LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1194

 

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. V-621

Vilnius

 

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 punktą, 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 17 straipsnio 2 dalį:

1. P a k e i č i u Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, išskyrus neformaliojo švietimo mokyklų vadovus, kuriems privalu turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;“.

2. N u s t a t a u, kad:

 

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo į pareigas priimti valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas), kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga, vadovai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį  aukštojo  išsilavinimo neįgiję valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai atleidžiami iš einamų pareigų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka;

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo į pareigas priimti valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas), kurių teisinė forma – viešoji įstaiga, vadovai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai atleidžiami iš einamų pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė