TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 10 d. Nr. A1-216

Telšiai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus veiklos nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-1816 „Dėl Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Administracijos direktorius                                                                              Tomas Katkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Ilma Gintalienė

2021-02-08

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d.

įsakymu Nr. A1-216

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus veiklos nuostatai (toliau — nuostatai) nustato Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.

2. Skyrių steigia Telšių rajono savivaldybės taryba (toliau — Savivaldybės taryba).

3. Skyrius nėra juridinis asmuo.

4. Skyrius yra Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) padalinys, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui (toliau — administracijos direktoriui).

5. Skyriaus pareigybių skaičių, skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Telšių rajono savivaldybės  institucijų tvarkomaisiais ir organizaciniais dokumentais, kitais norminiais teisės aktais.

7. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus karjeros valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarką nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

8. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su savo pavadinimu. Skyrius taip pat turi registracijos, tvirtinimo spaudus.

9. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

10. Skyriaus buveinės adresas – Žemaitės g. 14, LT – 87133 Telšiai.

 

II.        SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

11. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

11.1. dalyvauti kuriant ir įgyvendinant regioninės plėtros strategiją;

11.2. koordinuoti rajono strateginių planų rengimo procesą ir vykdyti įgyvendinimo stebėseną;

11.3. koordinuoti prioritetinių investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą;

11.4. analizuoti rajono ekonominę ir socialinę būklę ir planuoti pokyčius;

11.5. skatinti rajono ekonominę plėtrą, pritraukiant ES fondų, valstybės bei privačias lėšas;

11.6. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant  Europos Sąjungos fondų finansuojamus projektus;

11.7. įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas savarankiškas, ribotai savarankiškas ir savivaldybei perduotas viešojo administravimo funkcijas;

11.8. teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybės institucijoms, ūkio subjektams ir rajono gyventojams.

 

III.       SKYRIAUS FUNKCIJOS:

 

12. Skyrius atlieka šias funkcijas:

12.1. atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl žmoniškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo;

12.2. diegia strateginio planavimo metodus planuojant rajono plėtrą ir investicijas;

12.3. organizuoja ir koordinuoja rajono strateginių planų rengimą;

12.4. vykdo rajono strateginių planų įgyvendinimo monitoringą (priežiūrą);

12.5. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos metinio veiklos plano rengimą ir koregavimą, rengia ataskaitas.

12.6. koordinuoja savivaldybės investicinių projektų ir programų rengimą bei siekia jų  įgyvendinimo, pritraukiant ES fondų, valstybės bei privačias lėšas;

12.7. rengia pasiūlymus ir teikia išvadas dėl strateginio planavimo organizavimo, planų                                              rengimo ir įgyvendinimo savivaldybėje;

12.8. kaupia, analizuoja bei apibendrina informaciją apie rajone vykstančius socialinius, ekonominius procesus, nustato plėtros tendencijas;

12.9. rengia metinę ataskaitą dėl rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimo, teikia siūlymus dėl rajono strateginio plėtros plano keitimo;

12.10. kaupia informaciją apie regionų plėtrą tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse;

12.11. kaupia informaciją apie investicijų pritraukimo šaltinius;

12.12. teikia turimą informaciją potencialiems šalies ir užsienio investitoriams;

12.13. organizuoja ES finansuojamų projektų, susijusių su savivaldybei priklausančiais objektais, rengimą ir įgyvendinimą;

12.14. organizuoja bendrų projektų su užsienio šalių institucijomis rengimą ir įgyvendinimą;

12.15. koordinuoja veiklą, susijusią su smulkaus ir vidutinio verslo rėmimu rajone;

12.16. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas organizuojant bendruomenių projektų rengimą ir įgyvendinimą;

12.17. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir savivaldybės įsteigtoms įmonėms, strateginio planavimo, projektų rengimo klausimais;

12.18. ruošia tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

12.19. teikia skyriaus veiklos metinę ataskaitą administracijos direktoriui.

 

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS  IR PAREIGOS

 

13. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

13.1. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių  struktūrinių padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;

13.2. į įvadinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą savivaldybės lėšomis;

13.3. į tinkamas darbo sąlygas, kitas Valstybės tarnybos įstatymo nustatytas garantijas;

13.4. į kasmetines ir tikslines atostogas;

13.5. į pareiginę algą, priedus ir priemokas;

13.6. atsisakyti vykdyti užduotis ir pavedimus, jeigu jie prieštarauja įstatymams arba kitiems teisės norminiams aktams;

13.7. gauti technines, transporto bei kitas skyriaus darbui reikalingas medžiagas;

13.8. teikti administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;

13.9. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. gerbti žmogaus teises, laikytis valstybės tarnautojo veiklos etikos principų ir taisyklių;

14.2. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis;

14.3. tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;

14.4. laikytis savivaldybės administracijos nustatytos darbo tvarkos;

14.5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais savivaldybės administracijos specialistais bei struktūriniais padaliniais.

 

 

 

V. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Skyriaus darbą organizuoja, jo veiklą savarankiškai planuoja bei jam vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų administracijos direktorius.

16. Skyriaus vedėjas:

16.1. organizuoja skyriaus darbą;

16.2. atsako už skyriaus veiklą, tinkamą pareigų atlikimą ir kontrolę;

16.3. nustato skyriaus valstybės tarnautojams veiklos sritis, paskirsto jiems darbą ir jį kontroliuoja;

16.4. pasirašo skyriaus raštus valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ir atsakymus skyriaus gautus asmenų prašymus ir skundus.

17. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu arba dėl kitų priežasčių, kai jis negali eiti pareigų, pareigas eina skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jo nesant – kitas administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

18. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai. Atliekamos funkcijos gali būti nustatytos ir kituose norminiuose teisės aktuose.

19. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.

20. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

 

VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

21. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai.

22. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui ir jam priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą.

23. Skyriaus specialistai atsako pagal savo kompetenciją už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam skyriaus vedėjui ar kitam administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

26. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantys ir priimantys asmenys. Aktą tvirtina administracijos direktorius.

27. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.

 

__________________________

 

Parengė:

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė