VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-9 „DĖL KASOS APARATŲ, PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ IR TAKSOMETRŲ SPAUSDINTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 12 d. Nr. VA-60

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“:

1.   Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Nepanaikinamos elektroninės atminties skaitiklių rodmenų praradimo atveju šių skaitiklių rodmenys atkuriami iš fiskalinės atminties. Nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje turi būti saugoma tokia informacija:

21.1. registraciniai duomenys:

21.1.1. įmonės pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir mokesčių mokėtojo arba PVM mokėtojo kodas;

21.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM mokėtojais);

21.2. paskutinio fiskalinio kvito eilės numeris;

21.3. bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų suma (pvz., GT, BS, NS skaitikliai);

21.4. dienos pardavimų įplaukų ir mokesčių sumos, atitinkančios kiekvieną mokesčio tarifą, taip pat PVM neapmokestinamų pardavimų suma;

21.5. paskutinio kasos aparatu išspausdinto ir / arba suformuoto dokumento eilės numeris, kurio skaitiklis neturi būti grąžinamas į pradinę reikšmę, išspausdinus dienos fiskalinę ataskaitą (Z), o skaitiklio skilčių skaičius ne mažesnis kaip 4;

21.6. dienos pardavimų suma ir sumos pagal mokėjimo būdus;

21.7. dienos pardavimų suma ir sumos pagal kiekvieną valiutą, jei kasos aparate realizuota atsiskaitymo keliomis valiutomis funkcija;

21.8. įmokų ir išmokų sumos bei jų skaičius, jei kasos aparate realizuotos įmokų priėmimo ir išmokų išmokėjimo funkcijos;

21.9. už grąžintas (supirktas) prekes (paslaugas) išmokėtos sumos ir grąžinimo operacijų skaičius, jei grąžinimo (supirkimo) operacijos registruojamos kasos aparatu;

21.10. pinigų įdėjimo ir išėmimo operacijų skaičius ir įdėtų bei išimtų pinigų sumos;

21.11. nuolaidų ir antkainių skaičius ir jų sumos, jei kasos aparate realizuota nuolaidų ir antkainių apskaičiavimo funkcija;

21.12. išspausdintuose ir / arba suformuotuose pirkėjų kvituose taisymų skaičius ir bendra taisymų suma;

21.13. panaikintų pirkėjo kvitų skaičius ir bendra juose nurodyta pardavimų suma, jei kasos aparate realizuota ši funkcija.“

2. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Kasos aparato fiskaliniame kvite turi būti spausdinami ir / arba formuojami tokie duomenys:

37.1. kvito antraštė:

37.1.1. įmonės pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas, ne mažiau kaip 2 programuojamos eilutės;

37.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM mokėtojais), ne mažiau kaip 2 programuojamos eilutės;

37.2. kvito eilės numeris, data (metai – 4 ženklai, mėnuo – 2 ženklai, diena – 2 ženklai) ir laikas(valanda – 2 ženklai, minutės – 2 ženklai);

37.3. prekės (paslaugos) ar jų grupės pavadinimas (ne mažiau kaip 8 ženklai);

37.4. prekės (paslaugos) kaina ir suma (ne mažiau kaip 7 ženklai, iš kurių 2 skirti šimtosioms dalims reikšti, neskaitant dešimtainio taško);

37.5. prekių (paslaugų) kiekis, jei nelygus vienetui;

37.6. prekės (paslaugos) kainai taikomas mokesčio tarifas ar kodas;

37.7. mokesčių suma pagal kiekvieną mokesčio tarifą, nurodant jai priskirtą mokesčio tarifą ar jo kodą;

37.8. taikomų nuolaidų arba antkainių dydžiai ir / ar sumos;

37.9. įregistruotų sumų taisymai;

37.10. visa mokėtina ar išmokėtina suma;

37.11. gauta ar išmokėta pinigų suma;

37.12. grąža, jei ji nelygi nuliui;

37.13. fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris;

37.14. pirkėjo atpažinimo elementas (gali būti šifruotas), jei kvitas pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu ir jei kasos aparatas turi kvito pateikimo elektroniniu būdu funkciją.“

3. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Kasos aparato ne fiskaliniame kvite turi būti spausdinami tokie duomenys:

39.1. kvito antraštė:

39.1.1. įmonės pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas, ne mažiau kaip 2 programuojamos eilutės;

39.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM mokėtojais), ne mažiau kaip 2 programuojamos eilutės;

39.2. kvito eilės numeris, data (metai – 4 ženklai, mėnuo – 2 ženklai, diena – 2 ženklai) ir laikas (valanda – 2 ženklai, minutės – 2 ženklai);

39.3. ne fiskalinės operacijos pavadinimas (ne mažiau kaip 8 ženklai);

39.4. ne fiskalinės operacijos piniginė išraiška;

39.5. unikalus kasos aparato numeris.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                             Edita Janušienė