LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-855

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 897/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, nustatomos konkrečios finansuojamų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo nuostatos (OL 2014 L 244, p. 12), 26 straipsnio nuostatas,

tvirtinu 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                 Eimutis Misiūnas


 

patvirtinta

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2017 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. 1V-855

 

2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau kartu vadinama – programa, programos) projektų mokėjimo prašymų ir ataskaitų teikimo, paraiškų valdymo institucijai teikimo ir tvirtinimo, lėšų išmokėjimo, ataskaitų Europos Komisijai rengimo ir teikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2014 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 897/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, nustatomos konkrečios finansuojamų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo nuostatos (OL 2014 L 244, p. 12)  (toliau – Įgyvendinimo reglamentas), programų stebėsenos komitetų patvirtintose Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos gairėse pareiškėjams ir paramos gavėjams (toliau – programos gairės)  vartojamas sąvokas.

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) visus dokumentus (arba jų kopijas), susijusius su programų projektų įgyvendinimu, išlaidų deklaravimu ir apmokėjimu, sega į atskirą programos bylą ir, vadovaudamiesi Įgyvendinimo reglamento 70 straipsniu, saugo jame nustatytą laikotarpį.

 

II SKYRIUS

PROJEKTO MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

4. Pagrindinis paramos gavėjas, vadovaudamasis projekto paramos sutarties ir programos gairių nuostatomis, rengia ir teikia Sekretoriatui:

4.1. avansinio ir galutinio mokėjimo prašymus;

4.2. tarpines ir galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas (toliau – projekto įgyvendinimo ataskaita);

4.3. audito ataskaitas;

4.4. kitas ataskaitas ir dokumentus, numatytus projekto paramos sutartyje.

5. Kiekvienas paramos gavėjas iš Lietuvos (toliau – Lietuvos paramos gavėjas) kartu su mokėjimo prašymu ir projekto įgyvendinimo ataskaita (jeigu teikiama) pagrindiniam paramos gavėjui ir Sekretoriatui teikia:

5.1.  Lietuvos paramos gavėjo prašomų išmokėti lėšų paskirstymą pagal ekonominę klasifikaciją (1 priedas);

5.2. Lietuvos paramos gavėjo projekto išlaidų paskirstymo pagal ekonominę klasifikaciją ataskaitą (2 priedas).

6. Sekretoriatas registruoja ir patikrina gautus Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus vadovaudamasis patikimo finansų valdymo principu, programos dokumentuose nustatyta tvarka ir per juose nustatytus terminus.

7. Sekretoriatas, gavęs Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus:

7.1. mokėjimo prašymą ir projekto įgyvendinimo ataskaitą (jeigu teikiama) registruoja  pagal Įgyvendinimo reglamento 26 punkto 2 dalies d punktą numatytoje programos kompiuterinėje sistemoje (toliau – duomenų bazė); į duomenų bazę įrašomi 3 priede nurodyti duomenys;

7.2. patikrina gautus Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus ir užpildo Sekretoriato direktoriaus patvirtintą su Ministerija suderintą Avansinio mokėjimo prašymo arba Projekto įgyvendinimo ataskaitos tikrinimo lapą (toliau – patikros lapas); gautus Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus tikrina ne mažiau kaip du Sekretoriato darbuotojai.

8. Jeigu Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodyti dokumentai parengti tinkamai, patikros lapas teikiamas pasirašyti Sekretoriato direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, o jeigu nustatomi Tvarkos aprašo 4 ar 5 punkte nurodytų dokumentų trūkumai, prašoma dokumentus pateikusių asmenų juos patikslinti ar pateikti trūkstamą informaciją per programos gairėse nustatytą terminą.

9. Sekretoriato direktorius arba jo įgaliotas asmuo pasirašydamas patikros lapą patvirtina mokėjimo prašymą ir (arba) projekto įgyvendinimo ataskaitą.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKos PROGRAMOS VALDYMO INSTITUCIJAI DĖL LĖŠŲ PERVEDIMO PAGRINDINIAM PARAMOS GAVĖJUI teikimas, TVIRTINIMAS ir lėšŲ išmokėjimas

 

10. Sekretoriato direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui pasirašius patikros lapą, Sekretoriatas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo patikros lapo pasirašymo dienos išsiunčia Ministerijos Regioninės politikos departamentui (toliau – RPD):

10.1. patikrinus mokėjimo prašymą – patikros lapo kopiją, mokėjimo prašymą ir Paraišką programos valdymo institucijai dėl lėšų pervedimo pagrindiniam paramos gavėjui (4 priedas) (toliau – paraiška valdymo institucijai);.

10.2. patikrinus projekto įgyvendinimo ataskaitą – patikros lapo kopiją;

10.3. patikrinus projekto įgyvendinimo ataskaitą ir mokėjimo prašymą – patikros lapo kopiją ir paraišką valdymo institucijai.

11.  Paraišką valdymo institucijai rengiantis Sekretoriato darbuotojas ją užpildo ir pateikia kartu su mokėjimo prašymu ir patikros lapu Sekretoriato darbuotojui, turinčiam teisę tikrinti ir registruoti paraiškas valdymo institucijai. Sekretoriato darbuotojas, turintis teisę tikrinti ir registruoti paraiškas valdymo institucijai, patikrina paraiškos valdymo institucijai duomenis duomenų bazėje bei mokėjimo prašymo ir patikros lape pateiktus duomenis. Jei duomenys sutampa, išspausdinami du paraiškos valdymo institucijai egzemplioriai, kurių vienas vizuojamas ją parengusių ir patikrinusių Sekretoriato darbuotojų, o antras egzempliorius pateikiamas pasirašyti Sekretoriato direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui ir Sekretoriato vyriausiajam buhalteriui arba jį pavaduojančiam darbuotojui.

12. Sekretoriato direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui ir vyriausiajam buhalteriui arba jį pavaduojančiam darbuotojui pasirašius paraišką valdymo institucijai, paraiškas valdymo institucijai tikrinti ir registruoti įgaliotas darbuotojas ją užregistruoja duomenų bazėje. Paraišką valdymo institucijai parengusių ir patikrinusių Sekretoriato darbuotojų vizuotas paraiškos valdymo institucijai egzempliorius paliekamas Sekretoriate, o Sekretoriato direktoriaus arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo buhalterio arba jį pavaduojančio darbuotojo pasirašytas ir Sekretoriato antspaudu patvirtintas egzempliorius teikiamas RPD kartu su Tvarkos aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytais dokumentais.

13. Paraišką valdymo institucijai parengęs Sekretoriato darbuotojas pagrindinio paramos gavėjo pateiktame mokėjimo prašyme nurodo paraiškos valdymo institucijai numerį, jos registracijos datą ir pasirašo.

14. Sekretoriato tinkamai parengta paraiška valdymo institucijai laikoma pagrindžiančiu dokumentu Ministerijai atlikti mokėjimą.

15. RPD darbuotojas, atsakingas už programos administravimą, gavęs Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus, tikrina ar šie dokumentai užpildyti tinkamai, taip pat tikrina atitiktį Europos Komisijos nustatytiems programos biudžeto limitams, atitinkamos programos sąmatų ir paramos sutarties reikalavimams ir pildo paraiškos valdymo institucijai ir (arba) projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo tikrinimo lapą (toliau – RPD tikrinimo lapas), kurį pasirašo tikrinimą atlikęs RPD darbuotojas ir RPD direktorius.

16. RPD darbuotojas, atsakingas už programos administravimą, nustatęs, kad paraiška valdymo institucijai parengta netinkamai, ir (arba) radęs neatitikimų ir (arba) trūkumų patikros lape ir (arba) mokėjimo prašyme, apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuoja Sekretoriatą ir grąžina Sekretoriatui netinkamai parengtą paraišką valdymo institucijai ir (arba) paprašo pateikti papildomą informaciją dėl patikros lape ir (arba) mokėjimo prašyme nustatytų neatitikimų ir (arba) trūkumų.

17. Sekretoriatas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo RPD pastabų gavimo, atsižvelgdamas į RPD pastabas:

17.1. dėl netinkamai parengtos paraiškos valdymo institucijai parengia ir pateikia naują paraišką valdymo institucijai;

17.2. dėl patikros lape ir (arba) mokėjimo prašyme nustatytų neatitikimų ir (arba) trūkumų pateikia RPD prašomą informaciją.

18. RPD darbuotojas, atsakingas už programos administravimą, gavęs pakartotinai pateiktą paraišką valdymo institucijai ir (arba) Tvarkos aprašo 17.2 papunktyje prašomą informaciją, atlieka veiksmus, nurodytus Tvarkos aprašo 15 punkte.

19. RPD darbuotojas, atsakingas už programos administravimą, turi patikrinti Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus ir parengti RPD tikrinimo lapą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamų Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

20. RPD direktoriui pasirašius RPD tikrinimo lapą per 3 darbo dienas, paraišką valdymo institucijai kartu su jos RPD tikrinimo lapu RPD pateikia Ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui (toliau – EFD), kuris yra atsakingas už mokėjimo paraiškų valstybės iždui teikimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) sistemoje. EFD, gavęs paraišką valdymo institucijai ir jos RPD tikrinimo lapą, patikrina, ar neviršyti atitinkami valstybės biudžeto programos asignavimai, ir, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, pagal paraišką valdymo institucijai ir jos RPD tikrinimo lapą parengia mokėjimo paraišką valstybės iždui pervesti lėšas nurodytam gavėjui (toliau – mokėjimo paraiška). Mokėjimo paraiškoje turi būti nurodytas projekto, kuriam prašoma pervesti lėšas, numeris ir paraiškos valdymo institucijai numeris.

21. EFD per 10 darbo dienų nuo paraiškos valdymo institucijai ir jos RPD tikrinimo lapo iš RPD gavimo dienos VBAM sistemoje turi parengti ir per šią sistemą pateikti mokėjimo paraišką valstybės iždui.

22. EFD kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną elektroniniu paštu teikia RPD ir Sekretoriatui informaciją apie atliktus mokėjimus (5 priedas) ir šių lėšų grąžinimus (6 priedas), jei tokių buvo.

23. RPD per 10 darbo dienų nuo RPD tikrinimo lapo pasirašymo, kuriame yra išvada dėl projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo, parengia ir pateikia EFD panaudotų valstybės biudžeto lėšų pripažinimo tinkamai panaudotomis finansuoti projekto įgyvendinimą ataskaitą (7 priedas). EFD surašo buhalterinę pažymą ir panaudotas lėšas įtraukia į Ministerijos apskaitą, registruodamas finansavimo sąnaudas arba perduotą finansavimą.

24. Pagrindinis paramos gavėjas paskirsto ir perveda gautas lėšas kitiems projekto paramos gavėjams paramos ir partnerystės sutartyse nustatyta tvarka.

25. Sekretoriatas iš EFD gautą Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytą informaciją apie atliktus mokėjimus ir šių lėšų grąžinimus registruoja duomenų bazėje.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI

RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

26. Sekretoriatas, atsižvelgdamas į Įgyvendinimo reglamento 77 straipsnio nuostatas, parengia ir pateikia RPD ir Ministerijos Vidaus audito skyriui (toliau – VAS):

26.1. iki einamųjų metų (toliau – n metai) gruodžio 1 d. informaciją pagal Įgyvendinimo reglamento 68 straipsnio 2 dalies a punktą;

26.2. iki n + 1 metų sausio 15 d. programos metinės ataskaitos (toliau – Metinė ataskaita), įskaitant duomenis ir dėl jos finansinės dalies pagal Įgyvendinimo reglamento 68 straipsnio 2 dalies c, f, g punktus, projektą; kartu su Metinės ataskaitos projektu Sekretoriatas pateikia programos išlaidų deklaraciją (8 priedas) (toliau – Deklaracija).

27. Į atitinkamo ataskaitinio laikotarpio Deklaraciją tinkamos finansuoti programos išlaidos įtraukiamos kaupiamuoju būdu atsižvelgiant į visus finansavimo šaltinius.

28. Programos išlaidas įtraukiant į Deklaraciją, turi būti vadovaujamasi šiomis nuostatomis:

28.1. palūkanos, susikaupusios dėl avansų mokėjimo paramos gavėjams, yra išskaičiuojamos iš galutinio mokėjimo;

28.2. atsižvelgiant į paramos gavėjams išmokėtas ir grąžintas kartu su delspinigiais lėšas, įskaitant atvejus, kai grąžinamos pažeidus teisės aktus išmokėtos lėšos, konkretaus projekto pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma turi būti mažinama vadovaujantis šiomis nuostatomis:

28.2.1. lėšos yra faktiškai grąžintos, jei nebuvo taikoma lėšų susigrąžinimo procedūra arba jos buvo atimtos iš Deklaracijoje deklaruojamų išlaidų, neatsižvelgiant į lėšų susigrąžinimo būdą, t. y. pervestos į atitinkamą banko sąskaitą ir (arba) atimtos iš kitame paramos gavėjo teikiamame mokėjimo prašyme nurodytos sumos;

28.2.2. grąžintos lėšos yra susijusios su išlaidomis, kurios jau buvo deklaruotos, t. y. įtrauktos į Sekretoriato anksčiau pateiktas Deklaracijas;

28.2.3. grąžinta projekto finansavimo lėšų suma iš tais metais, kai lėšos buvo susigrąžintos, teiktoje Deklaracijoje pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų išskaičiuojama proporcingai atimant projekto finansavimo lėšų dalį pagal paramos sutartyje nustatytą projektui skiriamo finansavimo dalį;

28.3. tuo atveju, kai paramos gavėjo už atitinkamą laikotarpį deklaruojamos išlaidos yra susijusios su grąžintinomis lėšomis, nustatytomis per ataskaitinį laikotarpį, su grąžintinomis lėšomis susijusios išlaidos yra atimamos iš per ataskaitinį laikotarpį pagal atitinkamą projekto ataskaitą pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų;

28.4. tuo atveju, kai projekto lėšoms yra taikoma lėšų susigrąžinimo procedūra ir to projekto išlaidos ar jų dalis jau buvo deklaruotos Europos Komisijai, to projekto lėšos ar jų dalis atimamos iš bendrosios pagal programą sudarytų sutarčių vertės, o deklaruotos išlaidos atimamos iš teikiamoje Deklaracijoje deklaruojamų išlaidų;

29. RPD, gavęs iš Sekretoriato Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą informaciją:

29.1. patikrina Sekretoriato pateiktus duomenis ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų elektroniniu paštu informuoja Sekretoriatą dėl duomenų atitikties ir teisingumo;

29.2. parengia galutinės metinė ataskaitos (įtraukdamas programos valdymo pareiškimą) projektą ir teikia jį pasirašyti vidaus reikalų viceministrui, kuriam pavesta regionų plėtros veiklos sritis;

29.3.  ne vėliau kaip iki n + 1 metų vasario 15 d. organizuoja Metinės ataskaitos pateikimą Europos Komisijai pagal Įgyvendinimo reglamento 68 ir 77 straipsnių nuostatas.

_____________________

part_a733ef566d3446e480c9ffa389d01ec7_end


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės programos Lietuvos paramos gavėjo prašomų išmokėti paramos lėšų paskirstymo pagal ekonominę klasifikaciją formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(Lietuvos paramos gavėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., el. p.)

 

 

VšĮ Jungtiniam techniniam sekretoriatui

 

 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonėS ___________________________________________________

(programos pavadinimas)

programos Lietuvos PARAMOS GAVĖJO PRAŠOMŲ IŠMOKĖTI PARAMOS LĖŠŲ paskirstymAS pagal ekonominę klasifikaciją

 

(data)

(sudarymo vieta)

 

1. Projekto numeris

 

2. Projekto pradžios data

pabaigos data (su pratęsimu, jei buvo)

 

 

 

3. Prašoma išmokėti paramos lėšų suma (nurodyta mokėjimo prašyme) / iš jų Lietuvos paramos gavėjo dalis

eurų

eurų

 

Prašomų išmokėti lėšų Lietuvos paramos gavėjo dalies paskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją, eurais

 

Valdžios sektoriaus subjektas

Savivaldybė

Ne valdžios sektoriaus subjektas

einamiesiems tikslams

investicijoms*

einamiesiems tikslams

investicijoms*

einamiesiems tikslams

investicijoms*

kodas

2.9.2.1.1.2

kodas

2.9.2.2.1.2

kodas

2.9.2.1.1.2

kodas

2.9.2.2.1.2

kodas

2.9.2.1.1.3

kodas

2.9.2.2.1.3

 

 

 

 

 

 

 

* Lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

 

Pastabos:

1. Kartu su mokėjimo prašymu, projekto įgyvendinimo ataskaita šią informaciją Lietuvos paramos gavėjas pateikia pagrindiniam paramos gavėjui, o pagrindinis paramos gavėjas teikia Sekretoriatui.

 

 

Projekto vadovas                                                    ______________________________________________________

                (parašas, vardas, pavardė)                                                

 

Projekto finansininkas / buhalteris                         _______________________________________________________

                                                                                                                                    (parašas, vardas, pavardė)                                

part_e47dc90b5c724075ad827fb3312c42c8_end

 


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės programos Lietuvos paramos gavėjo projekto išlaidų paskirstymo pagal ekonominę klasifikaciją ataskaitos formos pavyzdys)

_____________________________________________________________________________________________________________

(Lietuvos partnerio pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., el. p.)

 

 

VšĮ Jungtiniam techniniam sekretoriatui

 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės _______________________________________________

(programos pavadinimas)

programos Lietuvos PARAMOS GAVĖJO projekto išlaidų paskirstymo pagal ekonominę klasifikaciją ataskaitA *

 

(data)

(sudarymo vieta)

Projekto Nr.____________

Ataskaitinis laikotarpis: nuo _____________ iki _____________

eurais

Paprašytų išmokėti lėšų Lietuvos partnerio dalis**

Išlaidos iš Lietuvos paramos gavėjo Europos Sąjungos lėšų dalies

valdžios sektoriaus subjektas

savivaldybė

ne valdžios sektoriaus subjektas

valdžios sektoriaus subjektas

savivaldybė

ne valdžios sektoriaus subjektas

Einamiesiems tikslams

Investicijoms ***

Einamie-siems tikslams

Investici-joms ***

Einamie-siems tikslams

Investici-joms ***

Einamie-siems tikslams

Investicijoms

Einamiesiems tikslams

Investici-joms ***

Einamiesiems tikslams

Investici-joms ***

kodas

2.9.2.1.1.2

kodas

2.9.2.2.1.2

kodas

2.9.2.1.1.1

kodas

2.9.2.2.1.1

kodas

2.9.2.1.1.3

kodas

2.9.2.2.1.3

kodas

2.9.2.1.1.2

kodas

2.9.2.2.1.2

kodas

2.9.2.1.1.1

kodas

2.9.2.2.1.1

kodas

2.9.2.1.1.3.

kodas

2.9.2.2.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šią informaciją Lietuvos paramos gavėjas pateikia pagrindiniam paramos gavėjui, o pagrindinis paramos gavėjas teikia Sekretoriatui kartu su ataskaita.

** Įtraukiamos ir skirstomos visos Lietuvos paramos gavėjo gautos Europos Sąjungos lėšos, kurios nebuvo deklaruotos ir patvirtintos auditoriaus iki šios išlaidų paskirstymo ataskaitos pateikimo dienos.

***Lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

 

Projekto vadovas ________________________________________________________

 

Projekto finansininkas / buhalteris                  ________________________________________________________

part_af7db956332646739aa892c3846c68ef_end


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

ATASKAITŲ IR MOKĖJIMO PRAŠYMŲ REGISTRAVIMUI PROGRAMOS KOMPIUTERINĖJE SISTEMOJE

BŪTINŲ DUOMENŲ SĄRAŠAS

 

 

 

1. Bendra informacija apie projektą:

1.1. Projekto Nr.

1.2. Projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) pagal paramos sutartį, eurais

1.3. Europos Sąjungos lėšų suma, eurais

1.4. Paramos gavėjų įnašo suma, eurais

1.5. Paramos sutarties data, Nr.

2. Mokėjimo prašymo ir ataskaitos (jei teikiama) gavimo data, registracijos Nr., patvirtinimo data

3. Mokėjimo prašyme patvirtinta:

3.1. Europos Sąjungos lėšų suma, eurais

3.2. Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

3.3. Kuris mokėjimas (Nr., pavadinimas)

4. Ataskaitoje patvirtinta:

4.1. Tinkamų išlaidų suma, eurais

4.2. Europos Sąjungos lėšų suma, eurais

4.3. Projekto partnerių lėšų suma, eurais

5. Paraiškos valdymo institucijai:

5.1. Patvirtinimo data

5.2. Apmokėjimo data

5.3. Europos Sąjungos lėšų suma, eurais

6. Sprendimas grąžinti lėšas:

6.1. Sprendimo data, Nr.

6.2. Grąžintinų lėšų suma, eurais

7. Pagrindinio partnerio grąžintos lėšos:

7.1. Data

7.2. Programos kodas

7.3. Funkcinė klasifikacija

7.4. Ekonominė klasifikacija

7.5. Grąžintų lėšų suma, eurais

8. Grąžinimo į valstybės iždo sąskaitą:

8.1. Pavedimo data

8.2. Grąžintų lėšų suma, eurais

 

 

_______________________________

part_9e105c9e9a454f64a7ad63fb13b4c3ab_end


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 

 

 

 

(Paraiškos valdymo institucijai dėl lėšų pervedimo pagrindiniam paramos gavėjui formos pavyzdys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAIŠKA PROGRAMOS VALDYMO INSTITUCIJAI DĖL LĖŠŲ PERVEDIMO PAGRINDINIAM  PARAMOS GAVĖJUI

 

 

 

 

 

________________ Nr. __________

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

 

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

 

Projekto Nr.:

Pagrindinio paramos gavėjo pavadinimas:

Pagrindinio paramos gavėjo kodas:

Pagrindinio paramos gavėjo banko kodas:

Banko SWIFT arba BIC kodas:

Pagrindinio paramos gavėjo banko sąskaitos Nr.:

Ataskaitos ir mokėjimo prašymo registracijos data ir Nr.:

Mokėjimo tipas (avansinis mokėjimas ir projekto išlaidų kompensavimas arba projekto išlaidų kompensavimas):

Mokėjimas (vienas avansinis mokėjimas, pirmasis avansinis mokėjimas, antrasis avansinis mokėjimas arba galutinis mokėjimas):

 

eurais

 

 

Programos ir priemonės kodas

Programos finansavimo šaltinio kodas

Prašomų išmokėti lėšų

Pagal paramos sutartį numatyta išmokėti Europos Sąjungos lėšų suma

Išmokėta lėšų

Likusi pagal paramos sutartį išmokėti lėšų suma

Prašoma išmokėti lėšų suma

 

 

funkcinė klasifikacija

ekonominė klasifikacija

pirmuoju avansiniu mokėjimu / vienu avansiniu mokėjimu

antruoju avansiniu mokėjimu

galutiniu mokėjimu

iš viso

pirmuoju avansiniu mokėjimu / vienu avansiniu mokėjimu

antruoju avansiniu mokėjimu

galutiniu mokėjimu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 6 + 7 + 8

10 = 5 - 9

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Paramos gavėjo iš Latvijos, Baltarusijos ar Rusijos Federacijos išlaidas Sekretoriatas priskiria 2.9.2.1.1.3 išlaidų ekonominei klasifikacijai (ne valdžios sektoriaus subjektams) ir nurodo paraiškoje valdymo institucijai.

 

 

________________________________________________ ___________________ _____________________________

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

_______________________________________ __________________ __________________________

(vyriausiojo buhalterio ar jį pavaduojančio asmens                                   (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)            

pareigų pavadinimas)                                        

 

part_d94034de6239417bb8e56317498f152f_end


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Informacijos apie išmokėtas Europos Sąjungos lėšas, skirtas 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės projektams įgyvendinti, formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTAS

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

VšĮ Jungtiniam techniniam sekretoriatui

 

INFORMACIJA APIE IŠMOKĖTAS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠAS, SKIRTAS 2014–2020 METŲ EUROPOS KAIMYNYSTĖS

PRIEMONĖS _____________________________________________ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI NR. ___

(programos pavadinimas)                                          

20__M. _____ MĖN.______D.

eurais

Pagrindinio paramos gavėjo pavadinimas, kodas

Projekto Nr.

Paramos sutarties data, Nr.

Paraiška valdymo institucijai

Regioninės politikos departamento prašymo išmokėti lėšas

Ekonomikos ir finansų departamento pateiktos mokėjimo paraiškos

Apmokėta

 

Data, Nr.

Suma

Data

Nr.

Data, Nr.

Programos kodas

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

Suma

Pavedimo data, Nr.

Suma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

(Rengėjo nuoroda)

_______________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

part_22693a4b133c481fbda5c417a3ff1491_end


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Informacijos apie grąžintas Europos Sąjungos lėšas, skirtas 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės projektams įgyvendinti, formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTAS

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

VšĮ Jungtiniam techniniam sekretoriatui

 

INFORMACIJA APIE GRĄŽINTAS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠAS, SKIRTAS 2014–2020 METŲ EUROPOS KAIMYNYSTĖS

PRIEMONĖS _____________________________ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI NR. ___

(programos pavadinimas)                                          

20__M. _____ MĖN.______D.

eurais

Pagrindinio paramos gavėjo pavadinimas, kodas

Projekto Nr.

Paramos sutarties data, Nr.

Sprendimas grąžinti lėšas

Pagrindinio partnerio grąžintos lėšos

Grąžinimo į valstybės iždo sąskaitą

 

Data

Programos kodas

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

Grąžintų lėšų suma

Pavedimo data

Suma

 

Data, Nr.

Grąžintinų lėšų suma

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

(Rengėjo nuoroda)

_______________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

part_b3582d22e4dc4f85b7bd567b209cc758_end


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Panaudotų valstybės biudžeto Europos kaimynystės priemonės programos (Europos Sąjungos lėšos) lėšų pripažinimo tinkamai panaudotomis finansuoti projekto įgyvendinimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTAS

 

 

PANAUDOTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS

____________________________________________________

(programos pavadinimas)

PROGRAMos (EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS) LĖŠŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAI PANAUDOTOMIS FINANSUOTI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

Ekonomikos ir finansų departamentui

 

20__-__-__ Nr. _____

 

________________________

(sudarymo vieta)

 

Pateiktoje lentelėje nurodytas pagrindinis paramos gavėjas, įgyvendindamas 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės

______________________________________________________________________  

(programos pavadinimas)

programos projektą, patyrė ____________________ eurų išlaidų, kurios pripažintos tinkamomis finansuoti.

Lėšos, išmokėtos iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtų valstybės biudžeto Europos kaimynystės priemonės programos (Europos Sąjungos lėšos) (kodas _____) lėšų, panaudotos tikslingai finansuojant 2014–2020 m. (programos pavadinimas) programos projekto įgyvendinimą.

 

Eil. Nr.

 

 

1.

Pagrindinio paramos gavėjo pavadinimas

 

2.

Paramos sutarties Nr.

 

3.

Projekto Nr.

 

4.

 

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pagrindiniam paramos gavėjui iš valstybės biudžeto programos lėšų išmokėta Europos Sąjungos lėšų suma, eurais

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindiniam paramos gavėjui iš valstybės biudžeto programos lėšų išmokėta ir pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidomis suma, eurais

 

 

 

 

 

Iš jų:

Iš jų:

Valdžios sektoriaus subjektams:

 

 

einamiesiems tikslams,

kodas 2.9.2.1.1.2

 

 

investicijoms,

kodas 2.9.2.2.1.2

 

 

Savivaldybėms:

 

 

einamiesiems tikslams,

kodas 2.9.2.1.1.1

 

 

investicijoms,

kodas 2.9.2.2.1.1

 

 

Ne valdžios sektoriaus subjektams:

 

 

einamiesiems tikslams,

kodas 2.9.2.1.1.3

 

 

investicijoms,

kodas 2.9.2.2.1.3

 

 

 

 

Išlaidų paskirstymas pagal projekto paramos gavėjus:

 

Ekonominės klasifikacijos kodas

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios projekto paramos gavėjui atitinkanti išmokėtų lėšų dalis, eurais

Per ataskaitinį laikotarpį projekto paramos gavėjui iš valstybės biudžeto programos pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidomis lėšų dalis, eurais

Paramos gavėjas Nr. ... (pavadinimas)

IŠ VISO:

 

 

einamiesiems tikslams, kodas 2.9.2.1.1.2

 

 

investicijoms, kodas 2.9.2.2.1.2

 

 

einamiesiems tikslams, kodas 2.9.2.1.1.1

 

 

investicijoms, kodas 2.9.2.2.1.1

 

 

einamiesiems tikslams, kodas 2.9.2.1.1.3

 

 

investicijoms, kodas 2.9.2.2.1.3

 

 

 

 

___________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

part_d29ea7813a10492dbc7514293226eb5c_end


 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Programos išlaidų deklaracijos formos pavyzdys)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

ir

Vidaus audito skyriui

 

 

PROGRAMOS IŠLAIDŲ DEKLARACIJA

 

___________ Nr. ___________

(data)                                      

______________________

(sudarymo vieta)

 

(programos pavadinimas)

 

(nurodomi institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė), atstovaudamas (-a) viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui,  atliekančiam

  ______________________________________________________________ programos

(programos pavadinimas)

(toliau – programa) bendro techninio sekretoriato funkcijas, patvirtinu, kad:

 

1. Visos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos, nurodytos Programos išlaidų deklaracijos priede, atitinka 2014 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 897/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, nustatomos konkrečios finansuojamų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo nuostatos (toliau – Įgyvendinimo reglamentas), 48 straipsnyje nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti kriterijus, buvo padarytos programos paramos gavėjų,

nuo 20___ ______________ __ iki 20___ ______________ __

ir sudaro: ____________________________ eurų.

(suma vienos šimtosios tikslumu)

Į Programos išlaidų deklaracijos priedą, suskirstytą pagal programos prioritetus ir priemones, yra įtrauktos programos paramos gavėjų padarytos ir, vadovaujantis 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatomis, pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos.

2. Viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato veikla yra vykdoma užtikrinant tinkamą programoje pavestų funkcijų atlikimą ir vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento nuostatomis, pirmiausia atsižvelgiant į tai, ar:

2.1. deklaruojamos išlaidos atitinka taikytinus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus ir buvo padengtos įgyvendinant projektus, atrinktus finansuoti pagal programai taikytinus kriterijus ir taikytinus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, visų pirma:

2.1.1. patirtos tinkamu laikotarpiu;

2.1.2. būtinos projektui įgyvendinti;

2.1.3. įtrauktos į bendrą projekto biudžeto vertę;

2.1.4. pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo reikalavimus, visų pirma dėl taupumo ir veiksmingumo;

2.1.5. atitinka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

2.1.6. padarytos nepažeidžiant lygių galimybių ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi horizontaliųjų prioritetų;

2.1.7. susijusios tik su tais projektais, dėl kurių sprendimą priėmė bendras stebėsenos komitetas;

2.1.8. atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus, nustatytus taikytinuose Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose, patvirtintame programos dokumente, gairėse pareiškėjams ir paramos sutartyje, ir yra pripažintos atitinkančiomis šiuos reikalavimus;

2.1.9. nurodytos tiksliai ir teisingai, atitinka paramos gavėjų apskaitos dokumentus ir yra pagrįstos patikrinamais išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;

2.1.10. apmokėtos pagal tinkamai sudarytas projektų paramos sutartis ir laikantis jų nuostatų;

2.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, kurių išlaidos yra deklaruojamos.

3. Rengiant Programos išlaidų ataskaitą,

a t s i ž v e l g t a į šiuos ataskaitinio laikotarpio, praėjusio nuo paskutinėje teiktoje Programos išlaidų deklaracijoje nurodyto ataskaitinio laikotarpio pabaigos, duomenis:

 

 

Pažymėti tinkamą variantą

3.1. visas už ankstesnius ataskaitinius metus nedeklaruotas Europos Komisijai išlaidas, kurios nustatytos kaip tinkamos finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai

□ atsižvelgta į visas išlaidas už ankstesnius ataskaitinius metus, kurios dar nebuvo deklaruotos Europos Komisijai ir yra įtrauktos į šią išlaidų deklaraciją (nurodyti projektų numerius ir jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų numerius)

□ išlaidų už ankstesnius ataskaitinius metus, kurios nebuvo deklaruotos Europos Komisijai, nebuvo nustatyta

3.2. visas grąžintinas sumas

atsižvelgta į visas susigrąžintas sumas

susigrąžintų sumų nebuvo

3.3. visas išmokėtas ir sugrąžintas sumas

atsižvelgta į visas sugrąžintas sumas

sugrąžintų sumų nebuvo

3.4. visas panaikintas sumas

 

atsižvelgta į visas panaikintas sumas

panaikintų sumų nebuvo

3.5. nustatyta pažeidimų, turinčių finansinių pasekmių

 

taip (pažymėjus šį variantą, nurodyti pažeidimų ir projektų numerius)

ne

 

4. Duomenys nuolat ir teisingai įtraukiami į programos duomenų bazę ir visa reikalaujama informacija, susijusi su deklaruojamomis išlaidomis, yra užfiksuota duomenų bazėje bei prieinama ją kontroliuoti ir audituoti įgaliotiems asmenims.

5. Yra užtikrinama pakankama audito seka.

6. Pagal Įgyvendinimo reglamento 70 straipsnį su išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais galima susipažinti mažiausiai penkerius metus po to, kai pervedamas galutinis mokėjimas.

7. Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas tinkamai atlieka jai pavestas atlikti funkcijas.

8. Vykdomos programos įgyvendinimo ir kitų kontrolės / audito institucijų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui pateiktos rekomendacijos dėl programos įgyvendinimo:

 

Institucija, pateikusi pastebėjimą ir rekomendaciją

Pastebėjimas

Su pastebėjimu susijusi rekomendacija (-os)

Rekomendacijos įgyvendinimo būklė

(Įgyvendinta / bus įgyvendinta, neįgyvendinta)

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

 

_______________

(vardas ir pavardė)

 

 

part_d15e5bbb6cb5488283bc22127d49fc82_end


 

Programos išlaidų deklaracijos

priedas

 

(Programos išlaidų ataskaitos formos pavyzdys)

 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės

__________________________________________________________________________

(programos pavadinimas)

programos

 

išlaidų ataskaita

 

 

Ataskaitinis laikotarpis ________________________________________________________________

 

Iš viso pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų[1]

Programos teminis tikslas / prioritetas / projektų Nr.

2017–2024 m.

Bendra pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma, eurais[2]

iš jų Europos Sąjungos lėšos, eurais

1 teminis tikslas „ .... “

 

 

1.1  prioritetas „ .... “:      

 

 

Projektas Nr.

 

 

...

 

 

Bendra suma (eurais)

 

 

 

 

 

Pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų paskirstymas pagal metus, kuriais išlaidos buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai:

 

 

Laikotarpis

 

Pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma, eurais

 

 

 

 

 

Bendra suma 2017–2024 m.

 

 

 

2017 m.

 

 

 

2018 m.

 

 

 

2019 m.

 

 

 

2020 m.

 

 

 

2021 m.

 

 

 

2022 m.

 

 

 

2023 m.

 

 

 

2024 m.

 

 

 

________________________________ ______________ ___________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens                        (parašas)                     (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)                _________________________

part_1f00fc06c2584e819bb1b8d34f51da39_end[1] Nurodoma bendra iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų pagal visus finansavimo šaltinius suma, atsižvelgus į susigrąžintas sumas ir pajamas.

[2] Šioje skiltyje nurodomos pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų sumos, atsižvelgus į susigrąžintas sumas ir pajamas.