LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-420 IR SEIMO NARIŲ PASIŪLYMŲ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO NEPRIKLAUSOMO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO

 

2017 m. balandžio 21 d. Nr. SV-S-209

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 145 straipsnio 2 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Seimo Aplinkos apsaugos komiteto siūlymams dėl reikalavimų nepriklausomam ekspertui, kuris vertins Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-420 ir Seimo narių pasiūlymus dėl šio įstatymo projekto.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 ir Seimo narių pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (pridedama).

3. Perduoti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai vykdyti nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Seimo valdybos

2017 m. balandžio 21 d.

sprendimu Nr. SV-S-209

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-420 IR SEIMO NARIŲ PASIŪLYMŲ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO NEPRIKLAUSOMO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

I SKYRIUS

NEPRIKLAUSOMO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO PASLAUGŲ OBJEKTAS, APIMTIS, REIKALAVIMAI

 

1. Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugos (toliau – nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugos).

2. Nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugos turi būti suteiktos atliekant nepriklausomą ekspertinį įvertinimą ir pateikiant išsamią ekspertų išvadą dėl:

2.1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420;

2.2. Seimo narių pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420, registruotų iki nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

3. Suteikus nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugas, turi būti motyvuotai atsakyta į šiuos klausimus:

3.1. Koks valstybinių miškų valdymo modelis taikomas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse? Ar vienos įmonės (ar jos atitikmens pagal nacionalinę teisę), ar kelių (tas pačias funkcijas vykdančių) įmonių modelis?

3.2. Koks yra valstybinių miškų ūkio valdymo reformos kaštų ir naudos santykis bei ekonominis pagrįstumas. Ar įstatymo projekto lydimojoje medžiagoje ir pristatymuose pateiktos informacijos apie siūlomo pertvarkymo kaštus ir finansinį efektą pakanka, kad būtų galima objektyviai įvertinti numatomos pertvarkos ekonominę naudą? Jeigu atsakymas neigiamas, nurodykite, kokios informacijos trūksta.

3.3. Ar įstatymo projektu siūlomas valstybės įmonės statusas ir kaip viena pagrindinių funkcijų įvardijama kompleksinė miškų ūkio veikla valstybiniuose miškuose geriausiai atitinka valstybės strateginius poreikius valdant, tvarkant ir naudojant vieną svarbiausių šalies turtų – valstybinės reikšmės miškus? Palyginkite siūlomą įmonės statusą su kitais pagal nacionalinę teisę galimais juridiniais statusais (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, biudžetinė įstaiga).

3.4. Ar centralizavimas sumažins korupciją ir didins skaidrumą, o medienos pramonei bus sudarytos palankesnės sąlygos apsirūpinti žaliava?

3.5. Ar siūloma valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, vykdydama kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose (vienos įmonės modelis), turės didesnį potencialą užtikrinti ilgalaikį šalies valstybinių miškų ūkio stabilumą ir gyvybingumą, palyginti su šiuo metu Lietuvoje esamu kelių (tas pačias funkcijas vykdančių) valstybės įmonių miškų urėdijų modeliu?

3.6. Ar įstatymo projekte nurodytos visos pagrindinės valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ funkcijos ir esminiai struktūros elementai, atsižvelgiant į tai, kad valstybės įmonių bendrasis reglamentavimas išsamiai apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme? Jeigu atsakymas neigiamas, konkrečiai nurodykite, kokio reglamentavimo trūksta.

3.7. Kiek valstybinių miškų ūkio valdymo reforma pareikalaus išlaidų iš valstybės biudžeto?

3.8. Kokia bus valstybinių miškų ūkio valdymo reformos įtaka darbo vietų kūrimui ir išlaikymui?

4. Jeigu teikiant nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugas analizuojama konkrečių šalių patirtis, turi būti nurodyti šalies pasirinkto modelio pranašumai, įvardyti tokio modelio (sistemos) trūkumai ir problemos. Paslaugų teikėjas, pateikdamas konkrečios šalies analizę, turi aprašyti taikomo modelio teisinį reglamentavimą, struktūrą, apimtį.

5. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-420 ir iki nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties sudarymo registruoti Seimo narių pasiūlymai dėl šio įstatymo projekto turi būti įvertinti ir pateikta galutinė nepriklausoma ekspertų išvada. Jeigu šioje išvadoje siūloma, kad šiame punkte nurodytas įstatymo projektas ar Seimo narių pasiūlymai dėl šio įstatymo projekto tikslintini, turi būti suformuluotas konkretus siūlymas (įstatymo projekto tekstas) ir pateiktas šio siūlymo pagrindimas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI EKSPERTAMS

 

6. Ekspertas, pageidaujantis atlikti nepriklausomą ekspertinį įvertinimą, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

Kvalifikacijos reikalavimas

Dokumentas, kurį reikia pateikti

6.1.

Ekspertas turi turėti:

a) aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį įmonių teisės srityje;

b) aukštąjį socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos (valdymo) krypties išsilavinimą (būtina patvirtinta kvalifikacija verslo valdymo srityje) ir ne mažesnę kaip 10 metų verslo valdymo patirtį einant vadovaujamas pareigas, iš jų ne mažesnę kaip 5 metų patirtį valstybės valdomų įmonių valdymo srityje.

Eksperto patirties ir kvalifikacijos aprašymas, kuriame turi būti nurodyta:

– atlikti analitinio įvertinimo darbai;

– eksperto esamos ir buvusios darbovietės (jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, nurodomos fizinių asmenų, kurie atliks ekspertizę, esamos ir buvusios darbovietės);

– eksperto išsilavinimas (jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, nurodomas fizinių asmenų, kurie atliks ekspertizę, išsilavinimas) pridedant išsilavinimą liudijančių diplomų kopijas.

Kai ekspertinį vertinimą atlieka fizinių asmenų grupė arba juridinis asmuo, tai nors vienas asmuo iš fizinių asmenų grupės arba nors vienas juridinio asmens darbuotojų (arba kitais pagrindais pasitelktų specialistų, kurie atliks ekspertinį vertinimą) turi turėti:

a) aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį įmonių teisės srityje;

b) aukštąjį socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos (valdymo) krypties išsilavinimą (būtina patvirtinta kvalifikacija verslo valdymo srityje) ir ne mažesnę kaip 10 metų verslo valdymo patirtį einant vadovaujamas pareigas, iš jų ne mažesnę kaip 5 metų patirtį valstybės valdomų įmonių valdymo srityje.

6.2.

Ekspertas turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį rengiant įmonių teisės ar valstybės valdomų įmonių valdymo srities teisės aktų projektų vertinimą.

6.3.

Ekspertas per paskutinius 3 metus parengė ne mažiau kaip 10 išsamių analitinių įmonių teisės ar valstybės valdomų įmonių valdymo srities teisės aktų projektų vertinimų.

6.4.

Ekspertas turi ne žemesnį kaip magistro laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą (fiziniams asmenims).

 

7. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai šios techninės specifikacijos 6.4 papunktyje nurodytas reikalavimas taikomas jo darbuotojams arba kitais pagrindais pasitelkiamiems specialistams, kurie atliks nepriklausomą ekspertinį įvertinimą.

 

III SKYRIUS

NEPRIKLAUSOMO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

8. Nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugos turi būti suteiktos ir išsami nepriklausoma ekspertų išvada turi būti pateikta per 14 kalendorinių dienų nuo nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Pasirašyta išsami nepriklausoma ekspertų išvada (3 egzemplioriais) turi būti pateikta popierinėje laikmenoje ir kompiuterinėje laikmenoje DOC ir PDF formatais.

 

______________________