LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 15 d. Nr. D1-1008

Vilnius

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Kai siekiama pagerinti vandens telkinių ekologinę būklę, įgyvendinant Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, Taisyklės žvejybai taikomos tiek, kiek tai nurodyta Taisyklių 7 priede. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja teisės aktai, nurodyti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme.“.

2. Papildau nauju 12.1.7 papunkčiu (buvusį 12.1.7 papunktį atitinkamai laikau 12.1.8 papunkčiu):

12.1.7. sterles (Acipencer ruthenus);“.

3. Pakeičiu 15.1 papunkčio lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Asveja

Molėtų

Švenčionių

982,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto“

 

4. Pakeičiu 15.1 papunkčio lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Drūkšiai

Ignalinos

Zarasų

4622,2

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje“

 

5. Papildau 7 priedu:

„Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

7 priedas

 

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE VYKDOMA ŽVEJYBA JŲ EKOLOGINEI BŪKLEI PAGERINTI, SĄRAŠAS IR ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

 

Šiame priede nurodytuose ežeruose (išskyrus Biržulio ež.) teisę žvejoti nemokamai turi asmenys, nenaudojantys įrankių ir masalų, skirtų plėšriųjų žuvų ar vėžių žvejybai. Žvejojant karpines žuvis žvejybos įrankių, kabliukų skaičius, leidžiamas sugauti žuvų kiekis, žuvų dydis neribojamas. Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm lydekas ir sterkus.

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Kodas

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alovė

Alytaus

10030540

73,7

 

2.

Biržulis

Telšių

30040060

114,2

 

3.

Ilgės

Elektrėnų

Kaišiadorių

10040880

154,2

Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos.

4.

Ilmėdas

Molėtų

12131528

79,0

 

5.

Kalvių

Kaišiadorių

10030841

180,8

 

6.

Kiementas

Molėtų

12232129

98,6

 

7.

Lūkstas

Telšių

30030063

1000,9

 

8.

Mosėdžio I tv.

Skuodo

20050100

75,5

 

9.

Neveiglas

Alytaus

11040132

61,0

 

10.

Paršežeris

Šilalės

30030062

193,4

 

11.

Riešė

Vilniaus

12030111

85,2

Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.

12.

Stervas

Telšių

30040064

137,1

 

13.

Širvys

Vilniaus

12040470

85,1

 

14.

Švenčius

Kaišiadorių

10031139

51,0

 

15.

Šventas

Švenčionių

12140419

61,0

Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.

16.

Veisiejis

Lazdijų

10040071

765,2

Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.“

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas