LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUITINĖS ĮSTATYMO NR. IX-2183 3, 69 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2016 m. balandžio 21 d. Nr. XII-2324

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 69 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

69 straipsnis. Laisvosios zonos

1. Laisvosios zonos Lietuvos Respublikos teritorijoje steigiamos:

1) kaip laisvųjų ekonominių zonų laisvosios teritorijos – vadovaujantis Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymu ir atitinkamos laisvosios ekonominės zonos įstatymu;

2) kaip laisvasis uostas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu;

3) tarptautiniuose jūrų uostuose, tarptautiniuose oro uostuose, geležinkelio stotyse, taip pat kitose vietose, kuriose vykdoma arba numatoma vykdyti didelės apimties prekių perkrovimo, sandėliavimo, komplektavimo, rūšiavimo, pakavimo, didmeninės prekybos, perdirbimo arba apdorojimo veikla, – Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, priimtu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos teikimu, suderintu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

2. Leidimas steigti laisvąją zoną panaikinamas nustačius šio Įstatymo 107 straipsnyje apibrėžtą reikšmingą ar kartotinį pažeidimą.“

 

3 straipsnis. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 straipsnius.

 

4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 13 punktu:

13. 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1).“

 

5 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Laisvosios zonos, įsteigtos iki 2016 m. balandžio 30 d., nuo 2016 m. gegužės 1 d. toliau veikia kaip laisvosios zonos, nurodytos 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 243 straipsnio 1 dalyje.

2. Laisvieji sandėliai, įsteigti iki 2016 m. balandžio 30 d., nuo 2016 m. gegužės 1 d. trejus metus turi teisę veikti kaip laisvosios zonos, nurodytos 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 243 straipsnio 1 dalyje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė