LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮSAK-1407 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. V-794

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“:

1.      Papildau 3.22 papunkčiu:

3.22. filialo direktorius“.

2.      Papildau 3.23 papunkčiu:

3.23. sektorinio praktinio mokymo centro vadovas“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė