LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1421

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:

 

DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“;

 

1.2. papildau 1 punktą 1.1.11–1.1.14 papunkčiais:

1.1.11. formą Nr. 013-1/a „Patologinės anatomijos autopsijos protokolas“;

1.1.12. formą Nr. 014-1-1/a „Siuntimas atlikti patologijos tyrimą“;

1.1.13. formą Nr. 014-1-2/a „Patologijos tyrimų rezultatų aprašymas“;

1.1.14. formą Nr. 015/a „Mirusių asmenų registravimo žurnalas“.“;

1.2.1. pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formas:

1.2.1. ataskaitų formą Nr. 46 „Teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių ekspertų veiklą vykdančių asmenų metų veiklos ataskaita“;

1.2.2. ataskaitų formą Nr. 42 „Patologijos skyrių / tarnybų metų veiklos ataskaita“.“

2. T v i r t i n u pridedamas:

2.1. sveikatos statistikos apskaitos formas:

2.1.1. formą Nr. 013-1/a „Patologinės anatomijos autopsijos protokolas“;

2.1.2. formą Nr. 014-1-1/a „Siuntimas atlikti patologijos tyrimą“;

2.1.3. formą Nr. 014-1-2/a „Patologijos tyrimų rezultatų aprašymas“;

2.1.4. formą Nr. 015/a „Mirusių asmenų registravimo žurnalas“.

2.2. sveikatos statistikos ataskaitų formą Nr. 42 „Patologijos skyrių / tarnybų metų veiklos ataskaita“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė