Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 396

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį papildyti 21 punktu:

2.1 Nustatyti, kad:

21.1. kai dėl karantino, paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – karantinas), dėl objektyvių priežasčių neįmanoma vykdyti atsiskaitymų nustatytu terminu, pirkėjui, kuris įgyvendina ar paskutinių trejų kalendorinių metų laikotarpyje įgyvendino Regioninės svarbos projektą taip, kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą arba sandorio įvykdymą užtikrina turto įkeitimu, banko garantija, draudimu, prekinio kredito draudimu ar kitokia pardavėjui priimtina užtikrinimo priemone, šiuo nutarimu patvirtinto Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo 47 punkte nurodytas atsiskaitymo terminas gali būti pratęstas 75 kalendorinėms dienoms, bendras atsiskaitymo terminas nuo žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų (toliau – Mediena) perdavimo dokumentų išrašymo datos negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų. Atsiskaitymo termino pratęsimas, nurodytas šiame punkte, taikomas tik karantino metu ir atšaukus jį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo atšaukimo dienos;

21.2. sudarytos sutartys keičiamos šalių susitarimu, kai būtina tikslinti atsiskaitymo už patiektą Medieną terminą pagal šio nutarimo 21.1 papunktį;

21.3. jeigu pirkėjas delsia daugiau kaip 14 kalendorinių dienų atsiskaityti už patiektą Medieną šio nutarimo 21.1 papunktyje numatytu pratęstu terminu, pardavėjas privalo vienašališkai nutraukti sutartį ir apie sutarties nutraukimą nedelsdamas pranešti  administratoriui, kuris 1 metams laiko nuo pranešimo apie nutrauktą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Mažeika