VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJOS, SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ DEKLARACIJOS, ASMENS, KURIAM DARYTA ĮTAKA DĖL TEISĖKŪROS, DEKLARACIJOS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 7 d. Nr. KS-131

Vilnius

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3170 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 51, 52 ir 53 straipsniais įstatymo Nr. XIII-3171 4 straipsnio 2 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1.     Patvirtinti deklaracijų formas (pridedamos):

1.1.  Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos formą (1 forma);

1.2.  Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos formą (2 forma);

1.3.  Asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijos formą (3 forma).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3.  Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                              Edmundas Sakalauskas

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. KS-131

 

1 forma

 

 

Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracija

 

 

 

 

Deklaracijos pateikimo data

 

Lobistinės veiklos pradžios data

 

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla

 

Vardas ir pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Elektroninio pašto adresas

 

Teisės aktas ar teisės akto projektas

 

Pavadinimas

 

Norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas

 

Ar pateiktas konkretus teisės akto projektas

Taip/Ne

Ar buvo siūloma inicijuoti teisės akto projekto svarstymą

Taip/Ne

Lobistas, užsakovas ir naudos gavėjas

 

Lobisto vardas, pavardė ar pavadinimas

 

Lobisto (juridinio asmens) atstovas

 

Lobisto elektroninio pašto adresas

 

Lobistinės veiklos užsakovas

 

Lobistinės veiklos naudos gavėjas

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. KS-131

 

2 forma

 

Skaidrių teisėkūros procesų deklaracija

 

 

 

Deklaracijos pateikimo data

 

Lobistinės veiklos pradžios data

 

Lobistas, užsakovas ir naudos gavėjas

 

Lobisto vardas ir pavardė arba pavadinimas

 

Lobisto pažymėjimo numeris

 

Lobisto (juridinio asmens) atstovas

 

Lobisto elektroninio pašto adresas

 

Lobistinės veiklos užsakovas

 

Lobistinės veiklos naudos gavėjas

 

Teisės aktas ar teisės akto projektas

 

Pavadinimas

 

Norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas

 

Ar buvo pateiktas konkretus teisės akto projektas

Taip/Ne

Ar buvo siūloma inicijuoti teisės akto projekto svarstymą

Taip/Ne

Asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką

 

Vardas ir pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Asmenų grupės pavadinimas

 

Elektroninio pašto adresas

 

Papildomi priedai

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. KS-131

 

3 forma

 

 

Asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracija

 

 

 

Deklaracijos pateikimo data

 

Įtakos dėl teisėkūros darymo pradžios data

 

Asmuo, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros

 

Vardas ir pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Teisės aktas ar teisės akto projektas

 

Pavadinimas

 

Norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas

 

Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai

 

Vardas ir pavardė arba pavadinimas

 

Elektroninio pašto adresas