LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. V-1006

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 26.5 papunkčiu:

 

1. T v i r t i n u Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašą (toliau – aprašas)  (pridedama).

 

2. N u s t a t a u, kad:

 

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėti vertinimo procesai dėl atitikties mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijams vykdomi pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijus;

 

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo išduoti švietimo, mokslo ir sporto ministro rašytiniai suderinimai mokyklų, kurių nuostatuose (įstatuose) numatytas mokymas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams), savininkams galioja ir suteikia teisę mokykloms mokyti laikinai į užsienį išvykusius ar nuolat užsienyje gyvenančius šalies mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

 

3. R e k o m e n d u o j u:

 

3.1. bendrojo ugdymo mokykloms pasirengti mokinius mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybių vykdomosioms institucijoms (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimams (savininkui) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos) įvertinti mokyklos pasirengimo mokyti mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu atitiktį apraše nurodytiems kriterijams bei teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti mokyklų nuostatuose / įstatuose iki 2021 m. rugsėjo 1 d.;

 

3.2. aprašo nuostatas taikyti:

 

3.2.1. švietimo teikėjams, įgyvendinantiems ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo švietimo programas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu;

 

3.2.2. profesinio mokymo teikėjams, įgyvendinantiems formaliojo profesinio mokymo programas, pagrindinio ugdymo programas, vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. V-111 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. liepos 2 d.

įsakymu Nr. V-1006

 

MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas (toliau – aprašas) nustato bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – mokykla), pasirengimo mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijus (toliau – nuotolinio mokymo kriterijai) ir yra taikomas bendrojo ugdymo mokykloms, įgyvendinančioms pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

 

 

2. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdai ir mokymosi formos nustatytos Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO KRITERIJAI

 

3. Mokykla, ketinanti vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, turi atitikti kriterijus, nustatytus aprašo 4–8 punktuose.

 

4. Mokykla yra įvaldžiusi naudojamą virtualią mokymo aplinką, kurią sudaro bendra sistema ir / ar keletas skirtingų technologinių priemonių:

4.1. elektroninis dienynas;

4.2. keitimosi failais priemonė, pvz., mokinių darbams ir kūriniams kaupti ir vertinti skirtas aplankas (e. portfelis), diskai „debesyse“ ir kt.;

4.3. asinchroninės komunikacijos priemonės, pvz., elektroninis paštas (rekomenduojama mokykloms turėti mokyklos vardu registruotą el. pašto sistemą);

4.4. sinchroninės komunikacijos priemonės, pvz., skaitmeninis pokalbių kambarys (rekomenduojama mokykloms turėti mokyklos vardu registruotą priemonę);

4.5. priemonės, pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (pvz., klaviatūros silpnaregiams, motorikos sutrikimų turintiems asmenims; alternatyvios ar akimis valdomos pelės; ekrano didinimo stiklai; teksto sintezatoriai ir pan.), pagal mokinių poreikius.

5. Mokinių kompetencijoms ugdyti(is) / įgyti naudojamos mokymo(si) priemonės ir ištekliai, kurie yra kaupiami mokyklos naudojamoje virtualioje mokymo(si) aplinkoje:

5.1. pamokų, veiklų ir konsultacijų tvarkaraštis. Tvarkaraštį laikinai į užsienį išvykusiems mokiniams ar nuolat užsienyje gyvenantiems asmenims sudaro mokykla, įvertinusi galimus laiko zonų skirtumus;

5.2. dalyko / modulio mokymo(si) turinio planas (pvz., temų pavadinimai, veiklos, laikas temai, ciklui ir kt.); 

5.3. mokymo(si) ištekliai: sąvokos, vadovėliai, temai aktuali garso ir vaizdo medžiaga, pateiktys, veiklų / užduočių pavyzdžiai, nuorodos į mokymosi išteklius (pvz., simuliaciniai skaitmeniniai mokymosi resursai ir kt.), užduočių paketai (rekomenduojama pagal pasiekimų lygmenis), teorinių ir praktinių užduočių sąsiuviniai (profesiniam mokymui) mokymuisi ir atsiskaitymui;

5.4. apibrėžti mokymo(si) pasiekimų vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į nuotolinio mokymo organizavimo specifiką.

6. Mokytojai, mokantys mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, yra įgiję skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“, ir taiko jas ugdymo turiniui kurti, ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinių mokymo procesui bei pažangai stebėti ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais).

7. Mokykla, ketinanti vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, parengia mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašo projektą arba kitus mokyklos vidaus teisės aktų projektus, reglamentuojančius mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu mokykloje, pvz., mokyklos ugdymo plane.

8. Mokykloje yra užtikrinama mokymui(si) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu reikalinga kompiuterinė įranga ir interneto prieiga.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Mokykla, organizuodama mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, privalo užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenų apsaugos, kibernetinės saugos, autorinių teisių, smurto, patyčių prevencijos nuostatų laikymąsi.

10. Mokyklos pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu vertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimas (savininkas) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos).

11. Laikinai į užsienį išvykusius ar nuolat užsienyje gyvenančius šalies mokinius mokykla nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu moko, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), savininkui raštu suderinus su švietimo, mokslo ir sporto ministru. Suderinimo raštas teikiamas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įvertinus, ar mokykla, ketinanti organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu laikinai į užsienį išvykusiems ar nuolat užsienyje gyvenantiems šalies mokiniams, atitinka apraše nurodytiems kriterijams.

12. Informacija apie mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu organizavimą yra skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

 

______________________________