herbas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2018 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-317 „DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 9 d. Nr. A1-208

Vilnius

 

Pakeičiu Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1‑317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Savanorio motyvuotu prašymu Departamentui Departamento direktoriaus iš Departamento, SVO organizacijos (-ų) ir Priimančiosios (-iųjų) organizacijos (-ų) atstovų sudarytos komisijos (toliau – Komisija) sprendimu savanorio atliekama jaunimo savanoriška tarnyba Direktoriaus patvirtinto Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka dėl Komisijos pateisinamomis pripažintų aplinkybių (ligos, artimųjų giminaičių mirties ir kt.) gali būti sustabdyta vieną kartą ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų per visą Sutartyje nustatytą savanorio jaunimo savanoriškos tarnybos atlikimo terminą.

Esant išimtinėms aplinkybėms ir savanorio motyvuotu prašymu, kuriuo pagrindžiama būtinybė stabdyti jaunimo savanorišką tarnybą ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų laikotarpiui ir pateikiami tokio stabdymo aplinkybes įrodantys dokumentai, Komisijos sprendimu savanorio atliekama jaunimo savanoriška tarnyba gali būti sustabdyta vieną kartą ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, kurį nustato Komisija, atsižvelgdama į savanorio prašyme nurodytas aplinkybes ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus.

Komisijai šiame Aprašo punkte nustatytais atvejais priėmus sprendimą stabdyti savanorio atliekamą jaunimo savanorišką tarnybą, Departamentas ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo nurodyto sprendimo priėmimo dienos parengia ir su savanoriu, SVO organizacija bei Priimančiąja organizacija suderina Sutarties pakeitimo projektą, pakeisdamas Sutartyje nustatytą jaunimo savanoriškos tarnybos atlikimo terminą ir (ar) jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką.

Laikotarpis, kuriuo savanorio jaunimo savanoriška tarnyba buvo sustabdyta, neįskaitomas į jaunimo savanoriškos tarnybos atlikimo terminą.

Jaunimo savanoriškos tarnybos sustabdymo metu reikalavimas, kad nurodyta tarnyba būtų vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę arba ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, netaikomas.“

2.   Pakeičiu 52 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Savanoris, pateikdamas šiame punkte nurodytą prašymą stabdyti jaunimo savanorišką tarnybą ilgesniam negu 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, turi patvirtinti, kad sutinka, jog, Komisijai patenkinus jo prašymą, prieš jam atnaujinant jaunimo savanorišką tarnybą, Sutartis būtų pakeista – nustatytas kitas jaunimo savanoriškos tarnybos atlikimo terminas, ne vėlesnis nei 2021 m. spalio 1 d.“

3.   Pakeičiu 2 priedo 3.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1.7. prašyti sustabdyti jaunimo savanorišką tarnybą vieną kartą ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų (esant išimtinėms aplinkybėms – daugiau kaip 30 kalendorinių dienų) per visą Sutarties 2.2 papunktyje nustatytą jaunimo savanoriškos tarnybos atlikimo terminą.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                   Monika Navickienė