NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖJE, SĄRAŠO SUDARYMO, TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. V13-67

Neringa

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29  straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-234 „Dėl Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu:

1. Tvirtinu Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Neringos savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Panaikinu Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. V13-372 „Dėl Neringos savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. V13-67

 

 

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į socialinio būsto nuomą NERINGOS SAVIVALDYBĖJE, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, Neringos savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmenų ir šeimų įrašymą į Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas) bei išbraukimą iš Sąrašo.

2.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ ĮRAŠYMAS Į Sąrašą

 

3. Asmenys ir šeimos, atitinkantys Įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus, Neringos savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) turi pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (BP-3 forma) ir dokumentus, reikalingus teisei į socialinio būsto nuomą.

4. Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, Savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

5. Asmens (šeimos) prašymas įrašyti į Sąrašą, užregistruojamas Dokumentų valdymo ir ūkio skyriuje gaunamų dokumentų registre pagal pateikto prašymo datą ir laiką.

6. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas (toliau – Specialistas), įvertinęs šeimos ar asmens prašymą ir papildomus dokumentus:

6.1. per 14 darbo dienų, nuo visų dokumentų pateikimo dienos, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymo projektą dėl šeimos ar asmens įrašymo į Sąrašą ir teikia Direktoriui;

6.2. Direktoriui pasirašius įsakymą, dėl šeimos ar asmens įrašymo į Sąrašą Specialistas suveda šeimos ar asmens duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS) modulį „Būstas“ ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį nurodydama jo eilės numerį Sąraše.

7. Asmenų ir šeimų prašymai suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti priimami ir nagrinėjami vadovaujantis Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Sąrašą, skirstomi į šias grupes:

8.1. jaunų šeimų;

8.2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

8.3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

8.4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

8.5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;

8.6. bendrąją. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į 8.18.5 papunkčiuose nurodytas grupes.

9.  Jeigu asmuo ar šeima, įrašyti į vieną iš Tvarkos aprašo 8.1–8.6 papunkčiuose nurodytų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, grupę, įgyja teisę būti įrašyti į kitą grupę (ar praranda teisę būti įrašyti prieš tai buvusioje grupėje), jie gali būti SPIS perrašomi į atitinkamą grupę. Jų vieta grupėje nustatoma įvertinus buvimo ankstesniojoje grupėje laikotarpį.

10.  Pagal pirminio prašymo užregistravimo datą ir laiką, Direktoriaus įsakymu, į Sąrašą įrašomi pateikę prašymus ir turintys teisę į paramą asmenys:

10.1.  įrašyto į Sąrašą mirusiojo sutuoktinis ar kitas pilnametis šeimos narys, kartu laukęs paramos būstui išsinuomoti, jei jam išlikusi teisė į paramą ir jei jis per 3 mėnesius nuo šeimos nario mirties pateikė prašymą Savivaldybės administracijai;

10.2.  nutraukus santuoką įrašyto asmens buvęs sutuoktinis, jei ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo ištuokos įregistravimo datos pateikė prašymą Savivaldybės administracijai.

11.  Asmenys ir šeimos, įrašyti į Sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, neišbraukiami iš Sąrašo.

12.  Asmenys ir šeimos, kurie yra įrašyti į Sąrašą, privalo per mėnesį informuoti Specialistą pasikeitus gyvenamajai vietai, šeimos sudėčiai, kontaktinei informacijai (adresui, telefono numeriui, elektroniniam paštui), materialinei padėčiai, įsigijus būstą, kas lemia Įstatyme nustatytų turto ir pajamų dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą.

13.  Asmens (šeimos) eilės numerį Sąraše nustato SPIS pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

14.  Asmenų ir šeimų Sąrašas tikslinamas ir tvirtinamas vieną kartą per metus Direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

15.  Direktoriaus įsakymu patvirtintas Sąrašas, kuriame nurodomas eilės numeris, pareiškėjo vardas pavardė, prašymo užregistravimo data ir laikas, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.

 

III SKYRIUS

ŠEIMŲ IR ASMENŲ IŠBRAUKIMAS IŠ Sąrašo

 

16.  Asmenys ir šeimos iš Sąrašo išbraukiami Direktoriaus įsakymu, kai:

16.1.  asmuo ar šeima įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

16.2.  jų deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius; jų buvimo Sąraše laikotarpis 3 metus nuo jų išbraukimo dienos nurodomas Sąrašo priede;

16.3.  miršta į Sąrašą įrašytas asmuo;

16.4.  asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme. Asmuo ar šeima (visi šeimos nariai), išvykę gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ir šios savivaldybės administracijai pateikę prašymą, įrašomi į tos savivaldybės Sąrašą, įskaitant jų buvimo ankstesnės savivaldybės Sąraše laikotarpį;

16.5.  asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas ar mokama išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, išskyrus atvejus, kai asmuo ar šeima, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą;

16.6.  asmuo ar šeima savivaldybės administracijos nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu. Savivaldybės administracija antrą pasiūlymą dėl to paties socialinio būsto nuomos turi pateikti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pirmo pasiūlymo pateikimo dienos;

16.7.  jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

16.8.  pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš Sąrašo;

16.9.  asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, arba dėl svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo) iki kitų metų birželio 1  dienos nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

16.10.  nustatoma, kad asmuo ar šeima, kreipdamiesi dėl socialinio būsto nuomos, pateikė žinomai neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, šeimos sudėtį arba deklaruotą gyvenamąją vietą, turinčius įtakos teisei į socialinio būsto nuomą, arba per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, apie tai nepranešė Savivaldybės administracijai.

17.  Savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos priima sprendimą išbraukti asmenį ar šeimą iš Sąrašo. Apie sprendimą išbraukti asmenį ar šeimą, išskyrus 16.3 papunktyje numatytą atvejį, savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį ar šeimą prašyme nurodytu būdu (paštu, elektroniniu paštu ar telefonu), o jeigu būdas nenurodytas – raštu pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

18.  Asmenys ir šeimos, kurie buvo išbraukti iš Sąrašo 16.2 papunktyje numatytu atveju, Savivaldybės administracijai pateikę prašymą, iš naujo įrašomi į šį Sąrašą, įskaitant jų ankstesnio buvimo šiame Sąraše laikotarpį, jeigu kreipimosi metu metiniai jų vertinamų pajamų ir turto dydžiai neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių ir jeigu nuo šių asmenų ir šeimų išbraukimo iš Sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Kiekvieno į Sąrašus įrašyto asmens ar šeimos dokumentai segami į atskiras bylas ir saugomi Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

20. Šalių ginčai dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, Sąrašų tvarkymo ir tikslinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Tvarkos apraše nepaminėti klausimai sprendžiami vadovaujantis Įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais.

22. Šis Tvarkos aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas Direktoriaus įsakymu.

___________________