VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PARENGTOS ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJŲ SERTIFIKAVIMO SCHEMOS DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 19 d. Nr. O3E-252

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.3, 12.6, 13.8 papunkčiais ir 35 punktu, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2019 m. liepos 10 d. pažymą Nr. O5E-197 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo“ patvirtinimo“ ir dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo“,
Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti:

1. Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo  tvarkos aprašą (pridedama).

2. Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus formą (pridedama).

3. Sertifikavimo įstaigos vykdomų atestavimo procedūrų patikrinimo akto formą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                Inga Žilienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. liepos 19 d. nutarimu

Nr. O3E-252

 

 

 

SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PARENGTOS ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJŲ SERTIFIKAVIMO SCHEMOS DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašas (toliau – Derinimo tvarkos aprašas) nustato sertifikavimo įstaigos, siekiančios suderinti  parengtą energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą ar praplėsti savo veiklos sritį (toliau – Sertifikavimo schema) ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17024:2012) nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) tvarką.

2.    Derinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) ir Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 nustatytais reikalavimais.

3.    Derinimo tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Apraše ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

4.    Sertifikavimo įstaiga, kuri siekia suderinti parengtą sertifikavimo schemą ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, turi Tarybai pateikti laisvos formos prašymą dėl sertifikavimo schemos suderinimo (toliau – Prašymas).

5.    Prašymai siunčiami paštu, elektroniniais ryšiais (elektroniniu paštu, faksu, per el. paslaugų portalus ir pan.) ar asmeniškai pristatomi  į Tarybos patalpas.

6. Prašymų priėmimo vietos adresas, telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Prašymai nurodytoje vietoje priimami darbo dienomis Tarybos darbo valandomis. Taryba taip pat skelbia apie papildomas prašymų priėmimo valandas, kai galima kreiptis į Tarybą ne darbo laiku.

7.    Prašyme turi būti nurodyta:

7.1. sertifikavimo įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas ar adresas korespondencijai, kiti kontaktiniai duomenys;

7.2. informacija apie sudarytas / nutrauktas sutartis su Nacionaliniu akreditacijos biuru prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėl akreditavimo, jei dokumentai teikiami derinti Tarybai akreditacijos proceso metu;

7.3. pateikiamų derinti dokumentų sąrašas;

7.4. įstaigos vadovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys;

7.5. kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

8.    Su Pašymu turi būti pateikta:

8.1. sertifikavimo įstaigos parengta Sertifikavimo schema. Kai sertifikavimo įstaiga siekia praplėsti savo veiklos sritį, vertinimui pateikiami tik su šia veikla susiję dokumentai;

8.2. sertifikavimo įstaigos parengtos Sertifikavimo schemos aprašymas (atestavimo tvarka) pagal Apraše ir Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 nustatytus reikalavimus;

8.3. energetikos darbuotojų žinių vertinimo programa (-os), kuri (-ios) apimtų bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, teisės aktus, nustatančius energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus kiekvienai energetikos darbuotojų kategorijai;

8.4. Nacionalinio akreditacijos biuro pateiktų pastabų kopijos, jei dokumentai teikiami Tarybai derinimui akreditacijos proceso metu;

8.5. Derinimo tvarkos aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai turi būti pateikiami elektronine forma  Word formatu (elektroniniu paštu arba elektronine laikmena).

9. Prašymą pasirašo sertifikavimo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Tais atvejais, kai prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, prie prašymo turi būti pridėtas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo įgaliojimus.

10. Prašymas turi būti pateiktas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis tarptautinės teisės aktais, į Tarybą  raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

11. Prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS IR PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

12.  Prašymą nagrinėja ir pateiktus dokumentus vertina Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistai (toliau – Tarybos specialistai).

13.  Prašymas turi būti išnagrinėtas ir pateikti dokumentai įvertinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Taryboje dienos.

14. Jeigu prašymui nagrinėti reikalinga sudaryti komisiją, organizuoti posėdį ar kitais atvejais, dėl kurių sprendimo pateikimas sertifikavimo įstaigai gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo Taryboje , Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Derinimo tvarkos aprašo 13 punkte nustatytą terminą, Tarybos specialistai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pratęsti prašymo nagrinėjimą išsiunčia sertifikavimo įstaigai pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

15. Jeigu prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti sertifikavimo įstaiga, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos Tarybos specialistas, nagrinėjantis prašymą, kreipiasi į sertifikavimo įstaigą raštu, prašydamas pateikti papildomą informaciją, nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo rašto gavimo dienos papildomai informacijai pateikti ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Nepateikus papildomos informacijos  per Tarybos nustatytą terminą, , prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami sertifikavimo įstaigai ir nurodoma grąžinimo priežastis. Taryba pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.

16. Jeigu prašymas nebuvo nagrinėjamas dėl to, kad trūko būtinos papildomos informacijos, reikalingos prašymui išnagrinėti, sertifikavimo įstaigai dar kartą pateikus prašymą su būtina papildoma informacija, toks prašymas nelaikomas teikiamu pakartotinai.

17. Prašymas, pateiktas nesilaikant Derinimo tvarkos aprašo 10 punkte nustatyto reikalavimo, per 5 darbo dienas nuo prašymo ir pridedamų dokumentų užregistravimo Taryboje dienos grąžinami sertifikavimo įstaigai ir valstybine kalba nurodoma grąžinimo priežastis. Taryba pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.

18. Prašymas, pateiktas nesilaikant Derinimo tvarkos aprašo 7.1 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjamas, jeigu Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Taryboje dienos sertifikavimo įstaigai išsiunčiama informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas adresas, kuriuo sertifikavimo įstaiga pageidauja gauti sprendimą, informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme nurodytus kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokie kiti kontaktiniai duomenys nenurodyti.

19. Prašymas, pateiktas raštu nesilaikant Derinimo tvarkos aprašo 9 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjamas. Per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Taryboje dienos sertifikavimo įstaigai išsiunčiama informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas adresas, kuriuo sertifikavimo įstaiga pageidauja gauti sprendimą, informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme nurodytus kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokie kiti kontaktiniai duomenys nenurodyti.

20. Prašymas, pateiktas elektroniniu paštu nesilaikant Derinimo tvarkos aprašo 11 punkte nustatyto reikalavimo, per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Taryboje dienos grąžinamas sertifikavimo įstaigai ir nurodoma tokio prašymo grąžinimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas elektroninio pašto adresas, informacija apie prašymo grąžinimo priežastį teikiama pagal kitus prašyme nurodytus kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokie kiti kontaktiniai duomenys nenurodyti.

21. Tarybos specialistai, vadovaudamiesi Apraše ir Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 nustatytais reikalavimais, atlikę pateiktų dokumentų vertinimą, vertinimo rezultatus nurodo Energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos vertinimo lentelėje, patvirtintoje Derinimo tvarkos aprašo 1 priede.

22.  Sertifikavimo įstaiga, įvertinusi visas Tarybos ir (ar) Nacionalinio akreditacijos biuro pateiktas pastabas bei pašalinusi nurodytus trūkumus, teikia dokumentus derinti Tarybai.

23.     Tarybos specialistai, teigiamai įvertinę sertifikavimo įstaigos pateiktus dokumentus pagal Energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos vertinimo lentelėje nustatytus kriterijus, parengia pažymą ir nutarimo projektą dėl energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos suderinimo.

24. Tarybos specialistai, neigiamai įvertinę sertifikavimo įstaigos pateiktus dokumentus pagal Energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos vertinimo lentelėje nustatytus kriterijus, apie tai raštu informuoja sertifikavimo įstaigą ir nurodo nederinimo priežastis.

25.  Sertifikavimo įstaiga, vadovaudamasi Aprašo 13.10 papunkčiu, teikia Tarybai informaciją apie sudarytas / nutrauktas sutartis su Nacionaliniu akreditacijos biuru dėl akreditavimo pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 nustatytus reikalavimus.

26. Tarybos specialistai, įvertinę pagal Derinimo tvarkos aprašo 25 punkte nustatytus reikalavimus gautą informaciją, per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos parengia nutarimo projektą dėl nutarimo, kuriuo buvo suderinta energetikos darbuotojų kategorijų Sertifikavimo schema, pripažinimo netekusiu galios šiais atvejais:

26.1. kai per 3 mėnesius nuo energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos suderinimo su Taryba sertifikavimo įstaiga nesudarė sutarties su Nacionaliniu akreditacijos biuru dėl akreditavimo pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 nustatytus reikalavimus;

26.2. nutrūkus pradėtam sertifikavimo įstaigos akreditavimo procesui pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 nustatytus reikalavimus.             

27. Sertifikavimo įstaiga, kurios energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema  Derinimo tvarkos aprašo 26.1 ir 26.2 papunkčiuose nustatytais atvejais buvo panaikinta Tarybos nutarimu, pakartotinai teikti prašymą              ir pridedamus dokumentus, nurodytus Derinimo tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose, gali ne anksčiau kaip praėjus šešeriems mėnesiams nuo paskutinio Tarybos nutarimo dėl energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos suderinimo.

28. Sprendimas dėl energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos suderinimo ar sprendimas dėl nutarimo, kuriuo buvo suderinta energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema, panaikinimo priimamas Tarybos posėdyje Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

29. Tarybos specialistai apie priimtą nutarimą dėl energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos suderinimo ar nutarimą, kuriuo buvo panaikintas sprendimas, suderinęs energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema, praneša sertifikavimo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu sertifikavimo įstaiga nepageidauja sprendimą gauti kitu būdu.

30. Taryba, gavusi sertifikavimo įstaigos motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas sprendime, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti. Jeigu klaida gali turėti esminės įtakos sprendimo vykdymui, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimu sustabdo nutarimo vykdymą iki klaidų ištaisymo. Klaidos turi būti ištaisytos sprendimo egzemplioriuje, kurį saugo Taryba. Sertifikavimo įstaigai per 7 darbo dienas įteikiamas naujas arba pataisytas nutarimas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Sertifikavimo įstaiga turi teisę skųsti Tarybos priimtą nutarimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

32.  Asmenys, pažeidę Derinimo tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

————————

 

Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo  tvarkos aprašo

1 priedas

 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO SCHEMOS VERTINIMO LENTELĖ

 

20 __ m. _________ ____ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Sertifikavimo įstaiga _____________________________________________________________

(pavadinimas, kodas, buveinės adresas ar adresas korespondencijai)

_______________________________________________________________________________

 

Sertifikavimo įstaiga siekia vykdyti __________________________________________________

(nurodyti energetikos sektorių (-ius))

energetikos darbuotojų atestavimą.

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

1.  

Ar prašyme nurodytas sertifikavimo įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas ar adresas korespondencijai, kiti kontaktiniai duomenys?

 

 

 

2.  

Ar prašyme nurodyta informacija apie sudarytas / nutrauktas sutartis su Nacionaliniu akreditacijos biuru dėl akreditavimo, jei dokumentai teikiami Tarybai derinimui akreditacijos proceso metu?

 

 

 

3.

Ar prašyme nurodytas sertifikavimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys?

 

 

 

4.  

Ar prašyme nurodytas sertifikavimo įstaigos kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas?

 

 

 

5.  

Ar sertifikavimo įstaiga turi interneto svetainę?

 

 

 

6.  

Ar prie prašymo pridėta sertifikavimo įstaigos parengta energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema?

 

 

 

7.  

Ar prie prašymo pridėtas sertifikavimo įstaigos parengtas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos aprašymas (atestavimo tvarka)?

 

 

 

7.1.              

Ar sertifikavimo įstaigos parengtas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos aprašymas (atestavimo tvarka) atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus?

 

 

 

7.2.              

Ar sertifikavimo įstaigos parengtas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos aprašymas (atestavimo tvarka)  atitinka Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 nustatytus reikalavimus?

 

 

 

7.3.

Ar pateiktas sertifikavimo įstaigos parengtas energetikos darbuotojo pažymėjimo formos pavyzdys?

 

 

 

7.4.

Ar pateikti laisvos formos atestuotojų (sertifikuotojų) išsilavinimo ir profesinės veiklos bei patirties aprašymai?

 

 

 

8.  

Ar pateikta energetikos darbuotojų žinių vertinimo programa (-os) pagal kiekvieną energetikos darbuotojo kategoriją?

 

 

 

8.1.              

Ar pateiktoje  energetikos darbuotojų žinių vertinimo programoje (-ose) pagal kiekvieną energetikos darbuotojo kategoriją nurodyti bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai bei kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai?

 

 

 

8.2.              

Ar pateiktoje  energetikos darbuotojų žinių vertinimo programoje (-ose) pagal kiekvieną energetikos darbuotojo kategoriją nurodyti teisės aktai, nustatantys  energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus?

 

 

 

9.

Ar pateiktos Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos pastabų kopijos, jei dokumentai teikiami Tarybai derinimui akreditacijos proceso metu?

 

 

 

10.

Ar pateiktos su prašymu teikiamų dokumentų kopijos elektronine forma (Word formatu)?

 

 

 

 

Išvada:

 

Vertinimą atliko:

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

————————

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. liepos 19 d. nutarimu

Nr. O3E-252

 

SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS VYKDOMŲ ATESTAVIMO PROCEDŪRŲ PATIKRINIMO AKTAS

20 __ m. _____________ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

Sertifikavimo įstaiga ______________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas, buveinės adresas ar adresas korespondencijai)

Vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, 12.6 punkto reikalavimais, atliktas sertifikavimo įstaigos vykdomų atestavimo procedūrų patikrinimas ir nustatyti šie pažeidimai:

Eil. Nr.

Energetikos darbuotojų kategorija

Pažeidimai dėl bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų taikymo, jų apibūdinimas

Pažeidimai dėl specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų taikymo, jų apibūdinimas

Pažeidimai dėl kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų taikymo, jų apibūdinimas

Atestavimo procedūrų pažeidimai vykdant žinių tikrinimą, jų apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________    ________________                ____________________________________

(Tikrinimą atlikusio specialisto pareigos)                                   (parašas)                                                                                              (vardas ir pavardė)

 

__________________________________________                          ________________                 ____________________________________

__________________________________________    ________________                ____________________________________

(Sertifikavimo įstaigos vadovas ar vadovo įgaliotas atstovas)                                                (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. liepos 19 d. nutarimu

Nr. O3E-252

 

INFORMACIJA APIE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS____________METAIS

 

 

Institucijos, kuri vykdė atestavimą, pavadinimas:____________________________________________________________________

(sertifikavimo įstaiga ar įmonė)

 

 

 

Adresas:____________________________________________________________________

(sertifikavimo įstaigos ar įmonės)

 

 

 

Veiklos sektorius

(elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos)

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestuotų darbuotojų skaičius

Pateiktų skundų skaičius

Priimti sprendimai dėl skundų (teigiamas /

neigiamas)

Sustabdytų galiojančių pažymėjimų skaičius

Pradinis

Periodinis

Papildomas

 

 

 

 

 

 

 

 

———————