Kretingos_sav_logo_RGB_BW - Copy

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-5 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T2-265

Kretinga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kretingos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-137 redakcija):

1.1. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas, pirmąją vaiko nelankymo dieną, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Mokyklai prašymą, (16.1, 16.7, 16.8 punktuose numatytais atvejais papildomai informuojama žodžiu iki einamosios dienos 8.00 val.) ir/ arba atitinkamus dokumentus, jeigu vaikas nelanko Mokyklos:“;

1.2. papildyti 16 punktą 16.10 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

16.10. mokinių atostogų metu (ikimokyklinio amžiaus vaikams) pateikus prašymą raštu;“;

1.3. papildyti 16 punktą 16.11 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

16.11. dirbant pagal slankųjį darbo grafiką pateikus prašymą raštu;“;

1.4. pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Mokyklai prašymą ir/arba dokumentus:“;

1.5. pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.1. kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos:

21.1.1. paaiškinimą raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo ne daugiau nei 10 darbo dienų, adresuotą grupės, kurioje ugdomas vaikas, mokytojui;

21.1.2. paaiškinimą raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo daugiau nei 10 darbo dienų, adresuotą ugdymo įstaigos direktoriui;“;

1.6. pakeisti 21.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.8. darbdavio išduotą pažymą arba įsakymo kopiją apie pamaininį darbą, suteiktas atostogas bei papildomas poilsio dienas.“.

2. Teisės aktą skelbti Teisės aktų registre (TAR) ir savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Kalnius