LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 „DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. V-101

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. DT-2/1 „Dėl vieno gyventojo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (išskyrus pirminės ambulatorinės odontologinės ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros) paslaugų metinės bazinės kainos patvirtinimo“:

1P a k e i č i u Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. Šeimos gydytojo komandos paslaugos – nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir, jei reikia, pagal Bendruomenės slaugytojo medicinos normą ir (ar) Akušerio medicinos normą, ir (ar) Išplėstinės praktikos slaugytojo medicinos normą, ir (ar) Slaugytojo padėjėjo medicinos normą, ir (ar) Socialinio darbuotojo veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatus, ir (ar) Gyvensenos medicinos specialisto veiklos reikalavimus, ir (ar) Kineziterapeuto medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir socialinės globos įstaigose, kompleksas.“

1.2.    Pakeičiu 27 punkto lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1

Šeimos gydytojo komandos teikiamos paslaugos

 

68,26

 

59,87

 

28,89

 

25,72

 

32,22

 

50,37

 

63,26“

 

 

1.3. Pakeičiu 28.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.4. kiekvieno prirašyto prie šeimos gydytojo (arba vaikų ligų gydytojo) gyventojo iki 1 metų – laikinuoju kompensaciniu priedu, išreikštu 50,17 balo;“.

1.4Pakeičiu 28.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.5. kiekvieno prirašyto prie šeimos gydytojo (arba vaikų ligų gydytojo) gyventojo nuo 1 iki 7 metų (imtinai) – laikinuoju kompensaciniu priedu, išreikštu 6,01 balo;“.

1.5. Pakeičiu 28.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.6. kiekvieno prirašyto prie šeimos gydytojo (arba vaikų ligų gydytojo) gyventojo nuo 8 iki 17 metų (imtinai) – laikinuoju kompensaciniu priedu, išreikštu 2,11 balo;“.

1.6. Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. už gerus šeimos gydytojo komandos darbo rezultatus – 11,25 balo;“.

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga