Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2015 m. kovo 5 d. Nr. 1K-246

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 12 straipsnio 1  dalimi ir 13 straipsnio 1 dalimi,

s u d a r a u tokios sudėties Lietuvos heraldikos komisiją (toliau – Komisija):

Agnė RAILAITĖ-BARDĖ, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro vyriausioji specialistė Lietuvos heraldikos klausimais, humanitarinių mokslų daktarė (Komisijos pirmininkė);

Vytautas ALEKSIEJŪNAS, Lietuvos nacionalinio muziejaus vyresnysis muziejininkas;

Jolanta KARPAVIČIENĖ, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, humanitarinių mokslų daktarė;

Arvydas Stanislavas KAŽDAILIS, dailininkas, grafikas;

Zigmuntas KIAUPA, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius, Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras;

Jolita LIŠKEVIČIENĖ, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė;

Nerijus TREINYS, dizaineris-maketuotojas.

 

 

2 straipsnis.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos Prezidento 1995 m. kovo 20 d. dekreto Nr. 584 „Dėl Lietuvos heraldikos komisijos“ 1 straipsnį.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                         Dalia Grybauskaitė