Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. VASARIO 2 D. NUTARIMO NR. 116 „DĖL GINKLUOTOS IR NEGINKLUOTOS ASMENS IR TURTO SAUGOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. 267

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 116 „Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS IR TURTO APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 8 straipsnio 2 ir 7 dalimis, 14 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 8 punktais ir 2 dalies 1 punktu, 15 straipsnio 2 ir 3 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 3 dalimi, 21 straipsnio 2, 4 ir 5 dalimis, 22 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsniu ir įgyvendindama 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (OL 2011 L 316, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti Asmens ir turto apsaugos licencijavimo taisykles (pridedama).

2.  Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

2.1. atlikti nacionalinio kontaktinio centro informacijai iš įmonių, ketinančių vykdyti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, priimti ir 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 5 ir 6 dalies nuostatoms įgyvendinti funkcijas;

2.2. pranešti Europos Komisijai (toliau – EK) šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodyto nacionalinio kontaktinio centro adresą ir kitus kontaktinius duomenis, taip pat teikti EK ir kitoms valstybėms narėms informaciją, numatytą Reglamento 11 straipsnyje, 12 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 6 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje;

2.3. organizuoti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo kelių transportu licencijos blanko gamybą pagal Reglamento I priede nustatytą pavyzdį;

2.4. atlikti Asmens ir turto apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas licencijas išduodančios institucijos funkcijas;

2.5. uždrausti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams vykdyti grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikoje, jei jie pažeidė Reglamento 8, 9 ir 13 straipsnių nuostatas;

2.6. laikantis Reglamento 13 straipsnyje numatytų sąlygų, nustatyti reikalavimus, taikomus tarpvalstybiniam grynųjų pinigų vežimui kelių transportu Lietuvos Respublikoje, ir informuoti EK apie Lietuvos Respublikoje tarpvalstybiniam grynųjų pinigų vežimui kelių transportu taikomus reikalavimus;

2.7. Reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka atlikti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos turėtojo patikrinimus;

2.8. laikantis Reglamento 23 straipsnyje numatytų sąlygų, priimti sprendimus taikyti laikinas saugumo priemones, griežtesnes, nei numatyta Reglamente, jei staiga kiltų problemų, darančių reikšmingą įtaką grynųjų pinigų vežimo operacijų saugumui;

2.9. nustatyti vykdytos asmens ir turto apaugos ataskaitos formą;

2.10. atlikti įgaliotos institucijos, kuriai teikiama Asmens ir turto apsaugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3, 5, 6, 8 punktuose, 2 dalies 1 punkte ir 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, funkcijas;

2.11. nustatyti informacijos apie priimtą į darbą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją, iki jiems pradedant vykdyti asmens ir turto apsaugos funkcijas, taip pat apie atleistą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją ir priimtą ar atleistą apsaugos vadovą pateikimo asmens ir turto apsaugos priežiūrą atliekančiai institucijai tvarką;

2.12. uždrausti vykdyti Asmens ir turto apsaugos įstatymo 15 straipsnyje nurodytą asmens ir turto apsaugą, jeigu ji keltų grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai;

2.13. nustatyti režimo užtikrinimo masinių renginių metu planų rengimo ir derinimo tvarką;

2.14. nustatyti inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo ir naudojimo tvarką ir inkasavimo automobiliams taikomus reikalavimus;

2.15. nustatyti užsienio valstybėse ar Lietuvos Respublikoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką;

2.16. patvirtinti Apsaugos darbuotojų mokymo ir Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo mokymo programas;

2.17. nustatyti reikalavimus, taikomus mokymo įstaigoms, vykdančioms Asmens ir turto apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus mokymus;

2.18. atlikti mokymo įstaigų, vykdančių Asmens ir turto apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus mokymus, veiklos patikrinimus;

2.19. nustatyti reikalavimus, taikomus apsaugos darbuotojo ir tarptautiniams inkasatoriaus pažymėjimams, šių pažymėjimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarką;

2.20. nustatyti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų ginklų naudojimo profesinių mokymų, baigtų kitoje valstybėje narėje, pripažinimo tvarką;

2.21. atlikti asmens ir turto apsaugos priežiūrą.

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikti prašymai dėl licencijų ginkluotai asmens ir turto saugai, neginkluotai asmens ir turto saugai išdavimo, jų patikslinimo ar dublikatų išdavimo nagrinėjami iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1384 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą“.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                     Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 267 redakcija)

 

ASMENS IR TURTO APSAUGOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens ir turto apsaugos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų vykdyti asmens ir turto apsaugą, teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas, taip pat tarpvalstybinio grynų pinigų vežimo licencijų išdavimo, licencijų pakeitimo, atsisakymo išduoti licencijas, licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi, licencijų patikslinimo (papildymo) tvarką.

2. Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, norintys gauti licenciją (toliau – pareiškėjai), licencijų turėtojai, jų įgalioti asmenys Taisyklėse nurodytą informaciją, dokumentus ir (ar) sprendimus gali pateikti ir gauti tiesiogiai kreipdamiesi į licenciją išduodančią instituciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras). Šiame punkte išvardyti Taisyklėse nurodytos informacijos ir (ar) dokumentų teikimo būdai taikytini ir licencijas išduodančiai institucijai.

 

II SKYRIUS

LICENCIJOS REKVIZITAI, InformacijOS apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimĄ, GALIOJIMO panaikinimą ir licencijos patikslinimą (papildymą) FIKSAVIMAS IR SKELBIMAS

 

3. Licencijoje nurodoma:

3.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

3.2. licencijos numeris;

3.3. licencijos turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinė, o jeigu licencijos turėtojas yra fizinis asmuo – fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta);

3.4. licencijos rūšis;

3.5. licencijos išdavimo ar patikslinimo (papildymo) data;

3.6. licencijos galiojimo data (jeigu licencija išduodama terminuotam laikotarpiui);

3.7. licenciją išdavusios institucijos pareigūno pareigos, vardas, pavardė.

4. Licenciją išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti licenciją priėmimo dienos per Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą išduoda licenciją ir Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje fiksuoja Taisyklių 3 punkte išvardytus duomenis. Bendras terminas, skirtas sprendimui išduoti licenciją priimti ir licencijai išduoti, negali viršyti Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino.

5. Informaciją apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir licencijos patikslinimą (papildymą) licenciją išduodanti institucija licencijos išdavimo, jos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijos patikslinimo (papildymo) dieną paskelbia savo interneto svetainėje ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pateikia šią informaciją Licencijų informacinei sistemai.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ LICENCIJAI IŠDUOTI, PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR LICENCIJŲ PATIKSLINIMAS (PAPILDYMAS)

 

6. Pareiškėjai, norintys gauti licenciją, pateikia licenciją išduodančiai institucijai prašymą, kuriame nurodomi šie duomenys:

6.1. prašymo pateikimo data;

6.2. fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta arba juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinė;

6.3. pareiškėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data;

6.4. kiti kontaktiniai duomenys, telefono ir (ar) fakso numeriai, ir (ar) elektroninio pašto adresas;

6.5. licencijuojamos veiklos, kuria užsiimti prašoma išduoti licenciją, pavadinimas;

6.6. juridinių asmenų, kurie yra juridinio asmens kontroliuojantys asmenys, pavadinimai, kodai, buveinės ir fizinių asmenų, kurie yra juridinio asmens kontroliuojantys asmenys, vardai, pavardės, gimimo datos;

6.7. informacijos gavimo būdas (atsižvelgiant į nurodytuosius Taisyklių 2 punkte);

6.8. ar pareiškėjas pageidauja gauti dokumentą, patvirtinantį licencijos išdavimą, ir kokiu būdu. 

7. Kartu su Taisyklių 6 punkte nurodytu prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai (kreipiantis tiesiogiai arba per atstumą atitinkamai pateikiami dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamose Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka, o per PEPS arba kontaktinį centrą besikreipiantys pareiškėjai pateikia skaitmeninius, elektroninius dokumentus ir originalių dokumentų skaitmenines kopijas):

7.1. juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio steigimo dokumentai (jeigu šie dokumentai nėra kaupiami Juridinių asmenų registre);

7.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo);

7.3. medicininio patikrinimo išvada, patvirtinanti, kad fizinis asmuo atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus ir jis neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ir nėra sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo (jeigu dėl licencijos išdavimo kreipiasi fizinis asmuo);

7.4. dokumentai, įrodantys, kad įvykdytos Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos (jeigu kreipiamasi dėl tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos išdavimo).

8. Licenciją išduodančios institucijos vadovo įgaliotas pareigūnas, gavęs Taisyklių 6 punkte nurodytą prašymą, jį užregistruoja Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje. Licenciją išduodančios institucijos vadovo įgaliotas pareigūnas, padaręs Taisyklių 7 punkte nurodytų originalių dokumentų skaitmenines kopijas, jas taip pat įkelia į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą, o pateiktus dokumentus grąžina pareiškėjui.

9. Pareiškėjai neprivalo licenciją išduodančiai institucijai pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos jie jau yra pateikę licenciją išduodančiai institucijai, taip pat kuriuos gali gauti pati licenciją išduodanti institucija, išskyrus tuos atvejus, kai juridinio asmens licenciją išduodančiai institucijai pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia.

10. Licenciją išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinimą, kad visi tinkamai įforminti dokumentai, reikalingi licencijai išduoti, gauti, ir nurodo terminą licencijai išduoti bei sprendimo atsisakyti išduoti licenciją apskundimo tvarką ir terminus.

11. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi, kad pateiktas prašymas neišsamus (jame pateikti ne visi Taisyklių 6 punkte nurodyti duomenys) arba pateikti ne visi ar netinkamai įforminti Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša pareiškėjui apie būtinybę per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos ištaisyti trūkumus ir apie tai, kad terminas licencijai išduoti skaičiuojamas nuo visų licencijai gauti reikalingų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo licenciją išduodančiai institucijai dienos.

12. Gavusi visus Taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytus tinkamai įformintus dokumentus, licenciją išduodanti institucija privalo patikrinti, ar fizinis asmuo (jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi fizinis asmuo) atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir (ar) jam netaikomi Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai, ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio kontroliuojančiam (-tiems) asmeniui (-ims) netaikomi Įstatymo 4 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatyti apribojimai.

13. Licenciją išduodanti institucija informuoja pareiškėją apie išduotą licenciją arba atsisakymą išduoti licenciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti licenciją arba atsisakyti išduoti licenciją priėmimo dienos. Licencijos išdavimo atveju licenciją išduodanti institucija per šiame punkte nurodytą terminą privalo pareiškėjo prašyme nurodytu būdu pateikti pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui dokumentą, patvirtinantį licencijos išdavimą.

14. Pasikeitus bent vienam licencijos turėtojo rekvizitui, licenciją išduodanti institucija privalo patikslinti (papildyti) licenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), gavimo dienos. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos praneša licencijos turėtojui apie būtinybę per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos ištaisyti trūkumus ir apie tai, kad licencijos patikslinimo (papildymo) terminas skaičiuojamas nuo visų licencijai patikslinti (papildyti) reikalingų dokumentų gavimo (patikslinimo) dienos. 

 

IV SKYRIUS

informavimas APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMĄ IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMĄ

 

15. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi, kad licencijos turėtojas nevykdo ar netinkamai vykdo Įstatymo 14 straipsnyje nustatytas pareigas (išskyrus Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose numatytus atvejus, kai licencijos galiojimas sustabdomas nedelsiant), per 3 darbo dienas nuo pažeidimų nustatymo dienos pateikia licencijos turėtojui pranešimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą.

16. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi, kad yra Įstatymo 12 straipsnyje numatytų licencijos galiojimo sustabdymo arba Įstatymo 13 straipsnyje numatytų licencijos galiojimo panaikinimo pagrindų, per 3 darbo dienas nuo šių pagrindų nustatymo dienos priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą ir apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo dienos, informuoja licencijos turėtoją ir apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kurio veiklos teritorijoje yra licencijos turėtojo buveinė ar gyvenamoji vieta.

17. Licencijos turėtojas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos sustabdymą arba kuriam licencijos galiojimas sustabdytas, per licenciją išduodančios institucijos nustatytą ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pašalinęs licencijuojamos veiklos pažeidimus, apie tai raštu praneša licenciją išduodančiai institucijai, o ši ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio licencijos turėtojo pranešimo gavimo dienos patikrina, ar pažeidimai pašalinti. Jeigu pažeidimai pašalinti, licenciją išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo dienos, informuoja licencijos turėtoją ir apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kurio veiklos teritorijoje yra licencijos turėtojo buveinė ar gyvenamoji vieta. Jeigu pažeidimai nepašalinti ir Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje arba 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas 2 mėnesių terminas dar nepasibaigęs, licenciją išduodanti institucija apie tai praneša licencijos turėtojui ir papildomai nurodo pažeidimus pašalinti iki šio termino pabaigos.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ APSAUGOS TARNYBŲ, KITŲ SUBJEKTŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ, TURINČIŲ LICENCIJAS UŽSIIMTI ASMENS IR TURTO APSAUGA KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖSE NARĖSE, KETINAMĄ VYKDYTI ASMENS IR TURTO APSAUGĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATEIKIMas

 

18. Užsienio valstybių apsaugos tarnybos, kiti subjektai ar fiziniai asmenys, turintys licencijas užsiimti asmens ir turto apsauga Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse narėse (toliau – užsienio apsaugos tarnyba ar kitas subjektas) ir siekiantys Lietuvos Respublikoje vykdyti asmens ir turto apsaugą, trunkančią ne ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus (toliau – trumpalaikė asmens ir turto apsauga), privalo pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

18.1. fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, licencijos užsiimti asmens ir turto apsauga rekvizitai, telefono numeris, taip pat, jeigu asmuo turi, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas arba apsaugos tarnybos ar kito subjekto pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, licencijos užsiimti asmens ir turto apsauga rekvizitai, telefono numeris, taip pat, jeigu asmuo turi, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas;

18.2. konkretus siekiamos vykdyti trumpalaikės asmens ir turto apsaugos tikslas, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną lydimi saugomi asmenys ir (ar) turtas;

18.3. siekiamos vykdyti trumpalaikės asmens ir turto apsaugos trukmė;

18.4. apsaugos darbuotojų, vykdysiančių trumpalaikę asmens ir turto apsaugą, skaičius, vardai, pavardės, gimimo datos, apsaugos darbuotojų pažymėjimų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę dirbti apsaugos darbuotojais, numeriai, galiojimo datos ir išdavusios institucijos duomenys;

18.5. vykdytinos trumpalaikės asmens ir turto apsaugos pobūdis, t. y. ar siekiama vykdyti ginkluotą ar neginkluotą asmens ir turto apsaugą, ginklai ir (ar) specialiosios priemonės, kurie bus išduoti į Lietuvos Respubliką atvyksiantiems apsaugos darbuotojams;

19. Kartu su Taisyklių 18 punkte nurodytu pranešimu pateikiama užsienio valstybės kompetentingos institucijos, išduodančios licencijas užsiimti asmens ir turto apsauga, pažyma, kuria patvirtinama, kad užsienio apsaugos tarnyba ar kitas subjektas turi galiojančią licenciją užsiimti asmens ir turto apsauga kitose ES ar EEE valstybėse narėse ir tokiai veiklai netaikomi apribojimai. Tokia pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pranešimo apie ketinamą vykdyti trumpalaikę asmens ir turto apsaugą pateikimo.

20. Taisyklių 18 punkte nurodytas pranešimas ir Taisyklių 19 punkte nurodyta pažyma turi būti pateikta iš anksto, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki ketinamos vykdyti trumpalaikės asmens ir turto apsaugos pradžios.

21. Licenciją išduodanti institucija, siekdama įsitikinti, ar ketinanti vykdyti trumpalaikę asmens ir turto apsaugą užsienio apsaugos tarnyba ar kitas subjektas nesukels grėsmės valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, kreipiasi į Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas.

22. Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos, gavusios licenciją išduodančios institucijos paklausimą, ar užsienio apsaugos tarnybos ar kito subjekto vykdoma trumpalaikė asmens ir turto sauga nesukels grėsmės valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, informaciją privalo pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

23. Licenciją išduodanti institucija, gavusi Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų informaciją apie galimą grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, įvertina poreikį priimti Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą. Priėmusi minėtą sprendimą licenciją išduodanti institucija sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša užsienio apsaugos tarnybai ar kitam subjektui, pateikusiam Taisyklių 18 punkte nurodytą pranešimą.

 

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE KETINAMĄ VYKDYTI TARPVALSTYBINĮ GRYNŲJŲ PINIGŲ VEŽIMĄ KELIŲ TRANSPORTU PATEIKIMAS

 

24. Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos turėtojas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamos vykdyti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo operacijos apie ketinamą vykdyti tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą (toliau – grynųjų pinigų vežimas) Lietuvos Respublikoje licenciją išduodančiai institucijai privalo pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodyta:

24.1. grynųjų pinigų vežimo Lietuvos Respublikoje data;

24.2. grynųjų pinigų vežimo transporto priemonės rūšis;

24.3. grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų vardai, pavardės, išduotų profesinių licencijų ar profesinių leidimų nešiotis ginklą galiojimo datos ir išdavusios institucijos pavadinimas;

24.4. su savimi turimų ginklų rūšys, modeliai, kalibrai ir atpažinties duomenys.

25. Licenciją išduodanti institucija, Reglamento 22 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais ir sąlygomis sustabdžiusi grynųjų pinigų vežimo įmonės teisę atlikti grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša grynųjų pinigų vežimo įmonei.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Sprendimas dėl atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, įspėjimas apie licencijos galiojimo sustabdymą, taip pat sprendimas uždrausti vykdyti Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmens ir turto apsaugą ar atlikti grynųjų pinigų vežimo operacijas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

27. Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo pareigūnai, kurie nepriima sprendimų dėl licencijų išdavimo ar trumpalaikės asmens ir turto apsaugos vykdymo uždraudimo.

 

____________________