LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI

2020 M. FINANSAVIMO TEISĖTUMO

 

2021 m. liepos 13 d. Nr. Sp-189

Vilnius

 

Politinė partija KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI 2021 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį su priedais. Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitoje nurodyta, kad iš kitų finansavimo šaltinių gauta 20 992 eurų suma, tai yra beveik 86 proc. visų šios politinės partijos 2020 metais gautų lėšų. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte nebuvo detalizuoti finansavimo šaltiniai, iš kurių gautos šios lėšos.

Vyriausiosios rinkimų komisijos 2021 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. Sp-110 „Dėl 2020 metų politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo“ 3 punktu pavedė Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui (toliau – Skyrius) atlikti tyrimą dėl KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 metų finansavimo teisėtumo.

Tyrimo metu teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausioji rinkimų komisija kreipėsi į KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGĄ – SANTALKĄ LIETUVAI, prašydama pateikti informaciją apie gautas lėšas ir jas pervedusius asmenis, į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją dėl dalies šių asmenų narystės politinėje partijoje. Skyrius taip pat nagrinėjo KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 m. banko sąskaitos išrašą, 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose dalyvavusių kandidatų pareiškinius dokumentus bei kitą Vyriausiajai rinkimų komisijai pagal kompetenciją prieinamą informaciją.

Įvertinus surinktą informaciją, buvo nustatyta, kad didžiąją dalį (20 884 eurų) Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitoje nurodytų lėšų, priimtų iš kitų finansavimo šaltinių (20 992 eurai), sumokėjo 24 politinės partijos nariai, kitą dalį lėšų (83,88 euro) – 8 fizinių asmenų, kurie nebuvo politinės partijos nariai. Dalis gautų lėšų (40 eurų, gauti iš 8 asmenų) iš viso nebuvo nurodyta nei Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitoje, nei politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnale. Nustatyta, kad politinės partijos narių sumokėtų lėšų, kurios nebuvo registruotos Politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI narių mokesčių registracijos žurnale, suma yra 18,7 karto didesnė negu registruotų priimtų politinės partijos narių mokesčių suma. Tyrimo metu buvo nustatytos politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalo pildymo klaidos.

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 1, 4, 6, 10, 11, 12 dalimis, 30 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktais ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. liepos 9 d. pažymą Nr. 3-93 (1.2) „Dėl KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 m. finansavimo teisėtumo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti iš politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI narių (28 asmenų) gautą, narių mokesčių registracijos žurnale neregistruotą 20 900 eurų sumą, politinės partijos narių mokesčiais.

2. Pripažinti 99,88 euro sumą, gautą ir priimtą iš 12 fizinių asmenų, kurie nebuvo politinės partijos nariai, neleistinu politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI finansavimo šaltiniu.

3. Pripažinti, kad politinė partija KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI pažeidė Politinių partijų įstatymo 19 straipsnio:

3.1. 1 ir 10 dalis, priėmusi lėšas (99,88 euro) iš neleistinų finansavimo šaltinių (fizinių asmenų, kurie nebuvo politinės partijos nariai);

3.2. 4 dalį, prieš priimdama didesnius kaip 360 eurų mokesčius (iš viso 20 592 eurus), nepatikrinusi, ar mokesčiai atitinka Politinių partijų įstatymo reikalavimus dėl jų dydžio, tai yra ar bendra politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per kalendorinius metus neviršija 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų metinių pajamų;

3.3. 6 dalį, neregistravusi gautų lėšų (21 019,88 euro) ir dalies jų grąžinimo (24 eurų) politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnale;

3.4. 11 dalį, pavėluotai grąžinusi (per 216 darbo dienų) ir pervedusi į valstybės biudžetą (per 172–208 darbo dienas) gautas nepriimtinas lėšas (iš viso 20 eurų).

4. Įpareigoti politinę partiją KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGĄ – SANTALKĄ LIETUVAI šio sprendimo 3.1 papunktyje nurodytą sumą (99,88 euro), gautą iš neleistinų finansavimo šaltinių, per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą.

5. Rekomenduoti:

5.1. politinei partijai informuoti savo narius dėl tikslios lėšų mokėjimo politinei partijai paskirties įvardijimo, kad būtų išvengta dviprasmiško vertinimo apskaitant politinės partijos narių mokesčius;

5.2. politinės partijos pirmininkui imtis tinkamų ir veiksmingų kontrolės priemonių, kad politinės partijos gautų lėšų priimtinumas būtų nustatytas per 5 darbo dienas, siekiant nepažeisti nepriimtino mokesčio grąžinimo mokėtojui ar pervedimo į valstybės biudžetą, nesant mokėtojo duomenų, terminų ir siekiant išvengti galimo politinės partijos gautų neteisėtų lėšų panaudojimo;

5.3. už politinės partijos apskaitą atsakingam ir kitiems politinės partijos įgaliotiems asmenims korektiškai atvaizduoti mokesčių informaciją politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnale, nurodant grynaisiais pinigais ar pavedimu buvo gauti mokesčiai, taip pat nurodant mokesčių gavimo datą.

6. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui patikslinti Politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI narių mokesčių registracijos žurnalą Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje:

6.1. užregistruoti gautas lėšas (21 019,88 euro), dalies jų grąžinimą (24 eurus) ir patikrinti 20 592 eurų priimtinumą pagal Politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 4 dalį;

6.2. panaikinti Politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 m. narių mokesčių registracijos žurnale registruotus įrašus (ID numeriai: 404180, 404173, 403751, 403768, 404084, 404069, 404574, 403779, 403733, 403823, 404131, 404105, 404133, 404134, 404139, 404072), kadangi dalis politinės partijos nario mokesčio įmokų registruota du kartus arba iš viso jų nebuvo gauta.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                              Jolanta Petkevičienė