Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2018 03 23

 

 

 

PROTOKOLAS,

 

KURIUO PAKEIČIAMAS KONVENCIJOS DĖL NUTEISTŲJŲ ASMENŲ

 

PERDAVIMO PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

 

 

2017 m. lapkričio 22 d., Strasbūras

 

 

 

Preambulė

 

Europos Tarybos valstybės narės ir kitos valstybės, pasirašiusios šį Protokolą,

 

norėdamos palengvinti 1997 m. gruodžio 18 d. Strasbūre pateikto pasirašyti Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo papildomo protokolo (ETS Nr. 167), toliau – Papildomas protokolas, taikymą ir ypač siekdamos jame nustatytų tikslų – prisidėti prie teisingumo ir nuteistųjų asmenų socialinės reabilitacijos;

 

manydamos, kad pageidautina atnaujinti ir patobulinti Papildomą protokolą, atsižvelgiant į tarptautinio bendradarbiavimo nuteistųjų asmenų perdavimo srityje raidą nuo jo įsigaliojimo,

 

susitarė  taip pakeisti Papildomą protokolą:

 

 

 

1 straipsnis

 

2 straipsnio pavadinimas ir šio straipsnio 1 dalis pakeičiami ir išdėstomi taip:

 

2 straipsnis

 

Asmenys, išvykę iš nuteisusios valstybės nebaigę atlikti bausmės

 

1. Kai vienos Šalies piliečiui paskirta galutinė bausmė, nuteisusi valstybė gali prašyti nuteistojo pilietybės valstybės perimti bausmės vykdymą tais atvejais, kai:

 

a) pilietis pabėga į savo pilietybės valstybę ar kitokiu būdu į ją sugrįžta, žinodamas, kad nuteisusioje valstybėje jam iškelta byla; arba

 

b) pilietis pabėga į savo pilietybės valstybę ar kitokiu būdu į ją sugrįžta, žinodamas, kad jo atžvilgiu priimtas nuosprendis.“

 

 

 

2 straipsnis

 

3 straipsnio 1 dalis, 3 dalies a punktas ir 4 dalis pakeičiami ir išdėstomi taip:

 

3 straipsnis

 

Nuteistieji, kurių atžvilgiu priimtas sprendimas išsiųsti arba deportuoti

 

1. Nuteisusiai valstybei prašant, nuosprendį vykdanti valstybė pagal šio straipsnio nuostatas gali sutikti, kad nuteistasis būtų perduotas be jo sutikimo, kai jo atžvilgiu priimtas nuosprendis arba administracinis sprendimas apima sprendimą išsiųsti arba deportuoti arba bet kokią kitą priemonę, pagal kurią tam asmeniui, paleidus jį iš kalėjimo, ilgiau nebebus leidžiama pasilikti nuteisusios valstybės teritorijoje.

 

2. [nepakeista].

 

3. Taikant šį straipsnį, nuteisusi valstybė pateikia nuosprendį vykdančiai valstybei:

 

a. pareiškimą, kuriame yra nuteistojo nuomonė dėl siūlomo jo perdavimo; arba nuteistojo pranešimą, kad jis atsisako pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu; ir

 

b. [nepakeista].

 

4. Joks pagal šio straipsnio nuostatas perduotas asmuo teismine tvarka nepersekiojamas, nebaudžiamas ir nesulaikomas siekiant įvykdyti nuosprendį arba sprendimą sulaikyti už jokį kitą iki perdavimo padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus tą, už kurią jam paskirta bausmė, kuri bus vykdoma, bei dėl jokių kitų priežasčių neribojama jo laisvė, išskyrus šiuos atvejus:

 

a. kai leidžia nuteisusi valstybė. Prašymas dėl leidimo pateikiamas kartu su visais reikiamais dokumentais ir juridiškai įformintu nuteistojo padarytu bet kokiu pareiškimu. Leidimas duodamas, kai nusikalstama veika, dėl kurios prašoma leidimo, yra nusikalstama veika, už kurią pagal nuteisusios valstybės įstatymus būtų taikoma ekstradicija arba atsisakoma ją taikyti tik dėl bausmės dydžio. Sprendimas priimamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 90 dienų nuo prašymo dėl sutikimo gavimo. Jei nuteisusi valstybė negali laikytis šioje dalyje nustatyto termino, ji praneša apie tai nuosprendį vykdančiai valstybei, nurodydama delsimo priežastis ir numatomą laiką, reikalingą sprendimui priimti;

 

b. kai nuteistasis, turėdamas galimybę išvykti iš nuosprendį vykdančios valstybės teritorijos, per 30 dienų nuo paleidimo dienos to nepadaro arba iš tos teritorijos išvykęs į ją grįžta.“

 

 

 

Baigiamosios nuostatos

 

 

 

3 straipsnis

 

Pasirašymas ir ratifikavimas

 

1. Šis Protokolas teikiamas pasirašyti Papildomo protokolo Šalims. Jis turi būti ratifikuojamas, priimamas arba patvirtinamas. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

 

2. Pateikus šį Protokolą pasirašyti ir iki jam įsigaliojant Konvencijos Šalis negali ratifikuoti, priimti, patvirtinti Papildomo protokolo ar prie jo prisijungti, tuo pat metu neratifikuodama, nepriimdama ar nepatvirtindama šio Protokolo.

 

 

 

4 straipsnis

 

Įsigaliojimas

 

Šis Protokolas įsigalioja pirmąją kito mėnesio dieną, praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai visos Papildomo protokolo Šalys išsakė sutikimą, kad šis Protokolas taptų joms privalomas pagal 3 straipsnio nuostatas.

 

 

 

5 straipsnis

 

Laikinas taikymas

 

1. Iki įsigaliojant šiam Protokolui 4 straipsnyje nustatyta tvarka kuri nors Papildomo protokolo Šalis šio Protokolo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo metu ar bet kada vėliau gali pareikšti, kad šio Protokolo nuostatas taikys laikinai. Tokiais atvejais šio Protokolo nuostatos taikomos tik toms Šalims, kurios padarė panašų pareiškimą. Toks pareiškimas įsigalioja pirmąją antro mėnesio dieną, skaičiuojant nuo tada, kai jį gavo Europos Tarybos Generalinis Sekretorius.

 

 

 

6 straipsnis

 

Laikino taikymo terminas

 

Laikinas Protokolo taikymas baigiasi tą dieną, kai jis įsigalioja.

 

 

 

7 straipsnis

 

Pranešimai

 

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius praneša Europos Tarybos valstybėms narėms, bet kuriai signatarei, Šaliai ar kitai valstybei, pakviestai prisijungti prie Konvencijos, apie:

 

a. kiekvieną pasirašymą;

 

b. kiekvieną ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento deponavimą;

 

c. šio Protokolo įsigaliojimo pagal 4 straipsnį datą;

 

d. kiekvieną pareiškimą, padarytą pagal 5 straipsnį;

 

e. kurį nors kitą su šiuo Protokolu susijusį aktą, pareiškimą ar pranešimą.

 

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

 

 

Pasirašyta 2017 m. lapkričio 22 d. Strasbūre vienu egzemplioriumi anglų ir prancūzų kalbomis; abu tekstai yra autentiški, jie deponuojami Europos Tarybos archyvuose. Generalinis Sekretorius perduoda patvirtintas kopijas kiekvienai Europos Tarybos valstybei narei, taip pat kitoms šios Konvencijos Šalims ir bet kuriai kitai prie Konvencijos prisijungti pakviestai valstybei.

______________