LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-1405 „DĖL MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. gruodžio 16 d. Nr. V-1125

Vilnius

 

 

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

 

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi,“.

 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Aprašu.“

1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

MOKINIAMS, BESIGYDANTIEMS STACIONARINĖJE ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE, MOKYMO SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS“.

1.2.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Mokymas pradedamas organizuoti nuo antros patekimo į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos, gavus gydančio gydytojo leidimą ir rekomendaciją dėl Aprašo 2 punkte nurodyto mokymo proceso organizavimo būdo.“

1.2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

MOKYMO NAMIE SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS“.

1.2.6. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

 

2016 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. (10.1.3.3-424)10-10291