HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T2-85

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2–4, 11 dalimis,  Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1Patvirtinti Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-275 „Dėl Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

3Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Skirmantas Mockevičius

 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-85

 

 

PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLas TVARKos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Bendrojo ugdymo mokyklos, komplektuodamos klases, vadovaujasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ir šiuo Aprašu.

4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms (jų skyriams) nustato: mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių kitiems mokslo metams. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių patikslina:

4.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių skaičius, nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

4.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, mokinių, klasių skaičius mažinamas.

5. Priėmimą į bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija. Mokinių priėmimo komisijos sudėtį, jos darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius. Jis nustato dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), dokumentų, kuriuos turi pristatyti (pildyti mokykloje) priimamas asmuo, sąrašą, jų registravimo tvarką.

6. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi ne vėliau kaip iki pirmosios mokymosi dienos.

7. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai registruojami Mokyklos prašymų registre vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. Užregistravęs prašymą, atsakingas asmuo ant jo užrašo prašymo registracijos eilės numerį, prašymo padavimo datą, laiką ir pasirašo. Jei pareiškėjas pageidauja, atiduoda jam užregistruoto prašymo kopiją. Asmenys, kurių prašymai nebuvo patenkinti, informuojami raštu, nurodant netenkinimo priežastis. Mokyklos interneto svetainėje viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą (priėmimą reglamentuojančius teisės aktus).

8. Mokykla privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir nereikalauti papildomų dokumentų, kurie neturi įtakos asmeniui priimti į mokyklą, išskyrus tuos, kurie reikalingi asmeniui įregistruoti į Mokinių registrą.

9. Aktualiems, šiame Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti,  sudaroma priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija iš Savivaldybės tarybos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO

PROGRAMAS KRITERIJAI

 

10. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

11. Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas prašymai priimami per visus mokslo metus.

12. Priėmimo į bendrojo ugdymo bendrąsias mokyklas kriterijai:

12.1. į bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

12.2. į bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus);

12.3. tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui pageidaujant mokytis kitoje, Savivaldybės tarybos nepriskirtos aptarnavimo teritorijos mokykloje, vaikas priimamas tuo atveju, jei joje yra laisvų mokymosi vietų;

12.4. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias Savivaldybės bendrąsias bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

13. Į Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklą, kurioje yra specialioji lavinamoji klasė, skirta 7 (6)-21 metų mokiniams, mokytis pagal pritaikytas pradinio ugdymo, pritaikytas pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems nustatyta:

13.1. vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

13.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

13.3. vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

14. Į Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos specialiąją lavinamąją klasę mokiniai priimami iš visos šalies eiliškumo tvarka, atsižvelgiant į dokumentų padavimo datą. Jei norinčiųjų mokytis šioje klasėje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, kuriems nustatyti labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir jų gyvenamoji vieta deklaruota Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje.

15. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, šio Aprašo 14 punkte nenumatytais atvejais sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo klasėje, skirtoje mokiniams dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priima bendrojo ugdymo mokyklos vadovas, išanalizavęs pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) rekomendaciją ir suderinęs su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

16. Į Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos specialiąją lavinamąją klasę priimami asmenys pateikia prašymą, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentus, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitus mokyklos nustatytus dokumentus. Taip pat, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendacijas, sveikatos būklės įvertinimus.

17. Į suaugusiųjų klases Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje priimami suaugę asmenys mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo.

18. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Jei per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

20. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

21. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal mokykloje teikiamas ugdymo programas, mokyklos vadovui pateikia:

21.1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

21.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

21.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus); pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus.

22. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

23. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.

24. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi  – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (ankstesnėje mokykloje). Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos vadovui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų  – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia).

25. Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

26. Asmuo pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

27. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

28. Mokymo sutartis sudaroma asmeniui naujai atvykus mokytis arba mokiniui, pradėjus mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo (judumo), mainų programą nenutraukiama.

29. Mokymo sutartį pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Mokyklos direktorius atsako už mokyklos bendruomenės narių supažindinimą su šiuo Aprašu.

31. Klausimai, neaptarti šiame Apraše, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

______________________