https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/1ceccba05d8e11e89f00961ca6c2310f/UsqIVUykZf/content_files/image001.png

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 2-86

DĖL ASMENŲ, KURIE KREIPIASI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ, PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 2-318

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 2-194 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūros tvirtinimo“ 1.2 punktu:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, KURIE KREIPIASI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsnio ir Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis:

1. T v i r t i n u Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininką atsakingu už elektroninio pranešimų, gautų „Pranešk STT“ linija, apskaitos žurnalo ir elektroninio asmenų, atvykusių į STT pateikti pranešimą, apskaitos žurnalo tvarkymą iki perdavimo jų į STT archyvą.“

2. P a v e d u iki šio įsakymo įsigaliojimo:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Komunikacijos skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86

(Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2-318

redakcija)

 

ASMENŲ, KURIE KREIPIASI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), prašymų, kreipimųsi, pranešimų, pareiškimų, skundų apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kitus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, korupcijos apraiškas, prielaidas korupcijai pasireikšti ar su korupcija susijusius socialinius, ekonominius reiškinius (toliau – pranešimai), priėmimo, registravimo, koordinavimo, nagrinėjimo, šiems pranešimams nagrinėti reikalingos informacijos gavimo ir atsakymų pranešimus pateikusiems asmenims rengimo tvarką STT.

2. STT gauti pranešimai nagrinėjami tokia tvarka:

2.1. Gavus pranešimą, kuris atitinka Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), 3.4 punktą ir sudaro pagrindą priimti sprendimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK), Rekomendacijų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jei iš karto gavus pranešimą arba bet kuriame vėlesniame pranešimo nagrinėjimo etape paaiškėja, kad pranešimas sudaro pagrindą priimti sprendimą BPK nustatyta tvarka (pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą), pranešimas nagrinėjimui BPK numatyta tvarka nedelsiant perduodamas STT pareigūnui, įgaliotam pradėti ikiteisminį tyrimą ir atlikti su juo susijusius veiksmus, o galutinį sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą priima Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas, jo nesant – jį pavaduojantis Pranešimų nagrinėjimo skyriaus darbuotojas (toliau kartu šiame Apraše vadinami Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas).

2.2. Gavus asmens, kuris kreipiasi į STT, siekdamas pranešti apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kitus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, korupcijos apraiškas, prielaidas korupcijai pasireikšti ar su korupcija susijusius socialinius, ekonominius reiškinius, pranešimą, kai šis pranešimas neatitinka Rekomendacijų 3.4 punkto ir nesudaro pagrindo priimti sprendimo BPK nustatyta tvarka (pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą) – nagrinėjamas Aprašo III–IV skyriuose nustatyta tvarka. Kai šiame papunktyje nurodyti pranešimai nagrinėjami STT teritoriniuose padaliniuose, Aprašo III–IV skyriuose nurodytus STT Pranešimų nagrinėjimo skyriaus pareigūnų ir darbuotojų veiksmus atlieka STT teritorinių padalinių atsakingi pareigūnai ar darbuotojai, o šiuose skyriuose numatytus Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininko veiksmus atlieka STT teritorinio padalinio viršininkas.

2.3. Gavus pranešimą, kuris laikytinas prašymu ar skundu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) prasme ir kuriam taikytina VAĮ 14 straipsnyje arba VAĮ trečiajame skirsnyje nustatyta prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka – VAĮ ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.

2.4. Gavus pranešimą, kuriam taikytini specialūs atitinkamą sritį reglamentuojantys įstatymai (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 5 straipsnis ar kiti), – šiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta pranešimų nagrinėjimo tvarka.

2.5. Pranešimai apie pažeidimus STT, kurie atitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytas sąlygas ir gauti iš asmenų, kurie pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą laikytini pranešėjais, nagrinėjami Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tikrinimo tvarkos aprašo ir (ar) Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2-215 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje patikrinimo tvarkos aprašo ir Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2.6. Valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens pranešimas (rekomenduojama forma 3 priede), pateiktas STT Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsnyje nustatyta tvarka, nagrinėjamas šio Aprašo 2.1–2.2 punktuose nustatyta tvarka arba persiunčiamas pagal kompetenciją.

3. Pranešimus nagrinėjant Aprašo III–IV skyriuose nustatyta tvarka, vadovaujamasi VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintais viešojo administravimo principais.

4. Pranešimus nagrinėjant Aprašo III–IV skyriuose nustatyta tvarka, Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Aprašas.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens viešosios teisės normų pažeidimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius ar privačiuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

5.2. Pranešimą pateikęs asmuo – pagal šį Aprašą pranešimą pateikęs asmuo.

5.3. STT darbo metas – pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 valandos 00 minučių iki 17 valandos 00 minučių, penktadieniais – nuo 8 valandos 00 minučių iki 15 valandos 45 minučių. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 val.

5.4. STT ne darbo metas – laikas, nenurodytas Aprašo 5.3 punkte, taip pat pietų pertrauka kiekvieną darbo dieną nuo 12 valandos 00 minučių iki 12 valandos 45 minučių.

5.5. STT atsakingi pareigūnai – STT Pranešimų nagrinėjimo skyriaus, STT Saugumo skyriaus, STT Kauno valdybos, STT Klaipėdos vadybos, STT Panevėžio valdybos, STT Šiaulių valdybos viršininkų (pagal kompetenciją) paskirti atsakingi STT pareigūnai pranešimams priimti Apraše nurodytais būdais.

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, BPK, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

7. Apraše nustatytų terminų eiga skaičiuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS

 

8. Asmenys pranešimą STT gali pateikti:

8.1. STT darbo metu – „Pranešk STT“ linija, el. paštu [email protected], palikdami žinutę interneto tinklalapyje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/, mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atvykę į STT Pranešimų nagrinėjimo skyrių (A. Jakšto g. 6, Vilnius), STT Kauno valdybą (S. Daukanto g. 4, Kaunas), STT Klaipėdos vadybą (Pilies g. 12, Klaipėda), STT Panevėžio valdybą (Vasario 16-osios g. 22, Panevėžys), STT Šiaulių valdybą (Vytauto g. 87, Šiauliai);

8.2. STT ne darbo metu – „Pranešk STT“ linija, el. paštu [email protected], palikdami žinutę interneto tinklalapyje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/, mobiliąja programėle „Pranešk STT“;

8.3. paštu 8.1 punkte nurodytais adresais.

9. Pranešimus, gautus „Pranešk STT“ linija, STT darbo metu priima ir registruoja, perduoda registruoti STT Pranešimų nagrinėjimo skyriaus atsakingas pareigūnas, o STT ne darbo metu priima ir registruoja, perduoda registruoti STT Saugumo skyriaus atsakingas pareigūnas. Šio aprašo 2.6 punkte nurodytas pranešimas, pateiktas „Pranešk STT“ linija, turi atitikti išsamumo reikalavimus (rekomenduojama forma nurodyta 3 priede).

10. Pranešimai, gauti asmeniui atvykus į STT, paštu, el. paštu [email protected], interneto tinklalapyje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/, kurio forma parengiama pagal šio Aprašo 3 priedą, mobiliąja programėle „Pranešk STT“, registruojami STT darbo reglamento, patvirtinto STT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 2-232 „Dėl STT darbo reglamento patvirtinimo“, (toliau – STT darbo reglamentas) nustatyta tvarka.

11. Užregistruotus pranešimus už dokumentų administravimą atsakingi STT darbuotojai ne vėliau kaip kitą darbo dieną per „Doclogix“ sistemą su rezoliucijos projektu perduoda STT Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkui.

12. Paaiškėjus, kad gautas dokumentas nelaikytinas pranešimu šio Aprašo prasme, STT Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas pranešimą perduoda STT direktoriui arba jo pavaduotojams pagal kompetenciją.

13. Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimus paskirsto Pranešimų nagrinėjimo skyriaus pareigūnams. Kai reikalinga techninio pobūdžio pagalba informacijai surinkti, dokumentų projektams parengti ar pan., pranešimai gali būti nukreipiami ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį. Pranešimų nagrinėjimo skyriaus pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, toliau kartu vadinami PNS darbuotojais.

14. Asmenys, atvykę į Aprašo 8.1 punkte nurodytus STT padalinius pateikti pranešimą, yra registruojami elektroniniame asmenų, atvykusių į STT pateikti pranešimą, apskaitos žurnale (1 priedas). Jei asmuo, atvykęs į minėtus STT padalinius, pranešimo ant atskiro lapo nesurašo, tada trumpas pranešimo turinys surašomas elektroniniame asmenų, atvykusių į STT pateikti pranešimą, apskaitos žurnale. Esant pagrindui pranešimą nagrinėti Aprašo 2 punkte nustatyta tvarka, visas pranešimo turinys siunčiamas el. paštu [email protected] (po to jie yra registruojami ir perduodami nagrinėti Aprašo 10–13 punktuose nustatyta tvarka). Taip pat, esant tarnybiniam būtinumui (pvz., reikia atlikti neatidėliotinus veiksmus ir pan.), STT atsakingi pareigūnai nedelsdami pranešimo turinį perduoda kompetentingiems STT pareigūnams arba kitiems suinteresuotiems pareigūnams, subjektams (pvz., jei pranešime nurodoma, kad kitų įstaigų pareigūnai daro tarnybinius nusižengimus) ir apie tai pažymi elektroniniame asmenų, atvykusių į STT pateikti pranešimą, apskaitos žurnale.

15. „Pranešk STT“ linija gautus pranešimus (trumpą jų turinį) STT atsakingi pareigūnai nedelsdami registruoja elektroniniame pranešimų, gautų „Pranešk STT“ linija, apskaitos žurnale (2 priedas). Esant pagrindui pranešimą nagrinėti Aprašo 2 punkte nustatyta tvarka, visą pranešimo turinį siunčia el. paštu [email protected] (po to jie yra registruojami ir perduodami nagrinėti Aprašo 10–13 punktuose nustatyta tvarka). Taip pat, esant tarnybiniam būtinumui (pvz., reikia atlikti neatidėliotinus veiksmus ir pan.), STT atsakingi pareigūnai nedelsdami pranešimo turinį perduoda kompetentingiems STT pareigūnams arba kitiems suinteresuotiems pareigūnams, subjektams (pvz., jei pranešime nurodoma, kad kitų įstaigų pareigūnai daro tarnybinius nusižengimus) ir apie tai pažymi elektroniniame pranešimų, gautų „Pranešk STT“ linija, apskaitos žurnale.

 

III SKYRIUS

TERMINAI, PER KURIUOS PRANEŠIMAS TURI BŪTI IŠNAGRINĖTAS

 

16. Pranešimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo STT.

17. Pranešimas laikomas išnagrinėtu:

17.1. jei rengiamas atsakymas pranešimą pateikusiam asmeniui – kai atsakymas išsiunčiamas iš STT;

17.2. jei pranešimą pateikę asmenys yra keli ir jiems rengiami atskiri atsakymai – kai išsiunčiamas paskutinysis iš jų;

17.3. jei rengiamas atsakymas pranešimą pateikusiam asmeniui, o pranešimas (visos arba dalis jame nurodytų aplinkybių) perduodamas kitiems subjektams pagal kompetenciją – kai išsiunčiamas paskutinysis iš šių raštų;

17.4. jei siekiant apibendrinti pranešimo nagrinėjimo metu gautus duomenis ir nustatytas aplinkybes bei suformuluoti išsamesnius siūlymus dėl atsakymo pranešimą pateikusiam asmeniui rengimo, persiuntimo kitiems subjektams pagal kompetenciją, perdavimo kitiems STT padaliniams ar panašiai, rengiamas teikimas (5 priedas) – kai teikimui pritaria Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas, patvirtindamas rezoliucijos projektą, ir yra atliekami visi teikime siūlomi veiksmai;

17.5. jei pranešimą pateikusiam asmeniui atsakymas neteikiamas, pranešimas kitiems subjektams pagal kompetenciją neperduodamas, tačiau siekiant apibendrinti pranešimo nagrinėjimo metu gautus duomenis ir nustatytas aplinkybes rengiamas teikimas (5 priedas), kai teikimui pritaria Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas, patvirtindamas PNS darbuotojo parengtą rezoliucijos projektą;

17.6. jei pranešimą pateikusiam asmeniui atsakymas neteikiamas, o pranešimas paliekamas nenagrinėtas – kai Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas pritaria siūlymui pranešimo nenagrinėti ir atsakymo pranešimą pateikusiam asmeniui nerengti, patvirtindamas atitinkamo turinio PNS darbuotojo parengtą rezoliucijos projektą;

17.7. jei pranešimą pateikusiam asmeniui atsakymas neteikiamas, tačiau pranešimas pagal kompetenciją perduodamas kitiems subjektams pagal kompetenciją – kai išsiunčiamas paskutinysis iš perdavimui pagal kompetenciją reikalingų raštų.

18. Jei, gavus pranešimą ir su juo susipažinus, iš karto (nesant poreikio gauti papildomų duomenų, patikslinti ar patikrinti pranešime nurodytas aplinkybes) matyti, kad pranešimas turėtų būti perduotas kitam subjektui pagal kompetenciją, tai turi būti padaryta per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo STT.

181. Pranešimai, kurių turinys atitinka Aprašo 2.5 punkte nurodytą informaciją, siekiant užtikrinti informacijos konfidencialumo principą, per dvi darbo dienas nuo pranešimo gavimo pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatytą kompetenciją persiunčiami STT Saugumo skyriui arba Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

19. Jei, gavus pranešimą ir su juo susipažinus, iš karto (nesant poreikio gauti papildomų duomenų, patikslinti ar patikrinti pranešime nurodytas aplinkybes) matyti, kad pranešimas nenagrinėtinas, atsakymas pranešimą pateikusiam asmeniui nerengtinas, o perduoti kitam subjektui pagal kompetenciją netikslinga, atitinkama rezoliucija turi būti surašyta per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo STT.

20. Jei pranešimas negali būti išnagrinėtas negavus papildomų duomenų iš kitų subjektų, Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas, atsižvelgdamas į pranešimą nagrinėjančio PNS darbuotojo žodžiu ar raštu pateiktus paaiškinimus dėl pranešimo nagrinėjimo trukmės, gali Aprašo 16 punkte nurodytą terminą pratęsti iki 20 (dvidešimt) darbo dienų, o jei pranešimas negali būti išnagrinėtas, kol nėra galutinio įsiteisėjusio teismo sprendimo byloje, kurioje nagrinėjami su pranešimu susiję klausimai – iki kol bus priimtas toks sprendimas. Terminas pratęsiamas patvirtinant papildomos rezoliucijos projektą, kurį pranešimo arba tarpinio teikimo pagrindu parengia pranešimą nagrinėjantis PNS darbuotojas. Pratęsimų skaičius neribojamas.

21. Jei pranešimo nagrinėjimo terminas buvo pratęstas Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka, pranešimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų duomenų gavimo.

22. Atskirais atvejais, jei pranešimas arba su juo pateikti ar papildomai iš pranešimą pateikusio asmens, kitų subjektų gauti duomenys ar dokumentai yra itin sudėtingi ar itin didelės apimties, Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas, atsižvelgdamas į pranešimą nagrinėjančio PNS darbuotojo žodžiu ar raštu pateiktus paaiškinimus dėl pranešimo nagrinėjimo trukmės, gali Aprašo 18 arba 21 punktuose nurodytus terminus pratęsti iki 10 darbo dienų. Terminas pratęsiamas patvirtinant papildomos rezoliucijos projektą, kurį pranešimo arba tarpinio teikimo pagrindu parengia pranešimą nagrinėjantis PNS darbuotojas.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO VEIKSMAI

 

23. PNS darbuotojas, gavęs nagrinėti pranešimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną su juo susipažįsta ir preliminariai įvertina, ar pranešimas turi būti nagrinėjamas STT, perduodamas pagal kompetenciją kitiems subjektams (Aprašo 18 punkte nurodyti atvejai) ar paliekamas nenagrinėtas (Aprašo 36 punkte nurodyti atvejai).

24. PNS darbuotojas, gavęs nagrinėti pranešimą, per tris darbo dienas (esant atskiram Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininko, STT vadovybės nurodymui raštu ar žodžiu – kitais terminais) preliminariai įvertina, kokie duomenų gavimo ar gautų duomenų analizės veiksmai turi būti atlikti, kad pranešimas būtų išnagrinėtas laiku ir tinkamai, ir parengia raštus dėl duomenų gavimo, pakviečia asmenis aplinkybėms patikslinti ar imasi kitų veiksmų, kurie būtini, kad pranešimas būtų išnagrinėtas laiku ir tinkamai.

25. Pranešimui nagrinėti reikalingi duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo (toliau – STTĮ) 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, taip pat kitais teisės aktais, jei jie taikytini atsižvelgiant į subjekto, į kurį kreipiamasi dėl duomenų gavimo, statuso arba duomenų, kuriuos siekiama gauti, ypatumus. Paklausimų raštus dėl pranešimui nagrinėti reikalingų duomenų gavimo STT vardu pasirašo STT Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas.

26. Kreipiantis į subjektus dėl duomenų gavimo STTĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, nustatomas terminas, per kurį šie duomenys turėtų būti pateikti STT. Paprastai nustatomas 3–5 darbo dienų terminas. Atsižvelgiant į prašomų pateikti duomenų kiekį ir pobūdį, veiksmų, kuriuos prašymą vykdantis subjektas turi atlikti, apimtį ir kitas aplinkybes, gali būti nustatomas trumpesnis arba ilgesnis terminas.

27. PNS darbuotojas, inicijavęs kreipimąsi dėl duomenų gavimo, domisi jo vykdymo eiga, bendradarbiauja su subjektu, į kurį kreiptasi, jei duomenys negaunami nustatytu terminu – imasi priemonių, kad reikiami duomenys būtų gauti: inicijuoja pakartotinį kreipimąsi į duomenų nepateikusį subjektą ar kitą subjektą, kuriam pastarasis pavaldus ar atskaitingas, teikia siūlymus dėl alternatyvių reikalingų duomenų gavimo būdų ar pranešimo nagrinėjimo veiksmų, o esant tam pakankam pagrindui – inicijuoja duomenų nepateikusio subjekto (jo tarnautojų ar darbuotojų) tarnybinės ar administracinės atsakomybės klausimą.

28. Jei aplinkybėms patikslinti ar papildomiems duomenims gauti reikia gauti pranešimą pateikusio asmens, kitų asmenų ar institucijų atstovų paaiškinimus žodžiu, šie asmenys kviečiami atvykti pas PNS darbuotoją. Asmens pateikti žodiniai paaiškinimai užfiksuojami PNS darbuotojo surašomame paaiškinime (4 priedas).

29. Jei asmens, kurio paaiškinimai reikalingi, gyvenamoji ar darbo vieta yra ne Vilniuje ir asmuo išreiškia pageidavimą atvykti į STT teritorinį padalinį ne Vilniuje, jis gali būti kviečiamas pas atitinkamo teritorinio padalinio atsakingą pareigūną. Šiuos veiksmus Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas suderina su teritorinio padalinio viršininku.

30. Jei nagrinėjant pranešimą atliekami papildomi jo nagrinėjimo veiksmai (tikslinamos pranešime išdėstytos aplinkybės, gaunami papildomi duomenys) ir reikia apibendrinti šių veiksmų eigą ir rezultatus, pateikti išsamesnį nustatytų aplinkybių teisinį įvertinimą, suformuluoti siūlymus dėl tolesnių pranešimo nagrinėjimo veiksmų, pranešimą pateikusio asmens ar kitų asmenų, institucijų informavimo apie STT nustatytas aplinkybes, pranešimo perdavimo kitiems subjektams pagal kompetenciją ar atlikti kitus veiksmus, PNS darbuotojas rengia Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkui adresuotą teikimą (5 priedas), kuriame išdėstomos atitinkamos aplinkybės ir siūlymai. Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas, pritaria teikime suformuluotiems pasiūlymams patvirtindamas Veiklos administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriaus parengtą rezoliucijos projektą arba duoda kitokius pavedimus.

31. Jei dėl būtinybės gauti papildomus duomenis ar kitų aplinkybių pranešimas negalės būti išnagrinėtas per Aprašo 16 punkte nustatytą terminą, iki šio termino pabaigos pranešimą pateikusiam asmeniui išsiunčiamas tarpinis atsakymas, kuriame nurodomi STT atlikti veiksmai (išskyrus atvejus, kai šių veiksmų nurodymas gali turėti neigiamos įtakos STT tikslų ir uždavinių įgyvendinimui ar neigiamų padarinių pranešėjui ar kitiems asmenims), priimti sprendimai ir aplinkybės, dėl kurių pranešimas bus nagrinėjamas ilgiau nei nurodyta Aprašo 16 punkte.

32. Jei pranešimą pateikusiam asmeniui apie pranešimo nagrinėjimo eigą ir perspektyvas jau yra pranešta žodžiu, nuo paskutinio pranešimą pateikusio asmens informavimo apie jo pranešimo nagrinėjimo eigą padėtis nėra pasikeitusi arba kitais atvejais, kai tai būtų netikslinga, tarpinis atsakymas gali būti neteikiamas.

33. Jei pranešime išdėstytų aplinkybių vertinimas, sprendimų priėmimas ar pranešimą pateikusio asmens keliamų klausimų sprendimas nepriklauso STT kompetencijai, pranešimas perduodamas kitam subjektui pagal kompetenciją arba pranešimą pateikusiam asmeniui nurodoma, kur jis galėtų kreiptis dėl keliamų klausimų sprendimo. Prioritetas teikiamas pranešimo perdavimui pagal kompetenciją.

