LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-341 „DĖL PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 5 d. Nr. D1-852

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 241, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano koreguotą brėžinio atskirą dalį (pridedama).

2. P a k e i č i u Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, 19 punktą ir išdėstau jį taip:

19. Pavilnių regioniniame parke, įvertinus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio rekreacinį potencialą, jo specifinius ypatumus ir dabartinio panaudojimo mastus, Vilniaus gyventojų ir svečių poreikius, orientuojamasi į aktyvaus ir ramaus trumpalaikio poilsio formų organizavimą bei su jomis susijusios aplinkos tvarkymą, išlaikant vyraujantį gamtinį kraštovaizdžio pobūdį. Rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų, kurioms priskiriama ir Liepkalnio rekreacinio funkcinio prioriteto zona, tvarkymą lemia numatytų rekreacinių funkcijų poreikis.“

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos

ministro pareigas                                                                                                Kęstutis Trečiokas