LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMO Plėtros PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

Nr. 09-004-02-05-02 Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 27 d. Nr. A1-50

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 87 punktu ir įgyvendindama 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 930 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr.  09- 004-02-05-02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“,

t v i r t i n u 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-50

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMO Plėtros PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

Nr. 09-004-02-05-02 Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms APRAŠAS

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė

2025 m.

Galutinė reikšmė

2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

R-09-004-02-05-02-01

rezultato

Vaikų, laikinai ir nuolat globojamų (rūpinamų) šeimos aplinkoje, dalis nuo visų laikinoje ir nuolatinėje globoje (rūpyboje) esančių vaikų

procentai

73

(2021 m.)

80

ne mažiau kaip 90

Valstybės biudžeto lėšos

R-09-004-02-05-02-02

rezultato

Palydimąsias paslaugas gavusių jaunuolių dalis nuo visų globos sistemą paliekančių jaunuolių

procentai

8

(2020 m)

25

80

-

R-09-004-02-05-02-03

rezultato

Budinčių globotojų prižiūrimų vaikų dalis nuo visų globojamų vaikų

procentai

4

(2020 m.)

4

7

-

R-09-004-02-05-02-04

rezultato

Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

procentai

90,8

(2020 m.)

netaikoma

95

(2029 m.)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

P-09-004-02-05-02-01

produkto

Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas

asmenys

0

220

(2024 m.)

3 204

(2029 m.) 

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

 

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

1 200*

1.1.1.1. 1.Valstybės biudžeto lėšos

1 200

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

4 288,287

1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Sostinės regionas

1 723,348

1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

2 564,939

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

16 258

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Sostinės regionas („Europos socialinis fondas +“)

1 723,348

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas („Europos socialinis fondas +“)

14 534,652

IŠ VISO:

21 746,287

* Valstybės biudžeto lėšos priemonei finansuoti 2023–2025 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rezerviniame fonde nenumatytos.

 

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

 

Veikla

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

Galimi pareiškėjai

Projektų atrankos būdas

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

Finansavimo forma

Finansavimo suma (tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis (-iai)

Rodiklio pavadinimas ir tipas

Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai)

Administruojan-čioji institucija

Dalyvaujanti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Paslaugų vaikams ir jauniems žmonėms, kuriems būdingas didelės rizikos elgesys, vystymas

I

Nevyriausybinės organizacijos, savivaldybių institucijos ir įstaigos

K

Taip

D

1 200

VB

R – vaikų, laikinai ir nuolat globojamų (rūpinamų) šeimos aplinkoje, dalis nuo visų laikinoje ir nuolatinėje globoje (rūpyboje) esančių vaikų

Ne mažiau kaip 90 (2030 m.)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

-

2. Palydėjimo paslaugų jauniems žmonėms, besiruošiantiems palikti ar neseniai palikusiems socialinės globos įstaigas, vystymas

-

-

-

-

-

-

-

R palydimąsias paslaugas gavusių jaunuolių dalis nuo visų globos sistemą paliekančių jaunuolių

80

(2030 m.)

-

-

2.1. Palydėjimo paslaugų jauniems žmonėms, besiruošiantiems palikti ar neseniai palikusiems socialinės globos įstaigas, vystymas Sostinės regione

I

Europos socialinio fondo agentūra

P

Taip

D

461,294

2021–2027 IP, BF

P – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas

50

(2029 m.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

-

461,294

2021–2027 IP, ES

R – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

95

(2029 m.)

2.2. Palydėjimo paslaugų jauniems žmonėms, besiruošiantiems palikti ar neseniai palikusiems socialinės globos įstaigas, vystymas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

I

Europos socialinio fondo agentūra

P

Taip

D

686,565

2021–2027 IP, BF

P – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas

250

(2029 m.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

-

3 890,534

2021–2027 IP, ES

R – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

95

(2029 m.)

3. Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas

-

-

-

-

-

-

-

R – budinčių globotojų prižiūrimų vaikų dalis nuo visų globojamų vaikų

7

(2030 m.)

-

-

3.1. Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Sostinės regione

I

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P

Taip

D

1 262,054

2021–2027 IP, BF

P – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas

487

(2029 m.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

-

1 262,054

2021–2027 IP, ES

R – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

95

(2029 m.)

3.2. Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

I

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P

Taip

D

1 878,374

2021–2027 IP, BF

P – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas

2 417

(2029 m.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

-

10 644,118

2021–2027 IP, ES

R – institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

95

(2029 m.)

Pastabos:

1. Antroje skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us).

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomi projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, T – tęstinė atranka, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

3. Šeštoje skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: DS – dotacija taikant sąlygas, D – dotacija, FP – finansinė priemonė, A – apdovanojimai.

4. Aštuntoje skiltyje finansavimo šaltiniai nurodomi įrašant trumpinius: 2021–2027 IP – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa (ES – 2021–2027 m. ES struktūrinė parama, „Europos socialinis fondas +“, BF – 2021–2027 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos), EGADP – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“, VB – valstybės biudžetas.

5. Devintoje skiltyje rezultato rodiklis žymimas R, produkto – P.

___________________________

 

 

part_2ddf227892a94e5ba009a7128d8e93d5_end