ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-228 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VIEŠŲJŲ PREKIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. A-532

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ 8 punktu:

1.   K e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. A-228 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto viešųjų prekių aukcionų organizavimo1 punktą ir išdėstau taip:

1. S u d a r a u Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuolatinę viešųjų prekių aukcionų organizavimo ir vykdymo komisiją:

Aukcionų vedėjas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Aukciono vedėjo pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;

Nariai:

Feliksas Lapukas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas;

Rita Virbukienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresn. specialistė;

Protokoluotoja – Angelė Poplevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė“.

2.   K e i č i u Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių 8 punktą ir išdėstau taip:

8. Tiesioginį aukcioną rengia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius. Elektroninis aukcionas rengiamas per valstybės įmonės Registrų centro administruojamą informacinę sistemą. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius ir valstybės įmonė Registrų centras, administruojanti elektroniniams aukcionams skirtą informacinę sistemą, taisyklėse kartu vadinami aukciono rengėju“.

N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis