RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 24 d. Nr. T-680

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytautas Simelis

                                                            

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 24  d. sprendimu Nr. T-680

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Bendrovės kodas 271278580. Bendrovės buveinės adresas yra Gedimino g. 31A, Radviliškis.

Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Radviliškio rajono savivaldybė.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 220 861,10 Eur, įstatinis kapitalas padalytas į 761 590 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visos akcijos pagal suteikiamas teises yra vienodos ir jos priklauso Radviliškio rajono savivaldybei.

2021 m. uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“ baigė pelningai. Bendrovės ataskaitinio laikotarpio išlaidos susijusios su bendrovės administravimu, ilgalaikio turto nusidėvėjimu, žemės nuomos, nekilnojamojo turto  mokesčiais ir kitos.

Bendrovėje dirba du darbuotojai: direktorius ir finansininkas. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ moka visus įstatymais nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės mokestį, nekilnojamo turto, žemės mokesčius, socialinį draudimo mokestį, pajamų mokestį.

Uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio autobusų parko buvusi pagrindinė veikla – keleivių vežimas ir turtas pagal koncesijos sutartį nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2033 m. išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei „Emtra“. Per metus gaunamas nuomos mokestis  sudaro 6240,00Eur. Pardavimo pajamos per 2021 m. sudarė 29324 Eur.

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. rugsėjo mėn. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ remonto dirbtuvių teritorijos 0,335 ha buvo subnuomota UAB „Socialiniai sprendimai“ socialinės neįgaliųjų įmonės veiklai organizuoti. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 1 d. subnuomos sutartis pratęsta iki 2031m. rugsėjo mėn. 1 d. Pratęsiant subnuomos sutartį  padidintas   nuomos mokestis. Už nuomą per metus gauta 948 Eur pajamų.

Per 2021 m. pastatų ir įrenginių priskaičiuoto nusidėvėjimo suma  4748,64  Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. pastatų ir statinių vertės sumą sudarė 188002,80 Eur, įrangos ir prietaisų 1697,70 Eur.

2021 m. sausio mėn. 1 d. bendrovės nuostolius sudarė 46710 Eur. Nuostolis susidaręs nuo  2008 m.

2021 m. gautas grynasis pelnas 2660 Eur sumažino 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. bendrovės nuostolius, kurie sudaro 44050 Eur.

Autobusų stotyje gera keleivių aptarnavimo kokybė, veikia bagažo, siuntų skyrius.  Lietuvos autobusų parkams mažinant tarpmiestinių maršrutų skaičių, sumažėjo keleivių ir mūsų  stotyje. Laikomės visų keliamų apsaugai  reikalavimų, įvestų dėl  Covid-19  pandeminės situacijos  ribojimų.  Dalis rajono gyventojų liko be viešojo transporto paslaugų. Pagerinta remonto dirbtuvių kiemo būklė, kuri naudojama  autobusų parkavimui.

 

 

Direktorius                                                                                                                   Vladas Milkonas