LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-46 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. A1-596

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Vaikų socialinės globos namuose, kuriems buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ar kurie buvo finansuoti iš 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.), pradėjusiems gauti šią globą iki 2020 m. sausio 1 d., gali būti teikiama iki 2023 m. gruodžio 31 d., netaikant šiuo įsakymu patvirtino Socialinės globos normų aprašo 1 priedo 14.5 papunkčio, išskyrus jame nustatytą reikalavimą, kad vaikų socialinės globos namuose vaikų skaičius yra ne didesnis negu 30. Nuo 2020 m. sausio 1 d. likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė socialinė globa negali būti naujai pradedama teikti šiuose socialinės globos namuose. Šie vaikų socialinės globos namai ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. turi patvirtinti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 2023 m. gruodžio 31 d. metų nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose, planus.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis