VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. B1-831

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo 2 punktą išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkas – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Monika Gerulaitienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Komisijos nariai:

Diana Malinovskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja,

Laura Ivanauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė, l. e. patarėjo pareigas,

Žygimantas Atkočiūnas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas.“

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių                                                                                         Jurgita Bakasėnienė