VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 157 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. VA-156

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. P a k e i č i u  Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“:

1.1. Pakeičiu 7.2.1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2.1.8. įmonės suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu);“;

1.2. Pakeičiu 7.2.1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2.1.9. įmonės turimas neįkeistas ir neareštuotas turtas, kurio pakaktų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu);“;

1.3. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. paskutinius 12 mėnesių neturėjo didesnių kaip 300 eurų mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja  2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                          Dainoras Bradauskas