34. Draudžiama pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti juos įstaigos vadovui, pareigūnui ar padaliniui, prokurorui, teisėjui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai skundžiami.

35. Jei pranešime pateikta informacija yra susijusi su pažeidimais STT, toks pranešimas perduodamas STT Saugumo skyriui ir nagrinėjamas vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tikrinimo tvarkos aprašu ir (ar) Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2-215 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje patikrinimo tvarkos aprašo ir Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

36. Pranešimas gali būti paliekamas nenagrinėtas, kitiems subjektams pagal kompetenciją neperduodamas ar atsakymas pranešimą pateikusiam asmeniui nerengiamas šiais atvejais:

36.1. pranešimą pateikęs asmuo nurodo, kad nepageidauja būti informuojamas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus;

36.2. pranešimą pateikęs asmuo nenurodo savo kontaktinių duomenų, kad būtų galima su juo susisiekti ir pateikti atsakymą;

36.3. pateikiama tik bendrojo pobūdžio informacija ar įžvalgos, susidariusios padėties vertinimai, viešojoje erdvėje aptariamų įvykių komentarai ar pan.;

36.4. pranešimu persiunčiami dokumentai, adresuoti kitoms institucijoms, pranešime nėra suformuluotų jokių aiškių reikalavimų arba jie nėra adresuoti STT, STT pranešimas pateikiamas tik susipažinti ar pan.;

36.5. kartotiniai pranešimai, jei pateikiamas antras kartotinis pranešimas tuo pačiu klausimu, o STT, gavusi pirmąjį kartotinį pranešimą, pranešimą pateikusį asmenį vieną kartą jau informavo, kad jo pranešimas laikomas kartotiniu ir ateityje jo kartotiniai pranešimai, kuriais nepateikiama iš esmės naujų aplinkybių, bus nenagrinėjami, atsakymai neteikiami;

36.6. pranešimo turinys yra žeminamojo ar užgaulaus pobūdžio dėl jame vartojamų įžeidžiamų apibūdinimų;

36.7. kreipiamasi dėl PNS darbuotojų atsakymų, kuriuos pagal apskundimo tvarką asmuo turi teisę skųsti tik teismui;

36.8. pranešime išdėstytu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą;

36.9. pranešime nurodyti reikalavimai lemia, kad nėra valstybės institucijos, turinčios pagal kompetenciją nagrinėti pranešimą;

36.10. pranešimas surašytas ne valstybine kalba ir nėra galimybių jį išversti į valstybinę kalbą;

36.11. pranešimas nesuprantamo turinio, neaiškus dėl nekonkrečiai nurodyto pranešimo dalyko ar aplinkybių, be kurių negalima nustatyti pranešimo dalyko, grindžiami akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais.

37. STT atsakymus pranešimą pateikusiems asmenims, raštus, kuriais kreipiamasi dėl papildomų duomenų arba pranešimai perduodami kitiems subjektams pagal kompetenciją, ir kitus su pranešimų nagrinėjimu susijusius raštus pasirašo Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas, o STT darbo reglamento nustatytais atvejais – STT direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo sritį arba STT direktorius.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIMĄ PATEIKUSIO ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

38. Pranešimą pateikęs asmuo, nenorintis, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas ar kt.) būtų perduoti kitam subjektui pagal kompetenciją arba bet kuriems kitiems tretiesiems asmens, tai nurodo savo pranešime.

39. Pranešime pateikta informacija apie galimą teisės pažeidimą (išskyrus apie nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką) kitam subjektui pagal kompetenciją gali būti perduodama be pranešimą pateikusio asmens duomenų (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas, faksas ar kita) arba kitos informacijos, galinčios sudaryti prielaidų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pranešimą pateikusio asmens tapatybę, kai:

39.1. pranešimą pateikęs asmuo Aprašo 38 punkte nustatytu būdu nurodė nenorintis, kad jo asmens duomenys būtų perduoti kitam subjektui pagal kompetenciją arba tretiesiems asmenims;

39.2. nustačius, kad informacija apie galimą teisės aktų normų pažeidimą yra perduotina pagal kompetenciją kitam subjektui, tačiau atsižvelgiant į pranešimo turinį galima pagrįstai manyti, kad pranešimą pateikusio asmens duomenų atskleidimas galėtų sukelti grėsmę šio asmens arba jo šeimos narių ar artimųjų giminaičių darbo, tarnybos, verslo ar kitiems teisėtiems interesams.

40. Į STT besikreipiantiems tretiesiems asmenims (fiziniams asmenims ir (ar) juridiniams asmenims) STT gautas pranešimas, jo kopija, pranešimą pateikusio asmens duomenys bei informacija apie pranešimo turinį, galinti sudaryti prielaidų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pranešimą pateikusio asmens tapatybę, (toliau – pranešimo duomenys) neteikiami. Pranešimo duomenys tretiesiems asmenims neteikiami ir tuo atveju, jei tretieji asmenys savo prašymą grindžia siekiu ginti savo garbę ir orumą, savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, siekiu vykdyti įgaliojimus, susijusius su darbu ar tarnyba, ar kitais teisėtais interesais, išskyrus 41 punkte nurodytus atvejus.

41. Pranešimo duomenys į STT dėl šių duomenų gavimo besikreipiantiems tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik tuo atveju, jei STT turimų duomenų visuma nesudaro pagrindo manyti, kad trečiųjų asmenų siekis gauti pranešimo duomenis yra nulemtas ketinimo daryti neigiamą poveikį pranešimą pateikusiam asmeniui, ir tik esant bent vienam iš šių pagrindų:

41.1. dėl pranešimo duomenų gavimo į STT kreipiasi prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar ikiteisminio tyrimo įstaiga, teisėjas ar teismas;

41.2. pranešimo duomenys kitai valstybės institucijai yra būtini siekiant užtikrinti valstybės ir visuomenės saugumą arba užkirsti kelią naujų nusikalstamų veikų darymui;

41.3. yra pagrindo manyti, kad pranešimą pateikęs asmuo STT pateikė žinomai melagingus duomenis arba kitais būdais siekė piktnaudžiauti teise.

42. PNS darbuotojas, susipažinęs su pranešime nurodyta informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jos (jo).

43. Tais atvejais, kai pranešimas atitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – PAĮ) 3 straipsnyje nustatytus požymius, Aprašo nuostatos taikomos atsižvelgiant į PAĮ reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. STT sprendimai, priimti nagrinėjant atitinkamus pranešimus Aprašo nustatyta tvarka, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

45. STT pareigūnai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Asmenų, atvykusių į STT pateikti pranešimą, apskaitos žurnalo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

 

_____________________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

______________________

(bylos indeksas)

 

ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į STT PATEIKTI PRANEŠIMĄ, APSKAITOS ŽURNALAS

 

Pradėta________________________

Baigta_________________________

Lapų__________________________

Saugojimo terminas______________

 

_________________

 

Eil. Nr.

Data ir laikas

Atvykusio asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefonas, faksas (pildomi tie duomenys, kurie yra pateikiami)

Trumpas pranešimo turinys (jei asmuo pats surašo pranešimą, tada nurodoma, kad pranešimas ant atskiro lapo)

STT pareigūno, priėmusio asmenį, vardas ir pavardė

Subjektai, kuriems pranešta esant tarnybiniam būtinumui

Nurodoma, ar asmuo pageidauja būti informuotas apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, jei taip, tai kokiu būdu ir adresu

Pastabos (pažymima, jei asmuo nori, kad jo duomenys nebūtų pateikiami kitiems asmenims, ir kita)

 

_________________

 

Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimų, gautų „Pranešk STT“ linija„ apskaitos žurnalo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

 

_____________________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

______________________

(bylos indeksas)

 

PRANEŠIMŲ, gautų „PRANEŠK STT“ linija, apskaitos žurnalAS

 

Pradėta________________________

Baigta_________________________

Lapų__________________________

Saugojimo terminas______________

 

_________________

 

Eil. Nr.

Data ir laikas

Asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefonas, faksas (pildomi tie duomenys, kurie yra pateikiami)

Trumpas pranešimo turinys

STT pareigūno vardas ir pavardė

Subjektai, kuriems pranešta esant tarnybiniam būtinumui

Nurodoma, ar asmuo pageidauja būti informuotas apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, jei taip, tai kokiu būdu ir adresu

Pastabos (pažymima, jei asmuo nori, kad jo duomenys nebūtų pateikiami kitiems asmenims, ir kita)

 

_________________

 

Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

 

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, duomenys

Vardas ir pavardė

Pareigos, veikla

 

Asmens kodas

Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

Informacija apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą

1.  Apie kokį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pranešate?

 

2.  Kas padarė korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą?

 

3.  Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas, būdas ir kitos aplinkybės.

 

Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas ir pavardė

Darbovietė

Pareigos

Kiti žinomi duomenys (gyvenamoji vieta ir kt.)

4.  Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

5.  Ar yra kitų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo liudytojų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą mačiusį asmenį ar asmenis

Vardas ir pavardė

Pareigos

Darbovietė

Telefono Nr.

El. paštas

Kiti žinomi duomenys (gyvenamoji vieta ir kt.)

6.  Kada korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba pastebėjote?

7. Duomenys apie padarytą žalą (rūšis, dydis eurais)

Turtinė

 

Neturtinė

 

8.  Kokius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pagrindžiančius duomenis (dokumentus, garso, vaizdo įrašus, nuotraukas su užfiksuotu pažeidimu, galimą pažeidimą patvirtinančias kompiuterio ekrano langų kopijas, žinučių, elektroninio pašto pranešimų vaizdus, nuorodas į viešojoje erdvėje esančią informaciją ir t. t.), galinčius padėti atlikti nusikalstamos veikos tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie nusikalstamą veiką.

 

Pridedama:

1.

2.

3.

9.  Ar apie šį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

Pridedama (gautų atsakymų kopijos):

1.

2.

3.

10. Pastabos ir komentarai.

 

 

□ Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą ir mano teikiama informacija yra teisinga.

□ Patvirtinu, kad esu valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuriam taikoma pareiga pranešti pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsnį.

Data

 

Parašas

 

 

Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Paaiškinimo apie galimą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

(padalinio pavadinimas)

 

 

PAAIŠKINIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

 

Data

Surašymo vieta

Medžiagos Nr.

 

 

Paaiškinimą priima

(pareigos, vardas ir pavardė)

Dalyvaujantys asmenys

Paaiškinimą teikiantis asmuo:

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Asmens pateiktas dokumentas

Dabartinės gyvenamosios vietos adresas

Deklaruojamos gyvenamosios vietos adresas

Užsiėmimas, darbovietė, pareigos

Telefonas

El. paštas

Asmuo pareiškė, kad sutinka gauti dokumentus tik elektroniniu paštu

Į pateiktus klausimus asmuo paaiškina, kad:

 

Paaiškinimo priedai (dokumentai, garso, vaizdo įrašai, nuotraukos su užfiksuotu pažeidimu, galimą pažeidimą patvirtinančios kompiuterio ekrano langų kopijos, žinučių, elektroninio pašto pranešimų vaizdai, nuorodos į viešojoje erdvėje esančią informaciją ir t. t.):

 

Pastabos ir komentarai

Paaiškinimas perskaitytas, surašytas teisingai.

Paaiškinimą teikęs asmuo

 

(parašas, vardas ir pavardė)

Paaiškinimą surašė

 

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

_____________

 

Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Teikimo dėl pranešime nurodytų aplinkybių nagrinėjimo forma)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

(padalinio pavadinimas)

 

 

TEIKIMAS

DĖL (asmens, pateikusio pranešimą, vardas ir pavardė) PRANEŠIME, REGISTRACIJOS NR. _________, NURODYTŲ APLINKYBIŲ NAGRINĖJIMO

 

 

Data

 

Surašymo vieta

 

Pranešimo registracijos Nr.

 

 

 

Teikimą surašė (pareigos, vardas ir pavardė)

 

n u s t a t ė:

Pranešimą pateikęs asmuo (vardas ir pavardė), pranešimo registracijos data, pavadinimas ir numeris

 

Pranešime nurodytos aplinkybės:

 

Tyrimo objektas ir tikslai

 

 

 

 

Pranešimo nagrinėjimo metu atlikti veiksmai ir gauti duomenys:

 

 

Pranešimo nagrinėjimo metu gautų duomenų vertinimas:

 

 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašo 30 punktu, siūlau:

 

 

 

Nustatyti nusikalstamos veikos požymiai

 

 

 

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo požymiai ar kiti korupcijos rizikos veiksniai

 

Dėl nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų požymių ar kitų akivaizdžių korupcijos rizikos veiksnių medžiagą siūlytina perduoti

 

 

 

 

Kiti sprendimai

 

 

 

Apie priimtą sprendimą informuoti:

 

 

 

Priedai:

 

 

 

Teikimą surašė (pareigos, vardas ir pavardė)