STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, Studijų krypčių IŠORINIO vertinimo plano, Ekspertų atrankos aprašo, Ekspertų darbo organizavimo aprašo PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-149

Vilnius

 

 

1. Vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) 2.1 punktu:

1.1. Tvirtinu Studijų krypčių išorinio vertinimo metodiką (pridedama);

1.2. Tvirtinu Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodiką (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintos Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos 32 punktas įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d.

3. Nustatau, kad studijų programos, dėl kurių išorinio vertinimo procedūros pradėtos iki šio įsakymo 1 punkte nurodytų teises aktų įsigaliojimo, baigiamos vertinti pagal Vykdomų studijų programų vertinimo metodiką, patvirtintą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 1-01-162 arba Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodiką, patvirtintą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157.

4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) 2.2 punktu,

tvirtinu Studijų krypčių išorinio vertinimo planą (pridedamas),

5. Vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, 49 straipsnio 2 dalimi, Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212, 14 punktu, Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 (2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 642 redakcija) 8 punktu, Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535), 10 punktu, Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1002, 14.4 papunkčiu, įgyvendindamas Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires:

5.1. Tvirtinu Ekspertų atrankos aprašą (pridedama);

5.2. Tvirtinu Ekspertų darbo organizavimo aprašą (pridedama).

6. Pripažįstu netekusiais galios:

6.1. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 1-01-162 „Dėl vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo”;

6.2. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1-01-157 „Dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos patvirtinimo”;

6.3. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V-41 „Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo“ ir juo patvirtintą Ekspertų atrankos aprašą su visais jų pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorius                                                                                       Almantas Šerpatauskas

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. V-149

 

STUDIJŲ KRYPČIŲ IŠORINIO VERTINIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja bendruosius studijų krypties ir pakopos savianalizės suvestinės (toliau – savianalizės suvestinė) rengimo reikalavimus aukštosioms mokykloms ir aukštosioms mokykloms egzilyje (toliau – aukštosios mokyklos), Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) atliekamo studijų krypčių išorinio vertinimo (toliau – vertinimas) eigą, studijų krypties ir pakopos analizės atlikimą, paskesnę veiklą, stebėseną bei apeliacijų dėl Centro sprendimų dėl studijų krypčių išorinio vertinimo pateikimo tvarką.

2.    Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymu, Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis bei kitais studijų vykdymą ir vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.    Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Socialiniai dalininkai – asmenys, asmenų grupės ar organizacijos, suinteresuoti rengiamų specialistų rengimu, galintys institucijai daryti įtaką ir prisiimantys už tai socialinę atsakomybę (institucijos administracinis ir akademinis personalas, studentai, jų tėvai, absolventai, darbdaviai, profesinių asociacijų atstovai, valstybinės institucijos, profesinių sąjungų atstovai ir pan.).

3.2. Socialiniai partneriai – darbdavių, profesinių asociacijų ar panašių organizacijų atstovai, bendradarbiaujantys su aukštąja mokykla, suinteresuoti jos rengiamų specialistų kokybe.

3.3. Vertinimo koordinatorius – Centro valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atsakingas už konkrečios vykdomos studijų krypties ir pakopos išorinio vertinimo organizavimą.

3.4. Savianalizės suvestinė – analitinio pobūdžio dokumentas, atskleidžiantis aukštosios mokyklos gebėjimą kritiškai vertinti savo veiklą bei numatyti jos tobulinimo perspektyvą.

4.    Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme, Apraše bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose bendruosius bei specialiuosius reikalavimus studijų vykdymui, apibrėžtas sąvokas.

5.    Centras vertinimą atlieką pagal Centro patvirtintą studijų krypčių išorinio vertinimo planą, kuriame nustatomi ir savianalizės suvestinių pateikimo terminai. Savianalizės suvestinės rengimui skiriama ne mažiau kaip šeši mėnesiai.

 

II SKYRIUS

SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS RENGIMAS

 

6.    Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad krypties ir pakopos studijų vertinimą atliktų Centras, prašymą vertinti ir akredituoti krypties ir pakopos studijas bei savianalizės suvestinę pateikia Centrui studijų krypčių išorinio vertinimo plane nustatytais terminais. Šie dokumentai Centrui teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu adresu [email protected] arba per sistemą  E. pristatymas, arba kompiuterinėje laikmenoje.

7.    Jeigu aukštoji mokykla baigia vykdyti tos krypties ir pakopos studijas (nepriima ir neketina priimti naujų studentų) apie tai raštu informuoja Centrą likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki savianalizės suvestinės pateikimo.

8.    Aukštoji mokykla atsako už tai, kad būtų tinkamai ir laiku atlikta savianalizė, parengta savianalizės suvestinė bei pateikta Centrui studijų krypčių išorinio vertinimo plane nustatytais terminais.

9.    Aukštoji mokykla atlieka savianalizę savo nustatyta tvarka įtraukiant studentų ir socialinių partnerių atstovus. Atliktos savianalizės suvestinė turi atitikti šioje Metodikoje nustatytus reikalavimus.

10.  Savianalizės metu atliekamas įsivertinimas pagal kiekvieną iš Apraše nustatytų vertinamųjų sričių, tikslų ir rodiklių. Jeigu kuris nors rodiklis krypties studijoms netaikytinas, tai turi būti nurodoma savianalizės suvestinėje.

11.  Kiekvienos vertinamosios srities analizės pabaigoje pateikiamos ankstesnio vertinimo rekomendacijos (jeigu buvo pateiktos konkrečiai vertinamai sričiai) bei aprašoma, kaip į jas buvo atsižvelgta. Apibendrintai nurodomos kiekvienos vertinamosios srities stipriosios pusės ir tobulintini aspektai.

12.  Savianalizės suvestinėje pateikiami paskutinių 3 studijų metų duomenys. Jei krypties ir pakopos studijos vykdomos trumpiau, pateikiami viso krypties studijų vykdymo laikotarpio duomenys.

13.  Savianalizės suvestinėje pateikiama apibendrinta visų krypties ir pakopos studijų programų analizė, atskleidžiant kiekvienos iš vertinamų studijų programų ypatumus. Jeigu tos pačios krypties ir pakopos studijos vykdomos aukštosios mokyklos padalinyje, esančiame kitos savivaldybės teritorijoje (išskyrus, kai tai yra to paties pavadinimo miesto ir rajono savivaldybės), savianalizės suvestinėje išskiriama informacija apie tame padalinyje vykdomas krypties ir pakopos studijas.   

14.  Jeigu krypties ir pakopos studijos yra vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų formomis, jų vykdymo skirtumai atskleidžiami savianalizės suvestinėje.

15.  Jeigu tarp vertinamos krypties ir pakopos studijų yra jungtinė studijų programa, savianalizės suvestinėje turi būti aiškiai nurodomi jungtinės studijų programos ypatumai. Taip pat nurodoma, kokie ištekliai (žmonių ir materialieji) yra pasitelkiami kiekvienoje iš jungtinę studijų programą vykdančių aukštųjų mokyklų.

16.  Savianalizės suvestinės bendrosios dalies tekstas turi būti pateiktas „doc“, „docx‘‘ arba „pdf“ formato dokumente. Savianalizės suvestinė rengiama anglų kalba (išskyrus vertinimo plane numatytus atvejus). Savianalizės suvestinės dalys yra šios: įžanga, krypties ir pakopos studijų analizė, priedai.

17.  Savianalizės suvestinės įžangoje turėtų būti:

17.1. glaustai aprašyta krypties ir pakopos studijas vykdančios aukštosios mokyklos profilis (tipas ir veiklos pagrindas, padaliniai, jų valdymas ir tarpusavio ryšiai, studijų krypčių aprėptis) bei vertinamosios krypties vieta vykdomų studijų krypčių kontekste;

17.2. aprašoma aukštosios mokyklos patirtis studijų kryptyje.

18. Savianalizės suvestinės krypties ir pakopos studijų analizės dalyje išskiriamos ir analizuojamos visos Aprašo 2 priede nustatytos vertinamosios sritys ir rodikliai, pristatant kiekybinius ir kokybinius duomenis bei jų analizę, pagal Metodikos 1 priede pateikiamą informaciją. Pateikiama vertinamosios srities analizė turėtų atskleisti:

18.1. kiekvienos iš vertinamos krypties ir pakopos studijų programų ypatumus;

18.2. vertinamosios srities apibendrinimą.  

19. Savianalizės suvestinėje turėtų būti tikslingai pateikta vertinimui reikalinga informacija, vengiant pernelyg didelės savianalizės suvestinės apimties. Savianalizės apimtis priklauso nuo studijų programų skaičiaus vertinamoje studijų kryptyje.

20. Prie krypties ir pakopos studijų savianalizės suvestinės pateikiami šie priedai:

20.1. krypties ir pakopos studijų programų studijų planai, parengti pagal aukštosios mokyklos nusistatytą formą. Kiekvienos programos studijų plane atskleidžiama programos struktūra, pagal semestrus išdėstomi dalykai (moduliai), nurodoma jų apimtis kreditais. Studijų dalykai (moduliai) plane išdėstomi pagal jų priskyrimą studijų krypties dalykams (moduliams), bendriesiems universitetinių (koleginių) studijų dalykams (moduliams), kitos krypties dalykams (moduliams). Išskiriama praktika, studento laisvai pasirenkamų dalykų (modulių) (jei yra) apimtis, baigiamasis darbas ir jam skiriamas kreditų skaičius. Taip pat nurodoma kiekvieno dalyko (modulio) atsiskaitymo forma, kontaktinio (išskiriant konsultacijas) ir savarankiško darbo valandų skaičius bei dalyką dėstantis dėstytojas;

20.2. paskutiniųjų 3 metų absolventų baigiamųjų darbų sąrašas nurodant darbo temą, vadovą ir įvertinimą.

20.3. sutartis tarp studijų programą vykdančių aukštųjų mokyklų (kai tarp vertinamų krypties ir pakopos studijų yra  jungtinė programa).

 

IIi SKYRIUS

IŠORINIO STUDIJŲ KRYPTIES IR PAKOPOS VERTINIMO EIGA

 

21. Vertinimą organizuoja Centras, pasitelkdamas išorinius ekspertus.

22. Vertinimas Centre pradedamas tik gavus aukštosios mokyklos prašymą ir savianalizės suvestinę.

23. Centras turi teisę atsisakyti atlikti krypties ir pakopos studijų vertinimą, jeigu aukštoji mokykla nustatytais terminais nepateikė Centrui prašymo vertinti krypties ir pakopos studijas ir savianalizės suvestinės.

24. Paprastai tos pačios studijų krypties ir pakopos studijoms, vykdomoms aukštosiose mokyklose, įvertinti sudaroma viena ekspertų grupė. Tais atvejais, kai yra didesnis krypties studijas vykdančių aukštųjų mokyklų ir (arba) jose vykdomų studijų programų skaičius, Centras gali pasitelkti daugiau ekspertų grupių.

25. Išoriniam vertinimui atlikti ekspertai atrenkami vadovaujantis Ekspertų atrankos apraše, patvirtintame Centro direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

26. Ekspertų darbo organizavimo principai ir tvarka, nustatyta Ekspertų darbo organizavimo apraše, patvirtintame Centro direktoriaus įsakymu.

27. Centras aukštąją mokyklą apie numatomą ekspertų grupės sudėtį informuoja elektroniniu paštu. Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą ekspertų grupės sudėtį gavimo dienos gali argumentuotai prašyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį (-ius). Centras gautas pastabas dėl ekspertų grupės sudėties svarsto Centro direktoriaus įsakymu sudarytoje Nuolatinėje komisijoje aukštųjų mokyklų prašymams pakeisti ekspertus nagrinėti, ir apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą. Tuo atveju, jei per šiame punkte nustatytą terminą aukštoji mokykla nepateikė prašymo dėl ekspertų grupės sudėties keitimo, laikoma, kad aukštoji mokykla ekspertų grupės sudėčiai pritarė.

28. Centras įvertina, ar aukštosios mokyklos pateikta savianalizės suvestinė parengta pagal Metodikoje nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo savianalizės suvestinės gavimo dienos elektroniniu paštu informuoja aukštąją mokyklą apie nustatytus trūkumus.

29. Gavusi informaciją apie neatitikimus, aukštoji mokykla, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų Centrui pateikia pataisytą savianalizės suvestinę.

30. Savianalizės suvestinė pateikiama Centro sudarytai ekspertų grupei ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki vizito į aukštąją mokyklą. Tais atvejais, kai dėl nuo Centro nepriklausančių priežasčių pasikeičia dalis ekspertų grupės ir objektyviai neįmanoma naujiems ekspertų grupės nariams pateikti informacijos šiame punkte numatytais terminais, informacija pateikiama nedelsiant po naujų ekspertų įtraukimo į ekspertų grupę.

31. Aukštoji mokykla, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki ekspertų grupės vizito, gali pateikti informaciją apie esminius pasikeitimus studijų kryptyje, įvykusius po savianalizės suvestinės pateikimo Centrui.

32. Ekspertai, išnagrinėję savianalizės suvestinėje pateiktą informaciją, taip pat kitą viešai skelbiamą informaciją, ankstesnio programų ar krypties vertinimo išvadas ar jų santrauką ir studentų apklausų rezultatus, pasirengia vertinimui, nustato sritis ir klausimus, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį vizito metu.

33. Ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą trukmė – 1-5 dienos.

34. Vizitas vyksta pagal Centro sudarytą vizito darbotvarkę. Vizito darbotvarkė prieš vizitą išsiunčiama derinti ekspertams ir aukštajai mokyklai. Informacija apie būsimą vizitą taip pat išsiunčiama ir aukštosios mokyklos studentų atstovybei.

35. Aukštoji mokykla vizito metu turi užtikrinti susitikimams ir ekspertų grupės darbui tinkamas patalpas bei įrangą.

36. Aukštoji mokykla pagal galimybes sudaro sąlygas visiems pageidaujantiems bendruomenės nariams susitikti su ekspertų grupe viešai skelbdama informaciją apie vizitą. Vienas aukštosios mokyklos bendruomenės narys to paties vizito metu gali dalyvauti tik viename susitikime su ekspertų grupe, išskyrus su vertinimo koordinatoriumi iš anksto suderintus atvejus.

37. Susitikimuose su absolventais ir darbdaviais toje aukštojoje mokykloje studijuojantys ir (ar) dirbantys asmenys nedalyvauja.

38. Susitikimuose su studentais gali dalyvauti ir aukštosios mokyklos studentų atstovybės atstovai.

39. Vizito metu vyksta susitikimai su aukštosios mokyklos ar jos padalinio (-ių) administracija, krypties studijų savianalizės suvestinės rengėjais, krypties studijų dėstytojais, studentais, absolventais ir jų darbdaviais. Vizito metu ekspertai apžiūri krypties studijų įgyvendinimui skirtą materialiąją bazę, susipažįsta su studentų rašto darbais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

40. Vertinimą atliekant tarptautinei ekspertų grupei, paprastai susitikimai vyksta anglų kalba. Esant poreikiui, aukštoji mokykla turi užtikrinti kokybiškas vertėjo paslaugas. Susitikimuose su studentais vertėjas dalyvauja tik suderinus su vertinimo koordinatoriumi.

41. Ekspertų grupė parengia vertinimo išvadų (toliau – vertinimo išvados) projektą, papildydama jį informacija, surinkta vizito metu, ir pateikia jį elektroniniu paštu Centrui paprastai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos. Kiekviena krypties ir pakopos studijų vertinimo sritis įvertinama pagal Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę. Centras peržiūri vertinimo išvadų projektą ir jį persiunčia aukštajai mokyklai elektroniniu paštu.

42. Aukštoji mokykla ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali Centrui pateikti pastabas dėl vertinimo išvadų projekte esančių faktinių klaidų ir jomis grindžiamų vertinimų. Pastabos dėl faktinių klaidų ir jomis grindžiamų vertinimų teikiamos anglų kalba.

43. Centras persiunčia krypties ir pakopos studijas vertinusiai ekspertų grupei aukštosios mokyklos pastabas dėl vertinimo išvadų projekte esančių faktinių klaidų ir jomis grindžiamų vertinimų.

44. Ekspertai, išnagrinėję aukštosios mokyklos pastabas dėl vertinimo išvadų projekte esančių faktinių klaidų ar jomis grindžiamų vertinimų, per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos parengia ir pateikia vertinimo išvadas Centrui. 

45. Vertinimo išvadų svarstymui Centras pasitelkia Centro sudarytą Studijų vertinimo komisiją, kuri pataria Centrui dėl vertinimo išvadų objektyvumo, išsamumo bei pagrįstumo.

46. Išnagrinėjusi vertinimo išvadas ir išklausiusi posėdžio dalyvių argumentus, Studijų vertinimo komisija priima vieną iš siūlymų, numatytų Studijų vertinimo komisijos nuostatuose, patvirtintuose Centro direktoriaus įsakymu.

47. Vadovaudamasis vertinimo išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, Centras Apraše nustatyta tvarka priima sprendimą dėl studijų krypties ir pakopos akreditavimo. Kartu su sprendimu Centras aukštajai mokyklai pateikia vertinimo išvadų kopiją, į lietuvių kalbą išverstą vertinimo išvadų išrašą arba nuorašą.

48. Centras ir aukštoji mokykla privalo viešai paskelbti vertinimo išvadas ir sprendimą dėl akreditavimo Apraše nustatytu terminu.

49. Priimtą sprendimą dėl studijų krypties akreditavimo Centras skelbia viešai Teisės aktų registre.

IV SKYRIUS

PASKESNĖ VEIKLA IR STEBĖSENA

 

50. Už paskesnę veiklą įvertinus krypties ir pakopos studijas atsako aukštoji mokykla, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

51. Paskesnė veikla yra neatsiejama vertinimo dalis, skirta krypties ir pakopos studijų tobulinimui, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas.

52. Paskesnė veikla atliekama šiais etapais:

52.1 tobulinimo priemonių numatymas – aukštoji mokykla, gavusi sprendimą dėl krypties ir pakopos studijų akreditavimo, pagal vertinimo išvadose pateiktas rekomendacijas numato priemones krypties ir pakopos studijoms tobulinti ir vertinimo metu nustatytoms silpnybėms šalinti. Šias priemones aukštoji mokykla skelbia savo akademinei bendruomenei;

52.2. numatytų priemonių įgyvendinimas – aukštoji mokykla įgyvendina numatytas priemones krypties ir pakopos studijoms tobulinti parengdama išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą (toliau – Pažangos ataskaita) ir viešindama ją aukštosios mokyklos tinklapyje bei pateikdama Centrui. Pažangos ataskaitos pavyzdys pateiktas Metodikos 2 priede.

52.3. numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsena – Centras atlieka krypties ir pakopos studijų tobulinimo rezultatų ir vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

53. Pažangos ataskaitos rengiamos ir teikiamos Centrui, atsižvelgiant į krypties ir pakopos studijų akreditavimo laikotarpį:

53.1. ne vėliau kaip po 2,5 metų nuo krypties studijų akreditavimo, jei krypties ir pakopos studijos akredituotos 7 metų laikotarpiui;

53.2. ne vėliau kaip po 1 metų nuo krypties studijų akreditavimo, jei krypties ir pakopos studijos akredituotos 3 metų laikotarpiui.

54. Centras, gavęs Pažangos ataskaitą, ją išanalizuoja ir teikia grįžtamąjį ryšį aukštajai mokyklai, viešai skelbia Pažangos ataskaitą savo tinklapyje kartu su vertinimo išvadomis.

55. Centras kiekvienais metais atlieka krypties studijų rodiklių, patvirtintų Aprašo 4 priede, stebėsenos analizę. Kiekvienos krypties ir pakopos studijų stebėsenos rodiklių duomenis Centras skelbia viešai.

 

V. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS

56. Aukštoji mokykla, nesutikdama su Centro priimtu sprendimu dėl vertinimo, per 15 darbo dienų nuo sprendimo išsiuntimo dienos gali pateikti argumentuotą apeliaciją Centrui.

57. Aukštosios mokyklos apeliacija išnagrinėjama Studijų apeliacinėje komisijoje (toliau – Apeliacinė komisija), veikiančioje pagal Studijų apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Centro direktoriaus įsakymu, per 45 dienas nuo apeliacijos gavimo dienos. Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą Centras aukštąją mokyklą informuoja raštu.

58. Tiek Centro sprendimas, tiek Apeliacinės komisijos sprendimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

_________________

 

Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos

1 priedas

 

VERTINAMOSIOS SRITYS, TIKSLAI, RODIKLIAI, ANALIZUOJAMI DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

Vertinamosios sritys ir tikslai

Rodikliai

Analizuojami duomenys ir informacija

1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys

 

1.1. Krypties studijos pagrįstos šalies ūkio ir visuomenės poreikiais bei institucijos strategija.

1.2. Krypties studijos atitinka teisės aktų reikalavimus, programų struktūra, turinys, mokymo(si) ir vertinimo metodai sudaro sąlygas studentams pasiekti studijų tikslus ir rezultatus.

1.1.1. Krypties ir pakopos studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties visuomenės ir (ar) darbo rinkos poreikiams (egzilio sąlygomis veikiančiai aukštajai mokyklai netaikoma) įvertinimas.

 

 

1.1.1.1 Analizuojamas studijų krypties programų studijų rezultatų aktualumas ir unikalumas, pagrindžiama programų atitiktis visuomenės ir darbo rinkos poreikiams.

1.1.1.2.  Nurodomos profesinės veiklos sritys, kurioms rengiami specialistai pagal analizuojamą studijų kryptį.

1.1.1.3.  Pagrindžiamas aukštojoje mokykloje vykdomų programų skaičiaus kryptyje racionalumas, programų vystymo kryptyje galimybės (taikomas tik tuo atveju, jeigu studijų kryptyje, kurioje numatoma vykdyti programą, aukštoji mokykla vykdo ir daugiau programų).

1.1.2. Krypties ir pakopos studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties institucijos misijai, veiklos tikslams ir strategijai įvertinimas.

1.1.2.1. Pristatoma studijų krypties programų tikslų ir numatomų studijų rezultatų dermė su aukštosios mokyklos misija, veiklos tikslais ir strategija.

1.2.1. Krypties ir pakopos studijų programų atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas.

1.2.1.1.  Pateikiami krypties studijų programų studijų planai (pateikiama kaip savianalizės suvestinės priedas) ir pagrindžiama studijų programų sandaros atitiktis teisės aktų reikalavimams.

1.2.1.2.  Pagrindžiama krypties studijų programų tikslų, numatomų studijų rezultatų, programos sandaros, dalykų ir (ar) modulių turinio atitiktis studijų rūšiai, pakopai ir akademiniams ir (ar) profesiniams reikalavimams, programų apimties pakankamumas studijų rezultatams pasiekti.

1.2.1.3. Aprašomi studijų kreditų sudarymo principai (sudaromi studijų rezultatų, studentų darbo krūvio ar kitokiu pagrindu, peržiūrėjimo periodiškumas ir pan.).

 

1.2.2.     Krypties ir pakopos studijų programų studijų tikslų, studijų rezultatų, mokymo (-si) ir vertinimo metodų suderinamumo įvertinimas.

1.2.2.1.  Pristatoma krypties studijų programų tikslų, numatomų studijų rezultatų dermė su programų dalykų ir (ar) modulių studijų rezultatais, studijų metodais ir vertinimo metodais.

 

 

1.2.3     Krypties ir pakopos studijų programų dalykų (modulių)  visumos, užtikrinančios studento nuoseklų kompetencijų ugdymą(-si) įvertinimas.

1.2.3.1. Pagrindžiamas krypties studijų programų turinio nuoseklumas.

 

1.2.4.     Galimybių studijuojantiesiems individualizuoti krypties studijų programų struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus bei numatytus studijų rezultatus įvertinimas.

1.2.4.1.  Pristatomos galimybės studijuojantiesiems individualizuoti savo studijas krypties studijų programose (galimybė pasirinkti specializaciją, mokytis užsienio kalbų, laisvai pasirinkti dalykus ir pan.)

 

1.2.5.     Baigiamųjų darbų atitikties krypties ir pakopos reikalavimams įvertinimas.

1.2.5.1.  Aprašomi baigiamųjų darbų rengimo, komisijos sudarymo ir gynimo principai (gali būti pateikiama nuoroda į viešai skelbiamą baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarkos aprašą).

1.2.5.2.  Nurodomi baigiamieji darbai, kurie buvo parengti pagal aukštosios mokyklos socialinių partnerių užsakymą, jeigu tokių buvo.

1.2.5.3.  Įvertinama baigiamųjų darbų turinio atitiktis krypties studijoms.

2.  Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos

 

2.1. Krypties studijos integruoja naujausius mokslo (meno) ir (ar) technologijų pasiekimus ir jose sudaromos sąlygos studentų gebėjimų vykdyti mokslo (meno) veiklą ugdymui.

2.1.1. Aukštosios mokyklos vykdomos mokslo (taikomosios mokslo, meno) veiklos lygio pakankamumo su studijų kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje įvertinimas.

 

2.1.1.1.  Pateikiami ir analizuojami paskutinių 3 metų kasmetinio aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo bei paskutinio palyginamojo ekspertinio universitetų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos vertinimo, kurie atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, su studijų kryptimi susijusioje mokslo kryptyje rezultatai.

2.1.1.2.  Pateikiama informacija apie tai, kurie aukštosios mokyklos vykdomi moksliniai tyrimai, taikomoji mokslo, meno veikla tiesiogiai susiję su vykdomomis krypties studijomis ir kaip jie integruojami į studijas.

2.1.1.3.  Analizuojamas aukštosios mokyklos bendradarbiavimas su išoriniais partneriais vykdant mokslo (taikomojo mokslo, meno) veiklą su studijų kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje.

2.1.1.4.  Pateikiami mokslinės (taikomojo mokslo, meno) veiklos planai su vertinama studijų kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje, jų finansinis pagrįstumas. 

 

2.1.2. Studijų turinio susiejimo su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais įvertinimas.

2.1.2.1.  Pagrindžiama, kaip krypties studijų programų turinys siejasi su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais.

 

2.1.3. Sąlygų studentams įsitraukti į mokslinę (taikomąją mokslo, meno) veiklą, atitinkančią studijų pakopą, sudarymo įvertinimas

2.1.3.1.  Pateikiami studentų įtraukimo į mokslo (taikomojo mokslo, meno) veiklą būdai ir skaičiai (studentų, dalyvavusių mokslo (taikomojo mokslo, meno) veikloje procentas nuo visų krypties ir pakopos programose studijuojančių studentų).

3.  Studentų priėmimas ir parama

 

3.1.      Studentų atrankos ir priėmimo procesas dera su krypties studijų rezultatais.

3.2.      Studijų kryptyje veikia efektyvi paramos studijuojantiesiems sistema, įgalinanti juos pasiekti maksimalią mokymosi pažangą.

3.1.1. Studentų atrankos ir priėmimo kriterijų ir proceso tinkamumo ir viešumo įvertinimas.

 

3.1.1.1.  Nurodomi priėmimo į krypties studijų programas reikalavimai, papildomų balų skyrimo tvarka, šios informacijos viešinimo būdai.

3.1.1.2.          Pateikiami duomenys apie priėmimo į krypties studijų programas rezultatus:

a)  pateikusių prašymus skaičius: pirmu prioritetu ir likusiais prioritetais;

b)  pasirašiusių sutartis skaičius (į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas;

3.1.1.3.  Pateikiamos priėmimo į programas rezultatų santykinės reikšmės ir jų analizė, kaip stojimo į atskiras studijų programas tendencijos atsispindi krypties kontekste;

3.1.1.4.  Pateikiami ir analizuojami žemiausi, aukščiausi ir vidutiniai priimtųjų stojamieji konkursiniai balai per pastaruosius 3 metus.

 

3.1.2. Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo tvarkos ir jos taikymo įvertinimas.

3.1.2.1. Pateikiami užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų rezultatų, ankstesnio ir kitokio mokymosi pripažinimo principai bei informacija apie jų taikymą.

3.1.2.2.  Pateikiami pastarųjų 3 metų duomenys apie įskaitytus ir neįskaitytus rezultatų pripažinimo atvejus ir neįskaitymo priežastis.

 

3.2.1. Sąlygų studijuojančiųjų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas.

3.2.1.1. Pateikiama informacija apie galimybes studentams dalyvauti judumo programose ir šios informacijos viešinimą.

3.2.1.2.     Pateikiamas ir komentuojamas aukštosios mokyklos studentų, atvykusių pilnoms krypties studijoms iš užsienio, skaičius nuo visų studijų krypties ir pakopos studentų per pastaruosius 3 metus.

3.2.1.3.     Pateikiami ir komentuojami studentų aukštojoje mokykloje, išvykusių dalinėms (bent 15 studijų kreditų apimties) krypties studijoms ar praktikai studijų metu, skaičiai per pastaruosius 3 studijų metus.

 

3.2.2. Krypties studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir asmeninės paramos tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas.

3.2.2.1. Pateikiama informacija ir skaičiai apie akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės, asmeninės ir kitokios paramos studentams poreikį, formas, jų efektyvumą.

 

3.2.3. Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas.

3.2.3.1.  Paaiškinama, kaip priimtieji į krypties studijas studentai supažindinami su studijų programa, reikalavimais ir kita studentams aktualia informacija, kaip įsitikinama, ar teikiamos konsultacijos studijų eigoje studentams yra pakankamos.

4.  Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas

 

4.1. Krypties studijos parengia studentus savarankiškai profesinei veiklai.

4.2. Studijų kryptyje veikia efektyvi ir skaidri studentų pasiekimų vertinimo, pažangos stebėsenos ir akademinio sąžiningumo užtikrinimo sistema.

4.1.1. Mokymo ir mokymosi proceso, leidžiančio atsižvelgti į studijuojančiųjų poreikius ir įgalinančių juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, įvertinimas. 

4.1.1.1. Nurodomi krypties studijų programose taikomi studijų formos ir būdai, mokymo(si) metodai, pasiekimų vertinimo metodai, skatinantys studentus būti aktyviais studijų proceso dalyviais.

4.1.1.2. Aprašomas studentų savarankiško darbo organizavimas ir vertinimas.

4.1.1.3. Aprašomos tolimesnės absolventų studijų galimybės.          

 

4.1.2. Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais, įvertinimas.

4.1.2.1. Aprašomas studijų proceso pritaikymas socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais (konsultacijos studijų prieinamumo klausimais, individualizuotas studijų procesas, studentų integravimo į akademinės bendruomenės gyvenimą formos ir priemonės ir kt.).

 

4.2.1. Vykdomos studentų studijavimo pažangos stebėsenos sistemingumo ir studentams teikiamo grįžtamojo ryšio, skatinančio pasiektų rezultatų įsivertinimą ir tolimesnį studijų pažangos planavimą, įvertinimas

4.2.1.1. Aprašoma, kaip atliekama krypties studentų studijavimo pažangos stebėsena ir stebėsenos rezultatų panaudojimas (periodiškumas, atsakomybės paskirstymas, studijų kokybės gerinimas ir kt.).

 

4.2.2. Studijų metu studentams teikiamo grįžtamojo ryšio, skatinančio pasiektų rezultatų įsivertinimą ir tolimesnį studijų pažangos planavimą, įvertinimas.

4.2.2.1. Pateikiama informacija, kaip studentams teikiamas grįžtamasis ryšys apie jų studijavimo pasiekimus ir tolimesnį studijų pažangos planavimą (jeigu tai yra atliekama).

 

4.2.3. Studijų kryptyje vykdomos absolventų užimtumo ir karjeros stebėsenos įvertinimas

4.2.3.1.  Pateikiama informacija apie studijų kryptyje vykdomą absolventų užimtumo ir karjeros stebėseną.

4.2.3.2.  Pateikiami aukštosios mokyklos bei Vyriausybės strateginės analizės centro duomenys apie absolventų įsidarbinimą praėjus 12 mėnesių po studijų baigimo pagal įgytą kvalifikacijos lygį (duomenys pateikiami už pastaruosius 3 studijų metus).

4.2.3.3.  Pateikiama informacija apie absolventų ir darbdavių nuomonę dėl absolventų profesinio pasirengimo ir įgytų kompetencijų baigus studijas (jeigu tokia yra renkama).

 

4.2.4. Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo politikos įgyvendinimo įvertinimas.

4.2.4.1.  Aprašomi akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo principai ir priemonės.

4.2.4.2.  Pateikiama apibendrinta informacija apie nagrinėtus akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo principų pažeidimo atvejus ir priimtus sprendimus per pastaruosius 3 studijų metus (jeigu tokių buvo).

 

4.2.5. Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo efektyvumo krypties studijose įvertinimas.

4.2.5.1.  Aprašomas apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymas (apeliacijų, skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apeliacijų ir skundų, pateiktų vertinamos krypties studijų studentų, skaičius ir priimti sprendimai per pastaruosius 3 metus ).

5.  Dėstytojai

 

5.1. Krypties studijų akademinis personalas yra tinkamas, siekiant užtikrinti studijų krypties programų studijų rezultatų pasiekimą.

5.2. Studijų krypties dėstytojams sudaromos sąlygos kompetencijų tobulinimui, jos yra periodiškai vertinamos.

5.1.1. Krypties studijų programose (-oje) institucijoje dirbančių dėstytojų skaičiaus, kvalifikacijos ir kompetencijos (mokslinės, didaktinės, profesinės) pakankamumo studijų rezultatams pasiekti įvertinimas.

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1.  Pateikiamas nuolat institucijoje dirbančių (ne mažiau kaip puse etato ir ne mažiau kaip 3 metus vertinamoje aukštojoje mokykloje) krypties dalykų dėstytojų sąrašas, nurodant turimą pedagoginį ir (ar) mokslo laipsnį, pedagoginio darbo patirtį, mokslinių interesų kryptis (nurodant 3 reikšmingiausius darbus parengtus per paskutinius 5 metus), praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje, dėstomus dalykus, esamą darbo krūvį aukštojoje mokykloje. 

5.1.1.2.  Nurodomas esamas krypties dalykų dėstytojų skaičiaus ir studijuojančių studentų skaičiaus santykis.

5.1.1.3.  Nurodoma ir komentuojama vertinamos studijų krypties dalykus dėstančių dėstytojų, dirbančių ne mažiau kaip puse etato ir ne mažiau kaip 3 metus vertinamoje aukštojoje mokykloje, dalis nuo visų krypties studijų programose krypties dalykus dėstančių dėstytojų.

5.1.1.4.  Aprašoma dėstytojų-praktikų, dėsčiusių krypties dalykus, per pastaruosius 3 studijų metus dinamika.

5.1.1.5.  Apibūdinama krypties dėstytojų kaitos dinamika (kaip užtikrinamas karjerą baigiančių dėstytojų pakeičiamumas, jaunų dėstytojų ugdymas).

5.1.1.6.  Pateikiami duomenys, pagrindžiantys dėstytojų sudėties atitikimą teisės aktų reikalavimams.

5.1.1.7.  Nurodoma numatomų programos dėstytojų, mokančių užsienio kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu, dalis nuo visų programoje dėstysiančių dėstytojų (jeigu vertinama programa numatoma vykdyti užsienio kalba arba vertinama jungtinė studijų programa).

 

5.2.1. Sąlygų krypties dalykų dėstytojų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas (netaikoma vertinant egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos studijas).

5.2.1.1.  Aprašoma, kokios sąlygos sudaromos krypties dalykų dėstytojų akademiniam judumui užtikrinti.

5.2.1.2.  Nurodomi ir analizuojami išvykusių ir atvykusių krypties dalykų dėstytojų skaičiai ir jų dalis nuo visų krypties dalykų dėstytojų per pastaruosius 3 metus, akademinių mainų nauda krypties studijoms.

 

5.2.2. Sąlygų dėstytojų kompetencijoms tobulinti įvertinimas.

5.2.2.1.  Aprašomos dėstytojų tobulinimosi tiriamojoje mokslo arba meno, didaktinėje ar profesinėje veikloje sąlygos ir sistemingumas (formali tvarka, finansavimas, tobulinimosi sritys, būdai).

6.  Studijų materialieji ištekliai

 

6.1. Krypties studijų fiziniai, informaciniai ir finansiniai ištekliai yra pakankami ir leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus.

 

6.1.1. Krypties studijų fizinių, informacinių ir finansinių išteklių, leidžiančių užtikrinti efektyvų mokymosi procesą, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas.

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1.  Pateikiami duomenys apie krypties studijoms ir praktikai, atliekamai aukštojoje mokykloje, naudojamas patalpas ir darbo vietų skaičių jose.

6.1.1.2.  Analizuojama, ar krypties studijoms naudojamos priemonės ir įranga, įskaitant kompiuterines programas, pakankama esamam studentų skaičiui ir tinkama studijų rezultatams pasiekti.

6.1.1.3.  Aprašomas krypties studijoms naudojamų patalpų, priemonių ir įrangos pritaikymas specialius poreikius turintiems asmenims.

6.1.1.4.            Pateikiami duomenys apie studijų įgyvendinimui naudojamą bazę praktikoms už aukštosios mokyklos ribų.

6.1.1.5.  Pateikiamas metodinių išteklių aukštosios mokyklos bibliotekoje, skaityklose skaičius, aktualumas, naujumas, atitikimas studijų krypčiai.

6.1.1.6.  Pateikiama informacija apie turimas prieigas prie elektorinių leidinių.

 

6.1.2. Krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių planavimo ir atnaujinimo įvertinimas.

6.1.2.1. Aprašomas krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių planuojamo ir atnaujinamo procesas atsižvelgiant į besikeičiančius studentų ir dėstytojų poreikius.

6.1.2.2. Pateikiamas studijoms reikalingos infrastruktūros gerinimo (jeigu reikalinga) planas, jo finansinis pagrįstumas.

7.  Studijų kokybės valdymas ir viešinimas

 

7.1.  Krypties studijų tobulinimas paremtas vidine kokybės užtikrinimo sistema, įtraukiančia visas suinteresuotus šalis, bei nuolatine stebėsena ir viešinimu.

 

 

7.1.1. Studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas.

 

7.1.1.1.  Aprašoma krypties studijų valdymo ir sprendimų priėmimo struktūra, vidinio vertinimo periodiškumas, pateikiama informacija apie tai, kokie būdai priemonės taikomi siekiant užtikrinti kokybišką studijų vykdymą.

7.1.1.2.  Aprašoma, kokie žmonių ir materialieji ištekliai skiriami efektyviam studijų programos valdymui ir tobulinimui.

 

7.1.2. Socialinių dalininkų (studentų ir kitų suinteresuotų šalių) įtraukimo į vidinį kokybės užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas.

7.1.2.1.  Pateikiami duomenys apie socialinių dalininkų įtraukimą į krypties studijų vertinimo ir tobulinimo procesus, socialinių dalininkų indėlis studijų tobulinimui ir grįžtamojo ryšio jiems suteikimas.

 

7.1.3. Informacijos apie studijas, jų vertinimo ir tobulinimo procesus ir rezultatus rinkimo, panaudojimo ir viešinimo įvertinimas.

7.1.3.1. Nurodoma, kokie duomenys renkami ir viešinami apie krypties studijų įgyvendinimą (studijų programas, priėmimo reikalavimus, studijų rezultatus, įgyjamas kvalifikacijas, vertinimo rezultatus, socialinių dalininkų nuomonę apie studijų kokybę, įsidarbinimą ir pan.).

7.1.3.2. Pateikiami pavyzdžiai, kaip surinkta informacija apie studijų vykdymą ir vertinimą yra panaudojama krypties studijoms tobulinti.

 

7.1.4.   Krypties studentų nuomonės (surinktos Centro arba aukštosios mokyklos pasirinktais būdais ir priemonėmis) apie studijų kokybę aukštojoje mokykloje įvertinimas.

7.1.4.1.  Analizuojama krypties studijose studijuojančių studentų nuomonė apie studijų kokybę, surinkta Centro naudojantis mobiliąja Nacionalinės studentų apklausos programėle (toliau – NSA). Jeigu NSA būdu surinktos informacijos Centrui nepakanka arba aukštoji mokykla nenaudoja NSA, tokiu atveju pateikiama aukštosios mokyklos surinkta ir apibendrinta krypties studijose studijuojančių studentų nuomonė apie studijų kokybę.

 

 

 

Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos

2 priedas

 

Išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo

pažangos ataskaita

 

Vertinamoji sritis

Ekspertų rekomendacijos, pateiktos paskutinio vertinimo metu

Rekomendacijų įgyvendinimo apimtis ir terminai

Aukštosios mokyklos planuojami veiksmai vertinamojoje srityje ir terminai

Pastabos

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Aukštosios mokyklos padalinio vadovo parašas

 

 

 

 

 

 

Pareigos, vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. V-149

 

KETINAMų VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO METODIKa

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato reikalavimus ketinamų vykdyti pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių studijų programų aprašams, kuriuos aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, aukštosios mokyklos, kurios teikia paraišką dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą (toliau – aukštosios mokyklos) teikia Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras), ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo eigą, taip pat prašymo ir kitų dokumentų dėl ketinamų vykdyti studijų krypčių (toliau – krypčių) akreditavimo nagrinėjimo Centre procedūrą bei apeliacijų dėl Centro priimtų sprendimų dėl ketinamos vykdyti studijų programos (toliau – studijų programos)  nagrinėjimo tvarką.

2.  Į Centrą dėl studijų programos išorinio vertinimo kreipiasi:

2.1. aukštoji mokykla, kurios krypties (bent vienos iš krypčių, jeigu teikiama dviejų krypčių studijų programa) studijos nėra akredituotos 7 metų terminui;

2.2. aukštoji mokykla, kuri nevykdo studijų toje kryptyje, kuriai priskiriama studijų programa;

2.3. aukštoji mokykla, kuri teikia studijų programą kartu su paraiška dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

3.  Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas), taip pat Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

4.  Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme, Apraše bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose bendruosius bei specialiuosius reikalavimus studijų programoms, apibrėžtas sąvokas.

5.  Studijų programos kūrimą inicijuoja aukštoji mokykla, įvertinusi:

5.1. pagal studijų programą numatomų rengti specialistų poreikį šalyje ar regione, absolventų galimybes įsidarbinti;

5.2. mokslinį ir (ar) profesinį pajėgumą vykdyti numatomas studijas;

5.3. turimus ar ketinamus pasitelkti išteklius (materialiuosius ir metodinius) numatytoms studijoms  vykdyti (tinkamai įrengtos auditorijos ir (ar) meninės kūrybos bei veiklos erdvės, laboratorijos, kompiuteriai su reikiama programine įranga, mokslinės ir profesinės periodikos, naujos literatūros ir (ar) meno kūrinių fondai, atitinkama komunikacijų įranga ir kt.);

6.    Studijų programa rengiama laikantis bendrųjų ir specialiųjų (studijų krypties arba studijų krypčių grupės aprašų) reikalavimų studijų programoms bei kitų teisės aktų nuostatų.

 

II skyrius

REIKALAVIMAI PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

 

7.    Aukštoji mokykla, siekianti, kad studijų programa būtų išoriškai įvertinta, o kryptis (jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų) akredituota, Centrui turi pateikti šiuos dokumentus:

7.1. prašymą vertinti studijų programą (jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų, kartu pateikiamas ir prašymas akredituoti tos krypties studijas). Atskiras prašymas dėl studijų programos vertinimo neteikiamas, jeigu ketinamos vykdyti studijų programos aprašas (toliau – studijų programos aprašas) teikiamas kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą;

7.2. studijų programos aprašą, parengtą pagal reikalavimus, nurodytus Metodikos 8 punkte. Kartu su studijų programos aprašu turi būti pateikiami šie dokumentai:

7.2.1. įgaliotos institucijos pritarimas dėl numatomos teikti kvalifikacijos (jeigu ji bus teikiama);

7.2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimas, jeigu teikiama sveikatos mokslų studijų krypčių grupei priskiriama studijų programa.

8.    Studijų programos aprašą sudaro:

8.1. studijų programos aprašymas, kurio sudėtinės dalys turi atitikti Metodikos 1 priede išvardintas vertinamąsias sritis. Studijų programos aprašyme pateikiama šių vertinamųjų sričių analizė pagal Metodikos 1 priede nurodytus rodiklius bei analizuojamus duomenis ir informaciją.

8.2. studijų programos aprašo priedai:

8.2.1.   studijų dalykų (modulių) (įskaitant praktikas ir baigiamąjį darbą) aprašai. Aprašai pateikiami pagal aukštosios mokyklos nustatytą formą, nurodant šią būtiną informaciją: dalyko (modulio) pavadinimas, studijų dalyko (modulio) apimtis kreditais ir valandomis (nurodant kontaktinio, išskiriant konsultacijas, ir savarankiško darbo apimtį valandomis), tikslai, studijų programos studijų rezultatų, studijų dalyko (modulio) rezultatų, studijų metodų ir studentų pasiekimų vertinimo metodų sąsajos, atsiskaitymo formos, vertinimo kriterijai, studijų dalyko (modulio) turinys, privaloma literatūra;

8.2.2.   visų numatomų studijų programos dėstytojų gyvenimo aprašymai. Dėstytojo gyvenimo aprašyme turi būti ši informacija: dėstytojo vardas ir pavardė, turimas pedagoginis ir (ar) mokslo laipsnis, pedagoginio darbo patirtis, mokslinių interesų kryptis, reikšmingiausi studijų krypties dėstytojų moksliniai (meniniai), metodiniai darbai, susiję su studijų programos kryptimi, parengti per paskutinius 5 metus, praktinio darbo patirtis dėstomo dalyko srityje, kvalifikacijos tobulinimas didaktinėje bei su kryptimi susijusioje srityje per pastaruosius 3 metus, užsienio kalbų mokėjimo lygis;

8.2.3.   Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nurodyti duomenys, kurių reikia studijų programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (toliau – Registras);

8.2.4.   visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytos jungtinės studijų programos vykdymo sutarties kopija su vertimu į lietuvių kalbą, jei teikiama jungtinė studijų programa.

9.    Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties studijų programą kitos savivaldybės teritorijoje (išskyrus atvejus, kai yra to paties pavadinimo miesto ir rajono savivaldybės) esančiame padalinyje, ji Centrui turi pateikti prašymą pritarti studijų vykdymui kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje bei studijų programos aprašą. Studijų programos aprašymo sudėtinės dalys turi atitikti šias vertinamąsias sritis: studentų priėmimas ir parama, studijavimo pasiekimai ir absolventų užimtumas, dėstytojų mokslo ir (arba) meno ir didaktinė veikla, studijų materialieji ištekliai, studijų vidinis vertinimas, tobulinimas ir viešinimas. Studijų programos aprašyme pateikiama šių vertinamųjų sričių analizė pagal Metodikos 1 priede nustatytus rodiklius bei analizuojamus duomenis ir informaciją. Studijų programos aprašo priedai turi atitikti Metodikos 8.2.2. ir 8.2.4. punktuose nurodytus reikalavimus.

10.  Aukštoji mokykla, kurios studijų programos vertinimą atliko kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą arba tarpvalstybinėse sutartyse nurodyta agentūra (toliau – Agentūra), kartu su prašymu dėl studijų programos įregistravimo (ir krypties akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų), Centrui pateikia Apraše nurodytus dokumentus.

11.     Aukštoji mokykla Centrui dokumentus lietuvių kalba arba anglų kalba, jeigu vertinimui teikiama jungtinė studijų programa, pateikia kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus adresu [email protected] arba per E. pristatymo informacinę sistemą, arba kompiuterinėje laikmenoje. Studijų programos aprašo elektroninė forma pateikiama „doc“, „docx“ arba „pdf“ formatu. Informacija apie studijų programą, kurios reikia programai įregistruoti Registre, pateikiama tik „doc“ arba „docx“ formatu. Kiekvienas studijų programos aprašo priedas elektroninėje versijoje pateikiamas atskiru dokumentu.

 

III SKYRIUS

ketinamos vykdyti studijų programos IŠORINIO VERTINIMO EIGA

 

12.     Centras, gavęs prašymą vertinti studijų programą, nustato:

12.1.    ar pateikti visi Metodikos 7 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie įforminti Metodikos II skyriuje nustatyta tvarka;

12.2.    jei vertinimui pateikta jungtinė studijų programa, ar visi programą vykdysiantys partneriai turi teisę vykdyti tos pačios pakopos ir rūšies studijas bei suteikti atitinkamą kvalifikacinį laipsnį.

13Tuo atveju, jei Centras nustato, kad pateikti ne visi Metodikos 7 punkte nurodyti dokumentai ir (arba) pateikti dokumentai neatitinka Metodikos 7 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų ir turi esminių trūkumų, trukdančių pradėti išorinio vertinimo procesą, prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Apie nustatytus trūkumus bei proceso sustabdymą Centras informuoja aukštąją mokyklą.

14Aukštoji mokykla ištaisyti nustatytus trūkumus gali ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl konstatuotų trūkumų (jei studijų programa buvo pateikta kartu su paraiškos gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą dokumentais – per 5 darbo dienas) bei procedūros sustabdymo gavimo dienos. Jei per šį terminą aukštoji mokykla Centro nustatytų trūkumų neištaiso, Centras nutraukia prašymo nagrinėjimo procedūrą ir apie tai informuoja aukštąją mokyklą.

15.  Studijų programa išoriškai vertinama pagal Metodikos 1 priede nustatytas vertinamąsias sritis, rodiklius ir analizuojamus duomenis ir informaciją.

16.  Išoriniam studijų programos vertinimui atlikti ekspertai atrenkami Ekspertų atrankos aprašo, patvirtinto Centro direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

17Centras aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį informuoja elektroniniu paštu. Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą ekspertų grupės sudėtį gavimo dienos (jei studijų programa yra pateikta kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki nustatytos vizito į aukštąją mokyklą ar filialą dienos) gali argumentuotai prašyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį (-ius).

18Centras gautas pastabas dėl ekspertų grupės sudėties svarsto nuolat veikiančioje komisijoje, sudarytoje Centro direktoriaus įsakymu, ir apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą. Tuo atveju, jei per Metodikos 17 punkte nustatytą terminą aukštoji mokykla nepateikė argumentuoto prašymo dėl ekspertų grupės sudėties keitimo, laikoma, kad aukštoji mokykla ekspertų grupės sudėčiai pritarė.

19.  Ekspertų darbo organizavimo principai ir tvarka, nustatyta Ekspertų darbo organizavimo apraše, patvirtintame Centro direktoriaus įsakymu.

20.  Ekspertų grupė, išnagrinėjusi studijų programos apraše pateiktą informaciją, taip pat kitą viešai skelbiamą informaciją, parengia pirmines išvadas, ir pasirengia klausimus, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį vizito metu.

21Ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą trukmė – 1–2 dienos.

22.  Vizitas į aukštąją mokyklą vyksta pagal Centro parengtą bei su ekspertų grupe ir aukštąja mokykla suderintą darbotvarkę.

23Aukštoji mokykla sudaro sąlygas visiems pageidaujantiems bendruomenės nariams susitikti su ekspertų grupe viešai skelbdama informaciją apie vizitą.

24.  Vizito metu vyksta susitikimai su aukštosios mokyklos ar jos padalinio administracija, studijų programos aprašo rengėjais, studijų programoje numatomais dėstyti dėstytojais, darbdaviais ar kitais socialiniais partneriais, kurie suinteresuoti pagal programą numatomais rengti specialistais, taip pat ekspertai apžiūri studijų programos įgyvendinimui numatomą materialiąją bazę.

25.  Ekspertų grupė parengia studijų programos vertinimo išvadų (toliau - išvados) projektą su kiekvienos vertinamosios srities įvertinimu pagal Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę ir pateikia jį Centrui ne vėliau kaip per 1 mėnesį (jei studijų programa buvo pateikta kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – 14 darbo dienų) nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos.

26.  Teikdami išvadų projektą Centrui, ekspertų grupė pateikia vieną iš šių siūlymų:

26.1.  studijų programą vertinti teigiamai. Studijų programa ekspertų siūloma vertinti teigiamai tada, kai nenustatyta trūkumų arba nustatyti trūkumai yra nežymūs. Studijų programa taip pat siūloma vertinti teigiamai, jei aukštoji mokykla programą pataisė pagal ekspertų rekomendacijas per terminą, nustatytą Metodikos 27 punkte.

26.2.  studijų programą rekomenduoti pataisyti. Studijų programą rekomenduojama pataisyti tada, kai yra nustatyti programos trūkumai, kuriuos būtina pašalinti ir trūkumai yra nesudėtingai pašalinami iš esmės nekeičiant studijų programos.

26.3.  studijų programą vertinti neigiamai. Studijų programa ekspertų siūloma vertinti neigiamai tada, kai yra nustatyti esminiai ir ekspertų išsamiai pagrįsti trūkumai, susieti su Metodikos 1 priede nurodytais rodikliais bei analizuojamais duomenimis ir informacija. Studijų programa taip pat ekspertų siūloma vertinti neigiamai, jeigu aukštoji mokykla per terminą, nustatytą Metodikos 27 punkte, programos nepataisė arba pataisymai nepašalino programos trūkumų, kuriuos būtina pašalinti.

27.  Centras išvadų projektą su kiekvienos vertinamosios srities įvertinimu pagal Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę (išskyrus 26.2. papunktyje numatytą atvejį) elektroniniu paštu išsiunčia aukštajai mokyklai, kuri per 10 darbo dienų (jei studijų programa yra pateikta kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – per 5 darbo dienas) nuo išvadų projekto gavimo dienos gali pateikti pastabas dėl išvadų projekte, esančių faktinių klaidų ar jomis grindžiamų vertinimų. Jei išvadų projekte buvo pateiktas Metodikos 26.2 punkte nustatytas siūlymas studijų programą rekomenduoti pataisyti, aukštoji mokykla ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (jei studijų programa yra pateikta kartu su  paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – per 5 darbo dienas) nuo išvadų projekto gavimo dienos pataisyti ekspertų nurodytus trūkumus bei elektroniniu paštu pateikti Centrui tai pagrindžiančius dokumentus ir pastabas dėl išvadų projekte, esančių faktinių klaidų ar jomis grindžiamų vertinimų.

28.  Centras persiunčia aukštosios mokyklos pastabas dėl išvadų projekte esančių faktinių klaidų ar jomis grindžiamų vertinimų ir (ar) ekspertų nurodytų trūkumų pataisymą pagrindžiančius dokumentus programą vertinusiai ekspertų grupei.

29.  Ekspertų grupė, išnagrinėjusi aukštosios mokyklos pastabas dėl išvadų projekte, esančių faktinių klaidų ar jomis grindžiamų vertinimų ir (ar) ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (jei studijų programa yra pateikta kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – per 7 darbo dienas) parengia ir pateikia galutines studijų programos vertinimo išvadas Centrui. Kiekviena studijų programos vertinimo sritis įvertinama pagal Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.

30Vertinimo išvados nagrinėjamos Centro sudarytoje Studijų vertinimo komisijoje, veikiančioje Studijų vertinimo komisijos nuostatų, patvirtintų Centro direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

31Vadovaudamasis ekspertų grupės išvadomis ir atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, Centras Apraše nustatyta tvarka priima sprendimą dėl studijų programos įvertinimo. Kartu su šiuo sprendimu Centras aukštajai mokyklai pateikia vertinimo išvadų nuorašą arba išvadų kopiją.

32.  Kai magistrantūros studijų programa gali būti įregistruota tik atlikus jos išorinį ekspertinį vertinimą (įskaitant ir jungtinę studijų programą), Centras, prieš pradedant vykdyti studijų programos ekspertinį vertinimą nustato, ar ketinama vykdyti studijų kryptis aukštojoje mokykloje atitinka Apraše nustatytą Universiteto vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar meno veiklos lygio mokslo (meno) kryptyje slenkstinio studijų krypties vertinimo rodiklį.

33Centras per 3 darbo dienas nuo sprendimo teigiamai vertinti studijų programą priėmimo dienos pateikia teigiamai įvertintos studijų programos duomenis Registrui.

34.  Kai studijų programa yra tos pačios krypties ir pakopos, kuri yra akredituota 7 metų terminui ir įvertinta aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, aukštoji mokykla elektroniniu paštu adresu [email protected] arba per E. pristatymo informacinę sistemą prašymą dėl studijų programos įregistravimo bei studijų programos duomenis siunčia Centrui. Centras, gavęs šiuos dokumentus, patikrina krypties ir pakopos, kuriai priskirta studijų programa, akreditavimo terminą (ar pasirinkta aukštoji mokykla partnerė gali vykdyti tos pačios rūšies ir pakopos studijas bei suteikti atitinkamą kvalifikacinį laipsnį, jei tai jungtinė studijų programa), ir studijų programos duomenis persiunčia Registrui. 

35Pradėjus vykdyti studijų programą, pradedama vykdyti paskesnė veikla. Ne vėliau kaip po 1,5 metų nuo studijų programos įregistravimo (arba studijų krypties akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų) aukštoji mokykla parengia ekspertų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą (toliau – Pažangos ataskaita) ir viešina ją aukštosios mokyklos tinklapyje bei pateikia Centrui. Centras, gavęs Pažangos ataskaitą, ją išanalizuoja ir teikia grįžtamąjį ryšį aukštajai mokyklai, viešai skelbia ataskaitą savo tinklapyje kartu su studijų programos vertinimo išvadomis.

36Atskiro aukštosios mokyklos kreipimosi dėl studijų krypties akreditavimo nereikia, kuomet Centras atliko studijų programos, pateiktos kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, vertinimą, jei atlikus paraiškos dokumentų vertinimą, aukštajai mokyklai buvo išduotas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

37.  Centras, gavęs iš Registro studijų programai suteiktą valstybinį kodą ir vadovaudamasis Centro sprendimu dėl ketinamos vykdyti studijų programos įvertinimo arba gautomis Agentūros vertinimo išvadomis, per 5 darbo dienas parengia įsakymą dėl studijų krypties akreditavimo. Sprendimas dėl ketinamos vykdyti studijų krypties, kuri buvo pateikta kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, akreditavimo priimamas per 10 darbo dienų nuo leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo dienos.

38.  Priimtą sprendimą dėl studijų krypties akreditavimo Centras skelbia viešai Teisės aktų registre.

 

IV SKYRIUS

APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

39.  Aukštoji mokykla, nesutikdama su Centro priimtu sprendimu dėl studijų programos įvertinimo, per 20 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos Centrui gali pateikti argumentuotą apeliaciją.

40.  Aukštosios mokyklos apeliacija nagrinėjama Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinėje komisijoje (toliau – Apeliacinė komisija), veikiančioje pagal Studijų apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Centro direktoriaus įsakymu. Apeliacinės komisijos sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos.

41.  Tiek Centro sprendimas, tiek Apeliacinės komisijos sprendimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Ketinamų vykdyti studijų programų 

vertinimo metodikos

1 priedas

 

VERTINAMOSIOS SRITYS, TIKSLAI, RODIKLIAI, ANALIZUOJAMI DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

Vertinamosios sritys ir tikslai

Rodikliai

Analizuojami duomenys ir informacija

1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys

 

1.1. Krypties studijos pagrįstos šalies ūkio ir visuomenės poreikiais bei institucijos strategija.

 

1.2. Krypties studijos atitinka teisės aktų reikalavimus, programų struktūra, turinys, mokymo(si) ir vertinimo metodai sudaro sąlygas studentams pasiekti studijų tikslus ir rezultatus.

 

1.1.1. Krypties ir pakopos studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties visuomenės ir (ar) darbo rinkos poreikiams (egzilio sąlygomis veikiančiai aukštajai mokyklai netaikoma) įvertinimas.

 

1.1.1.1. Analizuojamas programos studijų rezultatų aktualumas ir unikalumas, pagrindžiama programos atitiktis visuomenės ir darbo rinkos poreikiams.

1.1.1.2. Nurodomos profesinės veiklos sritys, kurioms pagal programą rengiami specialistai.

1.1.1.3. Pagrindžiamas aukštojoje mokykloje vykdomų programų skaičiaus kryptyje racionalumas, programų vystymo kryptyje galimybės (taikomas tik tuo atveju, jeigu studijų kryptyje, kurioje numatoma vykdyti programą, aukštoji mokykla vykdo ir daugiau programų).

1.1.2. Krypties ir pakopos studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties institucijos misijai, veiklos tikslams ir strategijai įvertinimas.

1.1.2.1. Pristatoma programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų dermė su aukštosios mokyklos misija, veiklos tikslais ir strategija.

1.2.1. Krypties ir pakopos studijų programų atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas.

 

 

 

 

1.2.1.1. Pagrindžiama programos tikslų, numatomų studijų rezultatų, programos sandaros, dalykų ir (ar) modulių turinio atitiktis studijų rūšiai, pakopai ir akademiniams ir (ar) profesiniams reikalavimams, programos apimties pakankamumas studijų rezultatams pasiekti.

1.2.1.2. Pateikiama programos tikslo (-ų), studijų pakopos studijų rezultatų (žinios, gebėjimai vykdyti tyrimus, specialieji gebėjimai, socialiniai gebėjimai, asmeniniai gebėjimai), numatomų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų ir (ar) modulių sąsajų lentelė.

1.2.1.3. Pateikiamas programos studijų planas (nuolatinių ir ištęstinių studijų formų). Studijų dalykai ir (ar) moduliai, nurodant semestrą ir jų apimtį kreditais, plane išdėstomi pagal jų priskyrimą studijų krypties dalykams ir (ar) moduliams (įskaitant praktiką ir baigiamąjį darbą) ir aukštosios mokyklos nustatytoms arba studento pasirenkamoms studijoms (kitos krypties dalykams ir (ar) moduliams, bendrųjų gebėjimų ugdymui ir pan.). Taip pat rekomenduojama nurodyti kiekvieną dalyką ir (ar) modulį dėstysiantį dėstytoją.

1.2.1.4. Pagrindžiama programos pavadinimo, numatomų studijų rezultatų, programos turinio ir suteikiamos kvalifikacijos tarpusavio dermė.

1.2.2. Krypties ir pakopos studijų programų studijų tikslų, studijų rezultatų, mokymo (-si) ir vertinimo metodų suderinamumo įvertinimas.

1.2.2.1. Pristatoma programos tikslų, numatomų studijų rezultatų dermė su programos dalykų ir (ar) modulių studijų rezultatais, studijų metodais ir vertinimo metodais.

 

1.2.3. Krypties ir pakopos studijų programų dalykų (modulių) visumos, užtikrinančios studento nuoseklų kompetencijų ugdymą(-si) įvertinimas.

1.2.3.1. Pagrindžiamas programos turinio nuoseklumas.

1.2.4. Galimybių studijuojantiesiems individualizuoti krypties studijų programų struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus bei numatytus studijų rezultatus įvertinimas.

1.2.4.1. Pristatomos galimybės studijuojantiesiems individualizuoti savo studijas (galimybės pasirinkti specializaciją, mokytis užsienio kalbų, laisvai pasirinkti dalykus ir pan.)

2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos

 

2.1. Krypties studijos integruoja naujausius mokslo (meno) ir (ar) technologijų pasiekimus ir jose sudaromos sąlygos studentų gebėjimų vykdyti mokslo (meno) veiklą ugdymui.

2.1.1. Aukštosios mokyklos vykdomos mokslo (meno) veiklos lygio pakankamumo su studijų kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje įvertinimas.

 

2.1.1.1. Pateikiami ir analizuojami paskutinių trijų metų kasmetinio aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo bei paskutinio palyginamojo ekspertinio universitetų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos vertinimo, kurie atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, su studijų kryptimi susijusioje mokslo kryptyje rezultatai.

2.1.1.2. Pateikiama informacija apie tai, kurie aukštosios mokyklos vykdomi moksliniai tyrimai, taikomoji mokslo, meno veikla tiesiogiai susiję su programa.

2.1.1.3. Pateikiami mokslinės (taikomosios mokslo, meno) veiklos planai su studijų kryptimi, kurioje numatoma vykdyti programą, susijusioje mokslo (meno) kryptyje, jų finansinis pagrįstumas.

 

2.1.2. Studijų turinio susiejimo su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais įvertinimas.

2.1.2.1. Pagrindžiama, kaip programos turinys siejasi su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais.

3. Studentų priėmimas ir parama

 

3.1.  Studentų atrankos ir priėmimo procesas dera su krypties studijų rezultatais.

 

3.2.  Studijų kryptyje veikia efektyvi paramos studijuojantiesiems sistema, įgalinanti juos pasiekti maksimalią mokymosi pažangą.

3.1.1. Studentų atrankos ir priėmimo kriterijų ir proceso tinkamumo ir viešumo įvertinimas.

3.1.1.1. Nurodomi priėmimo į programą reikalavimai, papildomų balų skyrimo tvarka, šios informacijos viešinimo būdai.

 

 

3.1.2. Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo tvarkos ir jos taikymo įvertinimas.

3.1.2.1. Pateikiami užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų rezultatų, ankstesnio ir kitokio mokymosi pripažinimo principai bei informacija apie jų taikymą.

 

3.2.2. Krypties studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir asmeninės paramos tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas.

3.2.2.1. Pateikiama informacija apie suteikiamą akademinę, finansinę, socialinę, psichologinę, asmeninę ir kitokią paramą studentams.

3.2.3 Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas.

 

3.2.3.1 Paaiškinama, kaip priimtieji į studijų programą studentai supažindinami su studijų programa, reikalavimais ir kita studentams aktualia informacija.

4. Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas

 

4.1. Krypties studijos parengia studentus savarankiškai profesinei veiklai.

 

4.2. Studijų kryptyje veikia efektyvi ir skaidri studentų pasiekimų vertinimo, pažangos stebėsenos ir akademinio sąžiningumo užtikrinimo sistema.

4.1.1. Mokymo ir mokymosi proceso, leidžiančio atsižvelgti į studijuojančiųjų poreikius ir įgalinančių juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, įvertinimas. 

 

4.1.1.1. Nurodomi programoje taikomi studijų formos ir būdai, mokymo(si) metodai,  pasiekimų vertinimo metodai, skatinantys studentus būti aktyviais studijų proceso dalyviais.

4.1.1.2. Aprašomas studentų savarankiško darbo organizavimas ir vertinimas.

4.1.1.3. Aprašomos tolimesnės absolventų studijų galimybės           

4.1.2. Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais, įvertinimas.

 

4.1.2.1. Aprašomas numatomas studijų proceso pritaikymas socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais (konsultacijos studijų prieinamumo klausimais, individualizuotas studijų procesas, studentų integravimo į akademinės bendruomenės gyvenimą formos ir priemonės ir kt.)

 

4.2.4. Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo politikos įgyvendinimo įvertinimas.

4.2.4.1. Aprašomi akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo principai ir priemonės.

 

 

4.2.5. Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo efektyvumo krypties studijose įvertinimas.

 

4.2.5.1. Aprašomas apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymas.

5. Dėstytojai

 

5.1. Krypties studijų akademinis personalas yra tinkamas, siekiant užtikrinti studijų krypties programų studijų rezultatų pasiekimą.

 

5.2. Studijų krypties dėstytojams sudaromos sąlygos kompetencijų tobulinimui, jos yra periodiškai vertinamos.

5.1.1. Krypties studijų programose (-oje) institucijoje dirbančių dėstytojų skaičiaus, kvalifikacijos ir kompetencijos (mokslinės, didaktinės, profesinės) pakankamumo studijų rezultatams pasiekti įvertinimas.

 

5.1.1.1. Pagrindžiamas numatomų programos dėstytojų skaičiaus pakankamumas numatomiems studijų rezultatams pasiekti.

5.1.1.2. Nurodoma numatomų programos studijų krypties dalykų dėstytojų, dirbsiančių ne mažiau kaip puse etato aukštojoje mokykloje, dalis nuo visų numatomų programos krypties dalykų dėstytojų.

5.1.1.3. Pateikiami duomenys, pagrindžiantys dėstytojų sudėties atitikimą teisės aktų reikalavimams.

5.1.1.4. Pateikiamas numatomų dėstytojų sąrašas nurodant kvalifikacinį ir (ar) mokslo laipsnį, užimamas ar numatomas užimti pareigas, numatomą dėstyti dalyką (modulį), mokslinės, meninės veiklos kryptį, profesinės veiklos, susijusios su dėstomu dalyku (praktinio darbo) patirtį metais;

5.1.1.5. Pagrindžiamas numatomų programos dėstytojų kvalifikacijos tinkamumas numatomiems studijų rezultatams pasiekti.

5.1.1.6. Nurodoma numatomų programos dėstytojų, mokančių užsienio kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu, dalis nuo visų programoje dėstysiančių dėstytojų (jeigu vertinama programa numatoma vykdyti užsienio kalba arba vertinama jungtinė studijų programa).

 

5.2.2. Sąlygų dėstytojų kompetencijoms tobulinti įvertinimas.

 

5.2.2.1. Aprašomos dėstytojų tobulinimosi tiriamojoje mokslo arba meno, didaktinėje ar profesinėje veikloje sąlygos ir sistemingumas (formali tvarka, finansavimas, tobulinimosi sritys, būdai).

6. Studijų materialieji ištekliai

 

6.1. Krypties studijų fiziniai, informaciniai ir finansiniai ištekliai yra pakankami ir leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus.

 

6.1.1. Krypties studijų fizinių, informacinių ir finansinių išteklių, leidžiančių užtikrinti efektyvų mokymosi procesą, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas.

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1. Pateikiami duomenys apie programai numatomas naudoti patalpas ir darbo vietų skaičių jose.

6.1.1.2. Pagrindžiamas programai numatomų naudoti priemonių ir įrangos, įskaitant kompiuterines programas, pakankamumas ir tinkamumas numatomiems studijų rezultatams pasiekti.

6.1.1.3. Aprašomas studijoms numatomų naudoti patalpų, priemonių ir įrangos pritaikymas specialius poreikius turintiems asmenims.

6.1.1.4. Pateikiami duomenys apie studijų įgyvendinimui numatomą naudoti bazę praktikoms.

6.1.1.5. Pateikiamas metodinių išteklių aukštosios mokyklos bibliotekoje, skaityklose skaičius, aktualumas, naujumas, atitikimas vertinamai programai.

6.1.1.6. Pateikiama informacija apie turimas prieigas prie elektorinių leidinių tinkamų programai.

6.1.2. Krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių planavimo ir atnaujinimo įvertinimas.

6.1.2.1. Aprašomas krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių planuojamo ir atnaujinamo procesas atsižvelgiant į besikeičiančius studentų ir dėstytojų poreikius.

6.1.2.2. Pateikiamas studijoms reikalingos infrastruktūros gerinimo (jeigu reikalinga) planas, jo finansinis pagrįstumas.

7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas

 

7.1. Krypties studijų tobulinimas paremtas vidine kokybės užtikrinimo sistema, įtraukiančia visas suinteresuotus šalis, bei nuolatine stebėsena ir viešinimu.

7.1.1. Studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas.

 

 

7.1.1.1. Aprašoma studijų valdymo ir sprendimų priėmimo struktūra, vidinio vertinimo periodiškumas, pateikiama informacija apie tai, kokie būdai, priemonės taikomi siekiant užtikrinti kokybišką studijų vykdymą.

7.1.1.2. Aprašoma, kokie žmonių ir materialieji ištekliai skiriami efektyviam studijų programos valdymui ir tobulinimui.

 

7.1.2. Socialinių dalininkų (studentų ir kitų suinteresuotų šalių) įtraukimo į vidinį kokybės užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas.

 

 

7.1.2.1. Pateikiami duomenys apie socialinių dalininkų įtraukimą į programos rengimo, vertinimo ir tobulinimo procesus, socialinių dalininkų indėlį ir grįžtamojo ryšio jiems suteikimą.

 

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. V-149

 

STUDIJŲ KRYPČIŲ IŠORINIO VERTINIMO PLANAS

 

 

Vertinimo pusmetis

Savianalizės pateikimas

Studijų kryptis

Studijų pakopa

Aukštoji mokykla

Kryptyje esančių programų suma

2020 II

iki 2020 m. rugsėjo 15 d.

Burnos priežiūra

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

3

Klaipėdos valstybinė kolegija

2

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1

Panevėžio kolegija

1

Šiaulių valstybinė kolegija

2

Utenos kolegija

3

Pirmosios pakopos studijos Suma

12

Burnos prSuma

12

Elektros inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

1

Kauno technikos kolegija

1

Kauno technologijos universitetas

2

Klaipėdos universitetas

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

1

Panevėžio kolegija

1

Šiaulių universitetas

1

Šiaulių valstybinė kolegija

2

Utenos kolegija

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

14

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

4

Elektros inžinerija Suma

18

Istorija

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

2

Šiaulių universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

5

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Šiaulių universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

5

Istorija Suma

10

Literatūrologija

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

4

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

5

Literatūrologija Suma

5

Mechanikos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technikos kolegija

1

Kauno technologijos universitetas

2

Klaipėdos universitetas

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

1

Panevėžio kolegija

1

Šiaulių universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

10

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Šiaulių universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

4

Mechanikos inžinerija Suma

14

Menotyra

Pirmosios pakopos studijos

Vilniaus dailės akademija

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

1

Vilniaus dailės akademija

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

7

Menotyra Suma

9

Regiono studijos

Pirmosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

2

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

4

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

1

Regiono studijos Suma

5

Transporto inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Alytaus kolegija

1

Kauno technikos kolegija

1

Kauno technologijos universitetas

2

Klaipėdos valstybinė kolegija

2

Marijampolės kolegija

2

Šiaulių valstybinė kolegija

3

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

3

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

17

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

4

Transporto inžinerija Suma

21

iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Suma

94

2020 II Suma

94

2021 I

iki 2020 m. spalio mėn.

Energijos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

6

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

4

Energijos inžinerija Suma

10

Kinas

Pirmosios pakopos studijos

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

1

Antrosios pakopos studijos

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

1

Antrosios pakopos studijos Suma

1

Kinas Suma

2

Lingvistika

Pirmosios pakopos studijos

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

1

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

2

Vilniaus universitetas

4

Pirmosios pakopos studijos Suma

8

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

2

Vilniaus universitetas

6

Vytauto Didžiojo universitetas

4

Antrosios pakopos studijos Suma

12

Lingvistika Suma

20

Medicina

Antrosios pakopos studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2

Vilniaus universitetas

3

Antrosios pakopos studijos Suma

5

Medicina Suma

5

Mityba

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

1

Vilniaus kolegija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

3

Mityba Suma

3

Muzika

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

4

Vilniaus kolegija

1

Vytauto Didžiojo universitetas

3

Pirmosios pakopos studijos Suma

10

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

3

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

6

Muzika Suma

16

Religijos studijos

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

3

Religijos studijos Suma

3

Rinkodara

Pirmosios pakopos studijos

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

1

"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB

2

Kauno kolegija

1

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

1

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

5

Vilniaus kolegija

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

13

Antrosios pakopos studijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

1

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

1

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

1

Vilniaus universitetas

4

Vytauto Didžiojo universitetas

3

Antrosios pakopos studijos Suma

11

Rinkodara Suma

24

Sociologija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Mykolo Romerio universitetas

1

Vilniaus universitetas

3

Vytauto Didžiojo universitetas

3

Pirmosios pakopos studijos Suma

9

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Mykolo Romerio universitetas

2

Vilniaus universitetas

3

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

8

Sociologija Suma

17

Teatras

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

3

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

5

Vilniaus dizaino kolegija

1

Vilniaus kolegija

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

11

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2

Antrosios pakopos studijos Suma

3

Teatras Suma

14

Žurnalistika

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Žurnalistika Suma

4

iki 2020 m. spalio mėn. Suma

118

2021 I Suma

118

2021 II

iki 2021 m. vasario mėn.

Aplinkos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

1

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

3

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

2

Utenos kolegija

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus kolegija

1

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

12

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

3

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

7

Aplinkos inžinerija Suma

19

Aplinkotyra

Pirmosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

4

Aplinkotyra Suma

6

Biologija

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

3

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Lietuvos sporto universitetas

1

Šiaulių universitetas

1

Vilniaus universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

5

Biologija Suma

8

Ekologija

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

3

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Šiaulių universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

5

Ekologija Suma

8

Fizika

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Šiaulių universitetas

1

Vilniaus universitetas

4

Pirmosios pakopos studijos Suma

6

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus universitetas

4

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

6

Fizika Suma

12

Informacijos paslaugos

Pirmosios pakopos studijos

Šiaulių valstybinė kolegija

1

Vilniaus universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

3

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Informacijos paslaugos Suma

5

Maisto studijos

Pirmosios pakopos studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Maisto studijos Suma

4

Medicinos technologijos

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

2

Klaipėdos universitetas

1

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2

Vilniaus kolegija

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

7

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Medicinos technologijos Suma

9

Statybos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Alytaus kolegija

1

Kauno technikos kolegija

2

Kauno technologijos universitetas

2

Klaipėdos universitetas

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

1

Panevėžio kolegija

2

Šiaulių universitetas

1

Šiaulių valstybinė kolegija

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

6

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

3

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

21

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

5

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

10

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

17

Statybos inžinerija Suma

38

Statistika

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

4

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

3

Statistika Suma

7

Vertimas

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

1

Kauno technologijos universitetas

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Vilniaus kolegija

2

Vilniaus universitetas

3

Pirmosios pakopos studijos Suma

8

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

3

Vertimas Suma

11

Viešasis maitinimas

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

1

Marijampolės kolegija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Viešasis maitinimas Suma

2

iki 2021 m. vasario mėn. Suma

129

2021 II Suma

129

2022 I

iki 2021 m. rugsėjo mėn.

Bioinžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

3

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Bioinžinerija Suma

5

Biotechnologijos

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

4

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2

Vilniaus universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

5

Biotechnologijos Suma

9

Genetika

Pirmosios pakopos studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

1

Genetika Suma

3

Miškininkystė

Pirmosios pakopos studijos

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

1

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

3

Antrosios pakopos studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

3

Antrosios pakopos studijos Suma

3

Miškininkystė Suma

6

Polimerų ir tekstilės technologijos

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Utenos kolegija

2

Vilniaus kolegija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

5

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Polimerų ir tekstilės technologijos Suma

7

Turizmas ir poilsis

Pirmosios pakopos studijos

"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB

1

Kauno kolegija

2

Klaipėdos universitetas

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

2

Lietuvos sporto universitetas

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Panevėžio kolegija

2

Šiaulių valstybinė kolegija

1

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

1

Utenos kolegija

2

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

1

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija

2

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

5

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

23

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

2

Mykolo Romerio universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

3

Turizmas ir poilsis Suma

26

Verslas

Pirmosios pakopos studijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

2

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

3

"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB

2

Alytaus kolegija

1

Kauno kolegija

3

Kauno technologijos universitetas

2

Klaipėdos universitetas

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

2

Marijampolės kolegija

3

Mykolo Romerio universitetas

2

Panevėžio kolegija

2

Šiaulių universitetas

1

Šiaulių valstybinė kolegija

1

Utenos kolegija

1

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

1

Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS

1

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

11

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

1

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

4

Vilniaus kolegija

5

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

1

Vilniaus universitetas

4

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

58

Antrosios pakopos studijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

1

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

1

Kauno technologijos universitetas

2

Mykolo Romerio universitetas

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2

Vilniaus universitetas

7

Vytauto Didžiojo universitetas

5

Antrosios pakopos studijos Suma

20

Verslas Suma

78

Veterinarija

Pirmosios pakopos studijos

Vilniaus kolegija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

1

Antrosios pakopos studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

1

Veterinarija Suma

2

Viešasis administravimas

Pirmosios pakopos studijos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

1

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Šiaulių universitetas

1

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

7

Antrosios pakopos studijos

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

1

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos universitetas

1

Mykolo Romerio universitetas

3

Šiaulių universitetas

2

Vytauto Didžiojo universitetas

3

Antrosios pakopos studijos Suma

11

Viešasis administravimas Suma

18

Visuomenės saugumas

Pirmosios pakopos studijos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Visuomenės saugumas Suma

4

iki 2021 m. rugsėjo mėn. Suma

158

2022 I Suma

158

2022 II

iki 2022 m. vasario mėn.

Aeronautikos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technikos kolegija

1

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

4

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

3

Antrosios pakopos studijos Suma

4

Aeronautikos inžinerija Suma

8

Antropologija

Antrosios pakopos studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

1

Antropologija Suma

1

Archeologija

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

1

Vilniaus universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Archeologija Suma

4

Dizainas

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

4

Šiaulių universitetas

1

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

1

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

2

Vilniaus dailės akademija

11

Vilniaus dizaino kolegija

4

Vilniaus kolegija

3

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

28

Antrosios pakopos studijos

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

1

Vilniaus dailės akademija

8

Antrosios pakopos studijos Suma

9

Dizainas Suma

37

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

7

Mykolo Romerio universitetas

1

Šiaulių universitetas

3

Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS

1

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

1

Vilniaus universitetas

12

Vytauto Didžiojo universitetas

7

Pirmosios pakopos studijos Suma

32

Antrosios pakopos studijos

Šiaulių universitetas

1

Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS

1

Vilniaus universitetas

3

Antrosios pakopos studijos Suma

5

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) Suma

37

Finansai

Pirmosios pakopos studijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

1

"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB

1

Kauno kolegija

1

Kauno technologijos universitetas

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

1

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Šiaulių universitetas

1

Šiaulių valstybinė kolegija

1

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

3

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus kolegija

3

Vilniaus universitetas

3

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

21

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

1

Mykolo Romerio universitetas

1

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus universitetas

2

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

8

Finansai Suma

29

Geologija

Pirmosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

2

Pirmosios pakopos studijos Suma

2

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

1

Antrosios pakopos studijos Suma

1

Geologija Suma

3

Matavimų inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

1

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

5

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2

Antrosios pakopos studijos Suma

2

Matavimų inžinerija Suma

7

Medijų menas

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

1

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

2

Vilniaus dailės akademija

2

Vilniaus dizaino kolegija

1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2

Vytauto Didžiojo universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

9

Antrosios pakopos studijos

Vilniaus dailės akademija

1

Antrosios pakopos studijos Suma

1

Medijų menas Suma

10

Medžiagų technologijos

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

4

Kauno technologijos universitetas

3

Vilniaus universitetas

1

Pirmosios pakopos studijos Suma

8

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1

Vilniaus universitetas

4

Antrosios pakopos studijos Suma

7

Medžiagų technologijos Suma

15