Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 31 d. Nr. 802

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 302 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.     Patvirtinti Viešosios įstaigos Vyriausybės strateginės analizės centro įstatus (pridedama).

2.     Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1151 „Dėl biudžetinės įstaigos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro pertvarkymo į viešąją įstaigą ir turto investavimo“ 2 punktą.

3.     Įgalioti viešosios įstaigos Vyriausybės strateginės analizės centro direktorių pasirašyti Vyriausybės strateginės analizės centro įstatus ir pateikti juos Juridinių asmenų registrui.

4.     Nustatyti, kad kituose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamą įstaigos pavadinimą „Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras“ arba jo sutrumpinimą „MOSTA“ atitinka įstaigos pavadinimas „Vyriausybės strateginės analizės centras“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas           Virginijus Sinkevičius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. liepos 31 d.  nutarimu Nr. 802

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRO ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau – Centras) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu ir kitais teisės aktais.

2. Oficialus Centro pavadinimas lietuvių kalba – Vyriausybės strateginės analizės centras, anglų kalba – Government Strategic Analysis Center. Centro sutrumpintas pavadinimas – STRATA.

3. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga.

4. Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

5. Centro finansiniai metai – kalendoriniai metai: pradžia – sausio 1 diena, pabaiga – gruodžio 31 diena.

6. Centras turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitokias sąskaitas bankuose, savo simboliką.

7. Centras yra paramos gavėjas.

8. Centro veiklos laikotarpis – neribotas.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

9. Centro veiklos tikslai:

9.1. atlikti tyrimus ir vertinimus, rengti prognozes strateginiais klausimais;

9.2. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas dėl atitinkamų valstybės valdymo sričių tobulinimo, remiantis atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatais;

9.3. telkti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti šio tinklo veiklą;

9.4. konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas metodiniais klausimais dėl įrodymais grįstų sprendimų projektų parengimo;

9.5. rinkti ir apdoroti duomenis, reikalingus Centro funkcijoms atlikti, pagal kompetenciją teikti statistinę informaciją Vyriausybei ir ministerijoms;

9.6. atlikti Technologijų ir inovacijų įstatyme, Mokslo ir studijų įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Užimtumo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

10. Centro veiklos sritys:

10.1. viešoji politika;

10.2. mokslas;

10.3. neformalusis švietimas.

11. Centro veiklos rūšys:

11.1. moksliniai ir taikomieji tyrimai;

11.2. rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausos;

11.3. kvalifikacijos tobulinimas ir kitokia šviečiamoji arba mokymo veikla;

11.4. leidybinė veikla ir informacijos sklaida.

12. Centras gali verstis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, susijusia su Centro veiklos tikslais.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS

 

13. Įgyvendindamas Centro veiklos tikslus, Centras turi teisę:

13.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų, valstybės registrų ir informacinių sistemų visą Centro veiklai reikalingą informaciją;

13.2. sudaryti darbo grupes, kviesti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus ir ekspertus sprendžiamiems klausimams nagrinėti; 

13.3. sudaryti su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bendradarbiavimo ir kitas sutartis;

13.4. jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje ir išstoti iš jų;

13.5. steigti veiklai užtikrinti reikalingas informacines sistemas, kurti duomenų bazes;

13.6. leisti ir platinti informacinę ir metodinę literatūrą;

13.7. atlikti užsakomuosius darbus, teikti mokamas paslaugas, darbus ir produkciją, susijusius su Centro veiklos tikslais;

13.8. turėti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

 

IV SKYRIUS

ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

 

14. Asmuo gali tapti nauju dalininku priimtas dalininku arba įgijęs (paveldėjęs, nusipirkęs ar kitais būdais įgijęs) dalininko teises.

15. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

15.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Centro vadovui prašymą juo tapti; asmens prašyme turi būti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, (kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data)), išreikštas pritarimas Centro veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) eurais ir įnašo perdavimo Centrui terminas;

15.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo, kuris sušaukiamas per 10 darbo dienų nuo prašymo tapti dalininku pateikimo Centro vadovui, sprendimu. Apie visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą priimti Centro dalininką šis informuojamas kitą darbo dieną po visuotinio dalininkų susirinkimo;

15.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs Centro dalininku tapti asmuo juo tampa perdavęs Centrui savo prašyme nurodytą įnašą.

16. Centro dalininko teises įgijęs asmuo Centro dalininku tampa tokia tvarka:

16.1. apie tai, kad įgijo Centro dalininko teises, asmuo raštu praneša Centro vadovui ir kartu pateikia jam Centro dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos dalininko teisių įgijimo sandorio šalys, sandorio objektas, sandorio data, taip pat dalininko teises perleidusio dalininko įnašų į dalininko kapitalą vertė, jeigu ji nurodyta dalininko teisių įgijimą liudijančiame dokumente. Pranešime turi būti nurodyta: dalininko teises perleidęs dalininkas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data); juridinio asmens pavadinimas); dalininko teises įgijęs asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data); dalininko teisių įgijimo data;

16.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.

17. Pageidavusiam tapti Centro dalininku asmeniui atlikus Įstatų 15.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar Centro dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus Įstatų 16.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Centro vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują Centro dalininką ir jo įnašo vertę į Centro dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į Įstatų 15.3 papunkčio nuostatas ar Įstatų 16.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą Centro dalininko teisių įgijimo datą ir Įstatų 16.2 papunkčio nuostatas.

18. Atlikus Įstatų 17 punkte nurodytus veiksmus, naujam Centro dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

 

V SKYRIUS

DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS tvarka

 

19. Valstybės Centro dalininko teisės gali būti parduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

20. Kitų asmenų Centro dalininko teisės gali būti parduodamos šia tvarka:

20.1. apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Centro vadovui (kartu nurodyti Centro dalininko teisių pardavimo kainą);

20.2. Centro vadovas per 5 darbo dienas nuo Centro dalininko pranešimo gavimo apie tai Įstatų 24 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Centro dalininkus (kartu nurodo Centro dalininką, kuris parduoda Centro dalininko teises, ir Centro dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Centro dalininko, kuris pirktų parduodamas Centro dalininko teises, priimti;

20.3. Centro visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą Centro dalininko teisių neperka nė vienas Centro dalininkas, Centro dalininko teises ketinantis parduoti Centro dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui;

20.4. jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, Centro dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Įstatų 20.1–20.3 papunkčiuose nurodytų veiksmų.

 

VI SKYRIUS

DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO CENTRUI TVARKA

 

21. Dalininkų įnašai Centrui perduodami tokia tvarka:

21.1. pinigai įnešami į Centro sąskaitą;

21.2. materialusis ir nematerialusis turtas Centrui perduodamas surašius turto perdavimo aktą; aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Centro vadovas; kartu su perduodamu turtu Centrui pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Centrui; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

 

 

VII SKYRIUS

CENTRO ORGANAI

 

22. Centro organai yra:

22.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

22.2. valdyba – kolegialus valdymo organas;

22.3. Centro vadovas – vienasmenis valdymo organas.

 

VIII SKYRIUS

CENTRO VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

 

23. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Centro vadovas.

24. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Centro vadovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui elektroninių ryšių priemonėmis. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame punkte nurodyto termino, jeigu su tuo raštiškai sutinka visi Centro dalininkai.

25. Visuotiniame dalininkų susirinkime visi dalininkai turi po vieną balsą.

26. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma, išskyrus Viešųjų įstaigų įstatyme nurodytus sprendimus, kurie priimami 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.

27. Jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Centro savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

28. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

28.1. tvirtina Centro vadovo pareigybės aprašymą;

28.2. nustato Centro vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalių dydžius bei kitas išmokas;

28.3. tvirtina Centro veiklos strategiją ir veiklos planą;

28.4. tvirtina Centro vadovo užduotis ir vertina jų vykdymą;

28.5. priima sprendimus dėl Centro tapimo kitų juridinių asmenų steigėju ar dalyviu;

28.6. priima sprendimą dėl naujų Centro dalininkų priėmimo;

28.7. tvirtina Centro pajamų ir išlaidų sąmatą; 

28.8. sprendžia dėl valdybos pateiktų pasiūlymų, informuoja apie sprendimus valdybą bei tvirtina metines valdybos veiklos užduotis ir vertina jų vykdymą;

28.9. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir Įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

IX SKYRIUS

VALDYBA

 

29. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 valdybos nariai, renkami 4 metams arba iki naujo dalininko priėmimo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Renkant valdybos narius užtikrinama, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 4  nepriklausomi valdybos nariai. Nepriklausomų valdybos narių atranka mutatis mutandis vykdoma Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Kandidatai į valdybos narius visuotiniam dalininkų susirinkimui pateikia sutikimus dalyvauti valdybos veikloje.

30. Valdyba arba valdybos nariai atšaukiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

31. Valdybos kadencija pradedama skaičiuoti nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo dėl valdybos sudėties patvirtinimo įsigaliojimo dienos. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdybos nariai. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, o informacija apie valdybos posėdžius ir posėdžiams reikalingą medžiagą valdybos nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki valdybos posėdžio. Valdybos posėdžius sušaukia valdybos pirmininkas. Pirmąjį valdybos posėdį, kuriame išrenkamas valdybos pirmininkas, sušaukia Centro vadovas. Valdyba gali priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 valdybos nariai. Valdybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia valdybos pirmininko arba valdybos nario, pavaduojančio valdybos pirmininką, balsas. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos patvirtintas darbo reglamentas.

32. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

33. Valdyba:

33.1. Centro vadovo teikimu, įvertinusi visuotinio dalininkų susirinkimo nuomonę, tvirtinta Centro struktūrą, Centro darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarką;

33.2. analizuoja, vertina ir teikia Centro vadovui pasiūlymus dėl Centro veiklos strategijos įgyvendinimo;

33.3. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro veiklos strategijos projekto ir Centro veiklos plano, įgyvendinančio Centro veiklos strategiją;

33.4. analizuoja, vertina ir teikia Centro vadovui pasiūlymus dėl Centro veiklos plano įgyvendinimo;

33.5. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro vadovo užduočių, įgyvendinančių Centro veiklos planus ir Centro veiklos strategiją, nustatymo;

33.6. analizuoja, vertina Centro vadovo užduočių vykdymo ataskaitas ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro vadovo veiklos tobulinimo;

33.7. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro teikiamų paslaugų, darbų ir produkcijos kainų ar jų nustatymo taisyklių;

33.8. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro vidaus kontrolės tvarkos;

33.9. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro pajamų ir išlaidų sąmatos;

33.10. analizuoja, vertina ir teikia Centro vadovui pasiūlymus dėl Centro ūkinės (finansinės) veiklos tobulinimo;

33.11. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centrui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

33.12. iki kiekvienų metų kovo 15 dienos įvertina ir pateikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro vadovo pateiktų Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Centro veiklos ataskaitos;

33.13. svarsto ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Centro tapimo kitų juridinių asmenų steigėju ar dalyviu bei naujų Centro dalininkų priėmimo;

33.14. teikia Centro vadovui ar visuotiniam dalininkų susirinkimui kitus pasiūlymus Centro veiklos organizavimo klausimais.

 

X SKYRIUS

CENTRO VADOVAS

 

34. Centro vadovas 5 metų kadencijai renkamas konkurso būdu. Tas pats asmuo gali būti Centro vadovu ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Centro vadovu buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų), išskyrus laikiną Centro vadovo pareigų ėjimą. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka pakeičiama Centro teisinė forma ar pavadinimas. Darbo sutartį su Centro vadovu Centro vardu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

35. Centro vadovas:

35.1. įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus, valdybos siūlymus, vykdo pavestas užduotis, susijusias su Centro veiklos tikslais;

35.2. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Centro darbuotojais, Centro filialų (atstovybių) vadovais;

35.3. Centro vardu sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

35.4. atstovauja Centrui valstybės institucijose, taip pat įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

35.5. kiekvienais metais per 2 mėnesius nuo Centro finansinių metų pabaigos teikia Centro valdybai įvertinti Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Centro veiklos ataskaitą;

35.6. kiekvienais metais per 3 mėnesius nuo Centro finansinių metų pabaigos teikia Centro visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Centro veiklos ataskaitą ir sušaukia eilinį Centro visuotinį dalininkų susirinkimą;

35.7. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Centro dalininkus apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą kartu pateikdamas visuotiniam dalininkų susirinkimui reikalingą medžiagą. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą nurodoma:

35.7.1. visuotinio dalininkų susirinkimo data, valanda ir vieta;

35.7.2. visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkė;

35.8. tvirtina Centro darbo užmokesčio fondą;

35.9. gavęs visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą, tvirtinta Centro pareigybių sąrašą;

35.10. tvirtina Centro darbuotojų etatų skaičių;

35.11. sprendžia kitus su Centro veikla susijusius visuotinio dalininkų susirinkimo ar valdybos kompetencijai nepriskirtus klausimus. 

36. Centro vadovas atsako už:

36.1.  Centro veiklos strategijos, veiklos plano įgyvendinimą;

36.2. Centro pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir įvykdymą;

36.3. Centro dokumentų ir valdybos bei visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijos klausimams nagrinėti ir sprendimams priimti reikalingos informacijos pateikimą valdybai ir visuotiniam dalininkų susirinkimui nustatytu laiku;

36.4. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

36.5. dalininkų registravimą;

36.6. pranešimą visuotiniam dalininkų susirinkimui apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Centro veiklai;

36.7. Centro vidaus kontrolės sistemos, atitinkančios Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, sukūrimą ir tinkamą funkcionavimą;

36.8. Centro turto tinkamą naudojimą ir jo apsaugos užtikrinimą;

36.9. kitų vadovo pareigų, numatytų Viešųjų įstaigų įstatyme, Įstatuose ir Centro vadovo pareigybės aprašyme, atlikimą.

37. Centro vadovas priima sprendimus, kurie įforminami įsakymu.

38. Centro vadovas gali skirti Centro vadovo pavaduotoją (pavaduotojus).

39. Centro vadovas gali pavesti Centro vadovo pavaduotojui (pavaduotojams) atlikti Centro vadovui priskirtas funkcijas, išskyrus tas, kurios Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyviai priskirtos įstaigų vadovams.

40. Centro vadovo darbo užmokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ nustatytą tvarką.

41. Centro vadovo pavaduotojui (pavaduotojams) mėnesinės algos pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos 10 procentų mažesnės už Centro vadovo mėnesinę algą. Centro vadovo pavaduotojui (pavaduotojams) taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 1.8 papunkčio, 2 ir 4 punktų nuostatos.

 

XI SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

42. Sprendimus steigti Centro filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat Centro filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Centro vadovas, gavęs visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą.

 

XII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO CENTRO DALININKAMS TVARKA

 

43. Centro dalininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo Centro dokumentai jam pateikiami susipažinti Centro darbo valandomis jo buveinėje ar kitoje Centro vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai saugomi. Šių dokumentų kopijos Centro dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį Centro dalininkas nurodęs Centrui, įteikiamos pasirašytinai ar perduodamos elektroninių ryšių priemonėmis.

44. Centro dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Centro dalininkams teikiami neatlygintinai.

 

XIII SKYRIUS

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMAS

 

45. Centro pranešimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

46. Kiti Centro pranešimai Centro dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, įteikiami pasirašytinai ar perduodami elektroninių ryšių priemonėmis. Pranešimai Centro dalininkui registruotu laišku siunčiami adresu, kurį Centro dalininkas nurodęs Centrui.

47. Už pranešimų paskelbimą ir turinį atsako ir juos pasirašo Centro vadovas.

 

XIV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 

48. Centro veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui įstatymų nustatyta tvarka. Centro veiklos ataskaita ir visuomenei pateikiama informacija skelbiamos Centro interneto svetainėje.

49. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Centro veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Centro buveinėje jo darbo valandomis.

 

XV SKYRIUS

CENTRO TURTAS IR LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

50. Centras valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatyta tvarka.

51. Centro lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Centras buhalterinę apskaitą tvarko, finansines ataskaitas sudaro ir teikia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Centro finansinė veikla kontroliuojama ir jo veiklos priežiūra atliekama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

54. Centrui nereikalingas ir netinkamas (negalimas) naudoti nuosavybės teise valdomas nematerialusis, ilgalaikis materialusis ir trumpalaikis materialusis turtas nurašomas Centro vadovo nustatyta tvarka.

 

XVI SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

55. Įstatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––