LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO) BAZINIO DYDŽIO NUSTATYMO IR ASIGNAVIMŲ DARBO UŽMOKESČIUI PERSKAIČIAVIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 25 d. Nr. XIV-2011

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo sąlygas.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis įstatymas taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, valstybės pareigūnų, prokurorų, žvalgybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės tarnautojų, įskaitant statutinius valstybės tarnautojus, regionų plėtros tarybų administracijų direktorių ir šių administracijų darbuotojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – įstaigos), darbuotojų pareigines algas (atlyginimus), karių tarnybinius atlyginimus, įstatymų pagrindais sudarytų komisijų (grupių, tarybų, Teisėjų garbės teismo, darbo arbitražo, Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų), finansuojamų iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir narių atlygį už darbą ir perskaičiuojant asignavimus darbo užmokesčiui.

 

3 straipsnis. Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis

1. Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų pareiginei algai (atlyginimams) apskaičiuoti yra taikomas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris lygus Valstybės duomenų agentūros paskelbtam 2022 metų vidutiniam mėnesiniam šalies (su individualiomis įmonėmis) darbo užmokesčiui ir yra 1 785,4 euro.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, perskaičiuota pareiginė alga (atlyginimas) negali būti mažesnė už iki šio perskaičiavimo buvusią pareiginę algą (atlyginimą).

 

4 straipsnis. Asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimas

1. Asignavimai darbo užmokesčiui įstaigoms perskaičiuojami, jeigu (n - 2) metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų faktinių darbo užmokesčio išlaidų ir faktinių konsoliduotų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų santykis procentais yra mažesnis negu 30. Jeigu ši sąlyga tenkinama:

1) asignavimai darbo užmokesčiui įstaigoms perskaičiuojami ne rečiau kaip kas 2 metus;

2) nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje gali būti susitariama dėl asignavimų darbo užmokesčiui įstaigoms perskaičiavimo kasmet.

2. Jeigu tenkinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta sąlyga, asignavimai darbo užmokesčiui įstaigoms, atsižvelgiant į darbo užmokesčio pokyčių darbo rinkoje tendencijas, valstybės ekonominę situaciją ir darbo našumo pokytį, perskaičiuojami taikant nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutartą indeksavimo dydį, įskaitant ir priedo už tarnybos stažą padidėjimą.

3. Šio įstatymo priede ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priedo 1 punkte nurodytų pareigybių pareiginė alga (atlyginimas) perskaičiuojama taikant šio straipsnio 2 dalyje sutartą indeksavimo dydį.

4. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutartas asignavimų darbo užmokesčiui indeksavimo dydis nurodomas Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

5. Asignavimai darbo užmokesčiui įstaigoms neperskaičiuojami, jeigu dėl krizių ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.

 

5 straipsnis. Įstatymo taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 4 ir 5 dalis, taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d.

2. Valstybės politikų (išskyrus savivaldybių merus) pareiginėms algoms apskaičiuoti šio įstatymo nuostatos taikomos nuo valstybės politikų (išskyrus savivaldybių merus) naujos kadencijos pradžios.

3. Šio įstatymo 3 straipsnis savivaldybių merams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams, žvalgybos pareigūnams ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams taikomas nuo 2023 m. liepos 1 d. Jiems nuo 2023 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymas nebetaikomas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kitos institucijos ar įstaigos iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

5. Taikant nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutartą indeksavimo dydį asignavimai darbo užmokesčiui įstaigoms pirmą kartą perskaičiuojami 2025 metais rengiant Lietuvos Respublikos 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

Lietuvos Respublikos

pareiginės algos (atlyginimo) bazinio

dydžio nustatymo ir asignavimų

darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo

priedas

 

PAREIGYBIŲ GRUPIŲ IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pareigybės grupė / pareigybės pavadinimas

1.

Valstybės politikai

1.1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas

1.2.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

1.3.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai

1.4.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas ir kiti pavaduotojai

1.5.

Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos lyderis

1.6.

Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkai

1.7.

Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų pavaduotojai

1.8.

Lietuvos Respublikos Seimo pakomitečių pirmininkai

1.9.

Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinių komisijų pirmininkai

1.10.

Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai

1.11.

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų seniūnai ir jų pavaduotojai

1.12.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

1.13.

Lietuvos Respublikos ministrai

1.14.

Savivaldybių merai

2.

Valstybės pareigūnai

2.1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius

2.2.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

2.3.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas

2.4.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas

2.5.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narys

2.6.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius

2.7.

Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovas

2.8.

Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierius

2.9.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas

2.10.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

2.11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas

2.12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas

2.13.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

2.14.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys

2.15.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas

2.16.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas

2.17.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas teritoriniame padalinyje

2.18.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos narys

2.19.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos narys teritoriniame padalinyje

2.20.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius

2.21.

Žurnalistų etikos inspektorius

2.22.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

2.23.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius

2.24.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas

2.25.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko pavaduotojas

2.26.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys

2.27.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas

2.28.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas

2.29.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys

2.30.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas

2.31.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojas

2.32.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys

2.33.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas

2.34.

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkas

2.35.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, direktoriaus pavaduotojas

2.36.

Žvalgybos institucijų direktoriai

2.37.

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, jo pavaduotojas ir prokurorai

2.38.

Kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai (išskyrus Lietuvos policijos generalinį komisarą ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių) ir Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininką ir narius, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininką)

2.39.

Kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovų pavaduotojai (išskyrus Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojus ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojus) ir Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkų pavaduotojai (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojus, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotojus).

2.40.

Kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, nariai (valstybės pareigūnai) ir Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų nariai (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narius, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narius)

3.

Teisėjai

3.1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

3.2.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai

3.3.

Bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų pirmininkai, jų pavaduotojai, skyrių pirmininkai ir teisėjai

_______________________