LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-735/A1-208 „DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. V-778/A1-376

Vilnius

 

 

Pakeičiame Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 5 punkto pirmąją pastraipą išdėstome taip:

5. Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ir:“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis