r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-130

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 4 prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo didinimas“ 4.1.2 uždavinį „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu, 1–6 priedų 1–2 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas