Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. SPALIO 24 d. nutarimo nr. 1056 „DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. RUGPJŪČIO 13 d. nutarimo nr. 1283 „Dėl KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ paKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 1297

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. RUGPJŪČIO 13 d. nutarimo nr. 1283 „Dėl KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ paKEITIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Įgalioti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2020 m. spalio 31 d. nustatyti kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus.

3. Nustatyti, kad:

3.1. kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techniniai reikalavimai pradedami taikyti:

3.1.1. ūkio subjektų, kurių 2019 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kompiuteriniams kasos aparatams (tiems kasos aparatams, kurių modelio kategorijos apibūdinime, nurodytame Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (toliau Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas), nurodytas žodis „kompiuterinis“) – 2021 m. lapkričio 1 dieną;

3.1.2. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, kurių 2020 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kasos aparatus) – 2022 m. gegužės 1 dieną;

3.1.3. ūkio subjektų naudojamiems iki šio nutarimo įsigaliojimo išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2022 m. lapkričio 1 dieną;

3.1.4. kitų ūkio subjektų naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1, 3.1.2 ir 3.1.3 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2025 m. gegužės 1 dieną;

3.2. ūkio subjektai turi teisę naudoti kasos aparatus, atitinkančius kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus, anksčiau negu šio nutarimo 3.1.1–3.1.4 papunkčiuose nurodytais terminais.

4. Šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu keičiamo Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 23.14 papunktį, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną.

5. Šiuo nutarimu keičiamo Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 23.14 papunktis įsigalioja 2021 m. gegužės 1 dieną.

6. 2021 m. lapkričio 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu keičiamo Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 28 punkto redakcija:

28. Aprašo 23.15–23.18 ir 23.23 papunkčiuose nurodytais atvejais turi būti naudojami kasos aparatai, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais arba variklių degalais.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

Finansų ministras                                                                                            Vilius Šapoka