RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL VIETOVĖS LYGMENS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS AUKŠTELKŲ, BAISOGALOS, PAKALNIŠKIŲ, RADVILIŠKIO, RADVILIŠKIO MIESTO, ŠEDUVOS MIESTO, TYRULIŲ SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE SPECIALIOJO PLANO

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio     d. Nr. A -           - (8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20 dalimi ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr. T-613 „Dėl specialiojo plano rengimo“:

1.    Tvirtinu Vietovės lygmens saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Radviliškio rajono savivaldybės Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Šeduvos miesto, Tyrulių seniūnijų teritorijose specialiojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

2.    Įpareigoju Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA:

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. sausio mėn.     d. įsakymu

Nr. A-        -(8.2)

 

 

VIETOVĖS LYGMENS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS AUKŠTELKŲ, BAISOGALOS, PAKALNIŠKIŲ, RADVILIŠKIO, RADVILIŠKIO MIESTO, ŠEDUVOS MIESTO, TYRULIŲ SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE

 SPECIALIOJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

Vietovės lygmens saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Radviliškio rajono savivaldybės Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Šeduvos miesto, Tyrulių seniūnijų teritorijose specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) planavimo darbų programa parengta vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ir energetikos ministrų 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61.

Specialiojo plano rengimo pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimas Nr. T-613 „Dėl specialiojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. (8 422) 69 003, el. paštas informacija@radviliskis.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija – Radviliškio r. sav. Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Šeduvos miesto, Tyrulių seniūnijų teritorijos.

 

Planavimo tikslai:

1.    Nustatyti saulės šviesos energijos elektrinių statybai tinkamas vietas Radviliškio r. sav. Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Šeduvos miesto, Tyrulių seniūnijų teritorijose, įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus.

2.    Nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį, biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines savybes, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.

3.    Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę.

4.    Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijų sąlygų.

 

Planavimo uždaviniai:

1.         Numatyti inžinerinės infrastruktūros, būtinos saulės elektrinių eksploatavimui, teritorijas.

2.         Numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių, kelių, tinklų apsaugos zonas. Reglamentuoti Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

3.         Numatyti sanitarinių apsaugos zonų ribas.

4.         Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

5.         Suplanuoti inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.

 

 

Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai:

Parengiamasis etapas:

Parengiamojo etapo metu patvirtinama Specialiojo plano planavimo darbų programa, apie plano rengimą viešinama teisės aktų nustatyta tvarka, sudaroma sutartis su specialiojo plano rengėju, gaunamos planavimo sąlygos.

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo stadija – atliekamas teritorijos saulės šviesos energijos elektrinių plėtros galimybių vertinimas.

Bendrųjų sprendinių formavimo stadija – nustatomi saulės šviesos energijos elektrinių vystymo prioritetai ir teritorijos naudojimo ir tvarkymo principai, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka pagal poreikį atliekamos teritorijų planavimo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros (SPAV), atliekamos vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendinių konkretizavimo stadija – parengiami saulės šviesos energijos elektrinių plėtros sprendiniai bei nustatomi atitinkami naudojimo ir tvarkymo reikalavimai atskirų infrastruktūros objektų plėtrai, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo apsaugai, galimam teritorijų rezervavimui. Sprendiniai parengiami brėžiniuose ir aiškinamajame rašte.

Baigiamasis etapas:

Plano sprendinių viešinimas. Plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene, konsultavimasis, svarstymo rezultatų įvertinimas.

Plano derinimas. Plano sprendinių derinimas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis Teritorijų planavimo komisijoje per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS).

Plano tikrinimas.  Plano tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje (Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos), patikrinimo akto gavimas.

Plano tvirtinimas. Plano tvirtinimas Radviliškio rajono savivaldybės taryboje, patvirtinto Plano įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Kiti reikalavimai:

 

1. Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

2. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda susirinkti plano iniciatoriui (rengėjui).

3. Planavimo organizatorius įgalioja Plano rengėją atlikti teritorijų planavimo dokumento rengimo viešumą užtikrinančias procedūras vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.

___________________________