PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. T2-131

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Šarūnas Vaitkus

 

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T2-131

1 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse (toliau – taisyklės) nustatyti bendrieji ir specialieji tvarkymo ir švaros reikalavimai taikomi visoje savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Asmenys).

2. Asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems teisės aktų nustatyta tvarka priskirtose ir priklausančiose teritorijose ar teritorijos dalyje patys arba sudaro atitinkamas sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo.

3. Asmenims privaloma tvarkyti, palaikyti švarą, šienauti ir prižiūrėti naudojamas, nuomojamas ir jiems nuosavybės teise priklausančias bei priskirtas teritorijas (išskyrus tas, kurių tvarkymą, švaros palaikymą, šienavimą ir priežiūrą vykdo savivaldybės administracija).

4. Jeigu pastatai ar sklypas priklauso keliems savininkams, valomą plotą privaloma tvarkyti proporcingai visiems pagal valdomą pastato ar sklypo dalį (jeigu nėra pasiskirstymo, atsakomybė tenka visiems privačių valdų savininkams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms).

5. Teritoriją aplink prekybos ar paslaugų įrenginius (statinius), elektros pastotes ar kitus panašius objektus, pastatytus miesto teritorijoje, 10 m spinduliu privaloma valyti objekto savininkui – įmonei, įstaigai, organizacijai.

6. Palangos miesto savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo teritorijų (gatvių, šaligatvių, paplūdimių, daugiabučių gyvenamųjų namų, prie kurių nėra teisės aktais nustatyta tvarka suformuotų žemės sklypų, kiemų, žaliųjų plotų, kelkraščių ir kt.) valymą ir priežiūrą (pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą).

7. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos:

7.1. viešoji vieta – vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių (toliau – viešoji vieta);

7.2. nesudėtingas, laikinas statinys – nesudėtingas statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Nesudėtingas, laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami;

7.3. kioskas – smulkios prekybos reikmėms skirtas nedidelis lengvų konstrukcijų pastatas, kurio užimamas žemės plotas yra ne didesnis kaip 15 kv. m ir iš kurio prekės parduodamos pro langelį;

7.4. laikini prekybos įrenginiai – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai (vežimėliai, prekystaliai, stendai ir kt.), kurią leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą;

7.5. laikini įrenginiai paslaugai teikti – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nustatytu maršrutu įranga ar priemonė, skirta paslaugai teikti (karietos, bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, vaikiški elektromobiliai, velomobiliai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, vandens dviračiai, valtys ir kt.), kurią leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą;

7.6. pramoginis įrenginys (registruojamas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) – mechaninis įrenginys, skirtas viešai naudoti asmenims linksminti jais pramogaujant, kai keičiama jų padėtis erdvėje, arba skirtas asmenims apžiūrėti vietovę iš skirtingo aukščio (apžvalgos ratas) (toliau – atrakcionai);

 

II. BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

8. Asmenys privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką:

8.1. valyti ir prižiūrėti teritorijas, sklypus, šienauti ir pjauti žolę. Vasaros sezono metu žolė turi būti ne aukštesnė kaip 12 cm;

8.2. nuolat išvalyti priklausančią teritoriją;

8.3. išvežti sąšlavas iš jų sudarymo vietų;

8.4. formuoti ir prižiūrėti gyvatvores ir kitus sklype esančius želdinius taip, kad būtų išlaikyta estetiška išvaizda ir nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės;

8.5. biologiškai skaidžias atliekas (lapus, medžių ir krūmų genėjimo atliekas, šienavimo atliekas, pjuvenas, drožles, gėles ir kt.) tiesiogiai perduoti atliekų surinkėjui šių atliekų surinkimo dieną arba ne anksčiau nei vieną dieną prieš šių atliekų surinkimą tvarkingai padėti prie mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių. Atliekų turėtojai po medžių, krūmų kirtimo ir (ar) genėjimo susidariusias žaliąsias atliekas turi susmulkinti ne ilgesnėmis nei 1 m dalimis. Atliekų turėtojai sugrėbtus medžių ir krūmų lapus turi sudėti į maišus;

8.6. statant lauko prekybos statinius ar įrangą, projektą suderinti su Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, sukomplektuoti ir pastatyti plane nurodytoje vietoje, įrengti šiukšliadėžes, palaikyti švarą ir tvarką. Prekybos ar paslaugų laikinus įrenginius (statinius) privačioje teritorijoje prie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise valdomų kelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, aikščių statyti vadovaujantis Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano reikalavimais:

