĖKIAI IR LAŠĖJIMAS

 

24. Statinis nuotėkis tikrinamas pripildžius rezervuarą vandens iki jo vardinės talpos. Didelės talpos rezervuarai gali būti užpildomi iki pusės.

25. Dinaminis nuotėkis:

25.1. nuotėkio bandymas nepurškiant tikrinamas purkštuvui veikiant didžiausiu leistinu slėgiu, esant uždarytiems paskirstymo vožtuvams;

25.2. nuotėkio bandymas purškiant tikrinamas purkštuvui veikiant didžiausiu leistinu slėgiu arba didžiausiu leistinu slėgiu naudojamų purkštukų, nustatytu jų gamintojo.

26. Nepaisant sijos padėties joks apipurškimas konstrukcijos elementų ir lašėjimas nuo jų ar per juos neleistinas.

 

III SKYRIUS

SIURBLYS

 

27. Siurblio našumas ir sukeliamas slėgis turi atitikti purkštuvo techninę charakteristiką.

28. Siurblio našumas turi sudaryti ne mažiau kaip 90 proc. vardinio srauto, kurį nurodė purkštuvo gamintojas. Matavimai turi būti atlikti pasiekus vardinius sūkius ir 5 bar slėgį lauko purkštuvams bei 15 bar sodo purkštuvams. Siurblio našumas turi būti pakankamas, kai purškiama didžiausio pralaidumo purkštukais ir didžiausiu purkštuvo ar purkštukų gamintojo rekomenduojamu slėgiu bei esant įjungtam tirpalo maišikliui.

29. Siurblio pulsacijų išlyginimo įtaisas turi veikti, slėgio pulsacijos neturi viršyti 10 proc. darbinio slėgio.

30. Siurblio slėgio linijoje įrengtas apsauginis vožtuvas turi veikti patikimai ir užtikrinti didžiausią leistiną slėgį su ne didesne kaip 20 proc. nuokrypa.

31. Siurblys ir oro kamera turi būti sandarūs.

 

IV SKYRIUS

MAIŠIKLIS

 

32. Purškimo metu dirbant su didžiausio našumo purkštukais turi veikti maišiklis, užtikrinantis, kad tirpalo koncentracija visame rezervuare būtų vienoda. Kai darbo veleno sūkių dažnis yra vardinis, o rezervuaras pripildytas iki pusės jo vardinės talpos, skysčio maišymas turi būti aiškiai matomas.

 

V SKYRIUS

REZERVUARAS

 

33. Rezervuaras ir užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs.

34. Rezervuaro užpildymo angoje turi būti geros būklės filtravimo sietas.

35. Rezervuare turi būti užtikrintas slėgio išlyginimas.

36. Rezervuare privalo būti gerai matomas augalų apsaugos produktų lygio matuoklis (skalė).

37. Išleidžiant augalų apsaugos produktus iš rezervuaro, turi būti galimybė jį visą surinkti neišlaistant, neišbarstant ir nekeliant pavojaus operatoriui. Išleidimo įtaisas turi būti tvarkingas ir apsaugotas nuo savaiminio atsidarymo.

38. Jeigu purkštuvuose yra gamintojų numatyti augalų apsaugos priemonių įpylimo ir jų taros plovimo įtaisai, jie turi veikti.

39. Purkštuvo pripildymo įtaisas, jeigu numatytas konstrukcijoje, privalo turėti atbulinį vožtuvą, kuris turi veikti patikimai.

 

VI SKYRIUS

MATAVIMO, VALDYMO IR KONTROLĖS ĮRANGA

 

40. Visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai turi veikti, būti sandarūs ir atitikti apdorojimo įrangos techninėse instrukcijose nurodytas charakteristikas.

41. Visa slėgio reguliavimo ir kontrolės įranga turi užtikrinti ne didesnį kaip ±10 proc. slėgio svyravimą siurbliui dirbant nominalių sūkių dažniu. Išjungus ir vėl įjungus purškimą, slėgis sistemoje turi grįžti į pradinę padėtį per 10 sek.

42. Valdymo pultas turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti prietaisus ir valdyti apdorojimo įrangą. Leistini neesminiai trūkumai: valdymo ir kontrolės prietaisai įrengti ne visiškai patogiai, tačiau jie veikia gerai.

43. Manometro skalės ribos turi būti didesnės už nurodytą didžiausią purkštuvo išvystomą slėgį. Manometro skalės padalos vertė ne didesnė kaip:

43.1. 0,2 bar, kai matuojamas slėgis iki 5 bar;

43.2. 1,0 bar, kai matuojamas slėgis nuo 5 bar iki 20 bar;

43.3. 2,0 bar, kai matuojamas slėgis daugiau kaip 20 bar.

44. Manometro korpuso mažiausias skersmuo turi būti 63 mm.

45. Manometro paklaida turi būti ne didesnė kaip:

45.1. ±0,2 bar esant darbiniam slėgiui iki 2 bar;

45.2. ±10 proc. faktinės matuojamo darbinio slėgio vertės daugiau kaip 2 bar.

46. Kiti įrenginiai, ypač srautmačiai, naudojami purškimo normai kontroliuoti esant automatiniam valdymui, gali turėti ne didesnę kaip 5 proc. matuojamos reikšmės paklaidą.

 

VII SKYRIUS

VAMZDYNAS

 

47. Vamzdžių ir žarnų sistema turi būti sandari ir sukonstruota taip, kad atlaikytų didžiausią leistiną darbinį slėgį ir visi purkštukai gautų pakankamą ir tolygų tirpalo kiekį. Leistinas nedidelis trūkumas: dalys drėksta, tačiau tirpalas nelaša.

48. Žarnos neturi būti sulenktos, suspaustos arba įtrūkusios.

49. Dirbant žarnos turi būti gerai pritvirtintos, neturi kliūti už kitų purkštuvo dalių ar būti apipurškiamos.

 

VIII SKYRIUS

FILTRAI

 

50. Įsiurbimo ir slėgio vamzdynuose turi būti bent po vieną filtrą, o jų akučių dydis turi atitikti purkštukų gamintojo nurodymus. Filtrai turi būti sandarūs ir nesugadinti. Purkštukų filtrai nėra laikomi slėgio vamzdyno filtrais.

51. Išardomų filtrų įdėklai turi būti švarūs ir nepažeisti.

52. Valant filtrus, iš jų neturi būti nuotėkio, išskyrus skystį, kuris gali būti filtro korpuso ertmėje.

53. Jeigu yra filtrų užterštumo indikatoriai, jie turi veikti.

 

IX SKYRIUS

APDOROJIMO ĮRANGOS SIJA

 

54. Sija turi būti tiesi, nesulankstyta ir visomis kryptimis stabili. Leistinos nedidelės purkštukų sijos deformacijos, neturinčios įtakos purkštukų padėčiai:

54.1. tarpai tarp purkštukų išilgai sijos turi būti ne didesni kaip ±5 proc. nominalaus atstumo;

54.2. purkštukų korpusų padėties nuokrypis vertikalioje plokštumoje ne daugiau 10°.

55. Kai sija ilgesnė nei 10 m, turi būti jos padėties fiksavimo mechanizmas, siją grąžinantis į pradinę padėtį po sąlyčio su kliūtimi. Šis mechanizmas turi būti tvarkingas.

56. Tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus turi būti vienodi tarpai. Leistinas nedidelis trūkumas: tarpų tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus pokyčiai gali būti ±10 cm arba 0,5 proc. purkštuvo darbinio pločio.

57. Darbo metu purkštuvo dalys negali būti apipurškiamos.

58. Kai purkštuvo darbinis plotis 10 m ir daugiau, sijos galuose turi būti apsaugos kraštiniams purkštukams, saugančios juos nuo pažeidimo, kai sija liečiasi su žemės paviršiumi.

59. Sijos horizontalaus ar vertikalaus sulankstymo bei kilnojimo įtaisai turi veikti ir fiksuoti ją pasirinktoje pozicijoje.

60. Sijos svyravimų ir nuolydžio kompensavimo slopinimo įtaisai turi veikti.

61. Turi būti galimybė įjungti arba išjungti atskiras purkštukų sijos sekcijas.

62. Slėgio kritimas tarp taškų, kur matuojamas darbinis slėgis, ir toliausiai nutolusio purkštuko neturi viršyti 10 proc.

 

X SKYRIUS

PURKŠTUKAI IR PURŠKIMAS

 

63. Visi purkštukai, jų filtrai ir lašėjimą sulaikantys vožtuvai purkštuve turi būti tarpusavyje suderinti, to paties tipo, dydžio, medžiagos ir gamintojo.

64. Sustabdžius skysčio tiekimą į purkštukus, po 5 sekundžių iš jų neturi lašėti.

65. Purkštukai ant sijos turi būti sumontuoti taip, kad tirpalo lašelius ant purškiamo paviršiaus būtų galima paskleisti tolygiai. Lašelių paskleidimo tolygumą nusako jų skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas, kuris matuojant stende neturi viršyti 10 proc.

66. Nesant matavimo stendų, išpurškimo tolygumui nustatyti laikinai leidžiama naudoti specialius debitomačius. Jais matuojami visų ant sijos esančių purkštukų našumai. Kiekvieno purkštuko našumo paklaida neturi viršyti ±5 proc., palyginti su vidurkiu, arba ±10 proc. gamintojo nurodyto naujo purkštukų našumo, kai maksimalus srautas neviršija 1 l/min., arba ±15 proc., kai maksimalus srautas viršija 1 l/min.

67. Slėgio pasiskirstymas:

67.1. slėgis kiekvienos sekcijos įvade negali viršyti ±10 proc. slėgio vidurkio visuose sekcijų įvaduose;

67.2. slėgis tolimiausiame sekcijos taške, kai purškiama didžiausio našumo purkštukais, negali kristi daugiau kaip 10 proc. lyginant su sekcijų įvadu.

 

XI SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI KRŪMŲ IR VAISMEDŽIŲ PURKŠTUVAMS

 

68. Krūmų ir vaismedžių purkštuvų valdymo pulte turi būti kairės ir dešinės pusės atskirų sekcijų purškimo išjungimo įtaisai.

69. Ventiliatorius turi būti geros būklės ir užtikrinti stabilų ir patikimą oro srauto tiekimą.

70. Purkštuvų purkštukų įrenginys turi užtikrinti tolygų tirpalo išpurškimą. Kiekvienas purkštukas turi sudaryti tolygų purškimo srautą ir tolygų tirpalo lašelių pasiskirstymą.

71. Purkštuvų išpurškimo tolygumas nustatomas matuojant kiekvieno purkštuko našumą. Kiekvieno purkštuko našumo paklaida neturi viršyti  ±5 proc., palyginti su vidurkiu, ir ±15 proc. su nurodomais gamintojo vardiniais naujų purkštukų našumo duomenimis. Skirtumas tarp našumų kairėje ir dešinėje pusėse gali būti ne didesnis kaip ±10 proc.

72. Purkštuvų purkštukai kairėje ir dešinėje pusėse turi būti įrengti simetriškai, jie turi būti vienodo tipo ir dydžio.

73. Purkštuvo ventiliatorius turi turėti atskirą įjungimą. Išjungimo sankaba (jei yra) turi veikti.

74. Purkštuvų oro nukreipimo įtaisas turi veikti.

75. Purkštuvų dalys negali būti apipurškiamos tirpalu.

 

XII SKYRIUS

Papildomi reikalavimai stacionariems ir pusiau stacionariems

puRkštuvams

 

 

76. Tiesioginio įpurškimo sistemos turi būti sandarios, be jokio nuotėkio augalų apsaugos produktų ar vandens tiekimo linijose į dozavimo įrenginį bei turėti maišymo kamerą už jo.

77. Augalų apsaugos produktų įpurškimo norma neturi nukrypti nuo nustatytosios dozavimo įrenginyje daugiau kaip ±10 proc.

78. Papildomas reikalavimas, kad filtras slėgio linijoje būtų kaip galima arčiau išpurškiklio arba ant rezervuaro, kai naudojami purškimo pistoletai ar pistoletai su strėle.

79. Tais atvejais, kai purškimo įranga komplektuojama plunžeriniais siurbliais, privalomas filtras ir įsiurbimo grandinėje.

80. Nešiojamųjų purškimo pistoletų ir antgalių gaidukai privalo fiksuotis purškimo padėtyje. Įjungimo / išjungimo sistema turi būti greitai paleidžiama ir sustabdoma. Išjungus purškimą, neturi lašėti.

81. Jei srauto debitas ar purškimo kampas reguliuojami, reguliavimo įtaisas turi veikti.

82. Purškiamų produktų paskirstymas turi būti tolygus. Purkštukai nepriklausomai nuo konstrukcijos turi formuoti vienodos formos vientisą išpurškimą.

83. Reikalavimai purkštukų našumui nustatyti 66 punkte, kai naudojama horizontali sija, ir 71 punkte, kai naudojama vertikali sija.

84. Slėgio skirtumai:

84.1. sekcijų įvaduose neturi viršyti ±10 proc. visų sekcijų įvadų slėgio vidurkio;

84.2. slėgis sekcijos įvade nuo labiausiai nutolusio purkštuko sekcijos gale neturi skirtis daugiau nei 10 proc.

85. Autonominio paskleidimo bloko judėjimo greičio nukrypimai neturi viršyti ±10 proc. gamintojo nurodytos reikšmės.

86. Tikrinimo duomenys surašomi į Apdorojimo įrangos techninės apžiūros suvestinę, kurios forma patvirtinta Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių 3 priede.

 

_________________________

 

Apdorojimo augalų apsaugos produktais

įrangos techninės apžiūros taisyklių

3 priedas

 

 

(Naudojamos apdorojimo įrangos atitikties techniniams reikalavimams forma)

 

__________________________________________________________

(techninės apžiūros įmonės pavadinimas)

 

APDOROJIMO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS ĮRANGOS

TECHNINĖS APŽIŪROS SUVESTINĖ

 

______________ Nr. _____

(data)

________________________________

(vieta)

 

 

Apdorojimo įranga: Nauja    Naudota   Naudojama

Rūšis: Purkštuvas su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu Krūmų ir vaismedžių purkštuvas Stacionarus ar pusiau stacionarus purkštuvas  Birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašina

Tipas: Savaeigė    Prikabinamoji   Pakabinamoji  Uždedamoji

Gamintojas:............................................. Modelis ............................................

Pagaminimo metai.................................. Identifikavimo Nr. ........................

Registracijos Nr. ....................................  Pažymėjimo  Nr. ............................

 

Tikrinimo rezultatai žymimi  X.

Kai apdorojimo įrangos parametrai nepriklauso konkrečiai tikrinamai apdorojimo įrangai arba netikrinami pasirinktinai, nes yra neprivalomi, žymimi Nt (netaikoma).

 

Tikrinama-sis mazgas

Techniniai duomenys

Tikrinamasis parametras

Be trūku-mų

Trū-kumai dideli

Trūku-mai pašalinti

Tikrinamasis parametras

Be trūkumų

Trūku-mai dideli

Trūku-mai pašalinti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Pirminė apžiūra

 

Paruošimas

Reglamento reikalavimai

Transmisija

Hidrosistema

Rėmas

Užraktai

2.Nuotėkis ir lašėjimas

 

Statinis nuotėkis

Dinaminis nuotėkis

3.Siurblys

 stūmoklinis  kitoks

 membraninis

........ l/min....... bar

Našumas

Pulsavimas

Apsauginis vožtuvas

Sandarumas

4–5. Maišiklis ir rezervuaras

 mechaninis

 hidraulinis

 

Talpa ........ l

Cirkuliacija

Angos sietas

Sandarumas

Lygio matuoklis

Slėgio išlyginimas

Pripildymo įtaisas

Išleidimas

Taros plovimo įtaisas

Pripildymo įtaiso atbulinis vožtuvas

 

 

 

 

6. Matavimo, valdymo ir kontrolės įranga

 

Veikimas

Slėgio stabilumas

Patogus valdymas

Manometro skersmuo

Manometro skalė ir padalos vertė

Kiti įrenginiai (išpurškimo našumo automatinis valdymas)

Manometro paklaida

 

 

 

 

7. Vamzdynas

 

Sandarumas

Žarnų lenkimo ir susidėvėjimo vietos

Pritvirtinimas

8. Filtrai

 

Būtini filtrai ir jų akučių dydžiai

Išardomų filtrų būklė

Tirpalo nuotėkis iš filtrų

9. Purkštukų sija

Darbinis plotis..... m

Tiesumas, stabilumas

Padėties fiksavimo mechanizmas

Atstumas tarp purkštukų ....... cm   

Sijos aukščio stabilumas

Purkštuvo dalių apipurškimas

 

 

Sekcijų skaičius......

 

 

 

vnt.

Apsaugos sijos galuose

Sijos sulankstymo įtaisas

Sijos kilnojimo įtaisas

Svyravimų slopinimo įtaisas

10. Purkštukai ir purškimas

Skaičius......

vnt.

Tipo ir dydžio vienodumas

Purkštukų našumų nukrypimai

Žymėjimas

 

Skersinis lašelių pasiskirstymas

Uždarymo vožtuvai

Gamintojas

 

Išpurškimo netolygumas

Išjungimas, lašėjimas

Ventiliatoriaus būklė

11.Krūmų ir vaismedžių purkštuvai

Ventiliatoriaus sūkių dažnis ...........min-1

Purškiamo srauto kokybė

Atskiras kairės ir dešinės pusės išjungimas

Purkštukų našumai kairėje ir dešinėje pusėse

Ventiliatorius ir oro nukreipimo įtaisas

12.Stacio-narūs ir pusiau-stacionarūs purkštuvai

Tiesioginio įpurškimo sistemos

Įpurškimo normos

Filtrų skaičius ir padėtis

Nešiojamieji pisto- letai ir antgaliai

Vertikalaus purškimo įtaisai

Slėgių kritimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purkštukų našumai

Autonominis paskleidimo blokas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos ir išvados:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

Kitos techninės apžiūros data:

 

 

Tikrino kontrolierius

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

 

Apdorojimo įrangos savininkas

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

Apdorojimo augalų apsaugos produktais

įrangos techninės apžiūros taisyklių

4 priedas

 

 

techninės apžiūros ĮMONIŲ GAMYBINIŲ PATALPŲ,  ĮRENGINIŲ IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

1. Techninės apžiūros įmonių (toliau – įmonės) gamybinių patalpų, įrangos ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai nustato sąlygas apdorojimo įrangos techninei apžiūrai, naudojamų patalpų ir įrangos sąrašą bei kvalifikacijos reikalavimus darbuotojams.

2. Tais atvejais, kai įmonė numato purkštuvų tikrinimui naudoti patalpą, ji turi būti pritaikyta šio pobūdžio darbams, atitikti žmonių saugą ir sveikatą darbe bei aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei šiuos reikalavimus:

2.1. įvažiavimo į patalpą vartų aukštis ir plotis turi būti pakankamas maksimalių gabaritų purkštuvams transportuoti į techninės apžiūros vietą;

2.2. patalpos viduje (purkštuvų techninės apžiūros vietoje) turi būti pakankamai vietos, kad būtų galima tikrinti purkštuvus, kurių išskleistos sijos darbinis plotis ne mažesnis kaip 12 m;

2.3. grindų paviršius purkštuvų techninės apžiūros vietoje turi būti lygus, betoninis arba kitos dangos, atsparios įvairiam mechaniniam poveikiui ir apsaugantis nuo skystų cheminių medžiagų prasiskverbimo į gruntą;

2.4. patalpoje turi būti tinkama įranga (vandens surinkimo talpykla) apžiūros metu išpurkštam vandeniui surinkti ir supilti į patikrinto purkštuvo rezervuarą;

2.5. patalpa turi būti įrengta taip, kad purkštuvo apžiūros metu ant grindų patekęs vanduo nepatektų į aplinką (dirvą, paviršiaus ar gruntinius vandenis ir pan.), o būtų saugiai surinktas į tam skirtą talpyklą ir grąžintas į patikrinto purkštuvo rezervuarą;

2.6. įrengtas patogus vandens tiekimas;

2.7. įrengtas tinkamas apšvietimas;

2.8. patalpoje turi būti užtikrintos tinkamos aplinkos sąlygos techninės apžiūros metu atliekamiems matavimams. Patalpa turi būti apsaugota nuo įvairaus tipo oro judėjimo (vėjo, skersvėjo ir kt.), lietaus ir kitų pašalinių veiksnių, kurie galėtų daryti įtaką matavimo prietaisų rodmenims;

2.9. patalpoje turi būti užtikrintos tinkamos higienos sąlygos saugiam darbui, įrengta variklio išmetimo dujų pašalinimo sistema ir kt.;

2.10. patalpoje turi būti reikalavimus atitinkančios priešgaisrinės ir asmens apsaugos bei pirmosios medicininės pagalbos priemonės.

3. Apdorojimo įrangos techninėms apžiūroms naudojama įranga ir prietaisai:

3.1. išpurkštų lašelių skersinio pasiskirstymo tolygumo nustatymo stendas su loveliais arba purkštukų debito matuoklis;

3.2. siurblio našumo tikrinimo prietaisas;

3.3. svarstyklės su ne mažesne kaip 5 g padalos verte;

3.4. ne žemesnės kaip pirmos klasės tikslumo manometras su 0,1 bar padalos verte;

3.5. graduoti indai, skirti atskirų purkštukų išpurkšto tirpalo tūriui matuoti, kurių talpa ne mažesnė kaip 2 000 ml, o padalos vertė – ne daugiau kaip 20 ml;

3.6. vandens surinkimo talpykla, skirta apžiūros metu naudojamam (išpurškiamam) vandeniui surinkti ir grąžinti į tikrinamo purkštuvo rezervuarą;

3.7. slėgio pulsavimų išlyginamojo įtaiso (pulsatoriaus) slėgio nustatymo manometras, skirtas pulsavimų išlyginamojo įtaiso slėgiui matuoti;

3.8. tachometras;

3.9. sekundmatis;

3.10. matavimo ruletė (metrinė liniuotė).

4. Lašelių skersinio pasiskirstymo tolygumo nustatymo stendas, siurblio našumo tikrinimo prietaisas, purkštukų debito matuoklis, manometrai ir svarstyklės turi turėti metrologinio įvertinimo dokumentus. Jie turi būti tikrinami periodiškai teisės aktų nustatyta tvarka (jei nėra reglamentuota, tikrinama kas 2 metai) ir nurodomas tinkamumo naudoti laikotarpis arba kito patikrinimo data.

5. Tais atvejais, kai įmonė numato technines apžiūras vykdyti purkštuvų buvimo vietoje, ji privalo turėti purkštuvų įrangos gabenimui tinkamas transporto priemones ir tikrinant daugiau nei du purkštuvus vienoje vietoje, panaudoto vandens surinkimo ir grąžinimo priemones.

6. Darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (aukštąjį neuniversitetinį) technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti reikiamą pasirengimą, kuris įgyjamas baigus Tarnybos rengiamus darbuotojų mokymus tikrinti apdorojimo įrangą;

6.3. žinoti ir išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių apdorojimo įrangos techninės apžiūros atlikimą, svarbiausias nuostatas, išmanyti apdorojimo įrangos konstrukcijas, jų veikimo principus, konstrukcinės ir eksploatacinės saugos pagrindus, mokėti dirbti su techninės apžiūros įranga ir kompiuterine technika, teisingai įforminti apžiūros atlikimą.

______________