LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2017 m. spalio 10 d. Nr. A1-517

Vilnius

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. įsigyti šias judėjimo techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų, čiužinį praguloms išvengti, pasėstą praguloms išvengti;“.

2. Pakeičiu 9.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.3. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas. Skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužinio praguloms išvengti ir pasėsto praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.“

3. Pakeičiu 9.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9.4. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos), išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 11.2.2, 12.4, 12.5, 13.1, 14.1, 14.2 (taikoma tik techninės pagalbos priemones įsigyjant asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis, ir asmenims, turintiems visišką negalią), 14.4, 14.5 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones, – jas įsigyjant išrašas nereikalingas, kurį išrašo:“.

4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, čiužinio praguloms išvengti, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų ir pasėsto praguloms išvengti ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, kreipiasi į Centro teritorinius padalinius.“

5. Pakeičiu 47.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.2. pasėsto praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 eurų;“.

6. Pakeičiu 498 punktą ir jį išdėstau taip:

498. Nepasibaigus šio Aprašo 47.1 ir 47.2 papunkčiuose nurodytam terminui, kai su kompensacija įsigytas čiužinys praguloms išvengti ar pasėstas praguloms išvengti naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti (jei asmuo naudojosi priemonėmis, nepažeisdamas naudojimo instrukcijos), asmuo šio Aprašo nustatyta tvarka gali būti aprūpintas čiužiniu praguloms išvengti ar pasėstu praguloms išvengti.“

7. Pakeičiu 1 priedo 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.2.

čiužiniai praguloms išvengti Y

 

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims, turintiems visišką negalią, ir asmenims, kuriems yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl:

galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagos apykaitos ligų, pasireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligos; kraujo ir kraujodaros organų ligų esant sunkiam funkciniam sutrikimui“.

14.2.1.

poroloniniai

3 metai

14.2.1.

pripučiami

3 metai

 

8. Pakeičiu 1 priedo 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.3.

pasėstai praguloms išvengti S

3 metai

asmenims, besinaudojantiems vežimėliais“.


 

part_3aa00e3c0eb940e9b12ad2884da38855_end

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

part_3c87d14fafd04fe2acbd2e14570ed62b_end