8.6.1. ne vėliau kaip paskutinę leidimo galiojimą dieną, o teikiant atrakcionų ar pramoginių įrenginių, neregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, paslaugą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (pasibaigus leidimo galiojimo laikotarpiui ar leidimą panaikinus), savo lėšomis išvežti (nukelti) nesudėtingus, laikinus statinius, laikinus prekybos ar paslaugų teikimo įrenginius (tarp jų atrakcionus ir pramoginius įrenginius, neregistruojamus potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre). Išvežus (nukėlus) statinį ar įrangą, sutvarkyti aplinką, atnaujinti dangą (jei buvo sugadinta), atželdinti žaliuosius plotus. Neįvykdęs minėto reikalavimo asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka;

8.7. Statinio statybos vadovas, jei darbus atlieka juridinis asmuo, arba darbus organizuojantis fizinis asmuo privalo:

8.7.1. prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, statybos ar griovimo darbus atlikti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų;

8.7.2. užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės, neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų;

8.7.3. statybvietę aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą, pastatant stendą su informacija apie statomą statinį, o statant statinį nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, tvoros pastatymą suderinti su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę;

8.7.4. tikrintojams pareikalavus statybos vadovas turi pateikti deklaracijas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į sąvartyną arba įtikinamai paaiškinti apie atliekų panaudojimą ūkinėms reikmėms;

8.8. baigus darbus pagal aktą perduoti Savivaldybės administracijos atsakingam padaliniui sutvarkytas gatves, kelius, kuriais darbų vykdymo laikotarpiu buvo leista naudotis ir saugoti;

8.9. sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas;

8.10. pritvirtinti prie visų gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų fasadų numerius, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lenteles. Gatvių pavadinimų lenteles užsako ir jų pritvirtinimą organizuoja Savivaldybės administracijos atsakingas padalinys arba Savivaldybės kontroliuojamas subjektas, o numerius užsako ir tvirtina  pastato savininkai ar pastatą eksploatuojanti įmonė;

8.11. tvarkyti ir prižiūrėti gyvenamuosius, gamybinius pastatus, kitos paskirties statinius ir jų aplinką, žemės sklypus taip, kad žemės sklypo bei patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre, būtų išlaikyta estetiška statinio ir jo aplinkos išvaizda, būtų išlaikytos, nepažeistos trečiųjų asmenų teisės;

8.12. vykdyti žemės kasinėjimo darbus tik turint Savivaldybės administracijos išduotą leidimą.

 

III. GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS ŽIEMĄ

 

9. Asmenys žiemą privalo:

9.1. laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones ir nukapoti ledą jiems priskirtuose plotuose, pirmiausia nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių, latakų ir balkonų, tiltų, nuo sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja viešasis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto stotelėse;

9.2. sniegą valyti ir kaupti taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui;

9.3. valydami šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant sniegą, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą;

9.4. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;

9.5. prasidėjus plikšalai, nedelsdami barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtas (valomas ir tvarkomas) teritorijas bei užtikrinti normalų transporto eismą ir pėsčiųjų saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Pagrindinės miesto gatvės, prasidėjus plikšalai, turi būti mechanizuotai pabarstytos per 4 valandas. Pirmiausia barstomos sankryžos, perėjos, tiltai, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės;

9.6. valydami nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

9.7. vežti ir versti sniegą bei smėlį į Savivaldybės administracijos nurodytą vietą;

9.8. nutirpus sniegui ir ledui, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas.

 

IV. ATLIEKŲ IR NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

10. Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės privalo vadovautis Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje visi atliekų turėtojai privalo naudotis konteinerine atliekų surinkimo sistema.

11. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų išveža darbus vykdantys asmenys, kurie privalo turėti dokumentus apie statybos ir remonto atliekų išvežimą ir pristatymą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Statybinės atliekos turi būti kaupiamos stambiagabaritinių atliekų konteineryje ir išvežamos tokiu dažnumu, kad nebūtų teršiama aplinka. Baigus darbus teritorija turi būti nedelsiant sutvarkyta.

12. Nedidelius statybinių atliekų kiekius galima kaupti ir surinkti maišuose.

13. Visos šalinamos atliekos turi būti išvežamos tik į tam skirtus sąvartynus, o tvarkytinos atliekos – į tvarkymo, perdirbimo ir kompostavimo aikšteles.

14. Lauko tualetai ir paplavų duobės turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami kartą per savaitę. Lauko tualetų ir paplavų duobių vietos turi būti suderintos su gretimų valdų savininkais, jeigu minėti sanitariniai įrenginiai statomi neišlaikant nustatyto atstumo. Valdų savininkai turi užtikrinti, kad specialios mašinos privažiuotų prie paplavų duobių, konteinerių aikštelių ir lauko tualetų.

15. Daugiabučių ir individualių namų, sodų namų bei garažų (toliau – pastatai) savininkai privalo tvarkyti nuotekas (nuotekų tvarkymas – nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas) laikydamiesi šių reikalavimų:

15.1. jeigu pastatų teritorijoje gyvenamųjų patalpų savininkams nesudarytos sąlygos jungtis prie centralizuotos nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir savininkai nėra įsirengę individualių nuotekų valymo įrenginių, pastatų savininkai turi būti įsirengę buitinių nuotekų surinkimo rezervuarus, atitinkančius aplinkosauginius reikalavimus;

15.2. pareikalavus įgaliotam asmeniui, pateikti dokumentus (su viešuoju vandens tiekėju ar pasirinktu vežėju, turinčiu teisę verstis tokia veikla, sudarytą sutartį dėl nuotekų išvežimo ir/arba nuotekų perdavimo aktus, apmokėjimo už nuotekų išvežimą dokumentus ir kt.), įrodančius, kad nuotekos iš buitinių nuotekų surinkimo rezervuarų yra perduotos nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei.

16. Taisyklių 14 punkto reikalavimai netaikomi, jeigu pastatų savininkai naudojasi įrengta centralizuota nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

 

V. ORO KOKYBĖS GERINIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Asmenys privalo:

17.1. atlikdami teritorijų priežiūros bei tvarkymo ir statybos objektuose rangos darbus, dėl kurių susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o, veždami statybos ir griovimo teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti;

17.2. šiltuoju metų laikotarpiu (balandžio–spalio mėnesiais), vyraujant sausiems ir karštiems orams, laistyti ir plauti gatves;

17.3. vykdydami veiklą, kurios metu naudojami įrenginiai, dėl kurių veikimo susidaro dulkės sklindančios į išorinę aplinką, privalo naudoti oro taršą mažinančias priemones;

17.4. siekiant mažinti miesto oro taršą, miesto tvarkymo ir priežiūros bei statybos objektuose būtina diegti oro taršą mažinančias priemones ir technologijas (pvz., diegti priemones specialiojo transporto ir įrenginių oro taršos emisijai mažinti, žiemą vietoj smėlio ir žvyro naudoti druskų tirpalus slidumui mažinti, statybos objektuose, atliekant akmens ir betono pjaustymo bei kitus dulkėtumą sukeliančius darbus, naudoti drėkinimo įrenginius ir kt.).

 

VI. RENGINIŲ TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

18. Šie tvarkos ir švaros reikalavimai taikomi renginiams, vykstantiems viešosiose vietose, išskyrus renginius uždarose patalpose, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme.

19. Visi viešosiose vietose organizuojami renginiai gali vykti nuo 8 iki 24 valandos, (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22), išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus miesto ir valstybinius renginius.

20. Siekiant užtikrinti saugumo reikalavimus, viešosiose erdvėse vykstančių renginių organizatoriai privalo:

20.1. aptverti renginio teritoriją (jei renginyje dalyvauja daugiau kaip 1000 dalyvių ir ją įmanoma aptverti, atsižvelgiant į renginio pobūdį ir vietą);

20.2. gerai apšviesti renginio teritoriją ir jos prieigas (jei renginys vyksta tamsiu paros metu);

20.3. masiniams renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis dėl viešosios tvarkos palaikymo. Teritorijos apsaugos organizavimo planas turi būti suderintas su viešąja policija. Saugumą užtikrinantys darbuotojai privalo:

20.3.1. užtikrinti renginio teritorijos esančių lankytojų apsaugą;

20.3.2. užtikrinti renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;

20.4. kontroliuoti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešama alkoholinių gėrimų, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

20.5. kontroliuoti, kad į renginio teritoriją nebūtų įleidžiami neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys;

20.6. kontroliuoti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų, sukelti grėsmę kitiems asmenims;

20.7. suteikti visokeriopą pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;

20.8. nedelsdami nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui.

20.9. užtikrinti, kad garsas renginio metu neviršytų nustatytų higienos normų reikalavimų.

21. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti visos renginio metu naudojamos įrangos saugumą:

21.1. pateikti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos suderintą schemą dėl renginio teritorijos bei įrengimų išdėstymo atitikimo priešgaisriniams reikalavimams;

21.2. palaikyti švarą ir tvarką renginio metu ir jam pasibaigus ne vėliau kaip per 6 valandas sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko renginys. Atsižvelgiant į renginių pobūdį, renginių organizatoriams gali būti nurodoma sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis;

21.3. renginių, ilgesnių kaip 2 val. ir kurių metu bus vykdoma prekyba, vietas pagal numatomą žmonių skaičių aprūpinti reikalingu lauko tualetų kiekiu (ne mažiau kaip 5 tualetai 500 žmonių).

22. Renginių organizatoriai privalo turėti reikiamus leidimus:

22.1. planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) ilgesniam kaip 24 val. laikui – parengti jų išdėstymo renginio vietoje schemą ir ją suderinti su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus atsakinguoju specialistu;

22.2. jei renginio metu bus vykdoma veikla, susijusi su maisto tvarkymu, renginio organizatorius privalo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikti informaciją, nurodytą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. B1-1046 „Dėl maisto produktų prekybos ir (ar) viešojo maitinimo paslaugų teikimo renginio ar šventės metu“ 1 punkte;

22.3. veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų, konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir kt.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

22.4. planuojant techninių ar pavojingų sporto šakų varžybas miesto viešojoje vietoje – gauti atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą numatomoms varžyboms konkrečioje vietoje;

22.5. planuojant parodomuosius aviacinius renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus) ne aerodrome – suderinti su Civilinės aviacijos administracijos atitinkamomis tarnybomis;

22.6. planuojant deginti fakelus, laužus, rengti fejerverką (III-IV kategorijos) – gauti Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos leidimą numatytiems konkrečioje vietoje veiksmams;

22.7. organizuojant renginį paplūdimyje – sudaryti sutartį (ar gauti raštišką suderinimą) su žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugas teikiančia įmone;

22.8. jei renginio metu reikalinga apriboti eismą, renginio organizatoriai prašymą turi suderinti su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariatu;

22.9. jei renginio metu bus organizuojamos parodomosios ir kitokios sporto varžybos, renginys bus susijęs su neįprastu dalyvių ar žiūrovų fiziniu ar emociniu krūviu, jei renginys vyks ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis, renginio organizatoriai turi užtikrinti, kad dalyviams ir žiūrovams bus suteikta kvalifikuota medicinos pagalba;

23. Renginių organizatoriai turi užtikrinti, kad renginiuose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais, o užfiksavę tokių faktų privalo informuoti policijos pareigūnus.

24. Renginių organizatoriai privalo laikytis visų įsipareigojimų, nurodytų Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotame leidime organizuoti renginį.

25. Renginių organizatoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.

 

VII. KITI REIKALAVIMAI

 

26. Žemės kasimo ir aptvėrimo darbai vykdomi vadovaujantis:

26.1. Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatais, patvirtintais 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais);

26.2. Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-801 „Dėl Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo“ 1.1 punktu (su vėlesniais pakeitimais).

27. Gyvūnai laikomi pagal galiojantį Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2019 m. gegužės 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. B1-306 patvirtintą Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-897 patvirtintas Gyvūnų laikymo Palangos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles (su vėlesniais pakeitimais).

28. Turgavietės tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas Geros higienos praktikos taisykles maisto produktų turgavietėms ir Prekybos Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamos įmonės administruojamoje turgavietėje (prekyvietėje) taisykles, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T2-241 „Dėl Prekybos Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamos įmonės administruojamoje turgavietėje (prekyvietėje) taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

29. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-95 „Dėl Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais (su vėlesniais pakeitimais).

30. Miesto kapinės tvarkomos ir eksploatuojamos, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr.T2-250 „Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais (su vėlesniais pakeitimais). 

31. Renginiai viešosiose teritorijose organizuojami vadovaujantis Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašu, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-269 „Dėl Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais).

32. Paplūdimius įrengia, aprūpina inventoriumi, tvarko bei vykdo sanitarinę priežiūrą Palangos miesto savivaldybės atsakinga įmonė ir kiti teritorijų naudotojai, vadovaudamiesi Lietuvos higienos normomis bei Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklėmis patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-146 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

33. Palangos miesto teritorijoje esantys želdynai ir želdiniai saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-159 „Dėl Palangos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais).

 

VIII. DRAUDIMAI

 

34. Šių taisyklių 1 punkte nurodytiems asmenims draudžiama:

34.1. laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje arba už jos ribų bei teršti statybinėmis atliekomis aplinkines teritorijas;

34.2. sandėliuoti statybines medžiagas ant kelių, gatvių, šaligatvių ir želdynų, juos teršti statybinėmis atliekomis ir gruntu;

34.3. važinėti darbus vykdantiems asmenims transporto priemonėmis ir savaeigiais mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į gatvę vikšriniam bei su nešvaria važiuokle transportui, sandėliuoti iškastą gruntą, neuždengus vejos specialia paklote;

34.4. ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus ir želdynus už statybos aikštelės ribų (išskyrus atvejus, kai turi Savivaldybės administracijos išduotą leidimą kasinėjimo darbams);

34.5. be Savivaldybės administracijos išduoto leidimo prekiauti ar teikti kitas paslaugas viešosiose vietose (Viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių);

34.6. statyti ir įrengti laikinus nesudėtingus statinius ar įrenginius, pramoginius įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ir statybą leidžiančio dokumento (jeigu jis reikalingas);

34.7. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, užtvarus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose, įrengti kartu su kelio ženklais papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;

34.8. mėtyti nuorūkas, popierius ar kitaip teršti aplinką, laikyti prekių pakuotes šiam tikslui nepritaikytose vietose;

34.9. gadinti ir laužyti informacinius ženklus, iškabas, statinius ir įrenginius, plaukiojimo priemones ir kitą esamą miesto infrastruktūrą;

34.10. rūkyti Tarybos sprendimu nustatytose viešosiose vietose;

34.11. dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose, gatvėse ir ant šaligatvių;

34.12. laikyti gatvėse ir viešosiose vietose įvairias neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai įrengtas aikšteles;

34.13. laikyti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir pravažiavimuose krovinines transporto priemones bei autobusus (daugiau kaip 9 sėdimų vietų);

34.14. teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais (statybiniu laužu, buitinėmis atliekomis, automobilių dalimis ir kt.) vandens telkinius, paplūdimius bei jų apsaugines zonas;

34.15. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais ar pėsčiųjų takais, paplūdimiais, kopomis, pajūrio miškuose, žaliuosiuose plotuose, statyti transporto priemones ant vejos, miškuose ar ant šaligatvio (išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus);

34.16. miegoti transporto priemonėse miesto teritorijos viešosiose vietose, išskyrus kempingus;

34.17. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus paplūdimyje bei maudyti juos;

34.18. jodinėti žirgais šaligatviais ar pėsčiųjų takais, paplūdimiais, kopomis, žaliuosiuose plotuose, ant vejos (šis punktas netaikomas valstybės ar Savivaldybės įstaigų organizuojamiems renginiams);

34.19. plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose vietose;

34.20. prašyti išmaldos viešosiose vietose;

34.21. aktyviai (t. y. žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, priėjus prie praeivių, taip pat kitokiais įžūliais veiksmais) rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus Palangos miesto gatvėse ir aikštėse;

34.22. laikyti ir kaupti mėšlą Palangos miesto centrinės dalies teritorijoje, patvirtintoje Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu (galiojančiu teritorinio planavimo dokumentu);

34.23. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, fekalijas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

34.24. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų ir kitų kenksmingų bei degių medžiagų;

34.25. įrengti (kabinti, statyti, klijuoti, dažyti ar kitaip tvirtinti) ir eksploatuoti reklamines informacines iškabas, plakatus, reklaminius skydus, stovus, stendus ar kitokius viešuosius užrašus bei kitus laikinus statinius be įrenginių projektų, suderintų Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, ir leidimų arba įrengti juos ne pagal suderintą įrenginių projektą;

34.26. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų, statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose (asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose);

34.27. rašinėti, braižyti, piešti ar terlioti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių;

34.28. nešti, kaupti įvairias atliekas ar užsiimti bet kokia veikla, kuri skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi butuose, rūsiuose, ūkiniuose pastatuose, garažuose, kiemuose ir kitose vietose;

34.29. naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22 iki 8 valandos (išskyrus švenčių dienomis, taip pat masinių renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas, metu);

34.30. naudoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 40 metrų iki pastatų bei automobilių;

34.31. mesti sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų į važiuojamąją gatvių dalį;

34.32. versti ir krauti atliekas tam tikslui nepritaikytose vietose;

34.33. versti į buitinių nuotekų šulinius statybinį bei metalo laužą, šlaką, pelenus;

34.34. pilti į buitinių atliekų konteinerius skystas atliekas, pavojingas medžiagas, degantį šlaką;

34.35. deginti lapus, žolę, buitines ar kitas atliekas;

34.36. bendro naudojimo teritorijose laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, mindžioti gėlynus, skinti, rauti gėles ir ardyti veją.

34.37. kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinis ar kitaip tvirtinti prie medžių kitus įrenginius;

34.38. kopose, paplūdimiuose viešai laikyti alkoholinius gėrimus;

34.39. pajūrio miškuose, kopose ir paplūdimiuose draudžiama rengti stovyklavietes, statyti palapines, kurti laužus (išskyrus renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas, metu).

 

IX. ATSAKOMYBĖ

 

35. Taisyklių reikalavimus pažeidę Asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

36. Šių taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Palangos miesto policijos komisariato atsakingi pareigūnai.

 

_________________________